ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i flera variabler H11, LMA017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-04
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

58 svarande

Högst 15 timmar»7 12%
Cirka 20 timmar»18 31%
Cirka 25 timmar»15 25%
Cirka 30 timmar»13 22%
Minst 35 timmar»5 8%

Genomsnitt: 2.84

- Vissa perioder var det väldigt mycket. Speciellt i början då alla regler inte var så färska. Jag hade önskat en repetition av några derivering och integreringsregler samt hos och sin regler. Även lite repetition av algebra. Jag tror att det finns tid för det och det hade kanske inneburit att jag inte hade fastnat lika ofta.» (Cirka 25 timmar)
- Har lagt ner mycket tid, deltagit under alla föreläsningar samt studerat självständigt.» (Cirka 30 timmar)
- Hög arbetsbelastning» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

58 svarande

0%»3 5%
25%»0 0%
50%»1 1%
75%»6 10%
100%»48 82%

Genomsnitt: 4.65

- Självstudier enbart.» (0%)
- Läste in kursen själv över sommarlovet.» (0%)
- Inga övningar, bara föreläsningar. » (50%)
- Väldigt givande undervisning och intressant.» (100%)
- ca 95% (borta 1 föreläsning)» (100%)
- Har även deltagit i alla övningar» (100%)
- missade 1 föreläsning pga resa.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

58 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 32%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 50%

Genomsnitt: 2.81

- Lars delar inte ut kurs-pm med kursmål. Och det gör inget, rätt fram kurs utan frågetecken. Flervariabelsanalys med tenta, inga bevis nödvändiga. Lars förklarar efter kursens gång vad som är viktigt osv.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Gör inget, vi plöjde i stort sett igenom boken så det var lätt att veta vad man skulle kunna» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det fanns ingen kursplan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Eftersom jag läste kursen på egen hand blev det väl inte att jag kollade målen på det sättet.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte sett målen och det behövs inte, Lasse säger att vi ska räkna boken och då gör jag det, det är det vi skall kunna. Väldigt enkla och tydliga mål enligt mig.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Saknade genomgång av kurs pm» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»43 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

49 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»4 8%
Ja, i hög grad»41 83%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.93

- Jag tyckte det var för mycket fokus på räkna. Skulle hellre se mer teoretiska uppgifter. Vissa tenta frågor var det mer fråga om att inte slarva än att ha förstått kursinnehållet. » (I viss utsträckning)
- Jag kände mig väl förberedd inför tentan och satsasde på att få en femma. Oturligt nog hade läraren gjort en tenta som var mycket svårare än vad jag (och många andra) studenter förväntat oss. Det som var väldigt störande med en del uppgifter var att läraren satt ekvatitoner som enbart gjorde det svårt för studenten att få ut vissa värden, men ej fick chansen att bevisa att denne verkligen behärskade räkneutförandet. Jag är väldigt missnöjd med tentamen.» (Ja, i hög grad)
- Tentan kändes bra men typad. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»12 20%
Mycket stor»42 72%

Genomsnitt: 3.6

- Jag gick inte på några lektioner eftersom jag läste in kursen själv på sommarlovet.» (Mycket liten)
- Tydliga föreläsningar me klart upplägg och bra övningar med pedagogiska lärare» (Mycket stor)
- Lars får allt att vara väldigt begripligt.» (Mycket stor)
- Fantastiskt bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Lasse är den Bästa Föreläsaren man kan ha!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»19 32%
Mycket stor»37 63%

Genomsnitt: 3.56

- Köpte inte boken. Lånade en på biblioteket. Analys i flera variabler » (Mycket liten)
- Kunde vara mer beskrivande vissa kapitel behandlar inte speciellt mycket om vissa räknesätt. » (Ganska stor)
- Gamla tentor var ju bra...» (Ganska stor)
- Eftersom boken har sparsamt med ord behövs kompletering med föreläsningar som har varit lysande.» (Ganska stor)
- Lättförståelig bok. Vissa steg kunde ha utvecklats lite mer. Och fler exempel hade inte skadat.» (Mycket stor)
- Bra förklaringar i boken så man lätt kan läsa sig till information själv» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

