ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstruktion fk H11, LMU101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-22
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»6 33%
Cirka 25 timmar»7 38%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.88

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»1 5%
75%»1 5%
100%»15 83%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 55%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- Fast kursen borde vara utspridd över två perioder, väldigt mycket att ta in på 7 veckor. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 16%
Ja, i hög grad»14 77%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»10 55%

Genomsnitt: 3.5

- lätt att förstå och hänga med på föreläsningarna» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»10 55%

Genomsnitt: 3.55

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 2.88

- Inget kom upp på hemsidan, svårt att få tag i gamla tentor» (Mycket dåligt)
- pga lärarens sätt att lära ut läggs inte kursmaterial ut på kurshemsidan alls. Jag hade velat ha tillgång till allt kursmaterial redan från början. men det ville inte läraren.» (Mycket dåligt)
- Vill ha föreläsningarna på Internet och tentor » (Ganska dåligt)
- Alldeles för mycket papper som delas ut. Är det inte tänkt att Chalmers ska vara en hållbar skola? Sluta med utskicken och lägga upp de på kurshemsidan istället!» (Ganska dåligt)
- Material finns, men ej på hemsidorna.» (Ganska bra)
- hade kunnat använda kurshemsidan mer för att lägga upp kompendier och gamla tentor.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»14 77%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.88

- mer Övningstillfällen » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»16 88%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 38%
Hög»10 55%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.66

- lagom men det var lite mycket nytt som gicks igenom sista veckan..» (Lagom)
- Kände att vibrationen som jag läste pararellt tog upp mycket tid så jag inte hann lägga riktigt så mkt tid på denna kursen som jag hade velat.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 5%
Hög»14 77%
För hög»3 16%

Genomsnitt: 4.11


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 16%
Gott»9 50%
Mycket gott»6 33%

Genomsnitt: 4.16

- Sammantaget över hela kursen har vi slutat i tid ca 2-3 gånger. Att börja på en ny sak 1 minut innan lektionen är slut är inte okej, med tanke på att "lite snabbt" alltid innebär minst 10 minuter.» (Godkänt)
- mer intensivt i början kanske och lite mindre uppgifter på slutet, ev. ta bort glidlager» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kjell »
- Det extra insatta övningstillfället»
- Skulle säga att det behövs en REJÄL omformning av hela kursen...»
- Innehållet i kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tavlorna i saken är kassa vill ha skjutbara tavlor ge oss alfa eller omega! ! »
- *Salen *Kjells tempo: Det går otroligt långsamt, vilket gör att man tappar koncentrationen väldigt snabbt. Det är också detta som har resulterat i att lektionerna, mer eller mindre, alltid dragit över. "Ett kort exempel" ska inte ta 45 minuter och på så sätt göra att saker stryks ur kursen!»
- Lättare övningsuppgifter. Bättre föreläsningssal. Minst ett övningstillfälle per vecka.»
- fokuset i kursen bör inte bara vara bilar, jag vet att Volvo ligger i göteborg och har en stark påverkan även på kurserna som handlar om maskinelement, mekanik m.m, men det finns även andra områden som tex energibranschen som jag känner att jag saknar.»
- Föreläsningssalen»

16. Övriga kommentarer

- Eftersom övningsuppgifterna var så svåra, så tappade jag intresset. Meningen är att man ska få öva sig till att klara svåra uppgifter inte att man ska kunna dem redan innan kursen.»
- Som helhet uppskattar jag den här kursen mer än grundkursen i konstruktion. »
- Bra att Kjell delar ut häften på varje kapitel, gillar att notera på dem samtidigt som han föreläser.»


Kursutvärderingssystem från