ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produkter och processer i ett hållbart samhälle, KBT200, Lp3 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-27 - 2012-03-18
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»4 44%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»2 22%

Genomsnitt: 2.44

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»1 11%
50%»1 11%
75%»3 33%
100%»4 44%

Genomsnitt: 4.11


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 55%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 33%

Genomsnitt: 2.22

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 16%
Ja, i hög grad»3 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 33%

Genomsnitt: 3.16


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»6 66%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 3.11

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»5 55%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.33

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 22%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.11


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»2 22%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.33

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 22%
Lagom»4 44%
Hög»3 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»7 77%
Hög»1 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 22%
Godkänt»3 33%
Gott»2 22%
Mycket gott»2 22%

Genomsnitt: 3.44

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Assignments är bra och lärorika.»
- Erik Axelsson (han som höll i styrmedelsföreläsningarna) är riktigt bra och det var lätt att behålla fokus under hela föreläsningarna. Övningsledarna Fredrik och Susanne var riktigt bra. ´,Överlag bra personal på kursen som tog sig tid för frågor och dylikt.»
- Jag tycker att inlämningsuppgifterna är okej. Det är bra att vi får bekanta oss med ChemCad. Styrmedel-föreläsningarna var bra. LCA-biten var bra.»
- Föreläsaren som behandlade ekonomiska styrmedel och de, han som jobbade för ett företag och inte på Chalmers, han var bra.»
- Eriks föreläsningar. Assignments var bra och övergripande.»
- konsultationen då man går igenom inlämningsuppgifterna igenom»
- Erik Axelsson och Gustav Sandin»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteratur är väldigt dåliga. Bör förtydliga sidhänvisning på PPHP-boken. Facit till gamla tentor är bra att ha, gärna omtentor ska läggas upp. Susan inte särskilt hjälpsam.»
- Är det relevant att vi ska lära oss utantill vilka modeller (ex pitzer, wilson etc.) utantill? de gånger som man ska ha koll på detta kan man kolla upp det i böcker. inte relevant. kursen bör göras om och inrikta sig mer på det som namnet antyder produkter och processer i ett hållbart samhälle.»
- Ekonomidelen var alldels för liten, man hade ingen möjlighet att lära sig de olika metoderna ordentligt. På inlämningsuppgiften som vi tillämpade detta satt vi mest och gissade utifrån de formler vi fått på föreläsningen. Lägg mer krut på den här delen. Mycket av det som vi lärde oss kändes uppenbart och det var mest frustrerande att behöva memorera det enligt förläsningens termer och ord. T.ex. "conceptual design" och "processyntes enligt Rudd et.al" , "stage-frame developement"... Jag förstår inte poängen med den här typen av inlärningen, ingen kommer ju någonsin tänka tillbaka på ordningsföljden i "conceptual design" i framtiden, och eftersom att vi inte fick tillämpa det i kursen känns det meningslöst. Generellt var det alldeles för mycket med listor av uppräkningar, t.ex 21 tumregler i en lista. Ingen kommer att komma ihåg dessa 21 tumregler mer än möjligtvis till tentan, speciellt inte då vi nästan inte fick tillämpa någon av dem i kursen.»
- Fokus på pappersindustri lite väl mycket som vanligt. Det är tråkigt!»
- Vissa returer och grejer från assigments kändes väldigt meningslösa. Exempelvis ett litet fel gjorde så vi fick ändra varje tabell fastän vi förklarat och visat vi förstått allt och att felet egentligen är mer av en smaksak :P»
- Seminariet gav inte så mycket i jämförelse med inlämningsuppgifterna»

16. Övriga kommentarer

- Assignments är mkt lärorika, men väldigt flummiga och det tar långt tid att få grepp om uppgiften (vad som ska göras osv)»
- Intressant kurs som med mindre korrigeringar kan bli riktigt bra.»
- Mycket av det som togs upp på föreläsningarna kändes som att vi hade gått in djupare på i andra kurser, och ärligt talat förstår jag inte varför vi ska läsa samma sak en gång till fast mindre detaljerat och mer översiktligt. Till exempel temodymniken, separation, reaktorer, green chemistry har vi läst innan och detta är en stor del av kursen. Det känns onödigt att läsa samma saker flera gånger när det finns så mycket vi borde lära oss. »
- Nöjd med kursen, bra och engagerade föreläsare. Öppna för frågor och tog sig verkligen tid när man sökte hjälp. Tack !»


Kursutvärderingssystem från