ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmiljöenkät M3 2016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2016-04-11 - 2016-04-24
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

48 svarande

Mycket bra»33 68%
Bra»12 25%
Så där»2 4%
Dåligt»1 2%

Genomsnitt: 1.39

- Mycket föreläsningar i storsal, minimalt med interaktion mellan lärare - studenter. Mycket känns som "korvstoppning".» (Så där)
- Vet inte om det är rätt linje för mig. Tycker att linjen är alldeles för okreativ och "inrutad"» (Dåligt)

2. Är du kvinna eller man?

48 svarande

Kvinna»15 31%
Man»32 66%
Vill inte uppge»1 2%

Genomsnitt: 1.7

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

48 svarande

Ja mycket»20 41%
Ja»21 43%
Någorlunda»6 12%
Inte alls»1 2%

Genomsnitt: 1.75

- Studierna känns bra. Det enda är att det lätt sker mycket fusk då det finns en dropbox mapp som cirkulerar med alla lösningar för alla kurser. Detta borde tas mer på allvar, för det är inte okej på något sätt. Lärare borde införa urkund eller byta uppgifter varje år» (Ja)
- Påminn oss gärna så ofta som möjligt hur kunskaperna kommer användas i arbetslivet så känner man att de är mer meningsfulla även om det är bra som det är nu » (Ja)
- Vissa kurser känns meningsfulla andra bara att "bocka av". » (Någorlunda)
- Mycket föreläsningar i storsal, minimalt med interaktion mellan lärare - studenter. Mycket känns som "korvstoppning". Känner inte hur det mesta jag lärt mig kommer vara till nytta efter chalmers» (Inte alls)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

48 svarande

Fantastiskt bra»15 31%
Bra»26 54%
Ganska bra»6 12%
Dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 1.89

- Det är bra att vi har så mycket grupparbeten, man lär sig alltid nya saker då nya grupper sammansätts eller om uppgiftens karaktär förändras. » (Bra)
- Jättebra men väldigt stora klasser och på så sätt blir det grupperingar och vissa man aldrig hälsat på under alla tre år » (Bra)

5. Hur upplever du gemenskapen på Chalmers utanför studierna?

47 svarande

Mycket bra»20 42%
Bra»18 38%
Dålig»2 4%
Mycket dålig»0 0%
Deltar ej»7 14%

Genomsnitt: 2.06

- Sammanhållningen är mycket bra för de som är sektionsaktiva, svårare att säga hur det är bland övriga. Det vore bra att främja klassammanhållningen mer.» (?)
- Bra studentliv som gör att man lätt hittar vänner» (Mycket bra)
- Tycker dock att det är för mycket grupperingar genom föreningsliv. Tydligen värderas föreningsmänniskor lite högre i vissa social kretsar...» (Bra)
- Man märker en tydlig skillnad mellan föreningsaktiva och "övriga"» (Bra)
- Det finns en gemenskap där jag inte har valt att delta i eftersom jag inte har intresse av föreningar » (Dålig)
- De föreningar som finns är ju jättebra men efter 1an så är det inte många evenemang som riktar sig mot studenter som inte är med i förening. Det tycker jag är synd. » (Dålig)
- Det känns inte så lockande för oss som inte är intresserade av festande.» (Deltar ej)

6. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp av lärare (föreläsare, övningsledare och handledare)?

Kommentera gärna!

48 svarande

Mycket bra»14 29%
Ganska bra»31 64%
Dåliga»3 6%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Kanon att man nästan alltid kan komma till kontoret/maila och fråga berörd person utanför avsatt lektionstid. » (Mycket bra)
- Utmärkt » (Mycket bra)
- Vår handledare för kandidaten är hjälpsam och tar sin tid, gäller även generellt över kurser» (Mycket bra)
- många har dörrarna öppna även utanför handledningstid, riktigt bra att bra kunna gå förbi och fråga nästa närhelst!» (Mycket bra)
- Oftast helt kanon! Enstaka lärare som tycker det är jobbigt eller inte svarar på mail. » (Ganska bra)
- Arbetar vanligtvis mest på egen hand. » (Ganska bra)
- Bra överlag. Vissa institutioner mindre behjälpliga än andra.» (Ganska bra)
- Det variera från kurs till kurs. Generellt sett när man har en engagerad kursansvarig så har man bra handledare och vice versa » (Ganska bra)
- I de "svårare"kurserna kan det ibland behövas fler övningsledare men överlag mycket bra.» (Ganska bra)

