ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Befraktning, LNC350

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Monica Olsson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»4 13%
Cirka 20 timmar»10 34%
Cirka 25 timmar»3 10%
Cirka 30 timmar»7 24%
Minst 35 timmar»5 17%

Genomsnitt: 2.96

- Vi har ju inte lärt oss något särskilt. Allt vi kan har vi lärt oss av Fredrik Olindersson i Sjöfartsekonomin!!!» (Högst 15 timmar)
- Det är svårt att uppskatta eftersom vi jobbade med befraktningsspelet lite varje dag.» (Cirka 20 timmar)
- Då undervisningen var osammanhängande blev det istället mycket extrastudier utanför lektionstid. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»5 17%
100%»23 79%

Genomsnitt: 4.75

- 90%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 10%
Målen är svåra att förstå»6 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 27%

Genomsnitt: 2.86

- Brett område.» (Målen är svåra att förstå)
- Vi visste inte vad som skulle komma på tentan för vi visste inte vad som hörde till denna kurs. En repetition av Sjöfartsekonomin??» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»20 76%
Nej, målen är för högt ställda»4 15%

Genomsnitt: 2.07

- Mycket repetition av sjöfartsekonomikursen. Visserligen med fördjupning men hade gärna fått lite mer utmanande lärandemål.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»4 14%
I viss utsträckning»8 29%
Ja, i hög grad»8 29%
Vet ej/har inte examinerats än»7 25%

Genomsnitt: 2.66

- Examinationen var alldeles för omfattande/svår (med betoning på alldeles). Detta är jag inte ensam om att tycka. Jag menar inte att en examination ska inte vara enkel men det som togs upp på tentan var överkurs, och ingenting likt omfattningen gällande uppgifterna på tentan togs upp under föreläsningarna (hade närvaro till 100%). Tentan var i svårighetsgrad ljusår ifrån de äldre tentorna vi fick kolla på.» (Nej, inte alls)
- Alltså att göra en sådan tenta utefter genomgångar och tidigare tentor borde vara straffbart! Värdelöst! Skäms på dig Anna!» (Nej, inte alls)
- I examinationen så var det till krånglat bla var allting i olika valutor och det känns mer som man testar om man kan läsa frågan och hålla reda på alla valutor hit och dit än faktiskt kunna räkna ut själva resekalkylen, som är det som skall testas. » (I viss utsträckning)
- Tycker tentamen var på en lagom nivå svårighetsmässigt. De flesta frågorna var inte svårare än det som vi gått igenom. Dock var det ett par frågor som sträckte sig ganska långt ifrån det som vi fokuserat på under föreläsningarna, utan att på något sätt vara omöjliga att svara rätt på. För övrigt känner jag själv att man kanske använde lite för mycket tid till att plöja igenom den ganska så tråkiga och svårlästa kursboken när det endast var 5 av 40 poäng gällande detta material. Tycker att man borde kunna hitta en bättre kursbok för 525 "spänn". Fruktansvärt dyrt för en kursbok med 145 sidor väldigt grundläggande fakta i svartvitt.» (I viss utsträckning)
- De exempeltentor som fanns beskrev ej den faktiska tentamen på ett tillfredsställande sätt. Speciellt delen där en resa skulle beräknas anser jag att vi ej har gått igenom.» (I viss utsträckning)
- Se det så här: Föreläsningarna har varit lagda på Matte A-nivå, sedan kommer det en Matte E-tenta. Huvudsyftet med tentan kan aldrig varit att testa våra kunskaper, utan helt klart att "sätta dit" oss! Dessutom var tentan endast 3.5p, och nivån för detta var alldeles för högt!» (Ja, i hög grad)
- Vi hade redan avklarat 3 poäng på befrakningsspelet och sedan kommer det en mega tenta som om det vore en 7,5 poängs tenta...jag tror att flera kommer kugga. Anna sa ett antal gånger att hon inte kommer att göra en tenta för att sätta dit oss, vilket jag tror många kände att hon tyvärr gjorde. Det är väldigt bra att ha "riktiga" dokument på en tenta men då kunde vi ha fått en liknade övningstenta innan att få öva på. Det va väldigt stor skillnad på Olinderssons övningstentor och den riktiga tentan. Tentan va alldeles för stor och svår med tanke på kursens poäng. » (Ja, i hög grad)
- Tok för invecklad och tentamen. stämmer inte alls överens med de övningsuppgifter som ligger ute!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»8 27%
Ganska liten»12 41%
Ganska stor»7 24%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.1

