ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära, LMU113

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»7 20%
Cirka 20 timmar»14 41%
Cirka 25 timmar»7 20%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.41

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»2 5%
50%»2 5%
75%»13 38%
100%»16 47%

Genomsnitt: 4.2

- Övningstillfällena har jag inte varit på speiciellt ofta eftersom jag tyckte att det var mer givande att öva på egen hand.» (75%)
- Bästa föreläsningarna på Chalmers» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 41%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 2%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 55%

Genomsnitt: 2.73

- inte läst» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»2 6%
Ja, i hög grad»19 65%
Vet ej/har inte examinerats än»7 24%

Genomsnitt: 3.1

- Det var en dålig tenta. Inte mycket av det som man lagt fokus på för att lära sig kom med på tentan. Om det kom med något som man hade bra koll på blev man bortdribblad av det matematiska eller av att det las till någon liten detalj som man inte berört så mkt tidigare. Och om man inte var hundra på hur man skulle tolka in den här detaljen, sket sig resten av uppgiften. Att bli godkänd i denna kurs visade sig vara svårare än vad många trodde, om man ska se till hur de gamla tentorna såg ut. Det kändes som den var gjord för att sätta dit eleverna. Det blir till att göra om den i omtentaveckan i påsk. Trots att det kändes som man hade hyfsad koll på många av de uppgifter som kunde komma... De kom aldrig...» (I viss utsträckning)
- Man kommer lite väl långt med bara jämviktsekvationer och dylikt. Man kunde nog få betyg 4 eller 5 utan att kunna något om elementarfall, elde och andra senare delar av kursen.» (I viss utsträckning)
- Den var i svåraste laget. » (Ja, i hög grad)
- Tentan upplevdes som svårare än tidigare tentor, men betydligt lättare än det material som gås igenom under kursen. Bra med duggor.» (Ja, i hög grad)
- Övningtentorna sätter stort prov på ens kunskaper. Bra.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»9 26%
Mycket stor»22 64%

Genomsnitt: 3.55

- Mycket uppskattad föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»9 26%
Ganska stor»13 38%
Mycket stor»9 26%

Genomsnitt: 2.82

- Har lärt mig det mesta på föreläsningar, men det är bra att ha boken att gå tillbaka till om det är något som är svårt att förstå.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 11%
Mycket bra»30 88%

Genomsnitt: 3.88

- Hade gärna fått finnas facit ute innan lektionen.» (Mycket bra)
- Väluppdaterat!» (Mycket bra)
- Som vanligt.» (Mycket bra)
- Kanon med en egen sida där Sune lägger upp lösingar m.m.» (Mycket bra)
- Jättebra att det går att hitta lösningar på uppgifter och att gamla duggor/tentor läggs upp» (Mycket bra)
- Sune sköter sina kurshemsidor mycket bra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»20 58%
Har ej sökt hjälp»6 17%

Genomsnitt: 3.88

- Svårt när inte sune var med under övningslektionerna.» (Mycket dåliga)
- Det hade varit jättebra med ett övningstillfälle där man räknade själv och kunde be om hjälp» (Ganska bra)
- Vid övningstillfällena var inte övnigsledaren alltid så säker att man kunde få ett bra och tydligt svar.» (Ganska bra)
- Sune ställer alltid upp» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 38%
Mycket bra»18 52%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»22 66%
Hög»7 21%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.27

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 8%
Lagom»7 20%
Hög»19 55%
För hög»5 14%

Genomsnitt: 3.76

- Låg arbetsbelastning, bortsett från de veckor vi gjorde gruppuppgiften i maskinelement. Den tog mycket tid.» (Låg)
- Som vanligt kan man fylla all sin tid med en kurs och dess uppgifter. Inget nytt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»1 2%
Godkänt»1 2%
Gott»14 41%
Mycket gott»17 50%

Genomsnitt: 4.32

- Tråkigaste kursen hittills tillsammans med materialteknik. Hade vi inte haft Sune hade jag nog hoppat av.» (Mycket dåligt)
- Bra kurs som man lärt sig väldigt mycket på. Väldigt bra upplägg på allt och jag gillar Sune Olssons upplägg på kurserna! Exemplariskt.» (Mycket gott)
- Välplanerat och strukturerat» (Mycket gott)
- Det som skulle gås igenom togs up på ett tydligt och stegvis sätt vilket gjorde det rätt enkelt att hänga med.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Undervisningen är mycket bra. Tydligt. »
- Ha det som det är.»
- Bra föreläsningar (mycket tydligt med sune) Övningstentor, övningsduggor hemsidan»
- Sune!»
- Allt.»
- Hur undervisningen sker. Gillar Sunes tillvägagångssätt. Även fast han gjorde en överjävlig tenta.»
- Duggorna.»
- Sunes föreläsningar är bra, att kunna plugga på gamla tentor»
- duggorna»
- Räkneövningarna»
- Sune.»
- Jätte bra med duggor!!»
- Den kvalitativa läraren för föreläsningarna»
- kurslitteraturen och läraren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningstillfällena har varit under all kritik. Varför ha ett pass som kallas övning om man gör precis samma sak som på föreläsningarna. Skulle vara bra att få öva på övningarna. »
- Övningen kunde istället bestå av räknestuga. Gärna med Sune som kan förklara om man har problem.»
- Alltid kul med studiebesök eller något projekt, så att man får sätta teorin till verkligheten. »
- Kanske någon sorts praktisk räkneuppgift. Broar etc.»
- Tyvärr fick man inte den hjälp som man skulle kunna önska på övningarna. Vid svårare frågor kunde man inte få svar på dem.»
- Gör en tenta som en person som har kunskap för att klara en trea, klarar en trea. »
- inget»
- Mer tid att räka tal själva på räkneövningarna»
- Övningstillfällena bör vara rena övningar där studenterna får öva själva och inte bara vara långsammare genomgångar av tal från övningsledaren.»
- övningspasset, det känndes inte som vi fick övningspass som det var upplagd, kändes er som att vi hade 2 olika sortesr undervisning.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket gott intryck från hela kursen, välstrukturerat och tydlig information.»
- Det hjälpte ju inte att vi hade ergonomitentan på måndagen och hållftentan på onsdagen. Man var ganska seg i pallet efter att ha pluggat in 420 sidor ergonomi. »
- Ett eller annat verklighetsbaserat exempel vore kul.»
- Svår tenta!!»
- Bra undervisningen och övningen men jag har inte så mycket tid att läsa hemma. Jag tycker att jag ska läsa först och tenta sen. Jag har ett barn som kräver mycket uppmärksamhet och min man jobbar på sjön. »


Kursutvärderingssystem från