7. Känner du dig bekväm med att ställa frågor under undervisningen (föreläsning, övning, lab, räknestuga etc)?

Kommentera gärna!

48 svarande

Ja, alltid»7 14%
Ja, oftast»26 54%
Tveksamt»13 27%
Nej, inte alls»2 4%

Genomsnitt: 2.2

- Öppna lärare vilket är positivt, vissa föreläsare som sätter hög nivå och skrämmer en från att ställa frågor, detta sker dock väldigt sällan » (Ja, oftast)
- Jag tycker inte alls om att göra det på föreläsningar men på övriga tillfällen går det bra» (Tveksamt)
- Känner mig säker om jag har någorlunda koll på det jag frågar om. » (Tveksamt)
- Frågar hellre efter då det ofta klarnar tills dess. » (Nej, inte alls)

8. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildning?

48 svarande

Mycket nöjd»24 50%
Nöjd»19 39%
Inte så nöjd»5 10%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Programansvarig och studievägledare extremt bra. Utbildningssekrererare svarar inte på mail och är svår att få svar från. » (Mycket nöjd)
- Tror inte att alla sektioner har lika fantastiska personer i programledningen som Mikael och Lilian.» (Mycket nöjd)
- Lilian gör ett jättebra jobb. Jag önskar att samarbetet mellan Mikael och sektionen kunde fungera bättre.» (Nöjd)
- Har haft svårt att få kontakt med utbildningssekreterare vid flertal tillfällen. Har ibland fått vänta flera veckor för att få svar på email och då fått svar som inte svarat på den fråga jag ställt. Övriga har jag endast fått bra intryck ifrån.» (Nöjd)
- Tråkigt att ledningen inte tar fusk på allvar. Det finns extremt mycket att jobba på där!» (Nöjd)
- Ingen uppfattning, inte sökt så mycket hjälp på chalmers. » (Nöjd)
- Tycker kandidatarbetet och vissa tillhörande aktiviteter är icke meningsfulla och tidskrävande. Även information kring vilka aktiviteter som gäller har varit svår att följa. » (Inte så nöjd)
- Utbildningssekreteraren svarar knappt på mail.» (Inte så nöjd)
- Känns inte som att programmet tar problemet med fusk från föreningsaktiva på allvar. Det påverkar faktiskt min utbildning att andra väljer att fuska då mitt resultat dels jämförs med deras och det reflekterar dåligt på hela utbildningen väl ute på arbetsmarknaden att alla känner till att föreningsaktiva inom masdinteknik inte behöver anstränga sig. » (Inte så nöjd)

9. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

47 svarande

Nej»1 2%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»2 4%
Ja, fast det kunde varit bättre»18 38%
Ja»26 55%

Genomsnitt: 3.46

- Kursutvärderare borde vara de studenter som faktiskt går på föreläsningar och deltar aktivt.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Ibland orkar jag inte göra när ja ser på mail kanske ta 20 min sista frälsningen och be alla göra det då så får man in allas åsikter » (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Hade varit bra med mer kursspecifika frågor.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Svårt ibland att få lärare att bättra sig under kursens gång» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Ibland kommer de lite tidigt. Jag skulle föredra att man alltid får tenta resultatet innan. » (Ja)
- Kunde varit bättre på att uppmuntra att folk svarar. Bara säga "fyll i för att göra det bättre" känns inte effektivt» (Ja)
- Det känns verkligen som att programmet lyssnar på vad som tas upp och försöker förbättra de delar som kan förbättras » (Ja)

10. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

48 svarande

Nej inte alls»2 4%
Någorlunda»6 12%
Ja men kan bli bättre»15 31%
Ja»25 52%

Genomsnitt: 3.31

- Kan definitivt bli bättre» (Någorlunda)
- Ingen aning» (Ja men kan bli bättre)
- Känns konstigt att de rensas på kommentarer innan de släpps, då spelar det ju ingen roll vad jag skriver ändå.» (Ja men kan bli bättre)

11. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 50%
Hög»23 47%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.52

- Väldigt varierande. Ibland hög, ibland låg.» (Lagom)
- För den som brinner för det här och vill det verkligen är det verkligen lagom » (Lagom)
- Går bra att lägga sig på den nivån man önskar. » (Lagom)
- Det är svårt att kombinera studierna med övriga livet utan att stressa. Höstterminen upplevde jag som väldigt tung. » (Hög)
- Ibland på bristningsgränsen. » (Hög)

12. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

48 svarande

Högst 30 timmar»5 10%
30-40 timmar»18 37%
40-50 timmar»15 31%
50-60 timmar»7 14%
Mer än 60 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.68

- Om inte andra engagemang i kår- och studentverksamhet kommit i vägen hade siffran antagligen varit högre.» (30-40 timmar)
- det varierar väldigt mycket skulle tycka att det varierar mellan 40-60 timmar beroende på läsvecka. » (50-60 timmar)

13. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

48 svarande

Ja»18 37%
Nej»30 62%

Genomsnitt: 1.62

- Studievägledare» (Ja)
- SAMO, kurator, eventuellt studievägledare» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Studievägledare» (Ja)
- FÖr hjälp i studier så finns exempelvis mattesupporten, andra studenter, äldre studenter, handledare och examinatorer. Man kan ju också vända sig till Lilian för att göra en individuell kursplan.» (Ja)
- Lillian » (Ja)
- Lilian Sandström, Michael Enelund» (Ja)
- Studievägledare.» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Elevhälsan » (Ja)
- Lilian?» (Nej)
- Men hade antagligen frågat Lilian, vem jag ska vända mig till, ger snabba bra svar. » (Nej)

14. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

48 svarande

Aldrig»28 58%
Någon enstaka gång»17 35%
Några gånger»3 6%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.47

- Har någon gång känt mig obekväm med exempelvis påtvingade frågor under föreläsning men ingen stor grej. » (Aldrig)
- Nej men har sett andra bli ett flertal gånger utav Göran Gustavsson på PPU.» (Aldrig)
- Diskriminerande kommentar i kursen Maskinelement(ej M.Evertsson) om att "grabbarna i klassen" skulle gilla dagens föreläsning...» (Någon enstaka gång)
- När det delas ut minuspoäng på tentor för att det är fel svar. » (Någon enstaka gång)
- Vill inte säga det uppenbara men ingenjörsmetodiken hösten 2013. Annars har det varit bra nivå på de flesta » (Någon enstaka gång)

15. Har du någon gång upplevt diskriminering eller kränkning på Chalmers?

Om "ja", beskriv gärna situationen.

