ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektromagnetiska fält, EEM015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-17 - 2008-01-19
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»6 15%
Cirka 20 timmar»7 17%
Cirka 25 timmar»7 17%
Cirka 30 timmar»9 23%
Minst 35 timmar»10 25%

Genomsnitt: 3.25

- har väl mer eller mindre lagt ner kursen» (Högst 15 timmar)
- Väldigt mycket med 39 st föreläsningar på 1 läsperiod» (Cirka 20 timmar)
- varierade dock från vecka till vecka. Vissa veckor i början hade väldigt hög belastning med många inlämningsuppgifter.» (Cirka 25 timmar)
- offantligt med arbete för 7.5hp för den här kursen » (Cirka 30 timmar)
- Tar alldeles för mycket tid för att vara värd 7.5 poäng Är väldigt glad att jag just denna läsperiod bara läste på halvfart, annars hade jag verkligen inte haft en chans!» (Minst 35 timmar)
- Aldelles för mycket, ungefär 1 timma har jag lagt på kursen som går paralellt» (Minst 35 timmar)
- Denna kursen har krävt alltför mycken tid för min del alla fall» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»3 7%
75%»14 35%
100%»20 51%

Genomsnitt: 4.3

- bra med i början men sen har det blivit mindre» (25%)
- Läste enligt individuell studieplan och har haft två andra kurser parallellt och en hel del krockar med föreläsningtiderna» (75%)
- jag missade 2,5 föreläsningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 7%
Målen är svåra att förstå»3 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 48%

Genomsnitt: 3.25

- De kan vara lätt att setta upp något pappir med kurs innehålet ock pråtta om att detta är bara de som ni behöver att lära är.» (Målen är svåra att förstå)
- kursen är i min mening alldeles för omfattande» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tydligt kurs-pm» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jag har endast läst de mål som läraren givit oss för varje vecka, alltså veckoplaneringen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 47%
Nej, målen är för högt ställda»19 52%

Genomsnitt: 2.52

- Väldigt mycket material att ta till sig» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kanske för höga» (Ja, målen verkar rimliga)
- För mycket under för kort tid för att kunna lära sig allt inom rimlig pluggtid. Kurs som läses parallellt med elfält prioriteras ner för att man ska ha en chans bättre chans att klara elfälten. Jämfört med andra kurser känns det som att godkändnivån kräver ganska mycket mer tid än vad övriga kurser kräver för godkänt. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Skulle säga att det är mängden snarare än svårighetsgraden som gör målen för höga för utsatt tid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tycker kursen är mycket omfattande för att bara vara på 5 (7,5) p. T.ex. vågbiten i slutet skulle nog kunna strykas, då vi i vilket fall kommer in på den så sent att man inte hinner lära sig något om det.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen omfattar väldigt mycket för att bara vara på 7,5 poäng, eller en läsperiod. De sista delarna vi lärde oss lv 7 fanns inte tillräckligt med tid för att lära sig.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För stor och tidskrävande kurs. Jag prioriterade i princip helt bort den andra kursen vi läste samtidigt och har ändå pluggat hela dagarna. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Skulle vara bra om flervariablen machar kursen bättre, kan något läggas över till fysik 2?» (Nej, målen är för högt ställda)
- Denna kursen skulle kunna vara 15 P minst» (Nej, målen är för högt ställda)
- Inte att det är för svårt utan snarare att det kanske inte känns rimligt att lära sig det under en så kort tid, samt att det är så mkt som man ska lära sig.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»5 14%
Ja, i hög grad»13 38%
Vet ej/har inte examinerats än»15 44%

Genomsnitt: 3.23

- inte haft tentan än» (?)
- Jag har räknat alla uppgifter som fans på kurslistan män jag tror inte att de räker för att klara denna tentan» (Nej, inte alls)
- Tentamen speglade kursen bra.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var av den art vi behandlat innan. » (Ja, i hög grad)
- Inlämningsuppgifterna som givit bonus till tentan har vait i princip omöjlit att få full poäng på. När 3st uppgifter ( a´, .5p) återstog av tot 20var resultaten för klassen att ingen hade nått över hälften av de möjliga bonuspoängen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»20 51%
Mycket stor»17 43%

