ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Komplex matematisk analys (endast kf), MVE025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-02-10 - 2009-02-19
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»4 25%
Cirka 30 timmar»6 37%
Minst 35 timmar»2 12%

Genomsnitt: 3.37

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 12%
75%»3 18%
100%»11 68%

Genomsnitt: 4.56

- Endast föreläsningar.» (50%)
- Nollningen gjorde att jag missade en del första två veckorna» (75%)
- Alla föreläsningar men inte så många räkneövningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 31%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 43%

Genomsnitt: 2.75

- Kursmålen innehåller egentligen ingenting som inte sägs i kursnamnet, måste förtydligas och konkretiseras.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 61%
Nej, målen är för högt ställda»5 38%

Genomsnitt: 2.38

- Kursen kräver mycket mer arbete än 6 poäng. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 33%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»2 13%

Genomsnitt: 2.8

- tentan var oproportionerligt svår» (I viss utsträckning)
- Mycket bra att Jana är så konsekvent när hon rättar tentorna» (Ja, i hög grad)
- Tentamen skiljde sig i hög grad från svårighetsgraden på föreläsningarna.» (Ja, i hög grad)
- Värdig examination efter en svår kurs.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»12 75%

Genomsnitt: 3.75

- Regelbundna konsultionslektioner, eller räknestugor som vi på kemi kallar dem.» (Ganska stor)
- Speciellt SI-matten» (Mycket stor)
- Strålande bra föreläsningar. Helt oumbärligt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 50%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.68

- Kursboken var komplicerad och dåligt utformad. Uppgifterna var krångliga och kändes inte relevanta för kursen. Kursboken innehöll mest svåra uppgifter och inte så många grundläggande. SI-uppgifterna betydligt bättre.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen är bra men inte central eftersom föreläsningarna innehåller det mesta.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»12 80%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.06

- Hade önskat fler gamla tentor med lösningar. Det mesta gick dock att komplettera från veckobladeriet.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»6 37%
Har ej sökt hjälp»3 18%

Genomsnitt: 3.68

- Saknar som sagt räknestugor varje vecka.» (Ganska dåliga)
- hade gärna haft fler konsultationstillfällen» (Ganska bra)
- Åtminstonde på räkneövningarna.» (Ganska bra)
- det har funnits flera extrainsatta frågestunder som mest var riktade till kf, vilket var väldigt bra, gick dock aldrig på någon av dessa.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»8 50%
Har ej sökt samarbete»2 12%

Genomsnitt: 3.68

- men det var svårt att klura ut lösningen till talen även om man satt i grupp» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 6%
Hög»10 62%
För hög»5 31%

Genomsnitt: 4.25

- Väldigt många bevis och saster som ska kunnas utantill.» (Hög)
- Mycket hög.» (Hög)
- För att vara en kurs om 6 hp är det extremt mycket innehåll, för mycket.» (För hög)
- kändes som för mycket innehåll i kursen, väldigt många moment» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 18%
Hög»11 68%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.93


Sammanfattande frågor

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jana, strukturen på föreläsningarna och boken»
- De innehållsrika och tydliga föreläsningarna.»
- SI-matten!»
- SI-matten»
- förelsäsaren»
- jana som lärare. »
- Kan inte tänka på något specifikt.»
- SI-lektionerna, bra föreläsare»
- Jana!»
- Föreläsningarna»

14. Upplever du att du som kf:are saknar några andra förkunskaper som är nödvändiga för kursen Komplex matematisk analys MVE025

