ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Maskinteknik 3, SJO061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»8 50%
Cirka 20 timmar»3 18%
Cirka 25 timmar»4 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 1.93

- inte mycket» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 25%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 31%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 62%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 8%
Ja, i hög grad»11 91%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.91


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»3 18%
Mycket stor»12 75%

Genomsnitt: 3.68

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»11 68%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.75

- Har lärt mig nästan allt från föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Bra genomgångar, med bra exempel och slides» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»10 62%

Genomsnitt: 3.62

- Speciellt bra med genomräknade tal till övningsuppgifterna.» (Mycket bra)

9. Hur upplevdes kyllaborationen?

- Väldigt givande man fick en chans att se i praktiken det man lärt sig på lektionen.»
- Ingen riktigt laboration, mer köra anläggningen och se vad som hände. Mycket lärorikt hur som helst.»
- Den var bra, kul att ha erfarenhet att knyta de nyvunna kunskaperna till. »
- Väldigt bra, gärna fler så man blir mer bekväm med systemen. »
- väldigt bra med en praktisk övning»
- Jätte bra! Har kvar den nästa år med. Skulle vilja ha liknande för ånga.»
- bra.»
- bra labb»
- mycket bra »
- Suverän men för men för kort.»
- Mycket bra!»

10. Hur upplevdes simulatorövningen?

- Den var bra dock svårt att komma in i det då det var över 1 år sedan hade simulatorövning.»
- Bra och kul att man fick räkna på värdena som vi fick ut!»
- Den var bra. Lagom med tid, speciellt när man hann göra inlämningsuppgifterna på lektionstid när man hade chans till hjälp. »
- Bra, samma där gärna fler då simulatorn antagligen oftast står tom. Gör inget om den utnyttjas mer och vi får mer kunskap.»
- eftersom en sådan anläggning inte skulle vara möjlig att testköra praktiskt var den ett mycket bra substitut»
- Helt ok»
- bra.»
- genomgående...intressant»
- mycket bra»
- Gött att äntligen kunna sätta saker i sitt sammanhang»
- Mycket bra!»

11. Hur upplevdes gästföreläsningarna?

- De var givande, kul att se hur det funkar i "verkligheten".»
- Jag gillar upplägget med många gästföreläsare.»
- Trevligt och intressant»
- Jag upplever dem som väldigt bra.»
- Bra och informationsrika.»
- Mycket bra! Kul med folk som uppdaterade och jobbar med aktuellt ämne just nu.»
- mycket bra, behåll dem»
- Bra, mycket informativa!»
- Han var la bra.»
- mycket bra med gästföreläsare från branschen...gav perspektiv på hur ånga används i dagens samhälle mer än bara till sjöss»
- Väldigt intressanta»
- Suveräna»
- Intressanta och lärorika!»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»12 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Bra respons på e-mail» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 25%
Lagom»11 68%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.81

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»2 12%
Låg»4 25%
Lagom»8 50%
Hög»2 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.62


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 25%
Gott»6 37%
Mycket gott»6 37%

Genomsnitt: 4.12

- lite degit» (Godkänt)
- intressant ämne som gör att man gärna läser "frivilligt"» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbar och gästföreläsarna.»
- Cecilia, labbar och övningar.»
- Gästföreläsarna »
- Bra upplägg, bevara gästföreläsningarna.»
- laborationerna och föreläsningssalarna. det är helt värdelöst att ha lektioner i klassrum (vilket vi slapp under i princip hela läsperioden) så propsa på att få vara kvar i föreläsningssalar!»
- Kyllabb, Gästföreläsningar»
- Laborationerna.»
- Gästföreläsningarna»
- Simulatörövningen och kyllabben»
- Gäsföreläsningar och laborationer tycker jag lärorikt och ger en bättre bild hur systemen fungerar i verkligheten.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- man bör öva mer på simulatorn inte bara i denna kurs utan man behöver kontinuerligt jobba med simulatorn då man glömmer hur den fungerar.»
- Mindre powerpoint och mer på tavlan så man hinner anteckna under föreläsning. En timme i veckan extra för räknestuga. »
- En dugga vore trevligt.»
- Fler labbar och simulatorövningar.»
- skippa powerpoint(!) när det inte är absolut nödvändigt att visa en bild eller graf. det är mycket bättre när läraren skriver på tavlan så man får anteckna. man (jag iaf) lär sig mycket mer på att anteckna, och man hänger med mycket bättre på vad läraren säger. med powerpoint går det på tok för fort»
- Mer tillämpad räkning. Mer beräkningsuppgifter som den "stora beräkningsuppgiften i ånga".»
- Felsökning (ge tid till) kylsystem.»

19. Övriga kommentarer

- Bra och vettig kurs»
- Bra kurs(passar väldigt bra efter strömningslära)»
- Hade varit positivt med mera labbande och kanske i bästa fall även ett kylcert.»
- Mycket hade man redan lärt sig i termodynamiken läsperioden innan. Termodynamiken var mycket tyngre. Man kanske skulle lägga över lite från termodynamiken och strömnings lära- kursen till maskinteknik 3-kursen.»


Kursutvärderingssystem från