Genomsnitt: 3.35

- Eftersom jag inte gått på föreläsningarna...» (Mycket liten)
- se ovan» (Ganska liten)
- men når man har so mycket ämne är svårt att uppfatta viktiga och mindre viktiga saker. » (Ganska stor)
- Rylander är en utmärkt föreläsare, mycket pedagogisk! Ett stort plus där helt enkelt...» (Mycket stor)
- Har lärt mig det mesta på föreläsningarna » (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar! Bra tempo, och det har givit mycket förståeelse och Tomas har varit noga med att man ska begripa vad som pågår» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit väldigt informativa» (Mycket stor)
- Bra pedagogik, dock mer räkneuppgifter» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar » (Mycket stor)

7. Hur har flervalsfrågorna fungerat på föreläsningarna?

39 svarande

Mycket Dåligt»1 2%
Dåligt»1 2%
Bra»27 69%
Mycket bra»10 25%

Genomsnitt: 3.17

- Jag tror att dessa frågorna var inte att ge mycket och undrar om läraren tar hänsin till resultet. För att förbättra sin undevisnings teknik» (Dåligt)
- vet ej» (Bra)
- Hos några av dem var tiden något knapp..» (Bra)
- Har bara gjort en...» (Bra)
- Hade varit bättre med en genomgång av svaren direkt efteråt när man har det färskt och får chansen att lära sig hur de rätta svaren ska se ut.» (Bra)
- Kunde vara lite tydligare med rättningskriterier samt att de borde utanonseras några dagar innan. » (Bra)
- En del mycket svåra» (Bra)
- Men skall man behöva fråga om huruvida vissa operationer är möjliga eller inte. Det är väl redan avklarat i matten?» (Bra)
- Kunde varit bättre om man istället gick igenom sakerna som man behöver kunna innan, och därigenom har motivation att studera dom lite till innan flervalsfrågorna kommer. Som det är nu är det först i efterhand som man vet vad man borde kunna (men för sent för att få poäng för det)» (Bra)
- Dom är bra men man har inte mkt tid att fundera på frågorna. Väldigt svårt att verkligen visa vad man kan om man inte har tid att fundera på frågan ens.» (Bra)
- Man måste få ut svaren till dessa snarast efter att man har skrivit dem, annars är det ju omöjligt att plugga på och lära sig det man missade.» (Mycket bra)
- Mycket bra med flervalsfrågor, ger ett bra kvalitativt tankesätt» (Mycket bra)
- Även om de varit ganska svåra ibland har de verkligen fått en att tänka till ordentligt.» (Mycket bra)
- Tyckte att de var jättebra, även om jag inte fick så bra resultat. Men lärde mig mycket på de jag gjorde.» (Mycket bra)
- Jättebra! Bra med test på förståelse och inte räknekunskaper» (Mycket bra)
- Bra diagnos på vilka kunskaper man besitter» (Mycket bra)

8. Hur var det med bounusuppgifter i kursen

39 svarande

Mycket Dåligt»1 2%
Dåligt»5 12%
Bra»24 61%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 3.05

