ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk reaktionsteknik, KKR100, Lp2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»12 26%
Cirka 20 timmar»12 26%
Cirka 25 timmar»9 19%
Cirka 30 timmar»10 21%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.56

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»4 8%
75%»7 15%
100%»34 73%

Genomsnitt: 4.58


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 24%
Målen är svåra att förstå»5 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 46%

Genomsnitt: 2.86

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»33 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»4 10%
I viss utsträckning»15 38%
Ja, i hög grad»9 23%
Vet ej/har inte examinerats än»11 28%

Genomsnitt: 2.69


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»7 15%
Ganska liten»17 36%
Ganska stor»20 43%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.36

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»8 17%
Ganska liten»22 47%
Ganska stor»12 26%
Mycket stor»4 8%

Genomsnitt: 2.26

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»4 8%
Ganska dåligt»11 23%
Ganska bra»24 52%
Mycket bra»7 15%

Genomsnitt: 2.73


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»5 10%
Ganska dåliga»11 23%
Ganska bra»18 39%
Mycket bra»4 8%
Har ej sökt hjälp»8 17%

Genomsnitt: 2.97

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 15%
Mycket bra»33 73%
Har ej sökt samarbete»4 8%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»25 54%
Hög»18 39%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.45

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»18 39%
Hög»12 26%
För hög»13 28%

Genomsnitt: 3.76


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»5 10%
Dåligt»17 36%
Godkänt»16 34%
Gott»7 15%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.6

