ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3-Design och användaranpassning 09/10, MMF273

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-08 - 2010-03-29
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»8 40%
Cirka 25 timmar»6 30%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.85

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»7 35%
100%»12 60%

Genomsnitt: 4.55


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 25%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 25%

Genomsnitt: 2.6

- Tydligare och framförallt uppdaterat, delge till handledare» (Målen är svåra att förstå)
- Uppdatera vid ändringar (i god tid).» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- ändra/uppdatera det skriftliga PM:et varefter det ändras muntligen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Gör PM aktuellt för årets kurs.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Hade vi vetat om dem hade de nog varit rimliga. Meddela målen nästa gång kanske?» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»4 25%
Ja, i hög grad»8 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 18%

Genomsnitt: 2.81

- Tycker att det var en god idé att lämna in en CD med all fakta och matriser osv. som vi gjort under kursens gång istället för att lägga tid på en rapport. Nu kunde vi koncentrera oss på slutredovisning och skapandet av ett bra slutkoncept!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»11 55%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.4

- Bra i början, dvs seminariumen men sen var mycket inställt och så vidare. Mer uppdaterade och underättade handledare hade varit bättre.» (Mycket liten)
- Lektionsövningar i metodik» (Ganska liten)
- Då tänker jag på handledningarna, det andra kändes inte lika viktigt.» (Ganska stor)
- (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»13 65%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- Enligt kurshemsida och/eller kurs-PM så ska kurslitteraturen utgöras av ett kompendium som skulle läggas ut på kurshemsidan. Vad jag vet så har det fortfarande inte lagts ut något kommpendium. Jag hade gärna haft ett kompendium att följa, så man vet att man inte missar ngt i projektet.» (Mycket liten)
- Mer ny fakta (från litteratur och föreläsningar). Nu kändes det mesta som repetition av sådant vi tidigare lärt oss på TD.» (Ganska liten)
- Ge ut kursmaterial som tydligt kan användas och kopplas till arbetet som görs.» (Ganska liten)
- bättre strukturerat och välskrivet kursmaterial, vilket togs upp av många i reflektionsuppgiften och därmed känns ganska centralt.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

20 svarande

Mycket dåligt»5 25%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»5 25%

Genomsnitt: 2.6

- Dålig och otydlig information. Sista minuten föreläsningar och ändringar på schemat. Dumt att endast ge ut papper och sköta handledningsbokningar via papper på TD eftersom inte alla tillbringar så mycket tid där.» (Mycket dåligt)
- Göra saker och ting tydliga från början. Att få mail var och varannan minut gjorde i alla fall mig väldigt stressad och irriterad.» (Mycket dåligt)
- Ingen info alls ibland Resten av tiden fick vi olika information beroende på vem som frågade och vem som tillfrågades.» (Mycket dåligt)
- I det stora helt oklart vad som förväntades av en och vad uppgifterna innebar.» (Mycket dåligt)
- Dålig kommunikation från lärare till klassen. Sena schemaändringar.» (Mycket dåligt)
- Utdelat material gavs ut på olika sätt. Ibland i klassrummet, ibland på kurshemsidan och ibland via mejl. Därför missade man ibland information om man inte ofta med jämna mellanrum besökte samtliga informationskällor.» (Ganska dåligt)
- tydligare information kring vad som gäller, inga plötsliga ändringar eller att information läggs ut i klassrummet.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsida funkade bra. Tydligare uppgiftsformulering på utdelad läxa, annars bra.» (Ganska bra)
- (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

20 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»10 50%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.55

- Olika svar, vissa som visade sig vara lögner» (Mycket dåliga)
- (Ganska dåliga)
- Handledaren va till mycket stor hjälp.» (Ganska bra)
- Tycker att Alexandra Rånge var en väldigt bra handledare och skulle vilja rekommendera att hon är kvar till nästa år!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Olika inställning till skolarbete. Kan inte kursansvarig hjälpa.» (Ganska dåligt)
- (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»17 85%
Hög»2 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Tja, prova meddela uppgifter? Inte ge en uppsats i tentaveckan med 3 dagars varsel? Inte komma med ytterligare en andra uppsats i tentaveckan, denna med 1 dags varsel?» (Lagom)
- Just i denna kursen känns det som om det är mycket upp till själva individen(studenten)hur hög arbetsbelastningen blir. Vilket jag tycker är bra. Vi går ju på detta programmet för att lära oss något, förhoppningsvis, och då är det ju bra om man själv kan sätta nivån såppas hög så att man lär sig men samtidigt hinner med andra kurser och en inte alltför obefintlig fritid.» (Lagom)
- (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 55%
Hög»9 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»5 25%
Godkänt»7 35%
Gott»5 25%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.1

