ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ergonomi H10, LMU057

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-18
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 16%
Cirka 25 timmar»7 58%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»2 16%

Genomsnitt: 3.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 33%
100%»8 66%

Genomsnitt: 4.66

- Ibland blev man tvungen att strunta i lektionerna för att få tid till grupparbete och istället läsa powerpointsen på kvällen hemma.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 58%

Genomsnitt: 3.25

- Bra att målen repeteras vid lektionerna som gäller det som gåtts igenom under lektionen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 54%
Ja, i hög grad»5 45%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.45

- Jag anser att tentorna (deltentan+tentan)tog upp ganska lite av allt det vi gått igenom på lektionerna. Eftersom vissa frågor var väldigt breda var det väldigt svårt att veta vad Hans ville att man skulle svara. Kanske hade det varit bra att skriva vissa begrepp i frågan som man skulle beskriva och använda i svaret. Jag lärde mig MASSOR av begrepp och metoder men känner inte att jag kunde använda mig av så många i tentorna. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»9 75%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 3.08

- Det var väldigt intressant att ha olika föreläsare!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»6 50%

Genomsnitt: 3.5

- Boken var bra skriven och handlade om intressanta och viktiga saker.» (Ganska stor)
- Boken är bra och intressant men tar up lite väl mycket detaljer. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 41%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- Det var svårt att veta vilka sidor man skulle läsa i boken. I kurs pm stod en sak (och var inte helt korrekt)och på hemsidan fanns ytterligare sidor som inte stämmde överrens med kurs pm. Detta skulle kuna bli mycket tydligare. » (Ganska dåligt)
- Det var lite problem med lektionstiderna.» (Ganska dåligt)
- Det var lite förvirrande att det fanns schema både på time edit och kurshemsidan som skiljde sig.» (Ganska dåligt)
- Lite missar i administrationen vad gäller vilket som gällde, senaste Kurs-PM eller schemat eller ngt muntligt som sagts på lektionen. Missade en lektion pga. delvis slarv från min sida men också för att vi enbart sagt muntligt på lektionen innan att vi skulle ha en extra lektion på måndagen, något som över helgen försvann ur huvudet. Vore bra om antingen schemat stämde ELLER man alltid kunde lita på senaste Kurs-PM, jag upplevde att det var lite si och så med var man skulle kolla för att veta att man hade senaste informationen. Skulle inte skada att bekräfta eventuella ändringar eller bestämmelser per mail. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»7 58%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3.66

- Det var bra med projekthandledning» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Väldigt bra att man fick välja grupper till det stora projektet själv. Då har hela gruppen ungefär samma ambitioner och arbetet blir inte ojämnt fördelat. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 8%
Hög»9 75%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 4.08

- stundvis väldigt hög!» (Hög)
- För många olika moment som tog väldigt lång tid, vore bättre att ha endast ett arbete och en tentamen och så så vis lägga fokus på det. Kändes som kursmomenten spretade lite åt olika håll och man visste inte hur viktigt allt var.» (För hög)
- Det var kanske lite för många inlämningsuppgifter/rapporter, alt kunde man ha påbörjat det stora grupprojektet tidigare eftersom det blev lite tajt med tid på slutet.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 25%
Hög»6 50%
För hög»3 25%

Genomsnitt: 4

- Jämfört med förra perioden var denna lugn.» (Lagom)
- På gränsen i många fall till för hög» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 8%
Godkänt»5 41%
Gott»4 33%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 3.58

- Hade högre förväntningar på kursens innehåll. Tycker att kursen är väldigt spretig och går in för mycket på detaljnivå inom vissa områden.» (Dåligt)
- Innehållet är mycket intressant men på grund av dålig kommunikation när det gäller flyttade och inställda lektioner etc blev helhetsintrycket inte så roligt. Missade många givande lektioner.» (Godkänt)
- Intressant kurs. Hans är en bra föreläsare som ofta frågar om det är någon som undrar något. Gästföreläsarna har varit mycket bra.» (Gott)
- Det var kul med projektet men jag tycker att det bör motsvara 50% av betyget och börja lite tidigare i kursen. Om man får mer tid kan man jobba mer på lösningar till problemet och det känns viktigt om man jobbar mot ett företag.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Innehållet, arbetet och möjligheten till deltentamen.»
- Projektet var mycket bra, speciellt den frihet som gavs vid utformningen och att vi fick välja arbetsplats själva.»
- Bra med deltenta!»
- Tycker att det har varit kul med olika delprojekt i kursen! Vi har provat många saker med mindre omfattning men även gjort "mini"-projektet som visade sig inte bli särskilt litet. Möjligheten att tenta av halva tentan efter halva kursen var otroligt bra! Uppskattade verkligen den möjligheten, speciellt med tanke på våra två tentor i tentaveckan med endast en dag emellan! Så, deltentamen borde bevaras och även variationen i undervisningen. Kändes också som att vi hade gott om planerad tid så det fanns tid för eget arbete och jag upplevde inte att det var stressigt med själva undervisningen.»
- Projektet och deltentan»
- Deltentan, det är bra att man har möjlighet att dela upp tentapluggandet om man inte vill göra allt på samma gång. Projektarbetet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kommunikationen!»
- Mestadels att det blir lite tydligare administration. Kanske i vissa fall lite mer logisk ordning på saker, vissa gästföreläsare kom först sent i kursen och jag upplevde det lite som att man slängde in dem för att vi skulle ha haft dem, men att de egentligen skulle varit under tiden vi pratade om ämnesområdet som föreläsningarna handlade om. »
- Tydligheten med sidhänvisningar och tentorna. »
- Att projektet motsvarar 50% av betyget och börjar tidigare i kursen»
- Få de olika föreläsarnas material att knyta an till varandra bättre, för att få en klarare helhetsbild av ämnet.»

16. Övriga kommentarer

- Bra och intressant kurs! »


Kursutvärderingssystem från