ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp2 11/12 Matematik del A, LMA033 0299

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-02-21
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Sammanfattande intryck av kursen

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»4 13%
Gott»11 36%
Mycket gott»14 46%

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tung Kurs.....» (Godkänt)
- Jättebra lärare!!» (Mycket gott)
- Mycket bra lärare» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.26


Lärandemål för de tre delkurserna (varav denna enkät avser lp 2)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) förstå hur matematik byggs upp genom definitioner och satser
2) ha kunskap om matematisk bevisteknik
3) använda de elementära funktionerna och deras viktigaste egenskaper
4) färdighet i beräkning av derivator och integraler
5) ha en djup förståelse för samspelet mellan en funktions derivata och dess graf
6) ha förståelse för vilka kvalitativa slutsatser som kan dras med hjälp av en funktions graf
7) använda grundläggande algebraiska begrepp som vektorer, matriser och determinanter
8) ha färdigheter i lösning av linjära ekvationssystem
9) ha färdigheter i räkning med geometriska vektorer speciellt med tillämpningar på linjer och plan, matriskalkyl
10) ha färdigheter i beräkning av determinater
11) ha färdigheter i att använda minsta kvadratmetoden


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 56%

Genomsnitt: 3.36

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 79%
Nej, målen är för högt ställda»6 20%

Genomsnitt: 2.2

- Poängmässigt är detta väldigt dyrköpta högskolepoäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- Sägs vara en tund och viktigt kurs, vrf då lägga såpass kort tid på den, vrf inte lägga mer tid på dne så man verkligen hinner lära sig.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 27%
Ja, i hög grad»20 68%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.75

- Har ej fått resultat ännu» (?)
- Tycker man kunde haft duggor på vägen. Känns som en jätte examination nu och misslyckas man med den känns det som även läraren sagt lika bra och läsa om kursen....» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»1 3%
Mycket stor»27 90%

Genomsnitt: 3.8

- Väldigt bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Bra förelärningar med bra förklaringar. » (Mycket stor)
- Hade troligtvis inte fungerat utan föreläsningarna och räknetimmarna!» (Mycket stor)
- Mycket bra lärare!» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»19 63%
Mycket stor»11 36%

Genomsnitt: 3.36

- Jag skulle vilja ha fullständiga lösningar till uppgifterna som finns i boken!» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»15 50%

Genomsnitt: 3.43

- Kanske dags för en uppdatering av kurshemsidan?...» (Ganska dåligt)
- jobbigt att den inte är på samma sida(pingpong) som de andra kursernas hemsida dock.» (Ganska bra)
- Lättare om alla kurser ligger på samma hemsida. Andra kurser ligger på PingPong men matten på studentportalen, lättare att hitta om ligger på samma. » (Ganska bra)
- Jag tycker att det borde finnas en ping-pongsida även för matematik!» (Ganska bra)
- Hade varit bra om även matematik-kursen kunde finnas på pingpong.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 30%
Hög»15 50%
För hög»6 20%

Genomsnitt: 3.9

- men det är så det ska vara på chalmers :)» (Hög)
- Tog absolut mest tid av alla kurser, men de andra var också krävande så man kunde inte lägga så mycket tid man egentligen ville på matten.» (För hög)
- I förhållande till tiden kursen ligger under och parallellt med andra kurser känns den för hög. » (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»15 50%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.46

- Alldeles för mycket folk på övningarna, aldrig gått och koncentrera sig där....» (Ganska dåliga)
- många som behövde hjälp, så då blev det en del väntan.men fick mycket bra svar på frågorna.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 30%
Mycket bra»18 60%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 36%
Hög»14 46%
För hög»5 16%

Genomsnitt: 3.8

- jag läser inte Bygg i grunden och därmed krockade många lektioner med andra kurser. » (Hög)
- för många kurser samtidigt.» (För hög)
- Fyra kuser samtidigt och då denna tunga kurs som den del. » (För hög)


Supplemental instruction (SI)

Under läsperiod 2 erbjöds ni hjälp med matematikinlärningen i form av SI. Det fanns fyra byggstudenter (från åk 2) som arrangerade SI-möten en gång i veckan. Att vara med på SI-mötena var helt frivilligt.

12. Hur många SI-möten har du varit med på under kursen?

30 svarande

8 26%
1-2»12 40%
3-4»7 23%
5-6»3 10%

Genomsnitt: 2.16

- tenta special» (1-2)
- Endast tenta-SI» (1-2)
- Väldigt bra med ett pass varje vecka.» (5-6)

13. Om du deltagit i SI under kursen: hur viktig anser du att den har varit för din inlärning av det kursen behandlar?

22 svarande

Mycket viktig»3 13%
Viktig»7 31%
Lite viktig»8 36%
Inte viktig alls»4 18%

Genomsnitt: 2.59

- Jättebra tillfälle att diskutera o inte enbart räkna för öka förståelsen.» (Mycket viktig)
- Bra tillfälle och diskutera matemaik och inte bara räkna. » (Mycket viktig)
- Jag skulle vilja ha en del tid till att få svar på frågor och uppgifter!» (Viktig)
- Bra att få diskutera matematik på ett annorlunda sätt.» (Lite viktig)
- Det var bra att diskutera med andra, men ibland visste man inte om man resonerade på rätt sätt, och visste därför inte om man kunde tänka på det vis man hade diskuterat. » (Lite viktig)


Önskade åtgärder

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Si-matten»
- Konceptet»
- läraren!»
- Håkan»
- SI-passen»
- Utdelning av material i form av hemräkningsuppgifter m.m»
- Håkan»
- Släpp inte taget om Håkan Blomqvist vad som än sker! :)»
- Håkan»
- Läraren»
- Behåll Håkan Blomqvist, mycket bra lärare! »
- läraren! han är metodisk och lär ut så att man förstår och visar tydligt på vad vi ska lära oss under kursen, och vilket moment vi lär oss just vid lektionstillfället. »
- Håkan ( läraren) »
- Bra bok och lärare. Lagom tempo.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer konkret hjälp inte bara diskussion. Mer frågor och svar.»
- inte så stora grupper vid övningstillfällena.»
- Mer räkning, kanske räknepass liknande SI med äldre studenter. »
- Mina svar på tentamen»
- Mer övningstillfällen då man kan fråga läraren. Vi var alltid så många så det tog tid att få hjälp»
- LÄrare, Gaml läroböcker (innehåller dåliga exempel, och är tämligen svåra att förstå)»


Övriga kommentarer

16. Övriga kommentarer

- Riktigt tung Kurs det läggs för lite tid till enligt mig. Mycket nytt smatigigt som andra kurser pågår. »
- Smått krävande kurs, men det ska det vara, bra!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.26
Beräknat jämförelseindex: 0.81

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från