ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik, KVM091, Lp1 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-10 - 2011-11-06
Antal svar: 63
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten sist i enkäten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

63 svarande

Högst 15 timmar»12 19%
Cirka 20 timmar»11 17%
Cirka 25 timmar»10 15%
Cirka 30 timmar»22 34%
Minst 35 timmar»8 12%

Genomsnitt: 3.04

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

63 svarande

0%»0 0%
25%»2 3%
50%»3 4%
75%»21 33%
100%»37 58%

Genomsnitt: 4.47


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

63 svarande

Jag har inte sett/läst målen»28 44%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 26%

Genomsnitt: 2.34

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»35 83%
Nej, målen är för högt ställda»7 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»12 27%
Ja, i hög grad»19 43%
Vet ej/har inte examinerats än»12 27%

Genomsnitt: 2.95


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»8 12%
Ganska liten»17 26%
Ganska stor»31 49%
Mycket stor»7 11%

Genomsnitt: 2.58

7. Till hur stor hjälp var räkneövningarna/räknestugorna för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»5 7%
Ganska liten»16 25%
Ganska stor»21 33%
Mycket stor»21 33%

Genomsnitt: 2.92

8. Till hur stor hjälp var projektuppgiften för din förståelse av motsvarande kursmoment?

62 svarande

Mycket liten»10 16%
Ganska liten»7 11%
Ganska stor»34 54%
Mycket stor»11 17%

Genomsnitt: 2.74

9. Till hur stor hjälp var laboration 1 "Jämvikt mellan ånga och vätska hos binära vätskeblandingar" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

63 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»11 17%
Ganska stor»27 42%
Mycket stor»23 36%

Genomsnitt: 3.12

10. Till hur stor hjälp var laboration 2 "En gasjämvikts temperaturberoende" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

63 svarande

Mycket liten»5 7%
Ganska liten»15 23%
Ganska stor»29 46%
Mycket stor»14 22%

Genomsnitt: 2.82

11. Till hur stor hjälp var laboration 3 "Laboration med värmepump" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

63 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»12 19%
Ganska stor»28 44%
Mycket stor»21 33%

Genomsnitt: 3.07

12. Till hur stor hjälp var laboration 4 "Laboration i energibalanser" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

63 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»21 33%
Ganska stor»25 39%
Mycket stor»15 23%

Genomsnitt: 2.84

13. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»13 20%
Ganska stor»26 41%
Mycket stor»20 31%

Genomsnitt: 2.98

14. Till hur stor hjälp har utdelat material (sammanfattningar etc) varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»6 9%
Ganska liten»14 22%
Ganska stor»25 39%
Mycket stor»18 28%

Genomsnitt: 2.87

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»6 9%
Ganska bra»30 48%
Mycket bra»24 38%

Genomsnitt: 3.22

16. Endast för TM-teknologer: Fyller den förberedande kemiföreläsningen någon funktion?

15 svarande

Ja»8 53%
Nej»7 46%

Genomsnitt: 1.46


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

63 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 9%
Ganska bra»26 41%
Mycket bra»22 34%
Har ej sökt hjälp»9 14%

Genomsnitt: 3.53

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

63 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 19%
Mycket bra»48 76%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.79

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

63 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 17%
Hög»45 71%
För hög»7 11%

Genomsnitt: 3.93

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

63 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 14%
Hög»36 57%
För hög»18 28%

Genomsnitt: 4.14


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

63 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»11 17%
Godkänt»20 31%
Gott»22 34%
Mycket gott»8 12%