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studioövningarna är bra. Lösningsgångarna är också behövliga men de är rätt svårlästa.»
- Datorövningarna är givande, om än ibland frustrerande»
- Louise Olsson»
- Bra med inlämningsuppgifter varje vecka.»
- Att föreläsningarna kommer ut från första dagen i kursen. Detta uppskattas väldigt mycket och det ska ni har credit för! Studiokonceptet var i grund och botten bra! (Lite för stort fokus på den exakta siffran eller parametern bara!, samt att studion låg före föreläsningarna i slutet.)»
- Xavier, han var jättebra.»
- Inlämningsuppgifterna är bra, även fast det kan bli lite stressigt ibland om man inte hinner få den hjälp man behöver under lektionstid. »
- studioövningarna»
- Datorövningarna. »
- Intressant, bra kurs.»
- Lösningsförslag till räkneuppgifter. Gärna med något läsligare handstil dock.»
- Dataövningarna var bra»
- Föreläsningsanteckningarna»
- Labben där de visade hur flödet genom tuber såg ut och där vi fick kolla på hur det såg ut med tub och tank i olika konstellationer var bra!»
- Matlabövningarna och laben är bra.»
- Xavier var bra! Och själva upplägget på kursen var bra.»
- Inget»
- Studioövningarna var bra och lärorika, dock kan variansen på hemsidan där man svarade varit större, för ibland kunde korrekta lösningar i MATLAB ge felaktiga svar på denna hemsida. »
- Stefanie som övningsledare (dock inte som föreläsare).»
- De elektroniska föreläsningarna och demoövningarna på kurshemsidan! De är GULD värda för inlärningen då föreläsningar ibland (beroende på föreläsare) och demoövningar håller låg kvalité. Labben med seminarium och MATLAB-uppgifterna var bra. »
- Laboration del 1, där det blir mer tydligt vad en reaktor är och hur den fungerar på riktigt.»
- Inget - den här kursen behöver arbetas med på alla plan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen behöver en TOTAL genomgång och omstrukturering. Föreläsarna visar ingen som helst entusiasm och tråkar ut både sig själv och studenterna när hon skriver av från papprena till tavlan utan att något passerar tankeverksamhet. De största bristerna i kursen är övningsrelaterade. Total avsaknad av övningstillfällen och givande demotillfällen. Stefanie bör bytas ut. Förmodligen sämst upplagda kursen jag läst hittills på Kemiteknik»
- Datorövningarna, benämda "assignments". De tre första gavs det förebyggande material till, men inte till de sista två. Dessutom funkar det inte att lämna ut svårlösta uppgifter (För svårlösta var de sannerligen) utan att samtidigt ge hjälp och härledning hur uppgifterna skall lösas. Man famlar i blindo och får gissa, och gissa och gissa tills dess att man finner något resultat som hemsidan godkände. Till nästa år bör uppgifterna åtminstone ändras. Att det var så pass många som "klarade" uppgifterna nu är för att tidigare års studenter på kurser har gjort en sammanställning av program som löser problemen genom att studenten bara skriver in sina egna värden.»
- Louises engagemang! Tyckte inte hon verkade riktigt bry sig om kursen/att vi skulle lära oss något. Tog länge innan vi fick ut material, på föreläsningarna läste hon ofta rätt upp och ner från powerpointen. Tycker även det är ovärt att spendera tid på att noggrant skriva ner formler på tavlan som både finns i powerpointen och i formelbladet. Hade varit okej om de behövde förklaras men nu bli kommentaren oftast "finns ingen förklaring, är empiriskt framtagen" och sedan går man vidare till nästa formel. »
- bättre för berädda föreläsare »
- Kursen kändes ostrukturerad och demo-övningar var i otakt med föreläsningarna. Oklart var konsultationstiden var någonstans. »
- Lösningarna! Attityden, det har varit slappt och inte utfört fullt ut känner man som elev. - kursen är inte förståelseinriktad! Det ska ansträngas lite mer för att skapa förståelse tycker jag, framför allt transportdelen! »
- Powerpoints på engelska i en kurs som är på svensk är dåligt. Det samma gäller formelbladet som inte bara är på både engelska och svenska utan även rörigt och innehåller en massa helt onödiga saker. Stefanie borde inte få hålla i varken övningar och framförallt inte i föreläsningar. Hon känns oförberedd och står bara och skriver av ett papper som hon har i handen utan något som helst försök till att få folk att förstå vad det är hon gör eller går igenom. »
- Kursmålen borde finnas på kurshemsidan. Det finns en mapp för det uppe, men den är tom. »
- föreläsningarna kom efter övningarna. Borde vara tvärtom»
