ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik, MTT010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-08-31
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»4 12%
Cirka 20 timmar»9 27%
Cirka 25 timmar»10 30%
Cirka 30 timmar»9 27%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.81

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

33 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»15 45%
100%»16 48%

Genomsnitt: 4.39


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 18%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 54%

Genomsnitt: 3.15

- kortare» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det var lite otydligt att kap 2 var senarelagt. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mycket teori trodde det var mer räknande...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- jag tycker det var bra som det var» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det är tydligt, behöver inte ändras.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Man förstår inte målen helt och hållet i början av kursen eftersom man inte känner till vissa begrepp. De konkreta begreppen hjälper dock oss mer i mitten eller slutet av kursen då man förstår begreppen bättre. Jag tycker att det var helt okay.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Ett jättebra kurs-PM!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 86%
Nej, målen är för högt ställda»4 13%

Genomsnitt: 2.13

- sänka målen?» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är inte mänskligt att kunna ca 800 sidor på engelska utantill.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»13 41%
Ja, i hög grad»13 41%
Vet ej/har inte examinerats än»4 12%

Genomsnitt: 2.64

- de delar som vi la mest tyng på speglade inte av sig helt och hållet i tentan.» (I viss utsträckning)
- "bättre" tenta. Tentan frågade på många små saker som speciella ord och onödig utantill-kunskap om plaster.» (I viss utsträckning)
- Kändes som att vissa deluppgifter var för snäva och man fick en känsla av att man inte hade tillräckligt med kött på benen för att klara av dem. Att se skillnader på två bilder i två olika skalor som ser ungefär likadana ut är väldigt svårt om man inte är väldigt trygg med materialtekniken sedan tidigare.» (I viss utsträckning)
- Alldels för hög detaljnivå, detta är en bred kurs som lär oss den breda materialtekniken. Då ska även den samma examineras och inte detaljnivån. Det var det enda jag tyckte var dåligt med den här kursen, synd att det ska vara examinationen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

33 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»14 42%
Mycket stor»17 51%

Genomsnitt: 3.45

- Mer labbar, de var pedagogiska!» (Ganska stor)
- tycker maria var en riktigt bra föreläsare! mycket pedagogisk. bra idé med materialquizen men jag tycker vi skulle fortsatt ha dem varje vecka» (Mycket stor)
- Maria fortsätt prova dina roliga inlärningssätt! Du är kanon med ditt brinnande intresse och påhitt, även om inte alla är klockrena så är alla bättre än inget.» (Mycket stor)
- Verkligen bra med en kurs där man känner att det lönar sig att gå på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Maria är jätteduktig!» (Mycket stor)
- Bra med slides mm på hemsidan.» (Mycket stor)

7. Till hur stor del bidrog gästföreläsaren till innehållet i kursen?

33 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»18 58%
Ganska stor»6 19%
Mycket stor»2 6%
Vet ej/var ej närvarande/tog ej del av»2

Genomsnitt: 2.16

- Eller är det Rodney som avses? Hans föreläsningar var lite olkara, men den sista föreläsningen skingrade dimman. De andra var lite diffusa och luddiga även om ämnet är intressant. » (Mycket liten)
- Tycker det var ganska mycket som var ointressant för kursen / för avancerat.» (Mycket liten)
- ja det gav en intressant inblick i industrin och ger lite verklighetsanknytning. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna från arbetslivet var ganska intressanta men det kändes inte så relevant varför jag tycker att de inte var så bra. Rodneys föreläsningar var ok.» (Ganska liten)
- Ja. Dock kändes plåt-tillverkningsföreläsningen inte så givande i sammanhanget.» (Ganska liten)
- Det kan behållas men föreläsningen vi fick var inte så givande då powerpointen inte var särskilt välgjord och det var inte så stor variation mellan de exempel som togs upp.» (Ganska liten)
- Är ju visserligen intressant, men bör kanske knytas mer till det som är examinerbart inom kursen och inte vara någon slags "extrainformation".» (Ganska liten)
- Det var bra med lite omväxling och andra intryck men lärde mig inte så jätte mycket inför tentan på dessa föreläsningar.» (Ganska liten)
- Kan behållas, intressant men inte alltid givande för uppnått resultat på kursen» (Ganska liten)
- Tyckte det var bra, kanske gav en något vinklad bild kring metallval. Fast samtidigt är väl stål såpass inarbetat industrin att andra material konkureras ut av detta. Dock som Td-student hade det varit spännande med någon som bidrog med lite komposit, trä eller annat inom gästföreläsandet. » (Ganska stor)
- Rodney bidrog en hel del, de övriga var intressanta i sig men känner inte att de bidrog till kursen speciellt mycket.» (Ganska stor)
- Ja» (Ganska stor)
- Rodney var duktig och jag gillar att han för undervisning på engelska, en bra uppvärmning inför Masternivå.» (Mycket stor)