50 svarande

Mycket dåligt»14 28%
Ganska dåligt»12 24%
Ganska bra»10 20%
Mycket bra»14 28%

Genomsnitt: 2.48

- Boken och föreläsningsanteckningar är det enda som finns att tillgå.» (?)
- Det har inte funnits någon kurshemsida men har inte behövts om man gått på alla lektioner, skulle dock gärna vilja att det funnits fler provtentor att tillgå från Lars.» (?)
- Kurssidan användes inte.» (?)
- Allt finns i kurslitteraturen därför behövs ej någon websida etc.» (?)
- kan inte svara på.» (?)
- Skaffa kurssida! » (Mycket dåligt)
- webbsida fanns ej.» (Mycket dåligt)
- Det finns ingen kurshemsida heller.» (Mycket dåligt)
- Ingen information eller utdelat material på kurshemsidan. » (Mycket dåligt)
- Inget material delades ut på hemsidan. Gamla tentor och formelsamling hade vart perfekt att ha digitalt också även om de finns i kurslitteraturen.» (Mycket dåligt)
- Det fanns inget på hemsidan. » (Mycket dåligt)
- Ingen information alls på kurshemsidan och inga svar på mejl. En slags "låt gå" mentalitet.» (Mycket dåligt)
- finns inga i kurs hemsidan men där emot behöver man inte så mkt av kurshemsidan» (Mycket dåligt)
- Fanns inget på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- Varit bra om det fanns fler gamla tentor på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- saknas tentor osv» (Ganska dåligt)
- kurshemsidan är precis värdelös! En fyraåring skulle kunna skapa en bättre studieportal!» (Ganska dåligt)
- Jag skulle uppskatta om fler övningstentor än de som fanns i boken fanns tillgängliga på hemsidan. » (Ganska bra)
- Hade gärna sett en kurshemsida med lite mer information. Kanske föreläsningsanteckningar, fler gamla tentor och hjälp med regler och formler. Även lite mer intressant information om man skulle vilja fördjupa sig.» (Ganska bra)
- Har ej behövt användas så mycket» (Ganska bra)
- Det finns ingen info på hemsidan, se fråga 3.» (Mycket bra)
- Ingen aktivitet på kurshemsida men behövdes inte» (Mycket bra)
- Hade inte direkt något här..» (Mycket bra)
- Bra att slippa använda studentportalen!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»16 28%
Mycket bra»37 64%
Har ej sökt hjälp»4 7%

Genomsnitt: 3.78

- Bra om man har en svår fråga, men om man kan misstänka att det handlade om om någon enkel omskrivning undvek man Lars.» (Ganska bra)
- Fler övningar skulle uppskattas. Åtminstonde så att det är lika många övningar som föreläsningar.» (Ganska bra)
- Mycket stor möjlighet till hjälp på övningstillfällena. » (Mycket bra)
- väldigt bra övningslektione och bra attt kunna få extra hjälp vid behov i biblioteket» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 19%
Mycket bra»42 73%
Har ej sökt samarbete»4 7%

Genomsnitt: 3.87

- Satt tillsammans med en annan teknolog och läste in kursen, fick mycket hjälp av honom.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

För låg»1 1%
Låg»4 7%
Lagom»40 70%
Hög»11 19%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.12

- Mycket av det svårare materialet hoppas över, tråkigt.» (Låg)
- Om det hade funnits lite mer hjälp att få hade det nog varit lugnare.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 7%
Lagom»32 57%
Hög»18 32%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.32

- På grund av dålig handledning i ett annat ämne låg vi efter i det ämnet och det ökade arbetsbelastningen helt i onödan. » (Hög)
- läste 3 kurser» (Hög)
- Läste 150%» (För hög)
- Läste i 150% takt den här läsperioden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 12%
Gott»14 24%
Mycket gott»35 60%

