ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Arbetsmiljö och säkerhet, SJO710

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-25
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»8 42%
Cirka 20 timmar»4 21%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»4 21%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.26

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 15%
100%»16 84%

Genomsnitt: 4.84

- missade 2,5 vecka pga praktik» (75%)
- Kasst att obligatoriska moment sker när man är ute på praktik.» (75%)
- Att ha obligatoriska moment i början av en läsperiod är helt befängt. I synnerhet om man har varit ute på praktik i läsperioden innan.» (75%)
- Allt utom två lektioner SSO/ISPS där jag var sjuk.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 36%

Genomsnitt: 3.15

- Det hade varit rimligt om man hade sagt från början vad som gällde i SSO/ISPS-kursen. Som kurs-PM beskriver det fanns det ersättningsuppgifter om man missade mer än en lektion.» (Målen är svåra att förstå)
- Alla moment utom AFF del har varit lysande. AFF:en var dock undermålig i detta hänseende då det var till stor del endast en repition av basic safty och den Brand kursen. Samt att föreläsaren ängnade tid åt att pika folk för det dom inte mindes från Basic safty.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 41%
Ja, i hög grad»4 23%
Vet ej/har inte examinerats än»6 35%

Genomsnitt: 2.94

- Kursen saknade examen pga för få poäng, men bra kunskapskontroll i alla tre momenten.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»9 47%

Genomsnitt: 3.21

- Föreläsningarna var ganska värdelösa. Kändes inte som att de gav något.» (Mycket liten)
- Speciellt SPSS inehhöll en hel del nytt, medan del A kändes mer som gamla kunskaper.» (Mycket stor)
- Utom AFF där undervisningen var en katastrof. Föreläsaren beteede sig illa och hade ett väldigt undermåligt bemötande mot oss.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»6 31%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»5 26%
Mycket stor»5 26%

Genomsnitt: 2.47

- i princip ingen kurslitteratur för denna kurs.» (Mycket liten)
- Cecilia - Väldigt bra Robert - nja... inte lika väl AFF - nja» (Ganska stor)
- Bra och mycket intressant metod med interaktiv kurslitteratur. Bra utan stora kostander för kursltt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»10 52%

Genomsnitt: 3.36

- katastrof med att ni inte kan gå ut tydligt att visa vad som gäller för kursen » (Mycket dåligt)
- Cecilia - Väldigt bra Robert - Mindre bra AFF - Inte bra alls» (Ganska dåligt)
- Del A. Helt perfekt. Mer avancerad och smartare än vanligtbis. Mycket bra! Del B fungerade väl förutom att jag först nu iefterhand märker att min närvaro INTE registrerats trots 100%-ig närvaro. Något som jag nu måste strula med mitt i tenta och påmösntringsvecka = jobbigt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»10 52%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- Man kan ju fråga om man vill. Så möjligheten finns alltid.» (Ganska bra)
- Cecilia - Har varit jättelätt att få tag på, inga problem alls. Robert - Har fortfarande inte svarat på de mail jag skickade för över 5 veckor sedan. Har varit i det närmaste omöjlig att få tag på. AFF - Vet ej, har inte försökt mer än under de två AFF-dagarna.» (Ganska bra)
- Utom i AFF delen där föreläsaren var dåligt på läst om fartygs delen och kunde inte ge vettiga svar på frågor gällande detta.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»11 57%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»11 57%
Hög»7 36%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- De obligatoriska momenten. Så som ISPS, var värdelösa att gå på. Det gav inget mer än om jag suttit hemma och läst. Sen när man vet redan från början att man inte kommer få kursen tillgodoräknad, för att man missade två föreläsningar när man var på sjön, då känns det ännu mindre värt att faktiskt vara delaktig i kursen.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»12 63%
Hög»5 26%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.31

- Flera grupparbeten som vanligtvis mynnar ut i att samma fåtal personer gör hela uppgiften och 10 andra seglar med..» (Hög)
- alla inlämningar i kurserna kom på samma gång så det blev mycket» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»7 36%
Gott»7 36%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 3.52