- Alldeles för omfattande uppgifter och aldeles för hård rättning. Jag kan inte tycka att det är bra med en inlämningsuppgift som tar en helg att göra för att möjligen få 0.5 bonuspoäng, som sedan blir rättade så att man i princip ändå inte får några poäng. Sen har rättningen av dessa varit väldigt långsam, om man ska lära sig något på inlämningsuppgifter måste de ju rättas innom rimmlig tid så man kan se vad man gjort fel. Det är ju inte bra om man gör 4-5 ytteligare uppgifter innan man fått tillbaka den första, då vet man ju inte vad man har gjort fel och kan inte rätta sig.» (Mycket Dåligt)
- Skulle varit bättr om man fått ta med sig dem till hla tentan inte bara på en uppgift tycker jag...» (Dåligt)
- ALLDELES för många» (Dåligt)
- Jag tickte att rättningen av uppgifterna var inte bra, denna kursen är inte mathe kurs, men rättningarna handlade bara om mathe men inte om innehålet i sjalva uppgiften om jag exempel förstår problemet eller gjör rätt dvs. använder rätta metoder osv.» (Dåligt)
- Uppgifterna i sig är bra, för man sätter sig ner och försöker räkna. Men i efterhand skulle man kanske räknat alla uppgifter från exempelsamlingen istället. Hård rättning, man kunde sitta med en bonus i 8 timmar totalt för att sedan missa ett vektorstreck och få 0,3 poängs avdrag, vilket inte känns helt rättvist.» (Dåligt)
- Man kom igång och räknade dem, men hann däremot inte med andra uppgifter samtidigt (för de tog rätt lång tid att göra), och om man ska ha ett någorlunda normalt liv och spendera lite tid till den parallella kursen med så hanns det inte med att räkna så mycket annat förrän mot tentatiderna. » (Bra)
- Lite för många bonusuppgifter» (Bra)
- Ojämnt fördelade över tiden. Var nära att ge upp i början när vi fick en ny uppgift varannan föreläsning och man hade insett att det tog typ 5 timmar per uppgift att lösa...» (Bra)
- Bra med den nya rättningsmallen, dåligt med bara rätt eller fel, tror att det sänkte motivationen för många» (Bra)
- för koncentrerat på början av kursen» (Bra)
- men alldeles för mycket arbetsinsats för 0,5 poäng» (Bra)
- Många och svåra» (Bra)
- Lite snål rättning ibland, kunde ha gått ut med att dimensionsanalys var bra från början så att man inte fick låga poäng på de första par uppgifter» (Bra)
- De var lite för många i början, men samtidigt fyllde de sitt syfte, det fick oss att verkligen börja räkna.» (Bra)
- Uppgifterna var jättebra. Dock tog upp stor del av ens tid, så att man koncentrerade sig på dem mer än att räkna i exempelsamlingen. » (Bra)
- Väldigt bra för att förstå hur viktigt det är att vara noggrann och få feedback på om man själv är tillräckligt tydlig. Men det hade kanske räckt med två eller så. De tog så lång tid och man hann inte räkna något mer än dem. Å andra sidan hjälpte de verkligen till för att komma igång och sitta myckte. » (Bra)
- Ge mer information om formella krav första föreläsningen» (Bra)
- För många (framförallt i början) och värda för lite i förhållande till arbetsinsatsen» (Bra)
- Men dom värdesattes typ inte allt. Lyckades man hinna lämna in skiten drog han ju bort alla jävla poäng för ingenting. En för stor punkt gav noll poäng fast allt annat va helt rätt. Svaret va helt rätt. Detta gjorde att man bojkottade bonusuppgifterna. Riktigt kass.» (Bra)
- Tog dock väl mycket tid att göra för att de skall bli rätt (med den formalitet som krävs runt själva uppgiften)» (Bra)
- Bra idé men det blev väl många och poängsättningen var helt sanslös - att dra av 60% av poängen om man inte gjort dimensionsanalys är orimligt. Visst är det viktigt med dim.anal. men det får ju står i paritet till allt annat!» (Bra)
- verkar vara ett bra sätt att få folk att plugga från början och inte bara läsvecka 6 och sju. Dock svårt att hinna med om man läser kurser i andra årskurser» (Mycket bra)
- kunde varit fler» (Mycket bra)
- Bra sätt att komma igång och jobba» (Mycket bra)
- Bra att få folk att räkna i början, kanske bättre med dugga istället» (Mycket bra)
- Hade kunnat vara fler kanske. Borde inte bli färre till nästa år» (Mycket bra)

9. Hur har räknestugorna fungerat i kursen?

36 svarande

Mycket Dåligt»6 16%
Dåligt»16 44%
Bra»13 36%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.25

