ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


07lp2åk3: ITR233 Logistik I, ITR233

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-20 - 2008-01-25
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

62 svarande

Högst 15 timmar»4 6%
Cirka 20 timmar»8 12%
Cirka 25 timmar»30 48%
Cirka 30 timmar»14 22%
Minst 35 timmar»6 9%

Genomsnitt: 3.16

- Mycket belastning på praktikfallen, dock var tentan relativt enkel, men det kanske var tanken från början..» (Cirka 20 timmar)
- Mycket case blir mycket sittande på kvällar. Dock inte så mycket läsinsats i jämförelse med andra perioder. » (Cirka 25 timmar)
- Casen tog mycket tid.. det var svårt att bedöma vilken nivå man skulle ligga på, alltså hur mycket som krävdes. Men det var roligt.» (Cirka 25 timmar)
- Valdigt mycket arbete med kejsan. Illa att man inte fick nan feedback alls forran precis innan tentan. Gjorde att man inte hade nan mojlighet att forbattra kejs tva och tre. » (Cirka 25 timmar)
- Casen tog alldeles för mycket tid i förhållande till vad de var värda. » (Cirka 25 timmar)
- Myycket tid på casen..» (Cirka 30 timmar)
- Logistik kursen hade med lätthet varit den enda kursen under denna läsperioden. Inlämningsuppgifterna har tagit för stor del av den totala studietiden.» (Cirka 30 timmar)
- casen tog väldigt mkt tid.» (Cirka 30 timmar)
- Case tog mycket tid. Case 3 var för stort för att hinnas med på den korta tiden» (Cirka 30 timmar)
- de tre logistikarbetena plus föreläsningar och egna studier har krävt extremt mycket tid...» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

62 svarande

0%»1 1%
25%»4 6%
50%»3 4%
75%»21 33%
100%»33 53%

Genomsnitt: 4.3

- Casen tog mycket tid plus att räknaövningarna kändes väldigt lätta.» (75%)
- I och med så mycket belastning från praktikfallen, måste man prioritera bort vissa saker...» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

62 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»37 59%

Genomsnitt: 3.17

- kommer ej ihåg» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kursmål är alltid luddiga» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det är inte alltid så intressant att tyda dessa för studenterna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

50 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»49 98%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Denna kurs måste vara mer "värd" i fortsättningen. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 21%
Ja, i hög grad»32 57%
Vet ej/har inte examinerats än»12 21%

Genomsnitt: 3

- Casen testar kunskap som vi lar oss under tiden. Det tar alldeles for stor hansyn till dem. » (I viss utsträckning)
- Tentan var för svår relativt det mtrl vi fått öva på. Det är något fel när ingen i vår klass får 5:a och bra några få 4:a. Det tycker jag är uppenbart då I-programmets elever över lag är mkt drivna. Det är bara att se på intagningspoängen till programmet. Det är människor som överlag presterar mkt bra och om ingen lyckas få 5:a trots att 12 poäng av 100 ströks på tentan så är något väldigt galet.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»10 16%
Ganska stor»38 61%
Mycket stor»10 16%

Genomsnitt: 2.87

- De föreläsningar jag varit på har varit väldigt bra.» (Ganska liten)
- Mycket bra föreläsare! Lätt att förstå, tydlig, trevlig, intresseväckande.» (Ganska stor)
- väl koplat till kurslitteraturen, bra!» (Ganska stor)
- föreläsiningarna hade bra koppling till kurslitteraturen! lätt att förstå vad man bör prioritera. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»3 4%
Ganska stor»35 57%
Mycket stor»22 36%

Genomsnitt: 3.27

- Comercial law hade mkt bra övningsmaterial. Ekonomidelen var kompendiet Ok men det fanns onödigt mkt småfel i det. Övningsupppgifterna i kompendiet är bra men måste finnas fler räkneövningar och facit saknas till flera. Att bara ha en räkneuppgift av varje typ och utan facit är värdelöst. » (Ganska stor)
- boken ganska dålig. extremt tråkigt skriven och kunde väl skippat 50% genom att använda rakare språk, som dessutom gör grejerna lättare att förstå. föreläsningsslidsen däremot var pedagogiska och bra.» (Ganska stor)
- Bra kursbok.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»26 41%
Mycket bra»30 48%