- Under visningen var väldigt undermålig. På föreläsningarna sas det nästan endast de grundläggande sakerna vi hade gått igenom i sjöfartsekonomin. Självklart ska man ha viss repition men här var det bara repetion. Ingen fördjupning i ämnet alls. Resekalkyler och liknande vi kunde sen innan gicks igenom jättetydligt men liggetidsberäkning och det i bunkerkalkyleringen som var nytt hastade vi igenom och där gjorde desutom Anna massa fel så man blev mer förvirrad är vad man förstod vad det handlade om. Det mesta kändes till krånglat och svårt. Däremot när Fredrik sedan förklarade saker på bef redovisningen så förstod man mycket lättare vad det handlade om. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit under all kritik! Nivån är alldeles för låg för målen. Lågt tempo,dåligt med fakta som vi kan ha nytta av, ingen pedagogik, och en lerare som skrattar åt elever som ställer "för dumma" frågor! Att sedan ha en lärare som inte ens själv kan lösa sina räkneuppgifter under föreläsning är bara botten, och sen att komma upp med den rätta lösningen via ping pong gör bara förvirringen ännu större! Nej, STORT RIS!!!!!!» (Mycket liten)
- Ostrukturerat och ingen röd tråd genom hela utbildningen. Powerpoint presentationerna var under all kritik, mitt tips är att ni utbildar eran personal exempelvis genom att kontakta www.presentationsteknik.com och hålla utbildning för personalen i hur man använder powerpoint för att uppnå bästa inlärning för eleverna!» (Ganska liten)
- Undervisningen har varit lite "luddig".» (Ganska liten)
- Tyvärr var föreläsningarna ostrukturerade och många fel i PP vilket rättades i efterhand via pingpong vilket sänkte kvaliten på undervisningen. » (Ganska liten)
- Roliga föreläsningar! Till skillnad mot vad som togs upp på mittmötet tycker jag att det är bra med historier från verkligheten. Bitvis lite rörigt. En del moment är så pass oklara och invecklade t.ex. liggetid, exceptions(WWD + WP) m.m. att i alla fall jag behöver repetera dessa efter föreläsningarna. Powerpoint,sen gav inte alltid en tillräcklig beskrivning för att jag skulle greppa det ordentligt. » (Ganska stor)
- Synd bara att en del gästföreläsningar blev inställda.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»9 31%
Ganska liten»13 44%
Ganska stor»4 13%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.03

- Ej köpt kurslitteratur. För lite koppling mellan föreläsningar och kurslitteratur. Det hade inte ens framgåt tydligt nog förens efter halva kursen, att det fanns kurslitteratur som man behövde. Tidigare årskurs hade inte ens någon litteratur. » (Mycket liten)
- En onödig bok som dessutom är dyr.» (Mycket liten)
- Boken har aldrig använts innan och behövs inte heller nu, även Anna har sagt själv att hon tycker boken är dålig, så varför då ta med den?» (Mycket liten)
- I kursen var det mycket liggetidsberäkningar och bunkerkalkyler som man skulle velat haft uppgifter på så man hade haft chans att öva på de. Jag efterfrågade detta och jag vet flera som gjorde det. Men det kom inga uppgifter. Just såna saker är det jätteviktigt att man får uppgifter så man kan öva. En, från en föreläsning, räcker inte! Dessutom var det ofta svårt att följa power pointsen trots att man hade anteckningar till. Många saker (läs det mesta) som var nya fick jag slå upp på internet för jag hittade inga vettiga förklaringar till de varken i boken, power pointsen eller anteckningarna... det säger väl allt?» (Ganska liten)
- Boken har varit bra, men den har inte varit så relevant känns det som.» (Ganska liten)
- Endast 4 frågor från boken blev uttagna till tentan.» (Ganska liten)
- dåliga p.p» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»7 24%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»7 24%

Genomsnitt: 2.86

- läraren lade ut felaktiga beräkningar som efter korriger"ing ej togs bort, vilket ledde till stora mängder felaktigt" material som skapade mycket stor oreda. » (Mycket dåligt)
- Pingpong har fungerat mycket bra, medans shipnet bara tagit tid och inte givit något resultat. » (Mycket bra)
- Till skillnad mot många andra tycker jag Pingpong fungerar utmärkt. Utan ett verktyg som Pingpong vet jag inte hur det skulle fungera. » (Mycket bra)
- Kanon. Anna la ut material på ping pong på en gång.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»5 17%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»8 27%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.03