- inte så långa exempel på räkneövningarna. Varje uppgift kändes som en uppsats.»
- Föreläsarna och övningsledarna måste vara mer förberedda! Nu var det många gånge de inte kunde svara på enkla följdfrågor. Ofta var det också fel i lösbingsgångarna till demotalen. »
- Tenta som bätte speglar kursen.»
- Inlämningsuppgifterna behöver mer ledning, och inlämningssättet måste vara mer mottagbart för alternativa lösningar till problemen. Många räkneuppgifter slutar med "och sedan lägger vi in detta i matlab". Ganska frustrerande när man ändå inte får ta med sig matlab till tentan.»
- Xavier är tyvärr inte en fungerande övningsledare och det har varit jobbigt att Louise inte hållet i alla föreläsningar. »
- Bättre föreläsare, mer strukturerat i föreläsningarna som ger relevant information för problemlösning»
- Efterarbetet på labben var inte så bra strukturerat. Övningen gav inte så mycket och man hann inte klart på den tiden som stod på lektionen. När man kom till det krångligaste hade Xavier gått. Stefanie var inte så bra på att förklara vad hon gjorde utan skrev mest av powerpoint-slides, det är bättre att dela ut slides och förklara tycker jag. Sen sa hon aldrig om det var föreläsning eller övning vilket var lite förvirrande. På labben var hon dock bra och förklarade grejer.»
- Vissa föreläsningar var väldigt rörig. Övningsledarna och vissa av föreläsarna var inte bra på att svara på frågor, och förklara. Man borde även gå igenom mer om selekltivitet. Det tas upp i 2 minuter på en föreläsning, men kommer i princip på varje tenta. Inte rimligt!»
- JAg tycker inte föreläsarna (Louise och Stefanie) var engagerade, det håller inte att stå och läsa innantill på Dereks gamla slides. Dessutom kom Louise försent till föreläsningarna alldeles för ofta, och gick därför igenom slides väldigt stressat och hafsigt. Överlag så tycker jag att större engagemang för kursen borde kunna visas.»
- Louise var en hyfsad föreläsare. Sedan började hon med annat så vi fick ha stefanie, hennes svar på frågor var: "jag vet inte, jag har inte läst på det här". På övningar gick hon runt och frågade elever som löst uppgifterna hur man gjorde. Seriöst? Ska det vara så. Xavier kan nog det han ska, men är inte så bra på att förmedla det. Labben var inte så bra. Beräkningsseminariet behöver minst dubbelt så lång tid som är schemalagt. Vi hade näst lättaste uppgiften och vi la nog 3 gånger så lång tid som var schemalagt. Resultatseminariet gav inget heller. Det bestod av att stefanie frågade om vi fattat, vi sa ja eller nej, vilket medförde att hon sket i uppgifter respektive försökte förklara genom att skriva av ett papper. »
- Jag fick ett bra intryck av kursen under den första läsveckan men efter denna vecka fallerade allt. För det första var alla föreläsningar ur fas, vilket ledde till att studioövningarna kom först, på helt nya moment som vi inte gått igenom. Sedan kom demoövningen, fortfarande var här det mesta oklart. Sedan veckan efter detta var föreläsningarna och det var då man fick den teoretiska grunden man hade behövt en vecka tidigare. Ett annat problem är de vedervärdiga lösningsförslagen som finns på kurshemsidan. Jag tycker det är pinsamt att så ofantligt dåligt skrivna lösningsförslag ligger uppe, på högskolan! De verkar vara ihophastade på en eftermiddag och många gånger var det omöjligt att förstå vad som stod i dem eller tyda den bristfälliga lösningsgången. Det saknades många gånger motivation till teoretiska antaganden som gjordes. När sedan slutet av perioden närmade sig och vi började tentaplugga upptäckte vi att liknande gällde för lösningsgångarna för gamla tentor. Det var mängder av fel i dessa och även här var det ofta oläsliga, ihopslafsade lösningar. Jag tycker också att det är väldigt oproffsigt att definiera en sak i formelsamlingen och definiera den annorlunda på tentan. Jag och många andra påpekade detta under tentan, utan någon typ förståelse för att det skulle vara konstigt. »
- Föreläsare som kan sina saker, så att man kan ställa frågor»
- Övningsledaren vi fick ha på vissa föreläsningar va jättedåligt och det förstörde hela kursen. Hon va inte bra på övningar eller räknestugor heller och kunde inte svara på några frågor. Det gjorde att jag efter ungefär halva kursen gav upp för det gick ju inte att få hjälp. Nya lösningsförslag hade inte skadat heller. Man har inte en chans att se vad det står på de flesta ställen. Skriv led bättre handstil eller gör dem på datorn för det e meningslöst att ha lösningar man inte kan läsa. »