Genomsnitt: 3.35

- Flertalet fel vid planeringen av praktikfallens redovisning.» (Mycket dåligt)
- Saker som lovades att de skulle läggas ut kom senare än utlovat och facit till t.ex crosselasticet uppgift lovades att läggas upp senast dan innan tentan. Kl 17 dan innan tentan hade fortfarande ingen uppgift kommit ut. » (Ganska dåligt)
- planeringen av redovisningarna av praktikfallen har inte fungerat» (Ganska dåligt)
- Viss information kom aldrig fram till oss studenter. » (Ganska dåligt)
- kändes lite rörigt. speciellt i och med sista redovisning/opponering då vi anmälde oss till en tid och sen helt plötsligt skulle man bli tilldelad tid utan att mail skickades ut om detta. vi fick även fel arbete att opponera på vid tillfälle 1» (Ganska dåligt)
- Bokningen av redovisningstillfällen var lite rörig. Förändringar gjordes med kort varsel.» (Ganska bra)
- np» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

62 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»11 17%
Ganska bra»31 50%
Mycket bra»14 22%
Har ej sökt hjälp»4 6%

Genomsnitt: 3.11

- Handledaren på case 1 o 2 var inte bra alls. Hon ville inte svara på några frågor utan sa bara att det där får ni kolla lite mer på själva. Vad ska aan ha en handledare till om den inte är till för att hjälpa och på vägen??» (Mycket dåliga)
- Handledningen har varit mkt bristfällig, dessutom har vi ännu inte fått resultaten för några av de tre praktikfallen. (ganska absurt då praktikfall 3 grundades på att man hade gjort rätt i praktikfall 1)» (Ganska dåliga)
- På de två första casen fick vi dålig handledning och de var väldigt dåliga på att rätta casen. Det kan inte ta 5 veckor att rätta case på 5 sidor. Hade varit bra att få tillbaka första caset innan det sista, som byggde på det skulle skrivas.» (Ganska dåliga)
- Handledningstillfällena har varit ett skämt. Handledarna måste jobba med eleverna och inte mot. » (Ganska dåliga)
- Handledningen under praktikfall ett och tva kunde vi lika garna vara utan. Ingen som helst vardefull feedback. Att vi dessutom inte fick tillbaka nagot av casen innan nasta paborjades gjorde ju bara saken varre. » (Ganska dåliga)
- Beroende på vilken person man frågade» (Ganska dåliga)
- känns som handledaren inte riktigt ville svara på frågor när man kört fast.. detta för att inte ge någon fördel till en grupp» (Ganska dåliga)
- Handledningen har varit varierande. Första två casen var den under all kritik, medan det sista caset var den mkt bra. » (Ganska bra)
- Kändes som om handledaren under de första två praktikfallen inte riktigt hade tid med handledningarna.» (Ganska bra)
- Ove tog sig gärna tid att svara på frågor, tyvärr ibland lite väl att mkt tid så att vi inte ha med de sista delarna på kursen» (Ganska bra)
- bra på föreläsningar, kunde fått mer hjälp till casen» (Ganska bra)
- Bra. Undantaget är handledningarna till case1+2. Handledaren var dålig och det gick inte att få vettiga svar på sina frågor. Hon verkade ha inställnngen att det var en tävling, och att hon inte kunde ge fördelar till vissa "lag" genom att ge dem ledtrådar. Väldigt lustigt synsätt. (och totalt oacceptabelt enligt mig).» (Ganska bra)
- Hjälpmötena under casandet var mkt bra. Stort plus till Anna» (Mycket bra)
- Berodde dock på vilken lärare det var» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»12 19%
Mycket bra»46 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- internt inom vår grupp» (Ganska dåligt)
- Mycket case jobb, man har inte tid att koordinera insatser så mycket som man vill. Därför blir inlämingarna också långt ifrån perfekta. Sen blir det ofta att man jobbar med dem man jobbat förr eftersom iaf jag i princip inte känner resten av klassen. Så tänk på det när ni ligger in massa grupparbeten att det inte är lätt att hitta grupp för var och en. Om jag fick välja skulle jag ha mindre gruppuppgifter som kräver mindre koordination. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 35%
Hög»31 50%
För hög»9 14%

