ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDSL vt12 Termodynamik och strömningslära, LMT836

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-04-18 - 2012-04-25
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 33%
Cirka 25 timmar»2 33%
Cirka 30 timmar»1 16%
Minst 35 timmar»1 16%

Genomsnitt: 3.16

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 16%
100%»5 83%

Genomsnitt: 4.83


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 50%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 33%
Ja, i hög grad»4 66%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»3 50%

Genomsnitt: 3.5

- Klurigt med en bok på engelska och så föreläsningar på svenska. Hellre ett enhetligt språk rakt igenom, antingen svenska eller engelska.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 83%
Mycket stor»1 16%

Genomsnitt: 3.16

- Det var riktigt dåligt att på kurssidan man kommer till när man sökte på kurskoden, så står det att man ska ha upplaga 2. Förhållsamma studenter som köper sin litteratur i september skall inte behöva råkas köpa två uppsättningar! Ändra informationen till nästa år, tack. » (Ganska stor)
- Svårbegriplig bok som var några onödiga kilon för tung.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»3 50%

Genomsnitt: 3.5

- Informationen gällande kursen fungerade jättebra, det gjorde däremot inte själva studentportalen. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 66%
Mycket bra»2 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- För stor klass under föreläsningarna och övningarna var helt meningslösa för den lärare vi hade förklarade knappt något utan bara skrev upp en uppgift på tavlan. Hade lika gärna kunnat ta det hon skrev på tavlan via hemsidan. Frågade man skulle man tänka själv men det hade jag kunnat göra hemma själv också. Hon var ju där för att hjälpa till trodde jag. » (Ganska bra)
- Bra efter föreläsningar men svårt under exercise-tillfällena» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»4 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Har lärt mig det mesta av att studera med mina klasskamrater. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 16%
Hög»5 83%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.83

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 33%
Hög»4 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 33%
Gott»3 50%
Mycket gott»1 16%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Minus för övningsläraren vi hade. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- vår övningsledare, hon var jätteduktig»
- labben var lärorik»
- strukturen! mycket bra ordning genom hela kursen»
- Labben»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer hjälpsamma övningslärare.»
- Om tillgång finns till exercise-ledare som har möjlighet att förklara vad de gör medan de går igenom en uppgift på tavlan. »
- SI-lektioner, om möjligt! fler övningspass»
- Examinatorns osammanhängande meningar, i vissa fall var de väldigt svåra att förstå vad hon hade skrivit.»

16. Övriga kommentarer

- Karin var en riktigt bra lärare!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.83

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.83
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från