ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 11/12 Geoteknik, LBT121

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-13
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) Beskriva och förklara deformationsegenskaper och hållfasthetsegenskaper hos olika jordarter
2) Beräkna sättningar i lera
3) Förklara och beräkna hur olika åtgärder (KC-pelare, vertikaldränering, temporär överhöjning) påverkar sättningar och stabilitet hos vägbankar
4) Beskriva och beräkna jordtryck
5) Beskriva och beräkna stabilitet för schakter och slänter


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 26%
Målen är svåra att förstå»3 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 43%

Genomsnitt: 2.82

- Anser att tentan inte tog upp eller täckte kursensmål. Målen är tydliga. Tyvärr stod målen ej med på kurspmet som vi själva fick skriva ut så nu var första gången jag sett dom.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Anser att jag inte har fått möjlighet att tillgodogöra mig 1) och 3) i kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»33 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Vet inte eftersom jag inte läst dem» (?)
- Har inte sett målen under kursens gång.» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»14 38%
Ja, i hög grad»18 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.63

- Vet inte eftersom jag inte läst dem» (?)
- Inte beräkningar i hur åtgärder som exempelvid K/C-pelare påverkar sättningar» (I viss utsträckning)
- Teori på provet som ej gått att läsa sig till i kurslitteraturen, utan som han har sagt på föreläsningar. Föreläsningar är ej obligatoriska så allt som kommer på prov måste man kunna läsa sig till. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»18 43%
Ganska liten»13 31%
Ganska stor»8 19%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 1.85

- Det har varit svårt att höra vad föreläsaren säger och han skriver otydligt. Övningstillfällena har däremot varit väldigt givande.» (Mycket liten)
- Övningsledare Johan var riktigt bra medan Clas var obegriplig» (Mycket liten)
- Den sämsta "undervisning" jag någonsin fått. Under all kritik. Jag trodde att Chalmers hade kvalité på undervisningen. Djupt besviken på föreläsaren. Otydlig, mumlar, kan inte skriva, oorganiserad, allt som en föreläsare inte bör vara. Om jag klarar tentan beror det på Johan, övningsledaren. Han har vart mångas räddning.» (Mycket liten)
- Det är mycket svårt att höra vad föreläsaren säger, även om man ber honom att prata högre. (Jag har inte dålig hörsel samt satt ofta på främsta raden i föreläsningssalen)» (Mycket liten)
- Röriga och otydliga föreläsningar.» (Mycket liten)
- Tyvärr svårt att höra och att läa det som skrevs på tavlan. Johans räknegenomgångar var kanon..» (Mycket liten)
- Claes pratade väldigt otydligt, hade ingen röd tråd på föreläsningarna och pratade väldigt lågt. Det jobbigaste var att han mer eller mindre bara stod och pratade och om han väl ritade något på tavlan missade han väldigt mycket märkte man efteråt när man var på övningarna med Johan Petersson. Det var bara småbilder utan några förklaringar.» (Mycket liten)
- Det gick inte att höra vad föreläsaren sa på föreläsningarna då han pratar väldigt tyst. Det var även svårt att se vas han skrev på tavlan. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte gett något men övningstillfällena har lärt mig allt jag kan» (Mycket liten)
- Dåliga föreläsningar. Mycket svårt att höra vad föreläsaren säger då han pratar otydligt. Det skrevs under på ett kursutvärderingsmöte att föreläsaren skulle använda mikrofon men det skedde aldrig. Dåliga anteckningar på tavlan, svår handstil att läsa. » (Mycket liten)
- Har inte varit på lektioner som varit mindre givande. Övningstillfällerna var dock bra, det var där man lärde sig hela kursen. » (Mycket liten)
- Läraren talade för lågt! Bör verkligen ha mikrofon. I övrigt var hans undervisning inte sammanhängande och han bör ge fler konkreta exepel. Jag slutade gå på hans föreläsningar över huvudtaget! » (Mycket liten)
- Lite svårt att höra ibland. » (Ganska liten)
- Johans övningar har varit toppen! Föreläsningarna bidrog mycket lite» (Ganska liten)
- Jag har inte fått ut så mycket av föreläsningarna men övningarna har varit väldigt bra.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte varit givande men räkneövningarna har varit bättre.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna kunde varit bättre. Det var svårt att höra vad föreläsare säger och mikrofonen (skulle skaffas efter första studieutvärderingsmöte) syntes inte till. » (Ganska liten)
- Hörde inte vad läraren sa, har pga det har inte närvarat på föreläsningarna. Johan som höll i räkneövningarna har gjort den här kursen förstålig och» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har ej bidragit till inlärningen, däremot Johans beräkningsövningar.» (Ganska liten)
- Övningarna är i princip de enda jag har varit på då jag ansåg att föreläsningarna inte uppnådde den standarden jag förväntar mig av utbildningen.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte varit speciellt bra, men övningslektionerna har varit mycket bra.» (Ganska stor)
- Johans undervisning var betydelsefull för kursen. Clas undervisning var betydelsefull för en allmän uppfattning inför arbetslivet men dock för lite riktad mot kursmålen, exempelvis tryckt på lösningsförslag på uppgifter riktat mot tentamen och kursmålen.» (Ganska stor)
- Övningarna har varit givande. Stort plus till tentaspecialen! Föreläsningarna var bra. Föreläsaren var dock lite otydlig, speciellt i talet (hade behövt mikrofon för att höras i salen). » (Ganska stor)
- Om man ser till övningstillfällena gav det mycket. Tillsatt assistent hade inte alla förkunskaper som krävdes för att svara på frågor, men när svaren väl fanns var de mkt pedagogiska och gav en tydlighet som läraren ifråga hade svårt att leverera. Huvudansvarig lärare verkar kunna sitt område väl, men är tyvärr otydlig, ngt opedagogisk och verkar inte intresserad av att lära ut.» (Ganska stor)
- Dock var inte föreläsningarna till så stor hjälp, utan mer övningstillfällena.» (Ganska stor)
- Bra övningslektioner» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»10 24%
Ganska liten»19 46%
Ganska stor»7 17%
Mycket stor»5 12%

