ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnadsfysik VBF018, vt-12

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-28 - 2012-06-10
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Identifiera klimatbelastningarna på en byggnad och definiera byggnadsfysikaliska funktionskrav. Använda byggnadsfysikalisk dimensionering för att utforma klimatskärmens tak, väggar och grunder samt granska och värdera olika konstruktionslösningar ur byggnadsfysikalisk synvinkel, exempelvis risk för kondens.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»5 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.45

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Beräkna endimensionell värme,-fukt,-lufttransport, samt tvådimensionell värmetransport för rör, köldbryggor och platta på mark samt ställa upp och lösa en energibalans och en fuktbalans för en byggnad, rum, konstruktion eller yta. Använda kretsanalys för att lösa byggnadsfysikaliska problem.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 63%
Mycket bra»4 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.36

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Ge exempel på faktorer som påverkar en byggnadsenergibehov (tex köldbrygor) och beräknat effektbehov samt göra förenklade beräkningar av dessa. Kunna ge en grov beskrivning av den termiska skillnaden mellan tunga och lätta konstruktioner samt uppskatta storleksordningar på värmelagring.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»5 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.27

- Värmelagringar känns det inte som att det lagts särskilt mycket fokus på.» (Ganska dåligt)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Presentera resultat i form av en teknisk rapport samt använda skrivandet som ett verktyg för gestaltning och lärande.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»5 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.45

- Vi har fått övergripande kunskap om konceptet teknisk rapport, men vi behöver mer övning innan vi kan göra det bra.» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Presentera resultat muntligt och visuellt i form av en kritik samt formulera kommentarer till andra studenters textarbeten.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 90%
Mycket bra»1 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.09

- Mycket på grund av samarbetet med Byggnad och klimat.» (Mycket bra)

6. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 90%

Genomsnitt: 2.9

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

8. Testade tentamen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 54%
Ja, i hög grad»5 45%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.45


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning? Har du något råd/kommentar till föreläsarna (Paula, Bijan-fukt, Ulf, byggnadsdelar, Ann-Marie-fackspråk)

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 2.8

- Lite konstigt upplägg på skrivlektionerna. Det var väldigt mycket upprepningar från gång till gång. Nivån kändes som högstadiet och jag hade hellre velat utnyttja denna tid till att jobba med eget arbete. Jag tyckte inte att fuktföreläsningarna gav så speciellt mycket. De kunde vara mer precisa.» (?)
- Jag tycker att det varit okonsekvent med enheter och beteckningar. Istället för att köra på alla böckers beteckningar och blanda hej vilt kanske ni ska bestämma er.» (Ganska stor)
- Jättebra överlag. Ann-Marie kanske försök att vara lite mer kortfattad så det finns mer tid till lärarstött eget arbete.» (Ganska stor)
- Paulas föreläsningar har varit väldigt bra, engagerade, engagerande och relevanta. I fackspråk har det ibland känts som att vi inte har kommit någonstans. Kanske beror det på att de föreläsningarna ligger så tidigt i kursen att vi inte hade börjat skriva så mycket. Jag hade hellre haft lite mer språkhandledning istället för någon av föreläsningarna.» (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften varit för din inlärning av byggnadsfysik?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»5 45%

Genomsnitt: 3.27

- Sådär. Jag tycker att det var väldigt svårt att få grepp om hur man skulle börja. Jag hade gärna sett att man hade fått hjälp att komma igång men konstruktionsuppgiften, för då tror jag att man kunde undvika mycket stress och jobb i slutet av kursen. Även om man får höra "det här vet ni hur man räknar på" så är det inte lika självklart att veta exakt hur när man nyligen har lärt sig för första gången.» (Ganska liten)
- Det var jätte bra att skriva en konstruktionsrapport då jag var tvungen att lära mig saker som jag annars skulle skjutit upp till sista veckan innan tentan. » (Mycket stor)
- Konstruktionsuppgiften ger mycket, eftersom man faktiskt måste lära sig de delar som behandlas i den. Det är lättare att lära sig saker om man får någon förankring i verkligheten på en gång, vilket jag tycker att man får i konstruktionsuppgiften.» (Mycket stor)

11. Hur många av de rekommenderade talen har du räknat?

11 svarande

Alla»0 0%
De flesta»3 27%
Några»7 63%
Inga»1 9%

Genomsnitt: 2.81

- Många av talen i boken är ganska svåra, svårare än de på tentan. Lagom mycket att räkna dock, det var inte alls omöjligt att hinna med alla.» (De flesta)
- Jag räknade en del i början, men hann inte sedan när vårat projekt drog igång. Gjorde mest gamla tentor.» (Några)
- Jag har försökt att räkna så många jag hunnit, men i slutet blev det svårt att hinna med då man jobbade för fullt med konstruktionsuppgiften och projektinlämningen.» (Några)
- På grund av att projektet tog mycket tid hanns det inte riktigt med att räkna alla tal som rekommenderades. Jag tycker att det är bra att de finns, det ger en bra vägledning.» (Några)

12. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning? Har du någon kommentar till övningsledaren (Axel)?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»7 63%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag skulle önskat mer räkning på tavlan. » (Ganska liten)
- De har varit sådär, har inte gett supermycket, men det är bra att det finns tid planerad för räkning - det behövs. Jag tycker att talen i IB har varit väldigt konstiga. Det är svårt att tolka vad man ska beräkna i många av uppgifterna.» (Ganska liten)
- Det är bra att räknestugorna finns, så att man har tid att sitta med talen som ska räknas, och har möjlighet att fråga när man kört fast.» (Ganska stor)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»6 54%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Mycket att göra. Jag hade gärna velat hunnit med att räkna och läsa mer, för det är en intressant kurs.» (Hög)
- Framför allt tog rapporten väldigt mycket tid. Jag la säkert 80 timmar var på den, utöver schemalagd tid, och den blev ändå inte mer än okej.» (Hög)
- Främst i samband med Byggnad och Klimat som sammanflätats med denna kurs.» (Hög)
- Konstruktionsuppgiften tog ganska mycket tid, speciellt eftersom vi hade projektet samtidigt som krävde tid, annars tycker jag att belastningen varit lagom.» (Hög)


Vilka fackspråksinslag deltog du i och hur graderar du dem?

14. Introduktion till teknisk rapportering och rapporten som texttyp (13 mars)

11 svarande

inte alls användbar»0 0%
användbar»8 72%
mycket användbar»1 9%
deltog inte»2 18%

Genomsnitt: 2.45

- Sådär, lite långt. Jag hade velat ha det mer kort och koncist och rakt på sak. Mycket tid gick åt till att lyssna, lyssna, lyssna men jag kände inte att det var så mycket substans i det vi lyssnade på. Det borde vara mer effektiv undervisning, för jag blev mest stressad och tänkte att jag hellre skulle vilja lägga tiden på andra saker.» (användbar)
- Kunde varit tydligare vad som skulle göras till första inlämningen, att alla formler och så skulle med. Det hade nog underlättat arbetet senare.» (användbar)

15. Presentation av outline och arbetet med problematisering (20 mars)

11 svarande

inte alls användbar»2 18%
användbar»7 63%
mycket användbar»0 0%
deltog inte»2 18%

Genomsnitt: 2.18

16. Inlämning 1 och responsarbete/studentkritik (27 mars)

11 svarande

inte alls användbar»2 18%
användbar»7 63%
mycket användbar»1 9%
deltog inte»1 9%

Genomsnitt: 2.09

- Det var väldigt svårt att lägga upp sitt arbete utan vetskap om vad man skulle kunna räkna på, eftersom det upptäcktes eftersom.» (inte alls användbar)
- Vi borde dock ha kommit längre, för det var inte så mycket att diskutera kring. Större del borde vara behandlad i rapporten inför detta tillfälle.» (användbar)
- För mycket repetition.» (mycket användbar)

17. Inlämning 2 och förberedelser för delredovisning

11 svarande

inte alls användbar»1 9%
användbar»8 72%
mycket användbar»2 18%
deltog inte»0 0%

Genomsnitt: 2.09

- Bra! Dock var denna föreläsning väldigt mycket upprepningar från tidigare.» (mycket användbar)
- Bidrog till bättre tidsanvändning» (mycket användbar)

18. Delredovisning och diskussion av konstruktionsuppgiften (VBF018, ARK205, Språk och kommunikation)

11 svarande

inte alls användbar»1 9%
användbar»8 72%
mycket användbar»2 18%
deltog inte»0 0%

Genomsnitt: 2.09

- Bra att få feedback och funderingar från olika personer.» (användbar)
- Det hade varit bra att få höra lite positiva kommentarer också, både till vår och till de andras rapporter. Att veta vad man själv och de andra har gjort bra är ju också användbart.» (användbar)
- Ökade förståelsen, men kunde vara lite väl spretig kritik från de olika inlästa.» (användbar)

19. Kritik (23-24 maj)

11 svarande

inte alls användbar»0 0%
användbar»6 54%
mycket användbar»5 45%

Genomsnitt: 2.45

- Bra!» (användbar)
- Jätte bra kritik!» (mycket användbar)
- Alltid det man lär sig mest på» (mycket användbar)

20. Har du förslag till andra övningar eller annat innehåll inom Språk och kommunikation som du skulle ha nytta av när du skriver en teknisk rapport eller gör planscher?