8. Hur mycket kom du ihåg från föregående föreläsning när du närvarade på en föreläsning?

33 svarande

Mycket lite»3 9%
Ganska lite»4 12%
Ganska stor»24 72%
Mycket stor»2 6%
Vet ej/var ej närvarande»0

Genomsnitt: 2.75

- Det blir som det blir, man kan inte komma ihåg allt när det händer så mycket annat kul under denna perioden i livet. Missförstå mig inte, Materialteknik är ett av mina favoritämnen men man har ganska mycket i huvudet.» (Ganska lite)
- Känns som att det är mycket upp till var och en att repeteramen vis av erfarenhet vet jag att det inte blir så och därför var exempelvis kryssfrågorna mycket bra» (Ganska lite)
- fortsätta med materialquizen. ha nån övning där man får tänka på vad man gjorde förra föreläsningen. » (Ganska stor)
- Jag försöker läsa igenom mina egna anteckningar inför varje föreläsning. Materialtipsen var bra för då fick man tänka efter vad man gjorde förra gången. » (Ganska stor)
- Fortsätt med de små inledande testen.» (Ganska stor)
- Materialtipsen var väldigt bra och de skulle kunna fortsätta hela kursen.» (Ganska stor)
- Här hjälpte verkligen 1/X/2-kryssen till.» (Ganska stor)
- Det var bra med materialtipsen i början av kursen, saknade dem i slutet. » (Ganska stor)
- De små morgonquizen var väldigt bra. Behåll dem. » (Ganska stor)
- Materialtipsen hade varit bra » (Ganska stor)
- Tycker att de försök som gjordes var goda nog, med kryss och dylikt. Repetition får ej ta upp för stor del av föreläsningen. jag tycker kryss var bra och lagom. Ev skulle facit med utvecklingar kunna läggas ut på kurshemsidan..? Tror att utvecklingar om varför de andra var fel skulle gynna förståelsen mycket» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

33 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»15 45%
Mycket stor»15 45%

Genomsnitt: 3.33

- Boken är lite för lång och krånglig. Föreläsningar + uppgifter är vad jag har lärt mig på. » (Ganska liten)
- det var en tung bok, mycket att läsa. Tog lång tid,» (Ganska stor)
- Nej, boken är helt ok, uppgifterna gav dock inte så mycket.» (Ganska stor)
- Jag anser att ha den på engelska medför båda bra och dåliga saker. Det är en bra framtidsinvestering att läsa på engelska och det ger förståelse globalt vilket är jätteviktigt eftersom alla man arbetar med i detta området kommer definitivt inte vara från Sverige, inte ii min yrkeskarriär. Men ordlistan bör utökas med en del ord tycker jag. Egentligen generellt men behandlingskapitlen i synnerhet (släckning, austempererering, keramers tillverkning etc)» (Mycket stor)
- Ordlistan (engelska-svenska) var bra. Och även de "listor" som sattes upp på föreläsningarna i början, med förklaring av viktiga begrepp och deras översättningar. Den pedagogiken saknade jag lite senare, och inte minst under polymerdelen då jag gärna fått en beskrivning av vad sakerna som togs upp kallas på svenska. Det underlättar inlärningen.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»12 36%
Mycket bra»20 60%

Genomsnitt: 3.57

- Studieportalen låg nere så att vi inte kunde utföra projektarbetet när vi hade åkt in till stan för att utföra den, ej heller fungerade en länkad adress.» (Ganska dåligt)
- studieportalen är ju helt värdelös ibland» (Ganska bra)
- Lägg ut alla powerpoints i början av kursen så att man kan skriva ut allt på en gång.» (Ganska bra)
- Vissa slides skulle kunna skickas ut tidigare.» (Ganska bra)
- Att föreläsningsslides kommer ut tidigare så man har chans att skriva ut dem innan föreläsning - är lättare om man har dem så man kan göra anteckningar till.» (Ganska bra)
- Studieportalen krånglade alldeles för ofta.» (Ganska bra)
- Förbättra Studieportalen! Den ligger nere alldeles för ofta!!» (Ganska bra)
- ordlistan borde kanske utvecklas, var till viss del svårt att översätta uttryck i boken. Detta då orden ofta inte fanns i vanliga eng-sve uppslagsverk.» (Ganska bra)
- Jätteväl uppdaterad hemsida, det var kanon!» (Mycket bra)
- Tillförlitligheten på studiepoprtalen måste förbättras. Den har legat nere flera gånger under perioden och varit extremt långsam under stor belastning, t ex tentaveckorna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»22 66%
Har ej sökt hjälp»5 15%