- Nej det gjorde jag inte. Jana lärde oss de moment som vi inte kunde och de extra övningarna som kf fick i slutet av kursen gjorde att vi fick den nödvändiga kunskapen för att klara kursen. Dock har vi läst för enkel matte för att klara av att sikta på högre betyg.»
- En del detaljer inom analysen, vissa satser som bara i förbigående har nämnts i tidigare kurser. Exempelvis Foubinis sats.»
- Jag upplever att Kf saknar de kunskaper om trigonometriska funktioner som F besitter.»
- Ja»
- Ja, dels serier och allämnna smågrejer som fysikerna kan o vi antas kunna.»
- Serier och att ALA trycker inte tillräckligt på analytisk förståelse.»
- ja ALA:n är för dålig när det gäller teori. så därför blir komplexens teori överdrivet svårt.»
- hela matten från ettan är helt fel inriktad för oss kf:are. För att vi ska lyckas bättre med denna kurs behöver vi ha mer analytisk matte istället för den mer numeriska vi har. Plus mer serier vore bra.»
- Nej.»
- Ja, små saker som vi inte hade hört talas om,matematiska beteckningar vi inte kände till. Ingen vana vid bevis och satser. Ingen räknevana med summor! Borde komma redan i ALA.»
- Serier, »
- Det är svårt att nämna detaljerade förkunskaper som saknades, men den övergripande känslan var alltid att man som Kf:are låg ett steg bakom. Då våra tidigare matematikkurser skiljde sig ganska markant från F:arnas. F:arna hade från början en helt annan matematisk överblick, vilket berodde på fler antal lästa matematikpoäng samt andra föreläsare som verkade fokusera mer på en detaljrik kunskapsbild. Men det gick att ta sig igenom kursen, mycket pga att man redan från början hade en bild av de mer eller mindre orättvisa grundförutsättningarna.»
- Ja. Allvarligast är följande punkter som helt eller delvis saknas i Kf1: Serier. Konvergenskriterier för serier (likformig konvergens främst). Följder och konvergens. Differensekvationer (aktuellt när man pratar z-transform i MVE025). Vidare innehåller MVE025 mycket teori, och vår ALA-kurs innehöll ganska lite bevisföring och strategier för sådant. Det hade underlättat att gå igenom olika typer av bevis etc från början.»

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 12%
Gott»6 37%
Mycket gott»8 50%

Genomsnitt: 4.37

- Jana är fantastisk som föreläsare som lyckas göra en mycket svår kurs begriplig. » (Gott)
- i övrigt en intressant kurs med roligt innehåll för det mesta, men kanske lite för tung» (Gott)
- En bra och omfattande kurs med en rigorös examinator vid rodret!» (Mycket gott)
- Den roligaste kursen vi läst. » (Mycket gott)

16. Tycker du att kursen Tillämpad matematik Kf (TMS145) har gett dig kunskaper i serier och potensserier i fåhållande till de krav som Komplex matematisk analys MVE025 ställer

16 svarande

Nej inte alls»10 62%
I någon mån»5 31%
Ja, i tillräcklig utsträckning»1 6%
Mer än vad som behövs»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi måste tvingas räkna lite och ha med detta i examinationen om det ska ge något. Annars så lär man sig inget.» (Nej inte alls)
- detta var en del som inte kopplades ihop med övriga kursen över huvud taget. En föreläsning utan räkneövningar eller examination.» (Nej inte alls)
- series nämndes i kursen tillämpad matematik kf, men ingen men fördjupning än så.» (Nej inte alls)
- Mer fokus på räkning med serier, summor o dyl. » (Nej inte alls)
- Borde ha varit mer.» (I någon mån)
- Det var ett bra försök, men iom att det gicks igenom väldig snabbt och inte examinerades fastnade det inte riktigt. » (I någon mån)
- Men inte tillräckligt, ännu mer verkar behövas nu i fourieranalysen också. Serier måste ingå i ALA.» (I någon mån)
- Egentligen behövs inga förkunskaper av serier eftersom man lär sig det ganska snart i kursen.» (I någon mån)
- Genomgången i tillämpad matematik - vi läste TMA225! - var alldeles för översiktlig och examinerades aldrig, varför fokus helt försvann från detta avsnitt. Tycker att det verkar tokigt att klämma in serier och följder i tillämpad matematik-kursen. Det hör hemma (och får plats) i ALA-paketet, kurs A eller B.» (I någon mån)

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jonas (övningsledare) borde bli lite mindre rörig och bli mer strukturerad. Helt enkelt sluta vara så nervös och uppspelt han lätt blir vid genomgångarna»
- Kf borde läsa analyskursen tillsammans med f istället för med bt och k.»
- mycket mindre bevis. baka in teori i frågor istället på tenamen. Jag frstår inte riktigt vad kf ska ha alla bevis till det borde vara bättre att kunna räkna med komplex matematik än att lära sig bevis som man ändå kommer glömma bort.»
- gör kursen mer rimlig, den innehåller för mycket till för få poäng.»
- Färre bevis.»
- Räknestugor bör tillsättas för Kf.»

18. Övriga kommentarer

- Bortsett från bevisen en mycket kul kurs. »
- Kf borde läsa analyskursen tillsammans med f istället för med bt och k. Vi har valt kf därför att vi tycker att matten är rolig, synd att vi missar grunden som f får.»
- Oerhört intressant kurs.»
- Stor eloge till Jana som föreläser och svarar på frågor väldigt bra.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.43

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.43
Beräknat jämförelseindex: 0.14


Kursutvärderingssystem från