ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt10 Datorsystemteknik, EDA331

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-19 - 2010-06-04
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»20 52%
Cirka 20 timmar»7 18%
Cirka 25 timmar»5 13%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»4 10%

Genomsnitt: 2.02

- Väldigt lite föreläsning schemalagt.» (Högst 15 timmar)
- Har varierat ganska kraftigt, mest krut lades på inlämningen» (Högst 15 timmar)
- Mest tid de första 3 veckorna då det mesta materialet presenterades.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»3 7%
25%»9 23%
50%»4 10%
75%»17 44%
100%»5 13%

Genomsnitt: 3.31

- Troligen mindre än 25%» (25%)
- Föreläsningarna ej särskilt givande» (25%)
- Inte gått på de flesta av övningstillfällena.» (50%)
- Jag sa 75% men det ar snarare 90%...» (75%)
- Har deltagit i alla föreläsningar och ungefär hälften av övningarna.» (75%)
- kandidatarbetet tog för mycket tid» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 42%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 23%

Genomsnitt: 2.36

- Kan ha läst dem men inget jag minns...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har själv valt att inte läsa dem, jag vet var de står.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Enkla och tydliga» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 84%
Nej, målen är för högt ställda»3 12%

Genomsnitt: 2.08

- Kurstempot och målen kunde vara hårdare ställda» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 44%
Ja, i hög grad»7 24%
Vet ej/har inte examinerats än»9 31%

Genomsnitt: 2.86

- Kunde fokuserat till viss del på utredande frågor, då räkneuppgifter är svårt att variera/konstruera på hela kursinnehållet.» (I viss utsträckning)
- Räcker ju egentligen att bara hårdplugga kapitel 5 och 6 i boken för att klara tentan galant.» (I viss utsträckning)
- Ja, examinationen överstämde väl. Känner möjligen viss tveksamhet till att ha just denna tenta som open book.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»10 26%
Ganska liten»10 26%
Ganska stor»13 34%
Mycket stor»5 13%

Genomsnitt: 2.34

- Föreläsaren sög, kunde knappt prata engelska, jobbigt att hänga med» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har lyckats vara både ytliga och svåra att följa tråden i, helt enkelt för att även om Lars förefaller ypperligt kunnig borde han helt enkelt inte föreläsa på engelska. Han snubblar på språket, vilket sackar ned tempot till den grad att intresset och eventuell röd tråd helt tappas. Mailkontakter och konversationer ger ett helt annat intryck.» (Mycket liten)
- Inlämnings uppgiften bra ok simulator. Frivilliga labbar. Dålig simulator men kunde varit sämre(tex mopen). Förelösningar värdelösa. » (Ganska liten)
- Jag valde att läsa hemma» (Ganska liten)
- Främst labbarna, föreläsningarna mer som komplement till kursboken.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»10 26%
Ganska stor»13 34%
Mycket stor»13 34%

Genomsnitt: 2.97

- bokens facit är en katastrof.» (Mycket liten)
- Kursliteraturen behandlar långt ifrån alla moment i kursen. Dyr, men lättläst och inte fullt så mycket text för att vara amerikansk. » (Ganska liten)
- Jag refererar vanligen inte särskilt mycket till literaturen, men i det här fallet var kursboken en ovanligt koncis och utförlig referens.» (Ganska stor)
- Kursboken var mycket bra.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna utgår helt från boken, så finns ingen vits att gå egentligen. Dessutom måste boken läsas ändå, eftersom detaljerna inte tas upp på föreläsning.» (Mycket stor)
- Jag valde att läsa hemma» (Mycket stor)
- Boken var mycket bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 15%
Ganska bra»22 57%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 3.02

- Kritisk till Pingpong. Har en teknisk högskola köpt en kursplattform där labbokning inte finns med i funktionaliteten?» (Ganska dåligt)
- Ping pong eller nya studieportalen är värdelös. Framför allt svårt att hitta rätt saker, detta på grund utav oreda på sidan. Doodle värdelöst system att boka labbtider. Tex kan man inte stryka sina bokningar. » (Ganska bra)
- Varför är det inte tillåtet att skicka in dokument i ISO-standarden .odt? Däremot är propitära .doc tillåtet. Oförlåtligt.» (Ganska bra)
- På det hela taget bra, resurser är väl så lättåtkomliga som de blir i pingpong vilket väl för all del är ett onödigt krångligt system. Största problemet » (Ganska bra)
- Labbokning i Doodle fungerar inte så bra. Man kan inte ändra om man gjort fel i anmälan t ex.» (Ganska bra)
- "doodle" för bokning av tidspass var bökigt» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»13 34%
Mycket bra»14 36%
Har ej sökt hjälp»8 21%

Genomsnitt: 3.71

- Skickade ett mail med frågor utan att få något vettigt svar.» (Ganska dåliga)
- Lätt attv få hjälp men luddiga förklaringar. Främst på grund utav labbhandledarnas dåliga engelska. » (Ganska bra)
- Laborationerna ofta underbemmanade, framförallt för slutredovisningen av inlämningen. Assistenterna föreföll ofta ganska dåligt förberedda. Mailkontakt har fungerat bättre.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 34%
Mycket bra»21 55%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.57

- Inga problem med övriga studenter.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 10%
Lagom»24 63%
Hög»4 10%
För hög»5 13%

