ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-1 Marknadsplanering, LNC292

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»2 10%
Cirka 20 timmar»3 15%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»4 21%
Minst 35 timmar»8 42%

Genomsnitt: 3.68

- Stort arbete + Tentamensstuderande» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 10%
75%»2 10%
100%»15 78%

Genomsnitt: 4.68

- Missade en lektion. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»4 21%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 26%

Genomsnitt: 2.94

- Visades upp och förklarades mycket bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.1

- Inte både ett så stort arbete och tenta» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»11 57%
Ja, i hög grad»7 36%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.31

- men det beror nog på att jag eventuellt missuppfattat vad som verkade viktigt...» (Nej, inte alls)
- Eftersom jag tyckte att kursens innehåll var väldigt "svävande" så var tentan även den svävande.» (I viss utsträckning)
- Anser inte att de riktlinjer ang. tentan som vi fått muntligt och vid frågor till läraren vat överensstämmande med den faktiska tentan. Besviken.» (I viss utsträckning)
- Väldigt luddiga hänvisningar till tentan» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 2.89

- Har varit hel del som man har varit tvungen att själv leta reda på som inte tagits upp under föreläsningar. Detta gäller främst projektet.» (Ganska stor)
- Större delen av föreläsningarna har varit sååå ointressanta och en hel del av dem har varit som att lyssna på högläsning ur boken.» (Ganska stor)
- Väldigt bra upplägg, trots många lärare. Ett plus för de seminarium som hölls.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.73

- Otroligt dålig kursbok. Förstår inte varför man inte tar en av de stora internationella böckerna inom ämnet. Kunskaper i engelska ses som så viktigt att vi totalt har 30hp engelska då borde det vara självklart att använda engelsk litteratur inom ett ämne som detta. Känns som att denna kursbok endast är tagen för att ansvariga har en koppling till författaren och därmed hjälper till att sälja boken. » (Mycket liten)
- Boken har varit bra men kompendiet tycket jag inte gav så mycket då det var konstigt trycket och svårt att förstå allt.» (Ganska liten)
- Bra bok, lite väl gymnasieelevinriktad men ganska bred.» (Ganska stor)
- Kunskapen i kursboken var rätt grundläggande, hade uppskattat om vi fått mer och bättre material som gick på djupet. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 52%
Mycket bra»9 47%

Genomsnitt: 3.47

- Inga problem med denna del.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»11 57%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.89

- Fick svar snabbt och bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

- I projektet hade vi en del problem med en medlem. Då den var på ett helt annat stadium och inte har samma schema som övriga gruppen.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 21%
Hög»12 63%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.94

- Alltid något att göra. Kändes som man aldrig var ledig...» (Hög)
- hög+» (Hög)
- Man borde kanske få poäng på arbetet som spelar in på det slutliga resultatet istället för U/G.» (Hög)
- Att ha ett arbete som ska ta 28,5 h i veckan men inte ger någon påverkan på betyg eller ger några poäng gör att man tappade suget. » (För hög)
- Ett stort arbete som man inte får HP för, plus en tenta.» (För hög)
- Inte både ett så stort arbete och tenta» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 21%
Hög»8 42%
För hög»7 36%

Genomsnitt: 4.15

- samma som innna» (Hög)
- Alldeles utmattande att ha två så här stora grupparbeten på samma läspersiod.» (För hög)
- Två tunga kurser med två stora projekt blev nästan för mycket.» (För hög)
- 2 stora tentor plus 2 stora arbeten!? Nej, ni som lägger kursplanen har inte pluggat själva eller?» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 10%
Godkänt»9 47%
Gott»6 31%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer sjöfarts relaterad» (Dåligt)
- Vissa frågor på tentamen var luddigt skrivna. Plus att man var tvungen att begränsa sina svar. För mycket tid fick läggas på att försöka formulera korta svar. » (Godkänt)
- Får bara godkänt beroende på att jag tycker att kursen helt och hållet var riktad åt de andra klasserna och inte för oss på SOL, vilket kan kännas lite frustrerande. Bra gästföreläsare. =)» (Godkänt)
- projektet och kursen fungerade mycket bra ihop. » (Gott)
- En väligt bra kurs som jag har fått otroligt mycket ny och bra kunskap i.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet var bra för att få en helhets uppfattning, men hade gärna sett att det kom med lite mer om projektet på tentan då denna var en stor del av kursen utan att vara betygsatt med annat än godkänd/ icke godkänd. »
- Boken kanske»
- Det egna arbetet»
- Arbetet»
- Praktikfallet, övningarna»
- Vissa föreläsningar är nästan ordagrant vad som står i boken, samma exempel osv. Hade varit roligt om det var mer varierat så man kände sig ännu mer motiverad att faktiskt gå på alla föreläsningar.»
- Upplägget och litteraturen och lärarena»
- Seminarium»
- Tenta »
- 3 Föreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det enda jag kan tänka på är att skriva tentan utan flervals frågor som ger -poäng. Vill ni inte att man inte ska kunna chansa sig till rätt svar så skippa att ha flervals frågor överhuvudtaget. Sedan även det med att ta med mer om projektet i tentan.»
- Tentamen, antingen färre och större diskussionsfrågor, eller mer småfrågor och en enstaka diskussionsfråga. »
- Flytta kursen så att den inte ligger under samma period som fysisk distributionsplanering då även denna kurs innefattade ett grupparbete. Det blev i längden för mycket tid som lades ned per vecka.»
- Något tydligare upplägg vad gäller praktifallet, den sista föreläsningen med sammanfattningen hade varit bra att fått i början samt innan arbetet drog igång samt på slutet, för det hjälpte en att få en bättre helhetsbild av allt vilket hade underlättat arbetet. »
- Synd att en så stor del av grupparbetet ska gå ut på att ha en bra idé som man tror på. Jag är ingen entreprenör och kommer aldrig bli någon. Hade varit bra om det fanns några färdiga små idéer som man skulle kunna skriva om ett utveckla på ett sätt som man tror mer på.»
- Inriktigen för SOLare bör kanske uppmärksammas»
- Tycker att det vore bättre för SoL att ha en kurs som mer riktar sig mot att analysera marknadens upp och nedgångar. Detta ämne påverkar sjöfartsbranschen mycket mer än ämnet som berördes i kursen enligt mig. Bättre att lära sig hur man ser och läser konjukturcykler.»
- Att man får HP för grupparbete, som annars var roligt, lärorikt och bra.»
- dela upp kursen från ingenjörernas »
- Mindre arbete»
- Högskolepoäng på grupparbetet, en morot»

16. Övriga kommentarer

- Bra föreläsningar trots att det har varit en hel hög med olika föreläsare. Relevanta gästföreläsare SoL eleverna iaf.»
- Praktikfallet var bra att ha, man lärde sig en del.»
- Att gå genom sammanfattning på sista lektionen och inte nämna något om tjänstemarknadsföring (som var den största diskussionsfrågan), kan kanske vara värt att nämna till nästa gång om stort fokus läggs på det i tentamen.»
- trevliga föreläsare!!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.42

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.42
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från