Genomsnitt: 3.79

- casen tog väldigt mycket tid men det vägdes upp av att det inte var så stor arbetsbörda i övrigt. blr dock lite snedfördelning , mycket jobb krävs på kort tid för casen. » (Lagom)
- Tre praktikfall tar väldigt mycket tid i anspråk. » (Hög)
- Praktikfallen var lite för tidskrävande! Det hade varit bättre med 2 av de 3 praktikfallen, alternativt 3 lite mindre praktikfall. » (Hög)
- Det var mycket med tre case.» (Hög)
- arbeten väldigt tidskrävande» (Hög)
- Casen var för omfattande i förhållande till hur många procent av kursen de var på.» (Hög)
- Tidvis för hög, tack vare caseuppgifter.» (Hög)
- Jag kände att jag var tvungen att lämna in praktikfall efter praktikfall, utan att egentligen inte ha tid att lära mig något. Den andra kursen blev starkt lidande av belastningen i denna kurs. » (För hög)
- Praktikfallen var för jävliga rent ut sagt. Hade banne mej räckt med två. Så jävla mycket mer lär man sig inte av att behöva sitt 2000 timmar per case. » (För hög)
- Arbetena tog längre tid än förväntat» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 29%
Hög»29 47%
För hög»14 22%

Genomsnitt: 3.93

- Har varit i skolan 70-80h per vecka, men det gillar jag ju någonstans. » (Hög)
- Tidvis för hög, tack vare caseuppgifter.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»6 9%
Gott»36 58%
Mycket gott»19 30%