Genomsnitt: 3.21

- Kunde lätt ha varit både snabbare och mer djuplodande. Jag är för all del ganska lat i de bästa av fall men här lade jag oftast kanske 4h/vecka på kursen och kunde fortfarande allt som ett rinnande vatten innan tentan.» (För låg)
- Detta kan bero på att jag skippade övningstillfällena. Ca 15 föreläsningar på 9-veckors läsperiod när man brukar ha lite mer än 20 på en normal 8-veckors period är för lite.» (Låg)
- Hög i början och slutet, mindre i mitten.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»1 2%
Låg»3 8%
Lagom»21 56%
Hög»9 24%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.27

- I stort sätt bara inlämningen att lägga tid på.» (För låg)
- Gjorde kandidatarbete upptill...» (Hög)
- Kandidatarbetet tog mer tid än beräknat, därav kom denna kurs i skymundan.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»8 21%
Godkänt»18 47%
Gott»10 26%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.05

- Undervisning är på engelska och det gör att det tar längre tid att gå igenom då det inte är modersmålet för vare sig föreläsaren eller 90% av kursdeltagarna.» (Dåligt)
- Kass föreläsare» (Dåligt)
- Hade det varit roligare föreläsningar hade det blivit ett högre betyg, när man likaväl kan läsa hemma i boken känns de rätt meningslösa. Dessutom kanske kursen borde återgå till att vara på svenska, den tragliga engelskan blev rätt tröttsam. Synd då ämnet är intressant.» (Dåligt)
- Som lat student blir man inte så motiverad när labbarna inte är obligatoriska. Är man dessutom en sådan som bäst lär sig på föreläsningar och inte brukar gå på övningar blir det ännu värre. Föreläsningarna höll ganska lågt tempo och var ovanligt få. Föreläsaren hade också varit mycket bättre på svenska, vilket inte borde vara svårt att fixa eftersom nästan alla som gick kursen (och speciellt som gick på föreläsningarna) är svensktalande.» (Dåligt)
- Känner ändå att jag har lärt mig lite viktiga saker, och en djupare förståelse för datorsystem.» (Godkänt)
- Acceptabel kurs om ett viktigt ämne. Det som presenterades sitter, mest pga en bra bok, bra föreläsningsanteckningar och en bra inlämningsuppgift.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningen»
- Boken»
- Inlämningsuppgiften. »
- "Tävlingsmomentet" med inlämningsuppgiften. Vet att det peppade väldigt många till att lägga ner väldigt mycket tid och få till det bättre!»
- Laborationerna och en inlämningsuppgift.»
- Inlämningsuppgiften»
- - Kursboken. Hennessy är en stabil pojke och hans bok är en bra referens. - Inlämningsuppgiften är utmärkt, ligger på precis lagom nivå för nuvarande målsättning. Mer sånt.»
- Den obligatoriska projektuppgiften är en av de bästa, mest lärorika och roligaste jag har gjort på Chalmers. MARS och plugingrejen för kursen fungerade perfekt på både skolans datorer (linux) och hemma (windows).»
- Urvalet av antal gamla tentor, mkt mkt bra!»
- Gästföreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen förlorar på att vara en masterskurs och detta borde ses över.»
- Byta föreläsare»
- Hemsidan, labbbokningssystemet. »
- PM"et till inlämningen där man ska skriva ett program för att eliminera en matris bör innehålla mer info. Tex. att för att bli godkänd ska man komma under 300 000 klockcykler, vilket många inte förstått och kommit till redovisningen och inte fått den godkänd»
- Se till att personer förstår att det inte bara är assemblern man behöver lära sig, vilket många efter inlämningsuppgiften har fått för sig...»
- Sprida materialet jämnare över läsveckorna.»
- Engelskan. Ser ut som Lars inte gillar att föreläsa på engelska. Och varför skulle han? Såg tre indier/pakistanier på introduktionen, sen aldrig igen. Hörde inte ett enda ord på "utrikiska".»
- Föreläsningarna»
- - Lars bör tyvärr inte föreläsa på engelska. Ha antingen kursen på svenska eller byt föreläsare, som det är nu fick jag bättre förståelse genom att ladda ner och läsa föreläsningsanteckningarna själv. - Expandera gärna kursen. Mycket fokus var på MIPS, vilket är förståeligt med Hennessys bok och i sig inget problem, men vi har klart tid att gå bredare och djupare än så.»
- Labbarna skulle kunna vara obligatoriska eller åtminstone ge bonuspoäng till tentan. Som det är nu känns det inte lönt att göra dem. Kurs på svenska. Fler föreläsningar.»
- Hade nog varit bättre på svenska»
- Livligare föreläsningar. Läraren kan fråga, "Hur gör man detta" eller liknande saker för att få studenter mer engagerade.»
- fler gamla lösningar som gås igenom på föreläsning»

16. Övriga kommentarer

- Tråkigt att ingen respons har inkommit på inlämningsuppgifter ens så här en vecka efter tentan. Det lät väldigt intressant och instruktivt att se de olika deltagarnas lösningar och hur resultaten skiljer sig, men nu är det på tok för sent.»
- Intressant kurs, men lite för kort. Jag förstår inte vitsen med att bara ha 15 föreläsningar om man samtidigt ska hoppa över mycket av innehållet i dem för att det inte finns tid. I princip allt som jag inte gnällt på i utvärderingen har funkat väldigt bra!»
- Great work»


Kursutvärderingssystem från