Genomsnitt: 3.36

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet är väldigt lärorikt och intressant. Det är på precis rätt nivå så att man känner att man kan klara det på egen hand men ändå inte för lätt så att man inte lär sig något. »
- Labbarna»
- nikola»
- Laborationerna, de förtydligade bra vad momentet handlade om.»
- De många räkneövningarna och dessutom laborationerna och projektet som faktiskt var väldigt lärorika.»
- laborationerna, dem va jätte bra. projektet, va precis lagom med tid och man fick så mycket hjälp som behövdes osv. övningarna, lagom många och lagom med tid för att fråga och få hjälp»
- Sammanfattningshäftena var bra, lika så laborationerna och matlab-projektet gav bättre förståelse.»
- Laborationer och projekt, är viktigt att få någon form av praktisk förståelse till det man ska lära sig.»
- Föreläsare och övningesledare! De har varit kanon!»
- Nikolas föreläsningar och sammanfattningar»
- Laboration 3 och 4.»
- labarna är ganska bra även om de tar väldigt mycket tid. Bra att man slipper skriva labrapport på TD2, vi har extremt mycket att göra i och med 4 labar, ett projekt, samtidigt som vi har projekt i komplexkursen samtidigt. Man har väldigt ont om tid att hinna räkna de vanliga övningsuppgifterna och sätta sig in i kursen. Mycket bra med utdelat material och sammanfattningar.»
- Labbarna var mycket bra och Föreläsarna. »
- Labbar och projekt eller andra "verklighetsnära" undervisningsformer.»
- Strukturen, det är skönt med en kurs som är så tydlig.»
- Övningsledaren i grupp 3, Johan, han skall bevaras till nästa år. Mycket bra och trevlig. Även laborationshandledarna var mycket bra.»
- Tyckte att vår övningsledare var utomordentligt bra! (minns inte namnet men hon var den enda tjejen..)»
- räknestugor, labbar, introföreläsningen för TM»
- Strukturen och organisationen med alla stenciler, sammanfattningar och dulikt var jättebra! Strukturerad kurs!»
- laborationerna och sammanfattningarna.»
- Laborationsredovisningarna»
- sammanfattningar, räkneövningar, kvaliten på tentaförberedande föreläsningar och räkneövningar»
- Johan Isaksson som övningsledare! Han var jättebra.»
- Laboration med värmepump»
- Allt!»
- Elliot/Lira=grym kursbok. Sammanfattningarna. »
- Sammanfattningarna som man fick var bra att ha. »
- Sammanfattningarna är mycket bra guide men många formler som vi måste bevisa saknas.»
- räkneövningar»
- Nikola Markovic. En av de mest inspirerande lärare jag har haft möjlighet att bli undervisad av. »
- Formen för föreläsningar var bra, räkneövningarna med Maria var grymma, hon är det bästa under denhär kursen!! Att man får ha boken på tentan. Sista föreläsningen med mentometerknappar - grymmt!»
- Nikola är är väldigt bra föreläsare som lägger upp kursen på ett sätt som gör det lättare att ta till sig innehållet. Sammanfattningarna tycker jag skall finnas till nästa kurs också. »