Genomsnitt: 3.96

- Hos Maria och Rodney verkar man alltid välkommen. Även Henrik Persson ska ha ett stort plus för sin välvilja och hjälpsamhet som övningsledare. Han var lätt den bästa tycker jag!» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 15%
Mycket bra»27 81%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.87

- Kul att göra ett projekt ihop med I, man kommer närmare varandra då och det är bra.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 54%
Hög»12 36%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.54

- Det var höga krav både på detalj och förståelsenivå, vilket är bra, även om det ger en hög belastning.» (Hög)
- Det blir vad man gör det till» (Hög)
- Det var lite jobbigt med alla begrepp som vi lärde oss om faser och liknande för stål, när dessa sedan skulle appliceras på andra metaller. täta på tentan hade jag inte samma grepp om som tex. alfa ferrit eller perlit för stål.» (Hög)
- Mycket att läsa plus alla uppgifter. Kändes väldigt svårt i början då man inte alls är trygg med kemi osv. Bra om föreläsaren peängterar att det gäller att läsa själv i boken för att verkligen få en känsla för innehållet i boken.» (Hög)
- Minska antalet sidor» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»15 45%
Hög»15 45%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.54

- Eftersom vi hade två veckors påsklov i mitten. Bortsett från detta var arbetsbelastningen lagom.» (Låg)
- Det är svårt att göra eftersom vi läser kurser med andra program, duggor krockar med andra inlämningar så det blir väldigt hög belastning vissa perioder och lägre i andra perioder. » (Hög)
- Det blir vad man gör det till» (Hög)
- Att inte alla labbar, inlämningar och duggor kommer samtidigt i kurserna.» (Hög)
- Minska antalet sidor i materialtekniken» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»7 21%
Gott»10 30%
Mycket gott»15 45%