Genomsnitt: 4.17

- Bra lärare med tydlig dialog kring ämnesområdet. Fick en bra och bred överblick för logistik och vad det är.» (Gott)
- praktikfallen är bra, men ger en väldigt tung arbetsbelastning i kursen» (Gott)
- intressant kurs! peter olsson (osäker på efternamnet där..) är bra!» (Gott)
- Jag har fått upp ögonen för logistik. ett intressant område!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Casen är bra. Miljölogistiken är dock inte inressant alls. Mycket bra föreläsare. Vore trevligt om alla gästföreläsare blev av dock. »
- nivån på kursen i allmänhet.»
- Casen, roligt att få tre stycken mindre case. Det gav en chans att utveckla gruppen och sina arbetsmetoder.»
- Ölspelet, då en överskådlig blick av logistik gavs.»
- Comercial law »
- Beergame var sjukt bra roligt och lärorikt»
- Praktikfallen, kanske kan man underlätta starten av dem på ngt sätt, speciellt det första.. »
- praktikfallen»
- måste bli mindra att göra på casen, de har tagit mycket tid...»
- Case är bra, man lär sig mkt. Dock känns inte poängfördelningen vettig. 45% på kejsen, när det är där man lär sig mest.. Handledaren till case1+2 bör dock bytas ut. Som jag skrivit tidigare, dessutom verkade hon ganska okunnig om ämnet, vilket inte känns förlåtligt. Handledarna till case3 var däremot mycket bra, tillmötesgående och kunniga.»
- Det var bra med mycket case så man fick testa själv och få en djupare förståelse.»
- Nöjd med kursen och dess upplägg»
- Opponering och redovisning.»
- Ölspelet - visar tydligt på vissa logistiska problem, vilket kan va bra för inlärningen.»
- Olspelet, mycket pedagogiskt»
- Praktikfallen, de gav en förståelse som hade varit svår att uppnå utan dem.»
- Huvudföreläsaren»
- Ölspelet och case.»
- Upplägget med föreläsningar, räkneövningar och case som lämnar mycket öppet för tolkning.»
- Föreläsare. Boken.»
- Det bra integrerade miljömomentete. Det var dock lite tråkigt att det handlade om exakt samma saker som i case 1, man var rätt trött på de data redan.»
- ölspelet var givande och roligt»
- lärare»
- Övergripande väldigt bra kurs, bra case som ger en mycket bra grund för tentan.»
- Kursboken, den var bra, lättläst och lagom ingående»
- chansen att opponera, man lär sig mkt av det»
- Casen var jättebra, dock kanskeinte i samma antal, då man tvingades att prioritera bort den andra kursen för att ta tid med casen.»
- Opponeringstillfället! Roligt att både få presentera och ge synpunkter och analysera andras arbete.»
- Peter Olsson har varit utmärkt under kursens gång. »
- Föreläsningarna och övningarna var jättebra. GAv verkligen en stor inblick i vad som ingick i kursen (målen)»
- Arbete i grupp i hög utsträckning.»
- roliga raktikfall, ölspelet, bra upplägg på lektionerna där lärmålen för lektionen klargörs inför varje lektion»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mindre case kanske.. det är alltid roligt med praktikfall men det tog väldigt mycket tid»
- Bättre handledning. Annars bra.»
- Bättre och framför allt snabbare respons på de case som lämnats in.»
- Antalet praktikfall. Möjligtivis sätta upp riktlilnjer för var handledaren får svara på/ej svara på. Handledningen ska inte handla om att tolka ansiktsuttryck vid ställd fråga för att få en uppfattning om man har gjort rätt eller ej.»
- Praktikfallshandledningen borde varit till mer hjälp de enda svar man fick var: ja så länge ni förklarar vad ni gjort..men ändå har vi förklarat och inte fått full poäng, ologiskt enligt mig. Handledning bör vara till för att hjälpa och faktiskt ge svar på frågor.»
- Bättre handledningar och snabbare rättnig av casen. (Det sista caset var det bra handledning och snabb rättning på)»
- Ordna facit och fler räkneuppgifter »
- Bestäm er för två praktikfall det räcker gott och väl.»
- poängsättningen på case-uppgifterna. att case tar så stor del av kursen är bara då man lär sig mycket. Dock känns det tråkigt när ett betyg satt på en grupp ska förstöra för enskilda personer att få ett högre betyg.Deta eftersom betyg på case, enligt erfarenhet, inte alltid speglar resultatet, utan snarare något som läraren kan sätt hur de vill. Dessutom bör resultat från uppgifterna lämnas under kursen innan inlämnandet av nästa så att det inte blir samma fel i varje case.»
- Handledaren för de två första casen bör bytas ut då hon inte svarade på en enda fråga. Skall man ha en handledare måste de vara villiga att svara på frågor annars kan man lika gärna vara utan.»
- Poängfördelningen, som ovan. Bättre definierade case så man vet mer exakt vad som förväntas. Det var ganska mycket oklarheter som innebär att det blir väldigt mycket jobb om man väljer att tolka in alla eventualiteter. »
- Utformningen av praktikfallen. Det är bra att kunna excel, men vitsen med att sitta hela veckor med tabeller och räkningar förstår inte jag. Det ger inte oss något vad gäller logistik, bara irritation och felräkningar. Var alldeles för mycket beräkningar!! Analysen var den delen av caset som borde vara det viktigaste, men som tog absolut kortast tid. Det gick inte heller attt göra en bra analys om mindre beräkningar hade utförts.»
- se ovan»
- Handledningen till casen var under all kritik. Dessutom att det tog så lång tid att rätta dem.»
- Casen bör göras mindre eller ges mer information och ledning kring. De bör också rättas innan alla ska vara inne så man kan få en chans att veta var ribban ska läggas.»
- Handledningen vid praktikfallen, samt poang fordelningen mellan tenta och case. Mindre pa case. »
- Inget särskilt.»
- Omfattningen av praktikfallen bör reduceras något! Det skulle varit bättre att bara ha en redovisning istället för att både redovisa en gång samt opponering en gång. Förberedelserna inför detta (OH, etc) är ganska tidskrävande. »
- Tydligare handledning till casen»
- Saknar att man aldrig får någon feedback på sina case. Hur ska man kunna läsa sig av sin misstag elelr få veta vad som var bra elelr dåligt i arbetet om man aldirg får några kommentarer tillbaka.»
- Excel-belastningen bör minskas. Egentligen bra att få lära sig excel men det tog väldigt mycket tid från det som kursen egentligen handlar om.»
- Man bör få resultaten från casen tidigare. I nuläget bygger man vidare på ett case som kan vara antingen bra eller dåligt.»
- Handledningstillfällena i avseende till de två första rapporterna var under all kritik! Inget blev klarare och "handledningsläraren" ifråga kändes nästan därmed oseriös pga sin frånvarande vägledning och förmåga att svara på raka frågor.»
- ändra poängfördelningen mellan case och tenta»
- inget speciellt»
- 2 case istället för tre»
- Bättre handledningstillfällen då man inte får svar som att "det får ni kolla med andra grupper eller kolla på gamla arbeten".»
- Möjligen att casen tog väldigt mycket tid och att handledningen till dessa kunde förbättras. Även rättningen av dem för att kunna korrigera om något varit bra/dåligt till de case 2 och 3.»
- Casen, de kostade mer än de smakade om man säger så»
- gör praktikfallen lite mindre/enklare. de tar för mkt tid från andra kurser och man hinner inte läsa själva kursen»
- Antalet case, det hade räckt alldeles utmärkt med två. Det blir för stressigt med tre tycker jag.»
- Case-belastningen var tung. 3 stora, krävande praktikfall är mycket för 7,5p.»
- För stor andel av undervisningstimmarna ägnades åt räkneövningar, vilket inte var representativt för kursen (tentan). »
- Mycket viktigt att man får tillbaka praktikfallen INNAN man går vidare med nästa. Många grupper tyckte att de hade fått för lite poäng och det är svårt att veta vad man ska förbättra sig på när man ej fått någon feedback!»
- Praktikfallen bör uppdateras, känns som de har varit med ett tag. Kul med praktikfall men i detta fallet var det tre olika scenarion om samma företag.»
- begränsa miljöpraktikfallet. »