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tiderna för räkneövningarna. De borde läggas efter föreläsningarna och inte före!»
- vamling»
- Tycker inte att boken är helt användarvänlig (vet dock att den skall bytas ut, så då är ju allt väl). Sedan tycker jag också att föreläsningarna ofta kändes ganska ostrukturerade. För mig hade det varit bra om föreläsarna mer hade poängterat vad som var slutresultatet, "det viktiga", efter en lång härledning.»
- tycker det har varit bra»
- Tydligare anknytning till kemin vi redan läst, samt mer resonemang grundade i den "logik" vi redan har vad gäller kemi skulle underlätta. Kurslitteraturen (Elliot/Lira) är enligt mig helt värdelös på att ge förklaring till sambanden den presenterar. Jag upplevde kursen som väldigt mycket stapling av formler och matematisk härledning av samband, vilket känns väldigt abstrakt när man är van att se på kemi med mer logik (men säkerligen är en väldigt bra infallsvinkel för TM). Jag upplever även att demonstrerade/rekommenderade tal och räkneövningar började på en för hög nivå och man förväntas förstå väldigt många samband samtidigt redan från början. Det är svårt att koppla ihop flera saker samtidigt innan man lärt sig vad vart och ett handlar om. Att inleda kursen lite mer grundläggande i detta avseende skulle säkerligen underlätta förståelsen när man börjar baka ihop alla uttryck till ytterligare nya formler senare i kursen.»
- Lennart borde stå för en mindra del av kursinnehållet. Nicola borde stå för mer.»
- Fler gamla tentor att öva på inför tenta.»
- Kursboken»
- Jag tycker det hade varit bättre om föreläsarna körde några föreläsningar var i rad, istället för varannan.»
- Jag tycker att Lennarts föreläsningar är aldeles för röriga och opedagogiska. Det verkade som han inte riktigt har koll vissa gånger, skriver fel i flera ekvationer mm. För att förbättra föreläsninarna kan han tänka på att sätta rubriker INNAN ett moment eller nytt avsnitt gås igenomoch inte i slutet, lösa exempel på en gång utan avbrott eller utsvävningar, samt skriva i en följd på tavlan istället för att hoppa mellan tavlor och rita pilar kors och tvärs. Det blir bara förvirrande och svårt att följa. Tentorna är väldigt svåra, känns inte som de hör ihop med kursen utan bara är massa specialfall. varje uppgift är dessutom jättestor, fler deluppgifter som inte bygger på varandra vore bättre. Tydligare formulerade frågor på tentorna utan massa onödigt text vore bättre. Dessutom är det väldigt lite tid med 4 timmar, skulle varit bättre med 5 timmar.»
- Längre tid på tentan och uppgifter som är mer lika tentauppgifter bör gås igenom på övningarna. Helst en ny bok eller kompl. då den förklarar vissa grejer men utelämnar andra helt. Bättre övningaledare. Man kan inte lösa tal med härledningar av ekvationer som inte ens nämns i kurslitteraturen och sen inte ens veta var det kommer ifrån, hur ska vi då veta? Fler konsulationstillfällen!»
- Att alla elever for tillbaka deras projekt samtidigt. Det kan inte vara retvist att der kan gå 14 daga mellan olika grupper for tillbaka deras första retur.»
- En aning mera struktur i föreläsningarna önskas.»
- Jag tycker att Vamlings delar av kursen ska sammanfattas på samma sätt som Nikolas»
- kursboken, upplägget till introföreläsningen för TM, samarbete mellan föreläsarna så att föreläsningarna inte överlappar varandra, förberedande uppgifterna till labbarna »
- Jag tycker inte att det känns okej att en räkneövningsledare säger att uppgiften är "tämligen enkel" att lösa om i princip varje uppgift. (Eller egentligen om en enda uppgift eller deluppgift.) Särskilt inte i en kurs där så många kuggar och förmodligen sitter på föreläsningar/räkneövningar och kliar sig i huvudet och inte förstår. Jag tycker att det är respektlöst och visar på dålig förståelse för studentens situation. Det säger sig självt att en räkneövningsledare som bör vara duktig på sitt ämne och som dessutom gjort uppgiften i förväg tycker att den är enkel! Det hjälps inte att man råkar ha TM-studenter som har bättre kugg-statistik på tentorna och förväntas fatta allting fort. Det är fortfarande respektlöst att säga är något är "tämligen enkelt" när det uppenbarligen(?) inte är det. Skärpning Bobo!»
- Känner att arbetsbelastningen var väldigt hög men det är samtidigt svårt att göra något åt det. Tycker också att man kanske kunde ta mer exempel på föreläsningarna, det blev lätt så att begrepp och konstanter bara definierades utan att man fick en känsla för vad det handlade om.»