- Gillade inte att obligatoriska moment skedde när man hade fartygspraktik. Gillar inte att man inte kan läsa in missade föreläsningar (ISPS kursen). Känns ganska kasst faktiskt. Som att man straffas för att man har praktik...» (Mycket dåligt)
- Betyget hadde blivit högre om inte delmoment AFF dragit ned kvalitén på kursen.» (Godkänt)
- Hade varit Mycket gott om jag sluppit styra upp det byråkratiska kafkandet med att få min poäng registrerad- trots full närvaro..» (Gott)
- För mycket arbetstimmar för en poäng. Det var extremt mycket föreläsningar och moment. Antingen minska omfattningen eller öka poängen.» (Gott)
- Cecilia - Över all förväntan. Extremt bra kurs... inga klagomål över huvud taget. Robert - Sådär. Hans lektioner har varit väldigt bra och hans kurs tyngs av den tveksamma nyttan med kursen. Dåligt med information och kommunikation drar ner helhetsbetyget» (Gott)
- om man bortser från AFF delen» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- de externa föreläsningarna »
- Roberts kurs var klart bäst»
- ISPS/SSO var givande, särskilt info fr polisen. AFF bör ha mer övningar inom brandteori och taktik.»
- A och B delens hela upplägg. »
- Cecilia och Robert sköter sina moment mycket snyggt och är bra på att lära ut. Positivt med gästföreläsare.»
- Allt utom AFF föreläsaren som bör bytas ut.»
- Cecilia»
- Alla moment! Är väldigt nöjd med kursen som helhet...»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tydligheten och möjligheten att kunna vara med på kursen även om man blir lite försenad från praktiken.»
- Släng hela skiten. Gör om, gör rätt. (ISPS) Tycker att det borde vara mer fokus på att faktiskt utsättas för "verkliga" situationer. Som det känns nu kunde det ha gett mer att faktiskt ha gått en dag på väktarutbildningen.»
- Åter igen. Inga obligatoriska moment i början av en läsperiod om man har varit ute på sjöpraktik i läsperioden innan. Det är oundvikligt att folk inte blir försenade hem.»
- CCM!»
- AFF:n bör ändras och innehålla relevans»
- Information efter varje delmoment så man vet att man blivit godkänd i tid. Brandkursens upplägg bör ses över. Kändes bara som en repetition av basic safety.»
- Byt ut brandmannen som höll i AFF:en. Otydliga mål, tyket sätt mot vissa i klassen och hans sätt att lära ut genom att låta elever berätta hur man ska släcka en brand och sedan inte kommentera om det är rätt/fel och ge feedback. »
- AFF föreläsaren.»
- Gästföreläsarna bör ha fått en bild av vad vi läst innan så man slipper så mycket repetition.»
- Mycket tydligare med information och kommunikation. Där brister kursen på de två moment som inte hölls av Cecilia. Hon får gärna lära de andra två (Rune och Robert) hur information och kommunikation ska skötas»

16. Övriga kommentarer

- jag var som sagt borta de första 2,5 veckorna och jag har ett skriftligt okej från både robert och cecilia och jag har gjort det dom bad mig göra fast ändå får jag ett mail från rune larsson att jag inte kan få godkänt i kursen pga att jag var borta på praktik på havet (svårt att hitta hamnar ute på stilla havet så man kommer hem i tid för en lektion) »
- En del moment var bra. Andra mindre bra. ISPS är det som jag är mest missnöjd med.»
- Österman är mkt kunnig.»
- Tack för en bra kurs!»
- På delmoment AFF lärde jag mig ingenting och då kan jag tillägga att jag är mycket intresserad och hadde sett fram emot denna kurs. Den känns skrämmande att få ut ett certifikat för något som man inte förtjänar. Som tur är tänker jag lära mig på egen hand och söka information själv eftersom jag anser att detta är högst väsentligt att lära sig.»


Kursutvärderingssystem från