ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Industriell ekonomi och organisation, LMT968

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»6 22%
Cirka 20 timmar»11 40%
Cirka 25 timmar»5 18%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.37

- 2h totalt för kursen, skandal» (Högst 15 timmar)
- Minns inte säkert. Hemtentan tog mycket tid men resten ganska lite» (Cirka 20 timmar)
- Mycket omfattande inlämningsuppgift. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»1 3%
25%»2 7%
50%»3 10%
75%»9 32%
100%»13 46%

Genomsnitt: 4.1

- Inte övningar. Tillräckligt enkla att göra hemma.» (75%)
- Ej övningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 26%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 42%

Genomsnitt: 2.84

- Har inte satt mig in i detta» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 15%
Ja, målen verkar rimliga»14 73%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 1.94

- vet ej» (?)
- Ja, dock var inlämningsuppgiften värd mer poäng med tanke på tiden den tog.» (?)
- Har inte satt mig in i detta» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»8 32%
Ja, i hög grad»13 52%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.6

- Det var den absolut lättaste tentan jag sett på chalmers. gick efter 1,5h och fick 5 i betyg» (I viss utsträckning)
- Har inte satt mig in i målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»6 21%
Ganska stor»14 50%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.64

- Stor när det gäller industriell-ekonomidelen, åtminstone godkänt-delen. Kunde undervisats om mer saker på industriell-ekonomidelen eftersom tempot var väldigt lågt. I organisationsdelen kunde det undervisats mer om g-kunskap och inte så mkt överkurs/sidospår.» (Ganska stor)
- Bra lärare! Dock väldigt repetitativ och hela kursen känns som den skulle passa in på högstadiet/gymnasiet - håller inte alls Chalmers standard!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»13 50%
Mycket stor»5 19%

Genomsnitt: 2.84

- Kompendiet och övningsboken har varit användbar, faktaboken har använts ytterst ytterst lite» (Ganska liten)
- Gällande organisationsdelen: stor Ekonomidelen: liten» (Ganska stor)
- med undantag för teoriboken som ej nyttjats överhuvudtaget - övningsboken har dock varit mycket användbar. » (Ganska stor)
- Allt fanns beskrivet» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»4 14%
Ganska dåligt»7 25%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»8 28%

Genomsnitt: 2.75

- Under all kritik, saker har inte legat där de ska vilket har resulterat i flera missförstånd» (Mycket dåligt)
- Låg två versioner av kursen ute varav man kom in på fel till en början.» (Mycket dåligt)
- Fick vänta på kurslitteraturen till inlämningsuppgiften» (Ganska dåligt)
- Ganska dåligt i början då vi automatiskt kom in på förra årets kurshemsida.» (Ganska dåligt)
- -Försenat kompendium. -Fellänking på studentportalen.» (Ganska dåligt)
- Det hade varit uppskattat om kursansvarig hade lagt upp någon exempeltenta innan skrivningen! » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»11 39%
Har ej sökt hjälp»4 14%

Genomsnitt: 3.57

- Kursansvarig fanns nästan aldrig på plats att ställa frågor, nästan alla i klassen visste inte ens hur personen såg ut.» (Mycket dåliga)
- konstigt att när vi skulle få ställa frågor om vår hemtentamen att han inte kunde ge oss några svar. Dåligt förberedd.» (Ganska bra)
- Vid övningstillfällen var det möjligt att ställa frågor. » (Ganska bra)
- Alla svarade på mail snabbt. » (Mycket bra)
- Bra föreläsare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»14 50%
Har ej sökt samarbete»5 17%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»3 10%
Låg»2 7%
Lagom»10 35%
Hög»10 35%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.28

- Hemtentamen var bra, där fick man lägga ner lite arbete. Men kursen i övrigt gick på tok för långsamt. Borde innehålla betydligt med för 7,5hp!» (För låg)
- Något hög i början då man också gjorde organisationsdelen» (Lagom)
- Hög på hemtentan, låg på tentan» (Lagom)
- Hemtentamen var i slutändan nästan det enda man gjorde de 6 första veckorna» (Hög)
- Organisationsdelens arbetsuppgift kändes väl omfattande.» (Hög)
- Delmoment som skall motsvara 15% av kursen... Tar upp betydligt mycket mer tid än så!» (För hög)
- Inlämningsuppgiften tog för mycket tid i anspråk» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»13 46%
Hög»6 21%
För hög»7 25%