- Vet ej» (?)
- Har knappt närvarat på dem» (?)
- Har inte funnits räknestugor» (Mycket Dåligt)
- Har knappt exicterat och i sådana fall i minisalar där inte alla får plats och där ljudnivån är alldeles för hög» (Mycket Dåligt)
- Räknestugor???» (Mycket Dåligt)
- Har vart omöjligt att vara på dom, endast en sal, aldeless för hög ljudnivå» (Mycket Dåligt)
- De skulle vara bra med räknestugor varje vecka då har man fast tid som man kan gå och ställa frågor» (Mycket Dåligt)
- var ej på någon» (Dåligt)
- Vore bra om det fanns SI-verksamhet för kursen då det är mycket att ta in på kort tid.» (Dåligt)
- Jag gillade systemet som var förra året bättre...» (Dåligt)
- De var för få» (Dåligt)
- Dåligt att det endast var två stycker på hela kursen. Borde i minsta fall vara varannan vecka så man kan få kontinuitet på att gå dit och räkna. » (Dåligt)
- För få räknestugor. Den här kursen kräver en hel del räknande och handledning till räknandet är väldigt bra då den är så svår som den är. » (Dåligt)
- För få, skulle varit minst en i veckan.» (Dåligt)
- Det har varit svårt att veta vad man ska räkna och när, när räknestugorna låg så sporadiskt. Jag tror mer på kontinuerliga räknestugor en gång i veckan.» (Dåligt)
- För få tillfällen» (Dåligt)
- Gärna någon räknestuga tidigare och minst en gång i veckan därefter» (Dåligt)
- Det fanns ju inga. Behövs i en sån här kurs.» (Dåligt)
- Lite för få för en sådan är kurs.» (Dåligt)
- Räknestugor? Det har inte varit många...» (Dåligt)
- Väldigt få. Men eftersom jag satsade på bonus-uppgifterna så räknade jag knappt i exempelsamlingen, och man fick inte fråga om hjälp till bonusarna så räknestugorna hade ingen funktion för mig.» (Dåligt)
- vet ej har inte deltagit» (Bra)
- Konstiga tider och för få, kursen borde ha samma upplägg som matten och fysiken har haft med mer räknestugor» (Bra)
- Det har bara varit två stycken, bra att kunna få hjälp.» (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 23%
Ganska stor»23 58%
Mycket stor»7 17%

Genomsnitt: 2.94

- se ovan» (Ganska liten)
- Boken Cheng, som är till denna kurs är inte bra alls. Den hoppar mest bara fram och tillbaka med olika formler som står i olika kappitel. Det blir jätte svårt att läsa och faktiskt förstå när man spenderar mesta tiden med att bläddra fram och tillbaka mellan alla kapitlen för att förstå vad man nyss läste.» (Ganska liten)
- Boken är bitvis rätt jobbig att läsa men kanske är den den bästa som finns att tillgå, jag vet inte.» (Ganska stor)
- Mestadels i början av kursen, sedan räckte det med föreläsningar och egna tankar» (Ganska stor)
- Denna boken är bra och har bra exempel, och samma är de med Exempelsamlingen, men jag ticker de inte vara nog för att klara denna kursen » (Ganska stor)
- Boken har varit väldigt bra. Speciellt med tanke på att föreläsningarna följde den så mycket. Även exempelsamlingen var bra.» (Mycket stor)
- Bra bok, bra med lösningar till uppgifterna» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 12%
Ganska bra»25 64%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 3.1

- Förstår att Thomas har mycket att rätta osv med bonusuppgifter, men ändå för seg på att rätta och uppdatera på hemsidan! » (Ganska dåligt)
- Resultat på bonusuppgifter kunde kommit tidigare, och labben kunde ha lagt ut på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Segt med att komma upp med saker på webben» (Ganska dåligt)
- Thomas var inte helt snabb på att ladda upp grejer under utdelat material.» (Ganska dåligt)
- Mycket och bra material på hemsidan» (Ganska bra)
- Dåligt uppdaterad i slutet av kursen» (Ganska bra)
- Han var seg på att lägga upp saker» (Ganska bra)
- En enorm förbättring mot förra året! Kurshemsidan från ifjol var alldeles för omfattande och man gick mest vilse. Enda jag kan se saknades var att jag hade gärna sett att rättningen, eller i alla fall en notis om att lab del B var färdigrättad hade anonserats på hemsidan.» (Ganska bra)
- Resultaten från bonusuppgifterna har kommit upp väldigt sent, lite dålig uppdatering, men får ändå ses som tillräcklig.» (Ganska bra)
- saknade dock att vissa oh bilder lades upp på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Kunnde rullat på snabbare med bonusuppgifterna» (Ganska bra)
- Stort kurs-pm, mkt utdelat material. Detta gjorde att man visste knappt var man skulle börja plugga. Det fanns så oändligt mkt att göra så det var svårt att veta vad som var viktigast att läsa in. För det förstår vem som helst att man skulle aldrig kunna lära sig allt som fanns att lära sig från det utdelade materialet.» (Ganska bra)
- En del saker var ute i sista minuten, men hemsidan har fungerat bra. » (Mycket bra)
- fungerade som det skulle» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»18 46%
Mycket bra»18 46%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.53

