ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Sjötransport av kondenserade gaser, SJO125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»2 28%
Cirka 20 timmar»2 28%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»2 28%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.42

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 28%
100%»5 71%

Genomsnitt: 4.71

- närmare 75% än 100%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 71%

Genomsnitt: 3.71

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»7 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3

- Examinationen var på tok för omfattande, många i klassen satt i 4 timmar och blev ändå inte klara fastän att de jobbat stenhårt med tentan under hela tiden! Själv hann jag precis klart på 4 timmar och jag hann inte korrläsa mina resultat! Jag hade inga pauser under hela skrivandet!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»5 71%

Genomsnitt: 3.71

- termodynamiken var väldigt bra!» (Ganska stor)
- mycket bra lärare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»4 57%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 2.85

- kunde vart bättre, t.ex en riktigt bok som behandlar termodynamik istället för sammanställda kompedier. pdf:er kunde ha varit på svenska.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»4 57%

Genomsnitt: 3.57

- pingpong användes inte, läraren hävdade att han inte lärt sig det.» (Ganska bra)
- inga problem alls! Bra att inte pingpong användes!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- läraren hjälpte en åt gången på laborationer, istället kunde vi gemensamt gått igenom eftersom läraren har en dator med projektor.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 71%
Hög»2 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- bortsett från tentamen så var det lagom.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 14%
Lagom»3 42%
Hög»0 0%
För hög»3 42%

Genomsnitt: 3.71

- lagom belastning, men konstig att lägga både exjobb och gas ihop då båda är väldigt tidskrävande. platsbyte på gaskursen och bryggtjänst hade vart lämpligt.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 14%
Gott»5 71%
Mycket gott»1 14%

Genomsnitt: 4

- Bortsett från tentamen... som var alldeles för stor..» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- simulatorkörningarna»
- Jag tycker att det var givande att få följa ritningar för att hitta rätt i simulatorn. Tycker också att föreläsningarna om termodynamiken var mycket bra.»
- Simulatorkörningarna och termodynamiken!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- upplägget på simulatorkörningarna, läraren borde gå igenom mer på "tavlan".»
- Tentan... »
- Ännu mera övningar i simulatorn, (roligt och lärorikt)»

16. Övriga kommentarer

- cecilia gabrielli var väldigt bra på att lära ut.»
- För lång och stor tenta, många blev inte klara på 4h. »

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

7 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»4 57%
Mycket bra»3 42%

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)Kursutvärderingssystem från