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet, utan rapportskrivningen. Tro det bara skulle ta tid och distrahera från själva uppgiften.»
- projektet! Bra att man ej behövde sammanställa sitt arbete utan kunde fokusera mer på själva projektet!»
- De inhyrda föreläsarna var väldigt duktiga, i synnerhet Hans-Eric Melin hade mycket intressant att säga. Bra att få lyssna på föreläsare med annorlunda bakgrunder och därmed ett annorlunda synsätt.»
- Peter Orgna som handledare! Jättekul med en TD-kille som kommer tillbaka och hjälper till! Dessutom lysande som handledare.»
- Peter Orgna. Han var en riktigt bra handledare.»
- Redovisningskritiken. Ett bra sätt att utveckla sin teknik att stå framför grupp och prata, är att ge feedback. Att få vara kreativ och arbeta vidare på projektet från föregående kurs.»
- Gör om, gör rätt... typ inget»
- Att rapportskrivning inte ska krävas då det i behov- och kravkursen och ergonomin läggs så mycket tid på detta. Det är bättre att lägga den tiden på själva arbetet, vilket vi lär oss mer av.»
- Krokin - det var jätteroligt!»
- De många handledningstillfällena. Samt att det var tre stycken olika handledare! Samt att det inte krävdes någon rapport då vi i de två föregående kurserna fått mycket utav den biten... »
- Grundkonceptet»
- Handledarna, att inte skriva rapport - bättre med att lämna in allt på CD. Då läggs tiden på rätt sak.»
- Gästföreläsningen om kommunikation»
- Handledning från personer från näringslivet. Delredovisningen var bra att ha så att man får feedback från klassen och lärare. Detta var ett bra stöd för att gå vidare i sitt projekt.»
- projektet och handledning av en person från arbetslivet, redovisningarna, samt att man inte skriver en rapport så att man kan fokusera på att göra ett så bra projekt som möjligt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Läsuppgiften...»
- Förändra kursPM så att det stämmer med kursen. Samt ge studenterna klara besked om vad som ska göras, läs, rapport och reflektionsuppgift.»
- Utdelad läxa bör ges med tydlig förklaring på uppgiften och respons bör inte komma mitt i tentavecka. Vara tydligare med att säga att "kritik" inte ingår i "reflektioner" och vad som faktiskt ingår.»
- Strukturen allmänt. Jag tyckte de olika föreläsningarna och seminarierna spretade lite, jag kan fortfarande inte säga exakt vad jag lärt mig av kursen. Och vill man att vi ska titta på en schemalagt film 45 min så får man göra den obligatoriskt eller mer meningsfull än den var nu.»
- Allt»
- Vad som gäller i kursen angående inlämningar, uppgifter osv. bör kommuniceras tydligare.»
- Tydligare vad som förväntas av eleverna och vad som ska göras och när»
- Filmerna som vi tittade på var intressanta men kanske inte så relevanta?»
- Läsuppgiften.»
- Skippa Li, jag värderar inte hennes åsikt»

16. Övriga kommentarer

- Gillar inte att man fick höra om ändringar i kursen i tentaveckan vilket ledde till extrauppgifter som det inte varit tydligt att man skulle gjort tidigare.»
- Bra projektarbete där man får genomgå processen från problemformulering till slutkoncept.»
- Jag vet inte ens om jag behöver nämna hur den här kursen slutade. Att ge en retur på en uppgift som lämnades in i lv 3 i tentaveckan är inte okej. Vi läser faktiskt andra kurser också och kan inte lägga undan tid i tentaveckan för oförutsedda uppgifter. För övrigt tror jag att orsaken till att det kom in så "flummiga" uppsatser från Läseuppgift 1 berodde på att kursen i sig var flummig. Jag tror snarare att man skall arbeta med att binda ihop en vettig struktur på kursen så att man förstår vad man ska lära sig och vad man kan ha för nytta av det i framtiden. »
- Tydlighet av vad som krävs då detta ändrades under hela processen. Eftersom ett moment i kursen togs bort utnyttjade kursansvarig detta till att ge oss fler uppgifter i tentaveckan då vi inte (längre) hade tid. Detta gjorde hela klassen upprörd vilket bidrog till att det var svårt att fokusera på tentastudierna i parallellämnet. Dessa uppgifter kom utan förvarning med kort datum så man inte kunde planera sin tid. Våra arbeten distribuerades för hela klassen utan förfrågan. Detta skulle uppskattas om det inte upprepades. I största allmänhet upplever jag kursen ganska vag.»
- Hur kan "skriv vad du vill så länge som det visar att du har läst texten" och "skriv tankar kring texten" inte resultera i att folk gör en beskrivning, sammanfattning, reflekterar kring den eller en kombination av dessa? Hur kan man sedan ge fel till de som har gjort det? Hur kan man sedan hävda att man har gjort rätt och att alla de 30 andra gjort fel? Hur kan man sedan tro att bortförklara sig genom att OM OCH OM IGEN säga att man faktiskt "har sparkat en lärare förut" kan hjälpa? jag tyckte att Örjan var en bra lärare, en bra talare. Detta är ett bevis på att jag hade fel. Örjan har tappat all min repsekt coh flera andras. Kan fortfarande inte tror att jag faktisk respekterade honom en gång, helt otroligt.»
- Jag tycker det behövs en tydligare beskrivning av projektet, vilka delar som ska ingå osv. Sedan förändrades ju examinationen under kursens gång (från rapport till annan inlämning) och jag hade gärna fått mer/tydligare info kring vad denna nya form av examination skulle innehålla.»
- Lära sig mer teori på något sätt vore bra tycker jag... hur nu det ska gå till...»
- Det bör vara tydligare vad som ska göras i kursen och det arbetet bedöms.»
- Struligt mot slutet. Löste sig dock OK»
- Jag tycker att uppgifter som delas ut till studenter ska vara tydliga. Jag tycker även att det är fel att man får underkänt på en uppgift som är vidöppen med kommentaren att man missuppfattat den och att det är fel att dela ut nya uppgifter på tentaveckan. »
- Långsam rättning av uppgift på felaktiga grunder för att sedan ge ny orimlig uppgift i tentaveckan. »

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Hur examinatorn/examinationen skötts.»
- nej»
- tror inte det»
-
-
- Nej.»
- Vad kan kursansvarig göra för att förbättra kursen?»
- vet ej»
- Vill vi byta lärare i kursen? Ja. Tror inte att Örjan har tid med undervsining, verkar iaf som att han har tappat greppet lite. Bör kanske fokusera på programlednignen och inte försöka göra mer än han klarar av genom att också försöka vara en lärare»
- Nej»
- Nej»
- nej det tror jag ej... »
- Nej»
- Nej det tycker jag inte.»
- Nej»
- nej»
- Nej»
- Nej»
- nej»
- nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från