- Man har fått bra hjälp på föreläsningarna om man frågat i rasterna, men som sagt tidigare hade jag tyckt att fler räknestugor hade varit bättre än att jaga föreläsaren då man körfast.» (Ganska dåliga)
- Möjligheterna var goda, men svaren var inte alltid så matnyttiga. Visserligen förståeligt eftersom man ska lösa uppgifterna själv men det går inte alltid.» (Ganska bra)
- Thomas ställer vänligt upp om man har några frågor/funderingar, både direkt efter föreläsningarna och på övrig tid han kan, vilket är bra! » (Mycket bra)
- Examinatorn och handledarna svarar gärna på frågor» (Mycket bra)
- Bra att kunna komma och ställa frågor utanför föreläsning/räknestugor» (Mycket bra)
- Thomas tar sig otroligt mycket tid att förklara när man undrar något, jättebra!» (Mycket bra)
- Jättebra att kunna gå och fråga» (Mycket bra)
- Tomas fanns alltid att fråga så det var positivt. Men räknestugor kunde ha haft samma funktion.» (Mycket bra)
- Men jag vet att andra har varit uppe och frågat saker och att de fått bra svar, så jag tror att det har fungerat väldigt bra.» (Har ej sökt hjälp)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 38%
Mycket bra»20 51%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.64

- Är van sen tidigare kurser att plugga i grupp» (Mycket bra)
- Jag har räknat en hel del tillsammans med andra och det har fungerat bra.» (Mycket bra)
- Särskillt på inlämningsuppgifterna funkade det bra» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 2%
Hög»14 35%
För hög»24 61%

Genomsnitt: 4.58

- Kanske mycket hög» (Hög)
- Räkna, räkna och räkna...» (Hög)
- för mkt att lära sig på 7,5 poäng» (För hög)
- På gränsen till för hög. Väldigt många upgifter som man bör räkna igenom. » (För hög)
- denna kurs borde dras ut över två läsperioder lr dyligt. Det har varit väldigt bra tempo på föreläsningarna, men de har varit så offantligt många istället så man hinner ju knappt räkna vid sidan av. Och den mesta av den tiden gick ändå till bonusuppgifterna.» (För hög)
- åt helvete för hög» (För hög)
- Mycket hög belastning, men det är nog inte så mycket man kan göra åt det, möjligtvis att den går under två perioder (men lika många poäng)» (För hög)
- För mycket att göra, även om man sitter 8-17 i skolan varje dag, speciellt med tanke på antalet föreläsningar. Finns inte mycket extra tid utöver dem. Det är inte det att det är svårt arbete, utan bara för mycket för att hinna med allt.» (För hög)
- Det är en tung kurs som man behöver tid att smälta. Hade varit mycket bättre om den gick över två perioder. Man hinner inte att ta till sig allt när det är tre pass med föreläsningar på samma dag.» (För hög)
- Alla inlämningar plus labbar och rapport. Vi har inte hur mycke tid som helst.» (För hög)
- För för hög» (För hög)
- Jag tycker att det är helt sjukt att denna kurs kan räknas som 7,5 poäng. Det går inte att jämföra med andra kurser ens, denna kurs kräver så väldigt mkt mer tid. Inte bara att det krävdes enorma mängder självstudier, dessutom hade vi 12 timmar föreläsning i veckan. Jag tycker inte det som ska läras in känns orimligt svårt, utan det är bara att det är så mkt som man måste lära sig på så kort tid.» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 7%
Hög»20 52%
För hög»15 39%