16. Övriga kommentarer

- En bra kurs men jag måste ge kritik till att man inte fått veta resultaten på sina case innan tentan skrivits.»
- En intressant kurs, men med alldeles för hög belastning. Även om vi förväntades hinna med så många saker har vi fortfarande inte fått någon respons på första inlämningen. Excelkunskaper hade varit bra att ha. Handledningen var inte direkt till någon hjälp. Det enda svar som gavs var "Allt är korrekt så länge ni motiverar det." »
- Mycket intressant ämne med bra matnyttiga kunskaper t.ex strategier produktintroduktion på marknaden, comercial law»
- I övrigt tycker jag att det har varit en mycket intressant kurs med givande föreläsningar. Peter är en bra föreläsare!»
- Case rättningen, helst vill man se case 1 innan case2 ska lämnas in, annars kommer samma fel upprepas. Även om detta är svårt att nå så är det absolut alldels för sent att sätta upp dem dagen innan eller samma dag som tentan! »
- se ovan»
- Peter Olsson är en mycket bra undervisare, och väcker intresse för ämnet!»
- Intressant kurs och trevliga föreläsare/handledare.»
- Bra kurs!»
- Man borde få en introduktion till excel innan man börjar med case 1 för att kunna utnyttja kortkomandon och inte slösa bort dyrbar tid med att göra fel i excel. Det står ingenstans att excel är ett förkunskapskrav så man kan inte utgå ifrån att alla kan det lika bra som den som gjort excelfilen.»
- Hade uppskattat en kurssummering i slutet av perioden, istället för att endast titta på räkneuppgifter. »
- tycker kursen var mycket bra!!! bra handledning från handledarna.»


Kursutvärderingssystem från