- Aldrig raka svar, aldrig ledande för studenterna! Stöddig attityd och inte alls hjälpsam» (Mycket dåliga)
- Vissa frågor går bra, men ibland har det känts som man blivit skrattad åt om man ställer en "dum" fråga.» (Ganska dåliga)
- När man ställt en del frågor har man fått bemötande som att man är en fullständig idiot. En annan sak är att när man ställer en fråga så räcker det att man får svar på frågan som att man är en högskolestudent, inte en mellanstadieelev.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 27%
Mycket bra»19 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.51

- Samarbetet har fungerat bra i den grupp jag arbetade med. Men tyvär finns det några personer i klassen som sprider rykten och negativa kommentarer om lärare på nätet. Det skapar en väldigt dålig stämning och är ett arbetsmiljöproblem. Skolan borde ta tag i detta och säga ifrån att skitsnack inte tolereras och att vi skall ut och arbeta i samma bransch och det gäller att kunna samarbeta med alla, såväl andra studenter som lärare och vårda sina kontakter. Jag vet att vår lärare har påtalat detta flera gånger under undervisningens gång att det är viktigt med anseende och att vårda sina kontakter i branschen men det verkar som om det budskapet tyvär inte nått fram till alla studenter. Jag mår dåligt över att behöva läsa personliga påhopp och åsikter om lärare exempelvis på facebook där det skrivits saker. Detta är ett problem, framförallt i SOL 1:an där dessa personer går och de förstör för en god stämning och skapar en dålig atmosfär med sitt snick-snack som ofta är helt ogrundat. Personligen tyckte jag mycket bra om båda våra lärare i kursen, speciellt Anna som varit entusiastisk, pedagogisk och verkligen velat förmedla sin kunskap vidare.» (Ganska bra)
- Låg arbetsmoral bland de jag hade grupparbete med!» (Ganska bra)
- Grupparbetet fungerade utmärkt!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»12 41%
Hög»10 34%
För hög»5 17%

Genomsnitt: 3.62

- Befraktningsspelet tar mycket tid och i och med att vi använde oss av ett system som räknade på reserna lärde vi oss inte att göra beräknignarna genom befraktningsspelet vilket gjorde att det blev mycket att plugga in utöver befraktningsspelet.» (Hög)
- Med tanke på hur examinationen såg ut så måste arbetsbelastningen ses som orealistiskt hög.» (För hög)
- För hög i förhållande till lärarens egna kompetens» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»12 41%
Hög»12 41%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.44