Genomsnitt: 4.31

- Har bara läst elfält denna perioden så kan inte svara på den frågan...» (?)
- Tack vare att jag bara läste på halvfart som sagt...» (Lagom)
- ett projekt samtidigt som den här kursen var inte uppskattat» (Hög)
- Man lägger nästan all kraft på elfälten, medans den andra kursen kommer i andra hand. » (Hög)
- EEK136 som hade rätt låg belastning hjälpte att utjämna» (Hög)
- den här kursen tar ju mer eller mindre upp en lp själv.» (För hög)
- men endast pga av denna kurs den andra fick jag skita i» (För hög)
- Tillsammans med en miljökurs (Sustainable energy futures) där även där fanns räkneuppgifter och mycket att läsa var det svårt att hinna med allt. Man blev tvungen att prioritera bort den kursen många gånger» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 10%
Godkänt»17 43%
Gott»13 33%
Mycket gott»5 12%

Genomsnitt: 3.48

- Bra omorganisation med mer föreläsningar då boken är dålig. Men när man nu har bra tempo på föreläsningarna hinner man knappt räkna något brevid istället då det vart så många föreläsningar.» (Dåligt)
- De är något som saknas i denna kursen??» (Dåligt)
- Mycket intressant kurs, dock lite för tidskrävande för att få mer än godkänt .... » (Godkänt)
- Det är den svåraste kursen jag läst även om läraren är bra och duktig på att lära ut..» (Godkänt)
- Tycker det var bättre förra gången jag läste kursen med rena räknestugor. Tycker dock att det är bra att föreläsaren ger tydliga räkne-exempel när han har visat teorin» (Godkänt)
- bra föreläsare och relativt tydlig struktur» (Godkänt)
- men kursen borde vara utspridd på 2 läsperioder» (Godkänt)
- Föreläsningar och lektioner var bra, räknestugan dålig.» (Godkänt)
- Kursen är bra, men upplägget och antalet timmar per vecka man tvingas plugga är orimligt mkt.» (Godkänt)
- Nyttig men svår» (Gott)
- Jobbig att läsa men trevlig att ha läst.» (Gott)
- Det har varit en intressant kurs, inte egentligen så svår som man kunde tro, bara väldigt hög arbetsbelastning. Hade önskat att man hade hunnit räkna mer.» (Gott)
- Svår men lärorik kurs som är för stor för 7,5p. Jätteduktig, engagerad lärare.» (Gott)
- Skulle vara värd fler poäng eller så skulle flervariabelkursen länkas samman med denna kurs så ej matematiken blir ett hinder i början» (Gott)
- Thomas Rylander har varit väldigt bra» (Mycket gott)
- Extremt nyttig kurs, tillsammans med kretsanalys i E1an har den hittils vart den viktigaste» (Mycket gott)
- Skapar bra förståelse» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inlämningsuppgifterna är nog en bra grej»
- Flervalsfrågorna var bra.»
- Thomas är en duktig föreläsare trots allt»
- Föreläsaren»
- Föreläsaren»
- I det stora hela bra upplägg. »
- flervalsfrågorna på föreläsningarna var bra då man fick en mer övergripande förståelse av sambanden. »
- bonusuppgifter, och tempot på föreläsningar»
- Bonusuppgifterna är en mycket stor hjälp när det gäller att komma igång med pluggandet vilket är avgörande för att ha en chans att klara kursen.»
- Flervalsfrågorna var väldigt bra för inlärningen»
- Föreläsare, tanken att ha bonusuppgifter»
- Upplägg på föreläsningar, flervalsfrågor (kanske inte lika många), kraven på att man ska vara nogrann med att kunna begreppen divergens, vektorbeteckning, rotation osv. Det lönar sig på tentan att kunna dem.»
- Flervalsfrågorna, de med bilderna var mycket lärorika. Om det inte används som bonussystem så borde de i alla fall finnas som övningsmaterial. Gärna fler sådana också.»
- Läraren, flervalsfrågorna»
- Allt utom fråga 18»
- flervalsfrågor, bonusuppgifter»
- Bonusuppgifterna»
- Möjlighet att ta bonuspoäng.»
- Pedagogiken»
- Flervalsfrågorna och inlämningsuppgifterna. Incitament till studier. »
- allt men delas över tvo lesperioder och bli 15 P»