- Övningsledaren under demoövningarna måste vara mer förberedd och kunna svara på frågor, annars hade man kunnat sitta hemma och bläddra igenom en powerpoint, frågor gör att man lär sig bättre.»
- Lösningsförslagen är väldigt bra, men de är mycket svårlästa. Det hade nog varit bra att snygga till dem lite.»
- 1. Det är uppenbart att det ges alldeles för få föreläsningar. Louise hinner inte gå igenom det som är meningen til varje föreläsning och sedan skulle det önskas mer tid till repetition och genomgång av gamla tentor mot slutet. Det resulterar i att det redan skeva upplägget med föreläsningar och övningar blir ännu skevare. Är det meningen att vi ska räkna på grejer två veckor innan vi går igenom det på föreläsning?? 2. Föreläsningarna borde ges av Louise, eller om hon är borta, av Derek! De förklarar bakomliggande fenomen, resonemang och teori runt om. Stephanie skriver av lite formler från föreläsningsanteckningarna och om man frågar henne var de kommer ifrån så vet hon inte det. Detta gjorde det väldigt olyckligt i år då vi blev dåligt förberedda inför teoridelen av tentan! 3. Förläng den schemalagda tiden för laborationsseminarie 1 till fra timmar. Dessa uppgifter är så pass bra att alla borde få chans att göra klart dem med möjlighet till hjälp under fyra timmar. »
- Gamla tentor som ligger ute har ganska mycket facitfel, dessa borde ändras eller iallafall informeras om för studenterna eftersom det största tentaplugg när det är fel i lösningsförslag. »
- Fler föreläsningar! Att ordinarie föreläsare håller i föreläsningarna skulle göra allt mycket bättre, men det räcker inte, det behövs fler föreläsningar. »
- Inlämningssättet för matlab-studios. Det skall inte vara skillnad på decimaler och att man kan gissa sig fram till rätt svar. Man har ingen aning om man gjort rätt och bara avrundat "fel" eller om man är helt fel ute.»
- Att först göra studioövningar, sedan ha demonstrationsövningar och sist ha föreläsningar inom ett område drog ned kursens betyg drastiskt. Dessutom ligger det ute officiella lösningsförslag som är direkt fel och dessutom svåra att läsa. Gör om gör rätt eller gör inget alls. Systemet som används för att lämna in lösningar på studion känns inte upplysande eller bidragande till förståelse utan snarare så belönar det vilda gissningar och ihärdighet.»
- Direkt felaktig eller motstridig information gavs ut på föreläsningar vid vissa tillfällen, särskilt dessa två kommer jag ihåg: Selektivitet sades under föreläsningen "definieras" som en särskild kvot, men ur boken stod en helt annan definition och det visade sig att den vi fick på föreläsningen var ett specialfall av denna. Vidare fick vi lära oss att man ska approximera att ingenting reagerar i kanalen vid icke-ideal kanalbildning, medans lösningsförslag till tidigare tentor tolkar kanalen som en separat tubreaktor.»
- Föreläsningarna behöver göras om helt. Att bara stå och skriva av det som står på ens powerpoint-slides ger ingen utökad förståelse. Att det dessutom är Dereks gamla föreläsningsslides på engelska ger inte direkt intryck av att man aktivt jobbar med att förbättra föreläsningarna. Stefanie behöver rycka upp sig ordentligt. Jag har aldrig varit med om en föreläsare, demoövnings-ledare eller labb-handledare som varit så oförberedd och oengagerad som Stefanie var. Det är inte ok att komma till en föreläsning man ska hålla i och inte ens ha tittat på materialet innan man står där, och sedan bara skriva av det som står på pappret utan att kunna svara på några frågor om det. Man måste ju i alla fall sträva efter någon sorts kvalitet på undervisningen på den här skolan, men när Stefanie höll i undervisningen så fanns där ingen kvalitet över huvud taget. Att Stefanie sattes in som föreläsare när Louise var borta gjorde att hela kursen fallerade. Tentan. Det var en tenta som enligt mig inte testade det som tagits upp i kursen, och som avvek ganska mycket från tidigare tentor. Jag räknade alla rekommenderade uppgifter minst en gång, och deltog i all undervisning, men tyckte ändå att det var vissa saker som jag inte alls kände igen.»
- Om vi nu har en kursbok i kursen vore det faktiskt rätt trevligt om samma nomenklatur och terminologi användes på föreläsningarna. Helt omöjligt annars att veta vad man ska kunna om man har missat en föreläsning och det känns som om man måste lära sig saker två gånger när man sedan ska läsa kurslitteraturen»
- Det blir att föreläsare och övningsledare läser innantill från en Powerpoint ganska ofta.»