- Återigen, med tanke på examinationen i den här kursen måste arbetsbelastningen ses som hög.» (Hög)
- hög, och rimlig belastning 3-4 första veckorna, sen alldeles för hög pga inlämningar och muntliga redovisningar parallellt med tentor i båda kurserna.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»6 20%
Dåligt»12 41%
Godkänt»8 27%
Gott»3 10%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Kursen har varit under all kritik! Katastrofalt dålig!!!!!» (Mycket dåligt)
- Sjukt missnöjd! Såg verkligen framemot kursen, men föreläsaren var ju värdelös. Vem har gett henne anställningen? Kanske skulle kollat upp lite om hur hon funkar att ha som föreläsare först» (Mycket dåligt)
- se övriga kommentarer» (Dåligt)
- En för stor del kretsade kring shipnet» (Dåligt)
- Jag tycker att jag inte lärt mig något nytt, i stort sett. Det kan ha med att göra att Anna inte fått information från Fredrik om vad vi lärde oss i Sjöfartsekonomin förra året, eller att Anna är ny och inte riktigt har koll på allt. Men summa summarum så har jag inte lärt mig så mycket och jag tror att de flesta studenter med mig vill utvecklas mer inom detta ämne då detta är ett ämne som många av oss kommer jobba med.» (Dåligt)
- Anna är en lärare som man märker vet väldigt mycket, det märks att hon varit ute i arbetslivet och har all kunskap som krävs, men hon har tyvärr inte kunskapen i att kunna lära ut oss vad hon vet. Jag kan räkna upp på en hand vad jag har lärt mig i denna kurs då nästan allt vi har gått igenom har varit exakt samma som vi lärde oss i kursen innan, sjöfartsekonomi. Vi har redan påpekat detta till läraren (att hon går igenom saker vi redan kan och gått igenom på kursen innan som är ett krav för att gå befraktningen) men fått till svar att vi inte alls vet detta och att hon måste lära om oss allting. Jag kan på ett sätt förstå varför hon tror det då endast den som förstår minst av oss i klassen ställer frågor.. Men då ekonomin redan lärt oss allt, och det väll är vårat eget ansvar om vi kommer kommer ihåg det eller inte, definitivt tycker att vi ska lära oss något nytt istället! Något annat är att hon kan nedvärdera oss "solare" ibland, som när hon bar om ursäkt till kaptenerna när hon skulle förklara för oss "solare" vad ordet separera betyder då hon tyckte att vi inte visste detta..» (Dåligt)
- Sämsta kursen hittills» (Dåligt)
- Väldigt intressant kurs, men p.g.a. examinationens utformning i förhållande till det man lärt sig dras intrycket ner.» (Dåligt)
- pga dåliga lärarprestationer » (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Shipnet»
- Befraktningsspelet! Mycket intressant och roligt! Gästföreläsningar och berättelser från arbetsliv. »
- Befraktningsspelet, det är roligt och lärorikt! Man lär sig av sina misstag :)»
- Befraktningsspelet»
- befraktningspelet»
- Befraktningsspelet då detta var roligt. Shipnet vållade ju problem vilket ni säkert känner till. Då jag går i Sk hade jag svårt att motivera mig att lägga tid på att Shipnet. Däremot förstår jag att det är väldigt bra för Sol att lära sig detta program då 70% (?) av marknaden använder detta. »
- Befraktningsspelet, mycket bra, man lär sig om vilka dokument som ska skickas, till vem och vad som ska stå i! Om man ska använda shipnet (vilket är både bra och dåligt, bra att man får se på ett system men dåligt eftersom vi ska göra egna kalkyler på tentan), så måste det vara bättre instruktioner om hur den används. Mest tiden gick åt till att försöka göra rätt på shipnet.»
- Befraktningen i grupparbete»
- Gästföreläsarna. Spelet.»
- Strukturera upp föreläsningarna mer och ge tydligare och konkreta mål»
- Befraktningsspelet var givande och framförallt roligt!»
- Befraktningsspelet»
- innehållet»
- Befraktningsspelet, men Shipnet borde vara igång och fungera vid start. Vi har fått sitta otaliga timmar med ett system som inte har fungerat. Barnsjukdomar kan man förstå men att inte ens testat systemet innan är skandal.»
- Bra med praktikfall samt tentamen»
- befraktningspelet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren bör bytas ut.»
- Något mer strukturerade föreläsningar, vid något tillfälle hade inte läraren lösningen till en uppgift som gjordes på tavlan. Visserligen fick vi den i efterhand, men det kan bli förvirrande för oss studenter om inte läraren är helt säker på svaren på övningar.»
- Shipnet genomgång, presentationer under föreläsningar och en röd tråd genom hela kursen. »
- Vi behöver en lärare som besitter kunskapen om ämnet. Dessutom behövs mera undervisning i Ship Net.»
- Shipnet, de gav ingenting, jag tror inte jag kommer ha någon glädje av att jag sett det faktiskt. Fler föreläsningar med Fredrik. Fredrik är lätt att förstå han krånglar inte till saker som Anna gör och han gör inte fel så fort det är beräkningar inblandat.»
- Kurslitteraturen kanske på något sätt kan sammanslås med den i Sjöfartsekonomin, eller att man har en tenta på föreläsningarna mer istället. Jag tycker att föreläsningarna antingen ska följa boken mer så att man känner igen det man läser någorlunda, som det är i andra kurser. Jag tycker åtmintone att man ska lära sig något när man går på föreläsningarna.»
- Läraren»
- Uppläggningen av föreläsningar»
- Mer tydlighet kring svåra begrepp och beräkningar. »
- En lärare som inte krånglar till det och håller sig till ämnet under förekäsningarna»
- Ta in gästföreläsare i början och försök ha backuper. »
- Kurslitteraturen var bortkastade pengar, så denna bör ses över. Med all respekt så måste examinationen förbättras.»
- Läraren»
- Strukturerade föreläsningar där PP är rätt från början och man bör hinna gå igenom alla slides vilket inte har varit fallet i alla lägen. Sen bör man räkna mer i befraktnings spelt och inte använda shipnet där vi även fick en bristfällig utbildning»
- mer organiserad lärare, som har koll på sina föreläsningar och dokument på pingpong. »
- Resten»
- Rimlig tenta utefter vad vi lärt oss och vad som gåtts i genom»
- P.P »