Genomsnitt: 4.18

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna, Duggorna»
- maria!»
- Mycket bra med dugga före påsklovet, då håller man farten och pluggar duktigt hela vägen fram och kan med gott samvete ta lite lov sen... Mycket bra övningeledare (heter han Niklas som hade hand om metaller och Henrik med polymerer?)! Tack till dem för mycket bra förklaringar!»
- Maria, riktigt bra föreläsare»
- Materialtipsen, labbarna var grymma, Marias föreläsningar var bäst. Bra med duggor»
- Maria Wedel är en duktig föreläsare, henne bör man behålla.»
- ovan nämnda saker som var bra, samt plast och micro labb. Matter skulle kunna ersättas av någon annan mer "riktig" lab. Bildörren var ganska bra, men lite synd att det var såpass styrd. tycker ändå att den var värd det.»
- De roliga inlärningsteknikerna som används på föreläsningarna, att Rodney har hand om polymerer och att man gör de tre labbarna. Labbar är bra!»
- Bra föreläsningar och labbar.»
- Tycker föreläsningarna var väldigt bra! Keep up the good work!»
- Repitition genom att ha frågor från föregående föreläsning. Kopplingen mellan materiallära och ekonomi. »
- Examinatorn! Jag uppskattar verkligen Maria Wedels pedagogik och undervisningsmetod. Hon vill att vi ska lära oss och tycker att jobbet är roligt, vilket märks och uppmuntrar till lärande.»
- Materialtipsen. »
- Var över lag en bra kurs, tycker att nivån är ganska bra. Inte för detalerat, »
- Bevara: att materalet som vi lär oss är relevant och passat efter vår framtida yrkesroll. »
- Maria»
- Materialtipsen, duggorna, föreläsningsupplägget.»
- En mycket intressant kurs. Tror det är en av de jag har tyckt bäst om.»
- labbarna och de intressanta föreläsningarna»
- Maria, laborationerna»
- Polymerlabben»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- gästföreläsningen om hur färger uppfattas gav inte så jättemycket.»
- Lägg mer tid på de svåraste sakerna, tala inte om saker som inte är med i examinationen, det är lätt att man lägger alldeles för mycket tid på att förstå det som nämnts flyktigt, när man kunde lagt det på någon viktigare del (ex kryp). »
- Gästföreläsningen»
- Gästföreläsningarna kändes lite svåra att ta till sig. »
- Bildörren var enligt mig inge bra! Gör något annat projekt som kanske ger lite mer, även om den var bra på så sätt att man kunde lotsas igenom bra så var den väldigt vinklad mot stål och vissa delar fattade man bokstavligt talat inte ett skit. Vad som också bör ändras generellt är den stora fokus som fanns på stål, vi bör titta mer på framtida material så vi inte kör fast i dessa typiskt svenska stålbanor. Minska stålomfattningen och inför komposit! Det spelar ingen roll om det är väldigt dyrt nu, det finns en framtid med.»
- Andelen stål bör minskas kraftigt känns nästan som om kursen är sponsrad av stålindustrin. Kompositmaterial hann vi inte ens med pga allt stål känns synd då användningen av kompositer ökar enormt och är ett spännande material. Ta även bort bildörrslabben var som ett stort skämt bara.»
- Kopplingen mellan materiallära och ekonomi kan bli ännu tydligare och ta större del av kursen.»
- Jag fick inte ut lika mycket av polymerdelen, som av övriga föreläsningar. Jag lärde nästan mer av att läsa själv. Jag hade gärna sett att dessa som det nu kändes två olika delar i kursen integrerades mer, jag syftar då på den del som Maria höll i och den del som Rodney skötte. Inte heller gästföreläsningen gav så mycket. Dessutom kändes gruppuppgiften att ta fram ett material till en bildörr rätt speciell. Den skulle nog kunna arbetas om på ett sätt så att man faktiskt lär sig mer och får ut mer praktisk kunskap av det hela. »
- Gästföreläsningarna.»
- Tycker att övningen med att bygga bildörren är en rolig grej men det blev lite på skoj eftersom att gubbarna på dataskärmen sa till så fort man valde fel, skulle varit roligare med lite mer verklighetestroget. Inser dock att detta skulle ta mycket mer tid»
- inget särskilt, bara att köra på»
- Frågorna på duggorna känner jag kunde varit mer övergripande förståelse än detaljer, för att testa att man hänger med. De rekommenderade uppgifterna att göra på polymerer kändes mer som kvantitet än kvalitet. Konstruktionsuppgiften tyckte jag inte gav så mycket, inte mycket från kursen man kunde använda sig av eller relatera till. Matterlabben tyckte jag inte heller var så givande - hade förberett mig väl men det tog ändå 4 timmar och fick inte ut så mycket, handledarnas "förhör" tog för lång tid.»
- Vissa labbar hade inte ett så pedagogigskt upplägg. Matterlabben kändes som något alla bara jobbade sig igenom för att klara av, vilket inte tillförde så mycket. Mikroskopilabben gav mig ingenting, då det vi såg lika tydligt hade kunnat ses i böcker. Jag hade istället velat använda starkare mikroskop, för att jämföra skillnader. Den kvinnliga asiatiska ledaren var heller inte särskilt duktig på att förklara.»
- Kanske lite mycket saker vid sidan av själva kursen. Två duggor, en konstruktionsuppgift OCH tre laborationer...»
- Ha laborationshandledare som är bra på att prata engelska/svenska. Vissa handledare hade lite svårt att förmedla rätt budskap vilket förvirrade och försvårade flera viktiga delar i kursen. »

18. Vilket program följer du?*

33 svarande

Industriell ekonomi»23 69%
Teknisk design»10 30%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 1.3

19. Övriga kommentarer

- mycket bra och intressant kurs!»
- Mycket bra laborationer som verkligen ökade förståelsen i kursen! Dock blev det rörigt vid Matterlaben eftersom det tog sådan tid att redovisa, kanske kan man sköta redovisningen i större grupper (om 4 st exempelvis) för det var jättebra att man verkligen var tvungen att förklara sina svar, för då kunde ledaren säga till om man missuppfattat, och förklara hur det verkligen skulle vara.»
- Grymt bra labbar som man lärde sig något på»
- Tack för en bra kurs där jag lärt mig väldigt mycket och ha en skön sommar!»
- I övrigt tack för en riktigt intressant kurs!»
- Jätte bra kurs, pga Marias engagemang och hennes goda kommunikation med eleverna. Bästa föreläsaren jag haft!»
- Bra kurs i stort, lärt mig mycket! Mycket bra föreläsare!»
- Övningsledarna hade blandad kvalité. Polymerledarna var duktiga, men de på metaller skiljde sig lite. Johanna var verkligen jätteduktig, spred glädje, och inspirerade, men den manliga var dåligt påläst om våra förkunskaper, samt näst intill otrevlig när jag ställde för "lätta" frågor.»
- Tycker Maria är en mycket bra lärare som är ovanligt elev-fokuserad. Det märks att hon bryr sig och undervisar för att vi ska lära oss, inte för att hennes chef har tvingat henne. »

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från