ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 09/10 Industriell matematik och statistik, LMA135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-04-10
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 57%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 10%

Genomsnitt: 1.89

- Vi fick aldrig någon kursplan utdelad (fanns inte heller på kushemsidan). När en klasskamrat bad om den förklarade läraren att han tyckte den var onödig och inte tänkte e ut någon.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Lite lätt försökt hitta dem utan lycka» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har inte kunnat hitta kursplanen och den har inte heller delats ut.» (Jag har inte sett/läst målen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»10 71%
Nej, målen är för högt ställda»3 21%

Genomsnitt: 2.14

- För många på AE så var målen för höga eftersom många inte läst mer än matte C (samhälls linjer). Många i klassen inklusive mig själv har läst tekniska linjer så då var det fullt rimligt. Bör kanske öka förkunskapskraven lite?» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen baseras sig till en viss del på kunskaper som ges i matematikkurs D. Det gör att de som bara har läst till kurs C (som även är förkunskapskrav) får det mycket svårare att förstå och hänga med i kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 33%
Ja, i hög grad»9 60%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.73


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»12 63%
Mycket stor»7 36%

Genomsnitt: 3.36

- Det som har gåtts igenom på lektionerna har varit bra, men läraren har inte kunnat ge flera exempel då man inte förstått.» (Ganska stor)
- Bra genomgångar. » (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 2.78

- mattias övningstentor gav mycket mer!» (Ganska liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»15 78%

Genomsnitt: 3.78

- Vi har inte fått något material utdelat (i pappersform) vilket i och för sig har fungerat ändå då läraren har varit noga med uppdateringar på kurshemsidan. Men jag kan tänka mig att det har försvårat en del för de studenter som saknar skrivar.» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 31%
Hög»8 42%
För hög»5 26%

Genomsnitt: 3.94

- Takten som vi gick igenom kursen på var aldeles för hög för att man skulle hänga med. Man hann inte räkna på lektionerna och inte heller tillräckligt mycket hemma innan nästa lektion eftersom att de låg såpass tätt.» (För hög)
- I början av kursen gavs ingen tid till att räkna på lektionstid. Det gjorde att det var mycket svårt att hinna med i tempot, då ett till två kapitel behandlades per vecka. Det ändrades dock längre fram i kursen men då låg man redan efter.» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»14 73%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.73

- Jag kände mig inte bekväm med att ställa frågor, då man ofta fick ett nedlåtande svar, som tex att man borde ha förstått det man frågade om eftersom att det var det som just hade förklarats. » (Mycket dåliga)
- Tydlig förbättring under kursens gång.» (Ganska bra)
- dock lite spydiga kommentarer om man inte förstod vad läraren menade då han förklarade.» (Mycket bra)

9. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 42%
Hög»7 36%
För hög»4 21%

Genomsnitt: 3.78

- Vi förväntades att lägga minst en timma om dagen hemma på att räkna. Och nivån på kursen var sådan att man inte bara borde gått igenom matematik C på gymnasiet med G (eller vg i mitt fall), för att förstå allt skulle man haft mvg.» (För hög)
- Se svar på fråga 7.» (För hög)


Önskade åtgärder

10. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Innehållet i och strukturen på kursen har varit mycket bra.»
- Mathias som mycket engagerad lärare»
- Läraren, mattias, var mycket bra. Han tog till sig våra åsikter angående kursen oc anpassade sig.»
- Kursen bör utarbetas mer efter vad vi kommer ha nytta av i framtiden!»
- Övningstentor»
- Läraren. Upplägget är bra bara att vi behöver mer förberedelse inför matten.»
- Innehållsrika lektioner!»
- Få en bättre "hopkoppling" mellan kursen, det vi läser i övrigt och det vi skall komma att jobba med.»

11. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det hade varit bra om läraren från start var medveten om att många i klassen inte läst mycket matte så man kan jobba mer från grunden.»
- Förtydliga när det vi lär oss på kursen används i praktiken.»
- Det hade gett en mer motivation om man kunde koppla denna kuren till allt annat man läser och det man i framtiden kommer jobba med. Alltså få en förklaring till varför detta är viktigt för just oss och hur vi skall använda det. Även om det är skönt att vara klar med kursen på en läsperiod så tor jag att det var för mycket information att ta in på så kort tid så den kanske borde läggas över två perioder.»
- Tänka på om kursen är relevant för vårt program, och om inte anpassa det bättre efter AE-programmet.»
- Att skapa mer förståelse för det vi gör och det relaterat till vårt program»
- Mindre härledningar av formler.»
- Kursen borde läggas i den första läsperioden på hösten. På så sätt kan vi också få det där mattehäftet under sommaren för att förbereda oss eftersom de flesta av oss har glömt mycket av matten från gymnasiet. Då blir man också förberedd på att det kommer vara en krävande kurs. Nu hade vi inte mycket krävande kurser på hösten och då ställde man in sig på att våren skulle bli liknande. Arbetsbelastningen blev alltså helt ojämn. Dyra böcker med flera fel i också, inte ens en riktig pärm när man betalar som för en "riktig" bok.»
- Hade varit roligt att göra någon koppling till vårt program.»
- Mindre matematik, mer statistik»
- Kursen måste få en tydligare koppling till utbildningen! Det finns inte i dagsläget, vilket gör att man har mycket svårt att se vad man skulle kunna ha för nytta av kunskaperna. »


Övriga kommentarer

12. Övriga kommentarer

- Vår lärare har stundom varit väldigt bra och stundom väldigt dålig. Han har skött kurshemsidan jättebra och mailat mycket med hela klassen. Det känns som att han har brytt sig om att vi skall förstå. Men på lektionerna har han flera gånger brusat upp och kanske känt sig pressad när vi inte har förstått och han inte har kunnat förklara det så att alla förstår. Han ville inte heller ha en kursutvärdering för att han tyckte det var onödigt, vilket ju är vår rättighet att få ha. Efter kursutvärderingen bättrade han sig och var betydligt trevligare och mer pedagogisk på lektionerna. »
- Matte C känns inte som tillräcklig behörighet då man i denna kurs går in på integraler som man ej fått lära sig ännu i matte c.. så antingen sänker man nivån på kursens innehåll eller höjer antagningskraven.»
- Poängtera varför vi på AE läser denna kurs och beskriv vad den har och kan göra för nytta för oss i arbetslivet.»


Kursutvärderingssystem från