16. Övriga kommentarer

- Kul kurs!»
- Jag vill nog påstå att jag inte lärt mig någonting under föreläsningarna. Det jag har lärt mig har gjorts i grupp med andra studenter utanför lektionstid. »
- Anna måste jobba på sin attityd mot oss elever. Det fungerar inte att hon sitter på sina höga hästar och idiotförklarar oss. Hon tjatade hela kursen om att det här minsann var en högskolekurs, samtidigt kändes det som om hon höll i en kurs på gymnasiet. Det värsta var när en i klassen frågade om det fanns facit att köpa till kursboken, och hon SKRATTADE åt honom. Det var en helt relevant fråga, det är jättesvårt att se om man har rätt på frågorna i boken då det är ganska svårt engelska och det är lätt att missuppfatta speciellt som Anna sagt att det skulle komma frågor från boken på tentan. Sen att hon skrev att det var så mycket repetiotion var för att vi inte hade lärt oss något på sjöfarts ekonomin. Det skriver hon efter mitten-möten där det kommit upp att det är låg nivå. Hur kan hon säga att vi inte lärt oss något när nästan alla har tentat godkänt? Har man godkänt ska det räknas att man kan den! Hon sågar ju dessutom sina kolleger Fredrik och Carolina vid fotknölarna genom att säga en sådan sak eftersom det innebär att de gav en kurs med för låg nivå eftersom de flesta klarade kursen och då måste ju tentan också varit en låg nivå, eller? Detta visar på den enorma brist anna har att hon inte kan ta till sig kritik, då representantern på mitt mötet säger att det är för mycket repetition det här har vi hört förut vi vill lära oss nya saker. En bra lärare hade tyckt det var kul att eleverna hungrar efter nya saker och lagt upp ribban en nivå, men anna kör istället på att nej vi studenter kan ingenting. Sen när det väl kom nya termer så förklarar hon inte de ordentligt, så när jag senare läser om de så har jag förstått ganska så fel på föreläsningarna och jag var inte den enda. Nu veckan innan tentan fick jag reda på att det var skillnad på bunkerkalkyl och bunkerplanering, och jag var inte den enda det var många som inte visste det. Och så har det varit med mycket, det visar bara på den nivån som anna undervisar på. Hela den här kursen känns som att hon bara försöker sätta dit oss och tycker vi är dumma i huvudet och det är ingen kul känsla att ha som elev. Det var först sista föreläsningarna som det började komma nya och fördjupande saker och då gick de bara igenom som hastigast. Sen varför kom det bara tank föreläsare? Det skulle varit mer givande om det varit lite torrlast också, alla kommer inte jobba inom tank, bara för att anna har gjort det...»
- en satsning på COPS kan vara bra.»
- Gästföreläsarna kanske ska väljas med lite mer omsorg då mannen som skulle föreläsa om vetting sa "jag kan inte så mycket om vetting, jag förstår inte varför Anna vill att Jag ska föreläsa om det." Och om det är svårt att få tag på rimliga föreläsare, förläs själv om det för oss. Sedan är det inte Ok att en lärare har så taskig attityd mot hälften (?) av eleverna. Att nedvärdera SoLare för att vi är SoLare. "Jag ber om ursäkt kaptener, men vi har solare här.." Och varför skulle man behöva förklara vad "separera" betyder för solare, eller vad begreppet VAB står för? Det finns mycket att ha synpunkter om och jag hade mycket hellre haft Fredrik i denna kurs och det har inte att göra med att Anna är kvinna utan att hon inte har förmågan att förmedla den kunskap hon besitter!»
- Chalmers har ett bra rykte i hela världen, ska detta hållas uppe måst något drastiskt ske! NU!»
- Tentan var lite väl svår och komplicerad. Tittar man på äldre tentor så var det så stor skillnad i svårighetsgrad att de gamla tentorna skulle höra hemma i en A kurs medens den tenta vi skrev verkade tillhöra C kurs. Tycker inte det är rättvist att vissa tidigare år har fått sitt betyg dömt från en tenta som var så mycket lättare än den tenta vi skrev. Skillnaden på svårighetsgraden var utanför denna värld»
- Inte tydlig lärare»
- Tack för en lärorik kurs!»
- Bara för att man går i SOL1 betyder det inte att vi är korkade!!! Vi vet vad separera är, vi vet vad VAB är osv. Det var ett jäkla påhopp på oss hela tiden! Dålig stil, läraren skall vara vuxen och mogen nog att inte vara tyken när någon ställer en fråga! »
- Tycker inte det är lämpligt att någon som kommer från arbetslivet och börjar undervisa, antagligen för första gången, får ansvara helt för kursen. »
- värdelös tenta.»


Kursutvärderingssystem från