Genomsnitt: 2.17

- Större delen av boken hade " utgått " eller skulle läsas " kursivt". Väldigt oförståelig text. Dålig kommunikation mellan bok och föreläsningar. En bra bok är en bra förutsättning för att klara kursen när föreläsningsanteckningarnar omöjliga att förstå och man inte hör vad föreläsare säger. Tänk på det!!!!!» (Mycket liten)
- Tragiskt tråkig läsning» (Mycket liten)
- Boken nästan ingen hjälp alls. Andra utdrag och exempelsamlingar va bra» (Mycket liten)
- Det bästa inlärningssättet var att plugga på gamla tentor.» (Ganska liten)
- Övningskomp. var mycket viktigt men samtidigt svårt att följa med tanke på att komp. var till för v3 där dimensionerande värde var aktulellt istället för vårt qk. » (Ganska liten)
- Boken i liten utsträckning, gamla tentor har varit värdelösa då facit är helt jävla katastrof dåligt. » (Ganska liten)
- Det var mycket som skulle läsas kursivt i boken, det som var viktigt för kursen skulle vi kunna få på föreläsningar. » (Ganska liten)
- Rörigt upplagd. På det hela taget har teorin varit svår att ta in eftersom det inte har gått att höra vad Claes säger -knappt läsa vad som skrivs på tavlan samt en osammanhängande bok vilken till stora delan inte var relevant.» (Ganska liten)
- Boken har knappt hjälpt alls, men gamla tentor och exempel har varit det som betytt massor» (Ganska liten)
- Boken hade annorlunda formler än de vi hade på formelsamling och gick igenom på lektion. Inte haft någon hjälp överhuvudtaget av boken. Formelsamling bra, skulle dock kunna göras tydligare grafer. » (Ganska liten)
- Boken var sådär, jag jobbade bara med gamla tentor - tack gode gud att vi fick dem! » (Ganska liten)
- Boken är dåligt skriven och behöver enligt min mening bytas ut alt. ej användas alls. Det skiljer i formler som används på tentan jämfört med boken och beteckningar från föreläsningar samt utdelat material är därmed svåra att förstå med hjälp av boken.» (Ganska stor)
- Obs, inget stämmer överens med det riktiga svaret, ni borde dela upp frågan i utdelat material och kurslitteratur. BOken man köpte hade man ingen nytta av. Exempelsamligen som var utdelad var det viktigaste» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 12%
Ganska bra»22 56%
Mycket bra»11 28%

