ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-0 Matematisk introduktionskurs, TMA235

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-10-30 - 2013-11-10
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela tiden kursen gick.

24 svarande

Högst 15 timmar»6 25%
Cirka 20 timmar»8 33%
Cirka 25 timmar»8 33%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.29

- Pluggade väldigt illa hemma.» (Högst 15 timmar)
- Har läst en del matte förut (inte diskret men vissa begrepp var ändå bekanta) så jag behövde inte plugga så mycket.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 25%
100%»18 75%

Genomsnitt: 4.75

- Missade någon föreläsning» (75%)
- Jag gick på alla föreläsningar. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Kursmålen finns i kursplanen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 41%
Vet ej»11

Genomsnitt: 2.33

- fanns ingen tydlig bild av vad som förväntades av oss» (Målen är svåra att förstå)
- Jag tänkte inte på att den fanns» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»3 17%

Genomsnitt: 2.17

- jag gick basåret innan och upplevde att hoppet från basåret var väldigt stort till en 1.5hp intro-kurs i matematik.. jag upplever det konstigt men det kanske ska vara så? läser även kursen i diskret matematik nu som även den verkar vara på en mer rimlig nivå än intro-kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»13 76%
Vet ej/har inte examinerats än»2

Genomsnitt: 2.76

- svårt att uppfatta om examinationen var för svår eller om vi hade alldeles för lite kunskaper då vi gjorde den» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»6 25%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»7 29%

Genomsnitt: 2.79

- väldigt knepiga exempel på materialet.. detta ledde även till mycket frågor från elever vilket gjorde att föreläsningarna haltade fram allt som oftast.» (Mycket liten)
- Läraren var väl inte alltid fullt så pedagogisk som vore önskvärt.» (Ganska liten)
- Bra genomgångar» (Mycket stor)
- Jag lärde mig endast hur det är att plugga på universitetet och inte matematik» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.75

- Skaffade ingen kurslitteratur förutom föreläsarens» (Ganska liten)
- boken algebra och diskret matematik var väldigt bra med tydliga exempel och bra uppgifter» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»7 29%

Genomsnitt: 3.12


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 16%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»3 16%
Har ej sökt hjälp»6

Genomsnitt: 3

- Stort plus för SI-hjälpen som fanns tillgänglig.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»8 38%
Mycket bra»11 52%
Har ej sökt samarbete»3

Genomsnitt: 3.42

- Jag tror inte att jag samarbetade så jättemycket med någon under introkursen.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 58%
Hög»8 33%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.5

- svårt att säga om den var hög eller lagom eftersom målen med kursen var otydliga» (Hög)


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Dåligt»2 8%
Godkänt»9 37%
Gott»9 37%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kan varit det sämsta jag varit med om under alla mina år i skolan. Sämre första intryck av en ny skola kan man knappast få.» (Mycket dåligt)
- all kunskap som kursen var menad att ge hade varit lättare att ta till sig genom att enbart läsa boken och göra uppgifter» (Mycket dåligt)
- Det är jättebra att få en introduktion till de begrepp man senare ska lära sig.» (Gott)
- Bra start!» (Mycket gott)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen, det var bra saker som gicks igenom inför diskret matematik i LP 2.»
- boken»
- SI-hjälpen inför tentan. Gruppövningarna.»
- Vet inte»
- Innnehållet »
- Hela strukturen gällande såväl administration som föreläsningsinnehåll»
- vet ej»
- grupparbeterna»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- föreläsningarna och informationen kring kursens mål»
- Tyvärr passar inte alla som föreläsare och min uppfattning är att Adam inte gjorde det. Han kändes inte engagerad och kunde inte förmedla sin kunskap.»
- Vet inte»
- Pedagogik och övningstillfällerna»
- Inget»
- Varför har vi tenta redan efter två veckor? Det som jag inte hade "hunnit" lära mig tills dess har jag förstått nu när den riktiga kursen i matte går. Ser inte meningen med att testas redan efter så kort tid. Tack»
- Att förbereda deltagarna för hur de skall bemöta kursen.»
- farten på förelkäsningarna, långsammare tempo»

15. Övriga kommentarer

- kul ämne i övrigt så trisst på så bristande kvalitet»
- Denna utvärdering kommer i senaste laget. En mer rättvis utvärdering hade kunnat ges om denna enkät skickats ut direkt efter kursens slut. Nu är det istället mest de roliga mottagningsaktiviteterna som man minns från den tiden.»
- Vet inte»
- Det behövs verkligen förbättring när det kommer till att förbereda deltagarna i hur det är att klara av kursen. Informera om hur man förbereder sig för varje föreläsning och tips om hur man tar anteckningar. »
- Adam var inte jätte bra på att hålla i föreläsningar dock var han duktig på att svara på frågor å sådant när vi var i m indre grupper och jobbade»
- Tycker att föreläsningarna skulle varit mer pedagogiska. Det gick väldigt fort fram och man fick inte alltid svar på sina frågor.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.29

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.29
Beräknat jämförelseindex: 0.57


Kursutvärderingssystem från