ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-2 Miljö- och elteknik, EEK136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-17 - 2008-01-19
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Inskrivnings år?

Om annat än TKELT 300 hp ange i så fal vad.

14 svarande

E 06»11 78%
E 05»0 0%
E 04»2 14%
E 03»0 0%
Annat»1 7%

Genomsnitt: 1.57

- Fortsättning efter högskoleingengör» (Annat)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»9 52%
Cirka 20 timmar»4 23%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.88

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»2 11%
75%»2 11%
100%»12 70%

Genomsnitt: 4.47


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 41%

Genomsnitt: 3.29

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»9 52%
Ja, i hög grad»7 41%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.35


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.29

- Jag anser att kursmålen med miljö delen uppnås med föreläsningarna. Däremot så anser jag det vara väldigt dåligt när det gäller hela projektdelen av kursen. Muntlig presentation, poster, grupparbete mm är delar som är mål vi ska lära oss i kursen. Dessa täcks inte av föreläsningsserien, informationen är mycket bristfällig i kurs PM på flera punkter ( t.ex. postern). Som jag förstår det så ska vi lära oss det här genom informationen från handledare som är 20 minuter i veckan. Jag tycker inte det här räcker för att uppfylla kursmålen. Jörgen har skött det här väldigt bra men jag tycker inte sättet är tillräckligt. Det behövs inte många föreläsningar eller skrivet material för att få någon information.» (Mycket liten)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»8 47%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.7

- Bra med miljö-delen men mycket liten med projektdelen.» (Mycket liten)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 70%
Mycket bra»4 23%

Genomsnitt: 3.17

- Det utdelade materialet var ointressant och kändes irrelevant ibland.» (Ganska dåligt)

10. Hur upplevde minikonferens som examinationsform?

16 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»12 75%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 3.25

- inte haft den än...» (?)
- har inte haft ännu men gillar konceptet» (Bra)
- vet ej än» (Bra)
- skippa den löjliga tentan, den tjänar inget syfte och knyter nästan inte alls till föreläsningarna. Jag läste inget alls inför den och klarade mig bättre än många trots att jag missade ett par föreläsningar.» (Bra)
- Bra och kul. Kanske kan man ha alla presentationer innan poster sessionen, då är man mer insatt i arbetet och få ut mer av den.» (Bra)

11. Hur upplevde du att projektarbete var som undervisningsform?

17 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dåligt»4 23%
Bra»11 64%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.88

- det kändes som om kursen endast var till för att vi ska lära oss skriva projektarbeten och inte lära oss något.» (Dåligt)
- Det var många i gruppen som inte gjorde något alls» (Dåligt)
- Behövs mer handledning om HUR man arbetar i projekt.» (Dåligt)
- Självklart är det svårt när alla i gruppen inte gör samma arbete, därför skildrar det inte alltid allas arbete. Vissa som alltid försöker slippa undan.» (Bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»5 29%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.35

- ett möte med handledare i veckan sen var det inte mycket mer » (Ganska dåliga)
- Bra från både föreläsare och handledare. » (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»5 29%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.17

- Mkt bra med ett par som jobbat bra. Men blir mkt lätt dålig stämmning när studenter inte gör vad dom borde.» (Ganska dåligt)
- Det skulle varit bra med en redaktör utöver gruppledaren, en som var ansvarig för texten. Det uppstod lite konflikter där vissa personer ville ändra på text dom inte hade någon som helst insyn i.» (Ganska bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»3 17%
Lagom»10 58%
Hög»3 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Lagom då man hade så mkt mer att göra i el-fälten. Sen trappas ju arbetsbelastningen upp i slutet på denna kurs ganska rejält då inlämningen närmar sig.» (Lagom)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»4 25%
Hög»7 43%
För hög»4 25%

Genomsnitt: 3.87

- Läste kurs i fyran.» (?)
- Läste en tredjeårskurs paralellt, väldigt glad att jag var klar med elfält kursen- en mycket svår kurs.» (Lagom)
- elfält» (Hög)
- El-fälten krävde mkt tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 11%
Godkänt»11 64%
Gott»3 17%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.17

- känns som en onödig flumkurs» (Dåligt)
- Yngve bör gå en kurs i föreläsningsteknik, hans föreläsningar var HELT VÄRDELÖSA. Han läser innantill från sina Powerpointfiler, fullständigt slöseri med tid att sitta där och lyssna när man kunde läst in det själv på en bråkdel av tiden. För övrigt tycker jag att han bör sluta försöka pracka på studenterna hans idéer om att magnetfält är farliga när det inte verkar basera sig på vedertagna fakta utan hans egna kvasivetenskapliga undersökningar.» (Godkänt)
- Vart tog eltekniken vägen.» (Godkänt)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Olas föreläsningar var hyfsat intressanta.»
- Det är bra att lära sig hur man skriver rapporter av olika slag.»
- Rapport och minikonferens»
- Arbetsbördan»
- Mini-konferensen. Projektformen.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Konferensen bör inte ligga dagen innan elfälts tentan»
- Namnet på kursen och kursplanen bör anpassas till innehållet mer. Kursnamnet borde med nuvarande upplägg heta "Projektarbete med miljöteknik". Kursnamnet speglar inte innehållet.»
- Mindre grupper eller projekt som är lättare att dela upp i parallella uppgifter.»
- Föreläsningarna»
- Man kan lägga in en föreläsning om hur man skriver rapport.»

19. Övriga kommentarer

- Mer information om hur presentationen skall gå till. »

20. Vad tycker du bäst om med Kristoffer Weywadt?

8 svarande

Hans dubbelhaka»4 50%
Hans dubbelhaka»3 37%
Hans dubbelhaka»1 12%
Hans dubbelhaka»0 0%

Genomsnitt: 1.62

- ehhh» (?)
- Vem?» (?)
- Han e så manlig» (Hans dubbelhaka)
- hehehehehe,)» (Hans dubbelhaka)
- han har fin dubbelhaka» (Hans dubbelhaka)
- hahahahhaha» (Hans dubbelhaka)Kursutvärderingssystem från