Genomsnitt: 3.1

- Lite material utlagt, för lite. » (Ganska dåligt)
- Kursen är viktig och det känns tråkigt att inget gjordes för att förbättra föreläsningar även när man kände till problem med mikrofonen. Tycker också att schema funkade inte bra, man fått utgå från TimeEdit och 3 olika kurs PM för att sammanställa en rätt schema. Schema för övningar i Geotekniken kom ca 2 veckor efter kursstart. » (Ganska dåligt)
- L Övningstillfällen var inte utsatta i tid» (Ganska bra)
- Lösningsgångar till gamla tentor mycket svårtydda. Otydlig text.» (Ganska bra)
- Johan Petersson var väldigt bra på att lägga ut material!» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»1 2%
Låg»11 26%
Lagom»28 68%
Hög»0 0%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.73

- Behövde endast 3 arbetsdagar på mig för att klara kursen. Jag anser att det ska krävas mer.» (För låg)
- Det var ganska lagom eftersom vi hade andra, mer krävande kurser samtidigt» (Låg)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»7 17%
Ganska bra»14 34%
Mycket bra»10 24%
Har ej sökt hjälp»8 19%

Genomsnitt: 3.36

- Bra på övningsräkningarna men dåligt på föreläsningar.» (Ganska dåliga)
- Det var väldigt stora grupper på övningstillfällena och svårt att få någon möjlighet att ställa frågor» (Ganska dåliga)
- Frågade man något så fick man svar på något annat kändes det som...» (Ganska dåliga)
- Har man haft en fråga här man varit tvungen att fråga på Övningstillfällerna. » (Ganska dåliga)
- Har endast sökt hjälp ett fåtal gånger på övningarna.» (Ganska bra)
- Under övningarna lärde jag mig mest. Läraren var bra men det är inte hans jobb att gå igenom föreläsningen och bakgrunden till räknandet/teorin utan lära oss räkna. Men det var ju inte så lätt då vi inte har fått med oss någon användbar information från föreläsningarna. » (Ganska bra)
- Detta gäller Johans övn-tillfällen. Föreläsningarna var mycket svårt tillfälle att få svar på frågor. » (Mycket bra)
- Mycket bra under Övningstillfällena» (Mycket bra)
- I alla fall på övningstillfällena.» (Mycket bra)
- Mycket bra övningstillfällen. Utan dessa hade kursmålen varit väldigt svåra att nå. » (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 24%
Mycket bra»27 65%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.75

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»8 19%
Hög»17 41%
För hög»14 34%