Genomsnitt: 4.37

- Undervisningen var inte att klaga på men tentan var bara orättvis. Man kan inte sammanfatta en kurs på 30 kapitel till 7 frågor, och i synnerhet inte frågor med sådan enormt hög svårighetsgrad. SKÄRPNING TACK!» (Mycket dåligt)
- Gjort alla tal och gamla tentor utan problem, men fick låg poäng på tentan... måste vart många slarvfel vilket borde ge poäng ändå!» (Mycket dåligt)
- Kursen är intressant, ett av mina favoritämnen är matematik. Men som sagt, tentamen var klart för svår i jämförelse med vad jag och många andra förväntat oss.» (Godkänt)
- Intressant.» (Gott)
- Bra lärare, förberedd och kunnig. Saknar dock lösningar till räknetalen. Borde ALLTID finnas då det hjälper än mycket.» (Gott)
- Lars får matten att vara det roligaste ämnet hittills i utbildningen, de övriga lärarna borde gå en kurs hos honom om hur man fångar en publik smittar av sig av sitt intresset för ämnet.» (Mycket gott)
- Lars var en jättebra lärare i denn kursen!!En av de bästa lärarna jag haft till och med. Stor skillnad sedan En variabel analysen där han inte var så motiverande.» (Mycket gott)
- Lars va strålande! En klar förbättring från en variabeln där han verkade oinspirerad.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lars Westerlund»
- Lars Westerlund. Han är duktig, pedagogisk och rolig»
- Länge leve Lars Westerlund!»
- De bra föreläsningarna, boken och innehållet i kursen.»
- Lars utsvävningar om universum. »
- Lars Westerlund. Han är ett pedagogiskt fenomen!»
- Lars Westerlund!»
- Lasse Westerlund»
- Lasse och övningslärarna»
- Lars»
- Övningar och Lars Westerlund»
- Undervisningen är bra som sagt.»
- Mycket bra föreläsare!»
- Lars Westerlund»
- Lars Westerlund som föreläsare»
- Allt borde fortsättta vara som detta år. Jättebra.»
- Att Lasse driver kursen!»
- Vet ej»
- behåll Lars han är fantastiskt lärare»
- Lars!»
- Läraren är suverän. Gjorde det till ett nöje att gå på föreläsningarna. »
- Lars!»
- Lasse »
- Det mesta»
- Tycker det var bra att det fanns två övningstillfällen i veckan så att man kunde få mycket hjälp.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- Mer teori!»
- Tentan bör vara på fredag så att tentafesten kommer direkt efter tentan..»
- Repetition av en variabel och algebra. Det hade räckt med en extra föreläsning.»
- Fler platser i förel. salen. Sätt in stolar?»
-
- Inget, utmärkt kurs!»
- Fixa lösningar till räknetalen inte bara svar»
- Inget»
- Tentan! För guds skull! Be någon annan att göra den eller säg till läraren på skarpen! Detta är inte hållbart!»
- Inget, bra upplägg av kurs!»
- Hade gärna haft en uppdaterad kurshemsida. Även fler gamla tentor att öva på.»
- Lars bör komplettera sin bok med mer uppgifter. Fler uppgifter för en stegrande svårighetsgrad.»
- Fler repetitiontillfällen (föreläsningar).»
- att det ska finnas tentor som ligger på hemsidan, med svar så att man har tillgång till dessa»
- Gör det mer rättvist för studenter, gör tentor som har samma svårighetsgrad från år till år.»
- övnings assisten hålla sina tider»
- Skulle uppskatta lite mer fokus på teori i vissa delar och början av kursen kunde snabbas på lite. »
- Ingenting»
- ingenting»
- Studentportalen»
- Genomgång av kursens mål och ett schema för vad varje föreläsning ska innehålla.»

16. Övriga kommentarer

- Bästa kursen än så länge med en lärare som är i klass för sig. Bästa läraren jag haft, alla kategorier. »
- Den bästa kurs jag läst hittills i fråga om upplägg och utförande, inget krångel.»
- Lars Westerlund är en av de bästa lärarna jag någonsin har haft under mina skolår. Tycker bara det är synd att jag inte kommer ha honom i fler ämnen. Hela uppläggt är bra. Ändra inget. Fortsätt som det är nu! »
- Gör om systemet för hur tentan i den här kursen är uppbyggd. Jag kan inte påpeka detta tillräkligt nog. När man skriver in frågan i en dator och den inte kan lösa problemet har det gått för långt...»
- Jättenöjd. Bästa kursen hittills.»
- Bra kurs som leder till mycket djupare förståelse»
- Lars ska ha mycket tack för att han gjorde det hela begripligt fast vi rörde oss i den "4-dimensionella" världen.»
- Jag ger kursen "godkänt" men förväntade mig mer. Klart besviken!»
- Bra Och intressant kurs! »


Kursutvärderingssystem från