ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separationsteknik 1, LKT335

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-22 - 2008-09-08
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»1 11%
Cirka 25 timmar»4 44%
Cirka 30 timmar»2 22%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 3.11

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 44%
100%»5 55%

Genomsnitt: 4.55

- jag har missat några föreläsningar pga besök hos läkare.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 77%

Genomsnitt: 3.77

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»2 22%

Genomsnitt: 2.22

- Dock, är förkunskaperna inte tillräckliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»3 33%
Vet ej/har inte examinerats än»6 66%

Genomsnitt: 3.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 11%
Mycket stor»8 88%

Genomsnitt: 3.88

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Kurslitteraturen är svårläst.» (Ganska liten)
- Väldigt svårt att förstå boken» (Ganska stor)
- Boken var svårläst!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%

Genomsnitt: 3.77


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 22%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»5 55%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Kunde varit fler räknestugor.» (Ganska dåliga)
- Hade behövt fler räknestugor (där föreläsare medverkar), var väldigt svårt att räkna själv i början och man kom snabbt efter.» (Ganska bra)
- Vi hade några tillfällen för att räkna, där läraren var tillgänglig.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- När det gäller grupparbete, så har inte alla varit så engagerade pga. tidsbrist» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 11%
Hög»4 44%
För hög»4 44%

Genomsnitt: 4.33

- det var ganska lagom/hög men efter att ha diskuterat detta med lärare så tycker jag att det varit ganska rimligt med de uppgifter vi fått göra.» (Lagom)
- För hög som sagt, särskilt då kursen är integrerad med Tekn. kommunikation.» (För hög)
- Det var alldeles för mycket att göra medan själva kursen är redan svår och är väldigt tidskrävande.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»5 55%
För hög»4 44%

Genomsnitt: 4.44

- Otrolig hög arbetsbelastning denna period, då strömnings är parallell kurs som läses. Tyvär blir en av kurserna lidande pga prioriteringar, för att ha möjlighet att iaf sätta en tenta.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 33%
Gott»4 44%
Mycket gott»2 22%

Genomsnitt: 3.88

- jag tycker föreläsaren är bra på att lära och man får det hjälp man behöver. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Seminareuppgifterna!»
- Unndervisnings modellen är mycket bra.»
- Väldigt bra labbar med L-G»
- Laborationerna»
- föreläsningstillfällena och övningstillfällena »
- L-G»
- Laborationerna, gav väldigt mycket förståelse!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ändra/organisera om samverkan med teknisk kommunikation.»
- Att seminariearbeten kan minskas.»
- Samarbetet med teknisk kommunikation. Hitta ett bättre upplägg för det.»
- kurslitteraturen var väldigt svår att läsa, det är inte svårt med engelskan men det var en liten textsnitt så ibland tog det kanske en halvtimma och läsa en sida.»
- Kursens arbetsbelastning är för hög»
- Byta bort en sem-uppgift mot en skriflig laborationsrapport.»

16. Övriga kommentarer

- rätt nöjd med lärare och undervisningen ^^»


Kursutvärderingssystem från