Genomsnitt: 4.04

- Bärande konstruktioner tog väldigt mycket tid.» (Låg)
- Andra kurser tog mycket tid av läsperioden.» (Hög)
- fyra kursen parallellt är helt oacceptabelt. Även om poängen stämmer på pappret så blir det ändå fyra moment att hålla i huvudet, vilket gör att vi studenter inte kan fokusera fullt ut på alla moment. De som valt att fokusera på de tyngre kurserna har helt valt att utesluta studierna inom geoteknik, vilket gör att intresset för ämnet inte väcks på samma sätt som det kunde ha gjort om vi bara t.ex. läst tre parallella kurser denna lp.» (För hög)
- Fyra kurser samtidigt är inte optimalt, då två av dessa är grupparbeten och tar extra mycket tid. En tung räknekurs (bärande konstruktioner) parallellt med denna geoteknik kurs i kombination med ovan gör att studierna blir osammanhängande. Det har varit svårt att få en normal arbetsbelastning. » (För hög)
- Mycket stressigt att läsa FYRA kurser parallellt.» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren för övningslektionerna.»
- övningarna gav väldigt mycket»
- Övningslektionerna»
- Övningstillfällena har varit bra.»
- Övningarna. Det var där man lärde sig något.»
- Johans räkneövningar och hans genomgångar»
- Övn-tillfällen»
- Räkneövningar med repetition av teori.»
- Räkneövningarna»
- Övningsledare är fantastiskt bra.»
- Om det är någon som har klarat kursen så kan jag ju säga att det enbart beror på att Johan var en grym övningsledare!»
- Övningsledaren Johan Petersson.»
- Övningsledaren Johan som är en väldigt duktig och sympatisk person.»
- Räkneövningstillfällena»
- Övningsräkningarna med annan person än föreläsaren.»
- Övningsledaren har varit otroligt duktig.»
- Övningstillfällena med Johan »
- Johan Petersson som övningsledare!!»
- Räkneövningarna»
- Övningstillfällen»
- Räkneövningstillfällena med genomgång av exempel!»
- Övningslektionerna»
- Övningstillfällena»
- övningar»
- Övningstillfällena»
- Övningstillfällena, gärna fler»
- Övningstillfällena och övningsledaren.»
- Övningsledaren»
- Lagom mkt att göra. »
- Övningsledaren»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren.»
- svårt att veta vad man ska kunna för teori»
- Kanske borde byta bok Mikrofon till föreläsningarna»
- Jag har hört att det var tal om att föreläsaren skulle använda mikrofon efter som att det var svårt att höra vad han sa, men det hände inget med de. De va även svårt att se vad han skrev.»
- Föreläsningarna. Man varken hör eller ser vad som skrivs, och det känns oplanerat.»
- Föreläsningarna är helt bortkastade då man inte hör vad föreläsaren säger. Mikrofon behövs och ett mer inspirerande undervisningssätt. Mer struktur på föreläsningarna. Powerpoints? »
- Övn-kompendiet. Ansvarig förstår vad vi menar. Har diskuterat detta under tidigare övn-tillfällen. »
- Tvinga Clas att gå hos en talpedagog, eller tvinga honom att använda mikrofon. Dessutom måste han antingen lära sig skriva, eller helt enkelt skriva lite noggrannare»
- Claes Alén måste lära sig att skriva tydligt på tavlan och prata tydligt. Efter att han fått flera frågor per lektion om vad han sagt och var det stått på tavlan tycker man att han borde förstå, men icke! Tecken som används under föreläsningar stämmer inte överens med formelsamlingen. En lärare som saknar engagemang i den höga grad att man inte orka rätta till facit i fyra futtiga tentor skall inte undervisa på en skolan som Chalmers.»
- Lite mer engagemang från Claes.»
- Claes måste strukturera sig, förklara tydligare vad tusan han pysslar med och framförallt tala högre!!! Jag kan citera mig själv från när jag talade med andra elever om hur kursen var: "Man hör inte vad han säger, man ser inte vad han skriver, han räknar fel på tavlan och ser det inte förns någon komenterar det. Dessutom är boken kass" Jag menar om folk, såsom jag, inte förstår något, hur ska man då kunna kontrollera att han gör rätt och hur ska man då kunna förstå hur man ska räkna då det säkert är lika många fel som inte upptäcks under lektionen!? Citatet fortsätter: "Facit som vi rättar uppgifterna mot stämmer inte eftersom man ändrat räknesätt. Även om det hade stämt så hade man kunnat haft helt knäppa felmarginaler och ändå fått rätt." Så återigen, HUR ska man kunna lära sig något då?? Om man inte har något facit att gå efter och ingen att fråga!? Dessutom är ju boken helt kass! Jag har nu även fått höra att tentamensuppgifterna i princip var hämtade från den sista övningen. Alltså har man gått igenom denna typ av uppgifter EN gång på en extrainsatt övning som låg mitt i tentamensveckan då man inte direkt tänker på att gå på lektioner! Alltså har ingen förutom dom som kom ihåg denna, ej schemalagda, lektion haft en chans att klara tentamen!»
- Bok och föreläsare. I alla fall fixa mikrofon, fanns det inte dessutom skriftligt avtal på det? Bättre och mer organiserade föreläsningar, med tanke på det Claes skriver på tavlan.»
- Mikrofon till föreläsaren.»
- Föreläsningarna. Läraren borde använda sig mer effektivt av tavlan, skriva rubriker och förklara begrepp i skrift såväl som i tal. En tydligare struktur i föreläsningarna skulle göra det lättare att hänga med och fråga frågor. »
- Mikrofon till läraren föreläsningarna hördes väldigt dåligt.»
- Föreläsningarna måste bli tydligare och mer strukturerade.»
- Jag föreslår att läraren skaffar ett mikrofon med tanke på att studenter som sitter längst bak i salen har svårt att höra vad han säger. »
- Samma kurser, men koncentrerat till vissa perioder. Samhällsplaneringen hade kunnat koncentrerats till en läsperiod tillexempel. (7.5 HP över ett halvår inte realistiskt) Varför skriver man ett projektarbete i väg och trafik i den första perioden överhuvudtaget? Väg- och trafikarbetet känns orimligt, som att ledningen på någotvis vill fylla ut studenternas fritid med något helt oväsentligt, kunde inte dessa HP fördelats på något mer lärorikt! »
- Claes..»
- Hade man kunnat följa med i boken eller att visningsmaterialet förses med vad som sägs under föreläsningarna, nu är det bara figurer utan kommentarer(hjälper ju inte när man inte hör) så hade det underlättat, alternativt: mikrofon till Claes»
- Engagemang!»
- Det skulle underlätta om man kunde höra vad föreläsaren säger.»
- Tydligare genomgång av lektionerna»
- Vissa föreläsningar. De delar som innehöll mer djupgående förklaringar var oftast svåra att förstå, borde göras mer strukturerat»
- Önskar att teoridelen inte bara handlar om statistik, tecken och formler, utan istället behandlar vad som faktiskt händer. Hur beter sig jorden när man ökar belastningen? Vart försvinner vattnet? Hur blir sättningarna? Vad är det som påverkar?»
- Förläsningarna, tycker tyvärr inte att Klas är pedagogisk nog att leda förläsningar. »
- Föreläsningarna. Skaffa mikrofon till föreläsningarna och försök skriva tydligare på tavlan. Kurslitteraturen bör bytas ut eller uppdateras. »
- Byt lärare... Bevara övningsledare. »
- Föreläsaren. Jag tycker han hade brister i sin föreläsning. Dessa var bland annat: Otydlig i tal och skrift. Höll inte en röd tråd genom föreläsningen. Positiva sidor var att han skrev beräkningsgångar på tavlan. Det hjälper mycket i förståelsen. »
- Byta ut/utbilda läraren?»
- Läraren, eller åtminstone se till att han faktiskt använder mikrofon så att man hör vad han säger »