- Överlag tycker jag att Ann-Maries kommentarer varit väldigt intressanta, men tyvärr känns det som språk och kommunikation hamnat lite i skuggan av den beräknande delen av Konstruktionsuppgiften. »
- Jag skulle föredragit om vi jobbat bara med våra egna rapport under den tiden. Och att språkkursen kanske kom när beräkningsdelen redan är klar så att man kan fokusera mer på den och kan känna att det finns tid till den. »
- Jag skulle velat ha lite fokus på planscherna också. Kanske ett pass om detta. Jag tycker att rapport-föreläsningarna borde ses över och göras om helt.»
- Mer konkreta övningar, typ "skriv en inledning, om en timme byter Ni med en annan grupp och diskuterar". Många av årets övningar var lösryckta och kunde kännas lite irrelevanta, inte för den personliga språkvården men dock för uppgiften.»
- Exempel på gamla konstruktionsuppgifter och vad som gör just dem bra skulle bara bra, det var inte helt lätt att veta vad som förväntades.»


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 27%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»1 9%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 3

- Tyckte att det var svårt att få ett tillfredsställande svar, även om det fanns möjlighet att fråga. » (Ganska dåliga)
- Skulle vara bra med en frågestund med Paula innan tentan.» (Ganska bra)
- Av Paula fick vi hjälp direkt, trots att vi stormade in oanmälda vid lunchtid. Anne-Marie har också varit väldigt lätt att få tag på, snabb på att svara på mail och har erbjudit mer hjälp än vad kursen kräver. Jag kommer absolut utnyttja möjligheten att maila och fråga henne om råd nästa gång jag skriver något! Det har varit svårare att få hjälp med konstruktionsrelaterade frågor. Hur ser en vägg ut?» (Ganska bra)
- Vi skulle behövt ha någon som kan konstruktion av väggar mm» (Ganska bra)

22. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 54%
Hög»5 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- Det är alltid högt på AT, men det verkar som att det inte är något som går att göra någonting åt.» (Hög)
- Det har varit mycket att göra, men bra fördelat över läsperioden vilket gjorde att det inte blev så stressigt på slutet.» (Hög)
- Det blev mycket jobb eftersom slutet av projektet låg samtidigt, och det här är en relativt krävande kurs.» (Hög)

23. Hur tyckte ni att det fungerade att ha Arkitektonisk gestaltning/Byggnadsfysik/Fackspråk samtidigt på slutkritiken?

11 svarande

Mycket bra»6 54%
Bra»4 36%
Ok»1 9%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.54

- Jättebra att de var integrerade.» (Mycket bra)
- Det är bra att få med allt som en helhet.» (Mycket bra)
- Det är bra och väldigt roligt att ha med och visa upp delar ur konstruktionsuppgiften i projektet.» (Bra)

24. Vad lärde du dig inför/under slutkritiken?

- Inte så mycket gällande byggnadsfysik, men både paula och ann-marie kom med väldigt bra kommentarer. »
- Det är svårt att specificera.»
- Att man behöver tänka på vad betraktare behöver för information för att förstå det man vill få fram.»


Önskade åtgärder

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsarna. »
- Upplägget med samerbete mellan kurserna var jättebra»
- Integrerade kurser.»
- Samarbetet mellan byggnadsfysik och byggnad och klimat är jättebra och intressant. Det har fungerat förvånansvärt friktionsfritt,trots att så många har varit inblandade. Det känns som att de som är ansvariga lyckas kommunicera, vilket är väldigt viktigt för att det ska vara tydligt för oss vad som gäller. Paula är nog en av de bästa föreläsare vi har haft. Vi hade en föreläsningspaus i mitten/slutet av läsperioden vilket passade väldigt bra med projekt- och rapportarbetet som kom in i en mer intensiv fas då. Att vi hade hunnit gå igenom det mesta av kursen i god tid innan tentan bidrog starkt till att vi han jobba med alla kursens delar ordentligt.»
- kopplingen med ark205 är intressant och bör bevaras. Den skulle kunna vara ännu tydligare. Kul med den tekniska rapporten, jag skulle önska fler inlämningsuppgifter.»
- Föreläsningarna, de var bra.»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Facklig kommunikation. Mer hjälp att komma igång med konstruktionsuppgiften.»
- Vi hade svårt att komplettera vår konstruktionsuppgift på rätt sätt. Det är svårt att minnas allt som sagts på kritiken och flera av de skrivna kommentarerna var väldigt kortfattade och kunde tolkas lite hur som helst. Vi fick dessutom kommentaren "De verkar inte ha jobbat så mycket med rapporten" skriven på första sidan av vår inlämnade rapport. Vi hade jobbat väldigt mycket med den. Det kändes bara trist. Hellre vill jag ha tydliga och konstruktiva kommentarer på vad som behöver ändras för att den ska bli bättre. Mer som Ann-Maries och Paulas kommentarer, som var bra och lätta att följa.»
- Mindre rep i fackspråket»
- Försök komma igång med konstruktionsuppgiften tidigare, var tydligare med vad som gäller.»


Övriga kommentarer

27. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 18%
Gott»4 36%
Mycket gott»5 45%

Genomsnitt: 4.27

- Sammantaget en väldigt intressant och bra upplagd kurs. » (Gott)

28. Övriga kommentarer om kursenKursutvärderingssystem från