48 svarande

Nej»39 81%
Ja, diskriminering»3 6%
Ja, kränkning»3 6%
Ja, både och»3 6%

Genomsnitt: 1.37

- Aldrig sett eller hört» (Nej)
- Inte mot mig som person, men det är en form av diskriminering att fusk inom sektionen inte tas seriöst. » (Nej)
- Ofta med manliga studenter som fäller kommentarer om utseende och dylikt.» (Ja, diskriminering)
- På grund av sexualitet » (Ja, diskriminering)
- På grund av att jag är tjej, labbhandledare som sa "låt någon kille göra det där istället, dom är starkare än dig" innan jag ens fick försöka» (Ja, diskriminering)
- I några kurser har det förekommit en väldigt maskulin jargong där ex "växellådor är manligt" eller liknande är vanligt förekommande och inte särskilt inkluderande. För mig är det viktigt att ALLA ska känna sig välkomna i sammanhanget och att läraren/handledaren inte uttrycker sig plumpt och gammalmodigt. » (Ja, kränkning)
- Manlig klasskamrat under ett gemensamt byggprojekt ingenjörsmetodiken som frågade mig om jag bara satt och var söt eller om jag faktiskt bidrog med något. Manlig klasskamrat som lättsamt och stolt berättade att samtliga övningsledare under ett möte i Maskinelement skrattade åt tanken att vi "tjejer" skulle bära tunga saker till ett visst event. Attityder är ett problem på sektionen, dags att ta tag i det!» (Ja, kränkning)
- Ibland tror lärare att saker är givna och säger nersättande saker» (Ja, både och)
- Jag skulle bli exkluderade från ett event jag betalat för då jag inte ville klä mig som de andra ville. Klädreglerna hade inte kommit på tal innan betalning. Kände mig både kränkt och diskreminerad då min kroppsform öppet kritiserades av en stor skara kårföreningsaktiva i samband med detta» (Ja, både och)

16. Vem skulle du vända dig till om du upptäcker/upplever diskriminering eller kränkning?

Kommentera gärna

48 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Programansvarig»21 43%
Studeivägledare»18 37%
Utbildningssekretare»4 8%
Lärare»9 18%
Studerandeombudsman»13 27%
Samo (teknologsektionens skyddsombud)»16 33%
Chalmers jämställdhetssamordnare»10 20%
Chalmers kurator»9 18%
Annan»5 10%

- Beroende på situationer så skulle det variera. » (Programansvarig, Samo (teknologsektionens skyddsombud))
- Jag skulle inte välja att vända mig till SAMO på sektionen eftersom jag tidigare upplevt att dessa elever inte alltid tagit sin roll seriöst. Jag skulle hellre vända mig centralt till Sociala enhetens ordförande eller liknande.» (Studeivägledare, Studerandeombudsman)
- Tycker det är oklart vem jag ska vända mig till....» ()
- Någon som inte är av det manlig könet... Vem blir det då?» (Annan)
- ingen. » ()
- Känner Mikael bra nu och stöttar alla verkligen och lyssnar på en ordentligt och jag är säker på att han hade löst det på bästa sätt » (Programansvarig)
- Känner både sektionens SAMO och utbildningssekreterare. » (Utbildningssekretare, Samo (teknologsektionens skyddsombud))
- Konfrontera / Polisen beroende på hur allvarlig situationen » (Chalmers jämställdhetssamordnare, Annan)
- Skulle också kunna vända mig till Maskins inspektor, Sven Andersson.» (Programansvarig, Studeivägledare, Lärare, Studerandeombudsman)
- Ingen aning om vem jag borde vända mig till» ()

17. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

47 svarande

Ja, absolut»31 65%
Ja, kanske»12 25%
Tveksamt»2 4%
Nej»2 4%

Genomsnitt: 1.46

- Att plugga maskin är det bästa valet jag gjort i mitt liv. Under mina år har jag inte bara lärt mig otroligt mycket fakta utan även utvecklas som person. » (Ja, absolut)
- Med sabatsår/resa innan» (Ja, absolut)
- Bra utbildning, skola, människor allt i ett » (Ja, absolut)
- Merparten av utbildningen är bra, men jag har svårt att se mig som civilingenjör inom maskinteknik. Vet inte hur jag ska specialisera mig. » (Ja, kanske)
- Det är en bra utbildning, men hade jag känt till fuskmoralen så hade jag kanske funderat mer på något annat alternativ. » (Ja, kanske)
- Hade valt en utbildning med fler kvinnor/ kvinnliga lärare» (Tveksamt)
- Det är inget fel på programmet, det är bara att jag sent kom på att det inte var rätt program för mig personligen, rent intressemässigt. Kvalitetsmässigt tycker jag att utbildningen håller relativt hög standard.» (Nej)
- Just nu känns det inte som att det är inom detta område jag vill arbeta i framtiden. » (Nej)Kursutvärderingssystem från