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Vissa frågor som kom på tentan går inte att läsa sig till, utan det va sådant som gicks igenom på någon föreläsning. Jag tycker att man måste kunna vara sjuk och missa en föreläsning och istället läsa sig till de man missat.»
- Mycket viktig kurs för programmet men sämre kursmaterial att jobba med som bidrog till förvirring samt sämre motovation.»
- En kurs som på förhand kändes intressant, men i slutändan inte gav mig någonting. Delvis pågrund av lärare, men även att kursen var för liten.»
- Kursen var för mig den tråkigaste vi läst hittils just eftersom det kändes som att Claes inte brydde sig ett skit. Gillade räkneövningar jättemycket för det man märker att Johan lagt ner mycket energi på förberedelser. Skaffa en mic till Claes.»
- Observera att jag har varit på alla lektioner utom en (+ den ej schemalagda). Är inte detta ovanligt dåligt?! »
- Kursen hade väldigt dålig nivå. Chalmers borde Hä större kvalité på föreläsare. Börjar undra hur det hårt fått sitt goda rykte....»
- Under tentamen visade det sig att examinatorn använt fel värde i en av uppgifterna. Detta gjorde att de som räknat den uppgiften innan felet uppdagades fick en betydligt lättare uppgift då man slapp dela in beräkningarna i olika fall. Alla kan göra misstag, och även om detta gjorde att jag blev väldigt stressad under tentan så hade det inte varit ett problem, om inte det var så att examinatorn på frågan om när facit kommer ut svarade att han ej hade räknat igenom tentan noggrannt och därmed inte hade gjort facit till tentan än. Detta är ett hån mot studenterna som gör sitt bästa för att komma så väl förberedda till tentan som möjligt. det minsta man kan begära av en examinator är att han räknar igenom tentan för att kunna upptäcka eventuella slarvfel och därmed ge studenterna en god möjlighet att faktiskt klara tentan. Detta är under all kritik, och jag hoppas verkligen att detta tas upp på kursnämndemötet.»
- En trevlig kurs trotts brister i föreläsningarna. »
- Man skall inte behöva sitta på främsta raden för att överhuvudtaget höra nånting av vad föreläsaren säger. Högre och tydligare tal/prat behövs!»
- Det var en hyfsat enkel kurs, inga problem när man fick allt förklarat för sig på ett bra sätt. Föreläsningarna stjälpte mer än hjälpte. Ändå satt man där varje gång för att det skulle komma teorifrågor på tentan som han bara pratat om på föreläsningarna och som inte nämnts i boken.»
- Hoppas att Johan får väl förtjänad credit.»
- Kan inte se att beräkningar av olika åtgärder map sättningar har lärts ut i kursen som står i lärandemålen.»
- Branschen skriker efter geotekniker och markfolk. Anser att Chalmers bör se över utbildningskvaliten och engagemanget hos lärarna på marksidan för att fler ska välja denna inriktning. Det är egentligen intressant, men med undervisningskvaliten som är inom ex geoteknik och geodesi, är det svårt att motivera sig att förstå och vara intresserad.»


Kursutvärderingssystem från