Genomsnitt: 3.6

- Har läst fyra kurser samtidigt» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»4 14%
Dåligt»4 14%
Godkänt»12 42%
Gott»4 14%
Mycket gott»4 14%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det dröjde alldeles för länge innan tenta och inlämning var rättade.» (Mycket dåligt)
- Ge en riktig och sammnhängande ekonomikurs istället. Funderar startk på att läsa en kurs på GU istllet som jag hört många andra tänkt göra. Lärde oss inte mycket alls.» (Mycket dåligt)
- Tycker det är fel att man kan plugga in en kurs på 2h och klara den, har aldrig läst ekonomi innan och ändå klara jag twntan med marginal på 2h pluggande» (Mycket dåligt)
- För hög arbetsbelastning» (Dåligt)
- Kanske hade blivit en bättre helhet och mindre oklarheter om inte examinatorn varit frånvarande hela kursen.» (Dåligt)
- Bra intressant innehåll på kursen. Väldigt stor skillnad på lärarna på de olika delarna. Organistaionsdels-läraren verkar driva en tes om att studenterna till stor del ska ta eget ansvar för inlärning av kursens innehåll och att föreläsningarna bör användas till att diskutera överkurs och ekonomiska sidospår. Jag förstår detta och håller delvis med men tycker ändå att man kunde ta lite "basics" på föreläsningarna. Kanske hade även en mer "engagerad" inställning och ödmjukare attityd varit fördelaktig för att få en bra relation mellan lärare och klass så att alla blir motiverade att lära sig. Läraren på industriellekonomidelen var mycket sympatisk och fick en bra kontakt med klassen men undervisningen gick enligt min mening alldeles för långsamt och det blev rätt tråkigt. Mer innehåll i snabbare tempo och mer överkurs här tycker jag. » (Godkänt)
- Hade uppskattats om kursansvarig hade visat sig mer än 5 minuter under tentatillfället. Hade ingen aning om vem det var under kursens gång, då denne aldrig visat sig. » (Godkänt)
- Det var lite rörigt med administration, lärarbyten och vad man förväntades kunna inför tentan.» (Godkänt)
- Lärarna i kursen var bra och engagerade. Vore trevligt om examinatorn visade sig åtminstonne en gång under kursen.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningen. Men ge bättre kursmaterial till den. Gav inte svar på mycket alls. Diskussionerna får man nästan hitta på själv.»
- Organisationsdelen var utformad på ett bra sätt med föreläsningar, litteratur och hemtenta. »
- ULLA!!!»
- Han som höll i ekonomidelen var jättebra! Ha kvar honom»
- Upplägget.»
- Mannen från handels som föreläste om kalkylering samt torbjörn var mycket bra på de organisatoriska bitarna. »
- Hemtentan i organisationen var bra. Lärarna var bra.»
- inlämning i organisationen»
- Engagerade och inspirerande föreläsare.»
- Konceptet att dela in kursen i två delar med en hemtenta på organisationsdelen.»
- Bra upplägg på kursen tycker jag, fortsätt så!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Delmomenten borde motsvara den procentandel som de ska göra. Individuella uppgiften var betydligt mer omfattande än 15%!!!!»
- I princip allt. Men börja med ordentlig övningsbok.»
- Föreläsningarna på ekonomidelen bestod till majoritet av repetition från tidigare föreläsningar. Detta var överdrivet eftersom det vi gick igenom var inte så svårt att det krävde så mycket repetition. Istället blev slutet av kursen lidande eftersom vi inte hann gå igenom det ordentligt.»
- Hemtentamen var alldeles för stor med tanke på att den skulle vara 20-25% av betyget men tog alldeles för mycket tid att göra.»
- Snabbare tempo på ie-delen.»
- Sluta använda separata PM för schema! Det är omöjligt att hänga med i förändringar som görs och offentliggörs genom ett nytt kurs-pm. Trögheten i Time edit är till för att det inte skall ske sporadiska ändringar över tid. Så sluta använda PM-schema och håll er till Time edit! »
- Nån gång innan tentan skulle ju examinatorn kunna visa sig...»
- Bonuspoäng från organisationsinlämningen till ekonomitentan. »
- Kursansvariga ska visa sej så man vet vem det är, denne personen skall också finnas tillgänglig till en högre grad, speciellt under tentaveckan. Kurshemsidan måste också förbättras»
- Kursinnehållet var bra, men bör utökas för att motsvara 7.5hp! Måste vara lättaste kursen på Chalmers idag...håller alltså inte standarden alls!»
- Svårare tenta!!!»
- Hemuppgiften... »

16. Övriga kommentarer

- Tack»
- Bra föreläsare! :)»
- Personen som var kursansvarig såg man förs på tentamen! Dålig kurshemsida och information. Dock var föreläsarna på ekonomidelen väldigt bra!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från