- Behåll föreläsningarna.»
- Överlag en bra kurs»
- Tomas, han är en väldigt bra föreläsare. Bonus o flervalsfrågor är bra, men man kanske behöver förändra det på något sätt ändå.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- vet ej»
- Dåligt att nya saker gås igenom även den sista veckan (tom sista föreläsningen lite grann). Skulle vara bättre om INTE nya saker gicks igenom sista veckan, så man kan koncentrera sig på att räkna uppgifter då istället för att dessutom behöva lära sig nya grejer...»
- Införa räknestugor»
- Ta tillbaka systemet med schemalagda övningar som det var förra årt...»
- Fler räknestugor.»
- Kursens bredd i förhållande till tidsplan»
- Laborationen, ingen skriftlig inlämning då den bara var tramsig. Räknestugor, minst två i veckan och då i mindre grupper. Lägga om planeringen från studieblock till vad man ska göra varje läsvecka.»
- Fler schemalagda tider för handledning till alla tre delmomenten i labben. »
- Dra ut kursen över två läsperioder, eller minska arbetsbördan på något annat sätt, kursen är alldeles för omfattande. Nu när man har ett bra tempo på föreläsningarna så blir föreläsningarna så många att man knappt hinner räka något till kursen.»
- storleken på kursen»
- Elfälten sträcker sig över två perioder, så att tempot på föreläsningar bibehålls, men färre föreläsningar per vecka»
- Mer räknestugor»
- Fler räknestugor»
- inte applicera bonuspoäng på endast en fråga på tentan, utan som på mattetentor, där de summeras vid slutet.»
- Färre bonusuppgifter i början, längre tid för den praktiska delen på lab del A, fler räknestugor.»
- arbetsbelastningen, annars inget.»
- Bättre synkronisering mellan elfält och flervariabel. Fant, var gjorde du av rotationen och divergensen? Det skulle kännts bra med lite mer av vektoranalys så att denna inte behöver gås igenom i elfältkursen. Gäller även avsnittet om numerisk lösning av laplace (Var ej med på tentan).»
- lite av tavelräkningen skulle kunna flyttas till räknestugorna»
- Lägg kursen över 2 läsperioder!»
- Bonusustemet. Värdesätt att man tänket rätt istället för att vara apanal på små skitgrejer. Dessutom borde man få tillgodoräkna sig alla sina bonuspoäng som man mot förmodan skrapat ihop...iaf upp till gödkänt.»
- Dugga? Räkneövningar?»
- Kursen skulle vara 15P eller delas upp i tvo 7,5P kurser.»
- Gör räknestugorna till rena genomgångar av exempel som förklaras grundligt.»
- Lite färre bonusuppgifter och en översyn av poängsättningen på dessa. Det är mycket att göra och mycket stoff att ta till sig så man kanske ska fundera på om man kan sålla lite mer.»
- Mindre kursmaterial, bestäm vad som är viktigt för studenterna att lära sig, fokusera mer på det.»

19. Övriga kommentarer

- mycket bra föreläsningar»
- Mycket stor och omfattande kurs för 5*1,5 poäng »
- Skulle vilja ha tydligare "vecko-PM" med uppgifter som ska räknas, och då helst inte från exempelsamlingen. Uppgifterna i exempelsamlingen är generellt sett väldigt svåra och det är väldigt lätt att man fastnar pga. att man ställs inför ett för svårt problem innan man lärt sig grunderna. En del uppgifter tycks också förutsätta att man ska kunna "koppla ihop" elfältteori med andra grenar inom fysiken, t.ex. mekaniken och resonera sig fram till samband. Detta känns lite väl avancerat för en grundkurs.»
- mycket bra kurs»
- Plus till Thomas som engagerar sig så mycket i sina elever och på att kursen ska bli bättre.»
- Hur många har denna kursen äfter sig sedan 4 år till backa??»
- Har bara haft en kurs med samma höga förväntade arbetsbörda på eleverna, och det var en årskus 4 projektkurs. Skulle man göra allt som var förväntat är det mer en 10 (gamla) poäng kurs.»


Kursutvärderingssystem från