16. Övriga kommentarer

- Kursen hade kunnat vara hur bra som helst och det var den de första två (?) veckorna men sen föll den ihop. Allt blev väldigt ostrukturerat, föreläsningar, demoövningar och studioövningar hamnade i oordning. Föreläsningar gav inte så mycket alls eftersom de mest bestod av innantilläsning ur föreläsningsmaterialet på kurshemsidan. Om man kan få en struktur på framför allt föreläsningar och demo så Skulle denna kursen vara en av de bättre vi läser tycker jag!»
- Xavier var mycket hjälpsam, och det är jag ytterst tacksam för.»
- Är faktiskt inte alls nöjd med kursen! Upplägget känns konstig, föreläsningarna ur fas. Men tyckte att övningsledarna var snälla och ganska duktiga. Just det, sista seminariet efter labbet borde inte kallas seminarium utan föreläsning...»
- Detta är den sämst administrerade och utförda kursen sen jag börjat på Chalmers. Det är ert jobb att se till att utbildningen sköts på ett bra sätt och det har ni inte lyckats med. Framför allt tycker jag att det är en arrogant och likgiltig inställning som vi studenter matats med under kursens gång. Ni ber om konkreta exempel och här har ni: - Dåligt skrivna lösningar. Ärligt talat kunde ni struntat i att lägga upp dom, det blir en tydningsfråga! Jag fattade ibland INGENTING. Som sagt, det är ert jobb och jag hoppas ni tar till er. - Stefanie måste hålla bättre föreläsningar och demonstrationer. Uppfattningen man får när hon läser föreläsningen innantill och framför katedern och skriver upp det identiska är att hon inte tagit sig tiden och ansträngningen till att göra en pedagogisk och förståelig föreläsning, mycket dåligt. - Studion höll ett för snabbt tempo i jmfrlse med föreläsningar - På tentan står enbart miniräknare som hjälpmedel, vilket innebär att man enligt reglerna får ha med sig anteckningar. Tömt minne på miniräknaren antar jag? - kursen är inte förståelseinriktad så som jag önskat. - Slutligen. Jag läser Kf varför finns bara Kemiteknik och "övriga studenter" i spalten för denna utvärdering?»
- Mitt intryck av kursen är dåligt och det beror på att den känns ostrukturerad och rörig. Det känns som om att det är en kurs som precis bytt examinator och där man inte hunnit strukturera den efter vad som skall gälla nu. Tentan som skrevs speglade ganska lite av det vi lärt oss i kursen. Den var på tok för svår eftersom det kom uppgifter på den som man aldrig sett röken av varken på demoövningar eller i rekommenderade övningsuppgifter. Den svåra tentan i kombination med de usla demoövningarna och föreläsningarna som främst Stefanie stått för ger en ganska orättvis förutsättning för folk som vill klara kursen och har jobbat mycket med den. För övrigt tycker jag att Louise egentligen har potential att vara en bra föreläsare och examinator men att hon inte utnyttjar den. Det känns som att hon lägger för lite tid på kursen så att hon inte riktigt vet vad folk kan. Annars hade hon förmodligen inte skrivit en sådan tenta som hon gjorde då den för en del uppgifter kändes ganska avlägsen kursen i övrigt.»
- kunde ha informerat substitut-lärarna bättre i vad som skulle gås igenom. Tex en gång gick halva lektionen åt till att gå igenom förra lektionen en gång till.»
- När jag mot slutet av kursen började titta på gamla tentor upptäckte jag flera av dem att det var fundamentala fel i uppgifterna. Det handlade om enhetsfel och direkta fysikaliska motsägelser. Detta gjorde det svårt att veta om man hade förstått kursen vilket gjorde det svårt att fortsätta plugga. Istället fick man lägga många timmar på att övertyga sig själv om att det verkligen var felbi uppgiften och inte jag som tänkte helt fel. »
- Frågor på tentan som inte gåtts igenom. T.ex. hur man beräknar reaktionsgrad.»
- Väldigt mycket fel på lösningsförslagen på tidigare tentor. Ledde til extrem osäkerhet då man själv skrev tentan då man fick fel svar och inte visste om man själv gjort fel eller om tentanfrågan gav ett orimligt svar. »
- Föreläsningarna gav oss inte tillräckligt, många blev omotiverade»
- Facit till gamla tentor var ibland oläsliga p.g.a dålig kopiering.»
- För hög belastning på denna perioden. Eftersom denna kursen var ett sådant kaos valde jag att inte ens gå på tentan. Många av mina klasskamrater gjorde samma val!»
- Att laborationerna och övningarna med MATLAB är obligatoriska och ger ingenting mer än att vi måste göra dem detta är totalt åtta obligatoriska tillfällen. Det borde ge någonting tillbaka, antingen bonuspoäng eller några hp.»
- Mycket intressant kursinnehåll! Dock har utförandet av kursen varit under all kritik... Mina kunskaper kommer till stor del från de otroligt pedagogiskt skrivna föreläsnings- och demoövningsanteckningarna på kurshemsidan. Dock finns inga demoövningsanteckningar från avsnittet om masstransport, vilket önskas! »
- Överlag har jag fått intrycket att mycket i kursen som kunde varit bra utförs slarvigt, till exempel trycks det hårt i början av kursen hur viktigt det är med enhetsanalys, men tenta-lösningsförslag innehåller massvis med enhetsslarvfel. Dessutom känns det ofta som att föreläsare och övningsledare inte är tillräckligt insatta utan läser innantill och därför inte kan svara på frågor eftersom de själva inte gjort materialet. »
- Kursen är väldigt stor med mycket teori. Om man hade haft fler föreläsningar kanske man hade hunnit gå igenom allt som är viktigt i kursen. »
- Om Louise skulle byta tonläge någon gång under föreläsningarna skulle det bli mer intressant att lyssna.»
- Jag upplevde att personalen i kursen var allmänt oengagerad och kursen känns inte särskilt uppdaterad. "Assignments" verkar ha varit detsamma sen innan millenieskiftet och olika dokument som te x kurspm referar till dokument på kurshemsidan som inte finns.»
- Föreläsningarna fungerade inte. när kursen främst byggs på föreläsningar som hålls av oförberädda föreläsare då ordinarie är borta måste detta tas hänsyn till vid tentamen. »


Kursutvärderingssystem från