- Tentan är väldigt tung. Det känns som 5 st inlämningsuppgifter som skall göras under en stressig tid på 4 timmar. Det räcker att man tänker lite fel i början av en uppgift så har man lätt gjort av med 30-60 minuter innan man inser felet. Då finns det ingen tid att hinna med alla uppgifter till 100%. Jag tycker ni skall se över tentan och kanske ha några lite lättare uppgifter och kanske 2 eller 3 st tyngre uppgifter liknande dem som finns på tentan vi skrev.»
- Del två av projektet, det gav ingenting!»
- hel labutrustning»
- en sammanfattning av motsvarande kaliber åt den tekniska termodynamiken! Gör laborationer lite mer förståelseinriktade istället för att det ska handla om att utföra så många beräkningar på en miniräknade möjligt under fem timmar.»
- Föreläsarnas attityd till TM. Trots att vi fick många 5or förra året betyder det inte att vi hade det lättare, det var väldigt många av dem som inte skrev tentan då.»
- Inget!»
- ta bort labb 1 och 2 dom var dåliga och det blev lite mycket. Ta bort projektet. kap 8-11 får man gå igenom på ett bättre sätt. Boken är dålig, för lite relevant information, svårt att se igenom vad som är relevant och icke relevant så byt ut den med»
- Den inledande föreläsningen för TM. Tanken är god för TM (eller åtminstone jag) hade inte tillräckliga kemiförkunskaper. Introföreläsningen kändes dock som att den bara var förvirrande - både jag och dem jag har diskuterat saken tyckte att det nästan kändes som en "skämtföreläsning" - det kändes inte rimligt att gå igen så mkt så snabbt. Tydligheten av vad man egentligen skulle göra i projektet skulle också kunna förbättras - handledare gav instruktioner och riktlinjer som ibland sa emot varandra. »
- Det var svårt att fatta i början var övningsledarna fick alla värden på H och liknande när de hämtade ur tabeller, så det hade varit bra om de alltid hänvisade till att "Nu hämtar jag ett värde ur tabell" och vilken tabell och sida det var. Det var inte alltid lätt att fatta om värdenavar givna i uppgiften eller om man hämtade det ur tabell. Samma gällde på vissa exempel på föreläsningarna, där det inte alltid sas vilka värden som var givna i uppgiften, vilka man hämtade ur tabell och vilka man faktiskt räknade ut. Mer tydlighet kring det hade varit bra. »
- Övningsledarna har ingen koll och ger ingen konkret hjälp utan säger bara att så här gör man. Tycker inte detta gör mycket för inlärningen. »
- mer räkneövningar så att tiden räcker till att räkna själv. Kanske skulle vara bra med en lektion i veckan för självstudier. »
- Föreläsningarna ska inte bara fokusera på härledningar av olika uttryck. »
- Lennart bör helt klart se över sin metod att lära ut. 1: Man förstår inte dubbelt så mycket genom att Du pratar hälften så snabbt. 2: Det finns ingen mening att ha en föreläsning om Du enbart läser innantill och inte kan besvara frågor som strävar utanför denna mall. 3: Sluta genast upp med att enbart hänvisa till kurslitteraturen när en fråga Du inte kan dyker upp (majoriteten av frågor) 4: Kurslitteraturen skall INTE vara ett krav för att kunna skriva en godkänd tentamen, så som det inofficiellt är nu 5: Det heter kondensantion/evaportaion och inte daggpunkt/bubbelpunkt, för helvete 6: Ett "prim", exempelvis y", är en beskrivning av derivatan av en envariabelsfunktion alt. x-derivatan i en flervariabelfunktion, och är för helvete inte beskrivning av en godtycklig konstant som Du själv tycker är sammanhörande med en annan konstant på något logiskt sätt men som fortfarande inte har något med differentialekvationer att göra.»
- Det är bra att ha en inledande föreläsning med TM men som den var i år blev det mer som en skrämselföreläsning. Det var inte förren sista veckan på kursen som jag förstod allt som gicks igenom under den föreläsningen eftersom det inte var en intro i kemi utan en intro i hela termon. MAN SKA INTE GÅ IGENOM ALLA HUVUDSATTSER I EN KEMIINTRODUKTION!!! Istället bör man repetera hur man räknar med mol, molmassor, desnsiteter och så vidare. Hur olika diagram över kemiska processer ser ut, vilka processer som släpper ifårn sig energi och vilka som tar upp. Olika saker på atomnivå helt enkelt. Jag vet att vi inte sa till att han skulle pausa men det är ju omöjligt att veta att det inte var de kunskaper kemiarna hade med sig in i kursen som gicks igenom utan de kunskaper de hade med sig UT UR kursen. Överhuvudtaget behövs en bättre behandling av TM eleverna, det är inte ok att höra när man inte förstår en labb (i detta fall värmepump) "ni går ju TM så ni kommer ändå få femmor" och då inte få någon förklaring på frågan. Det var faktiskt bara hälften av TM eleverna som skrev tentatan förra gången och av dem fick 2 pers femmor. Visst det gör vårt snitt bättre än kemiarna, men om de också skulle skita i att skriva tentan skulle deras snitt gå upp. Eftersträvansvärt? Projektresponsen måste komma tidigare, man vill inte sitta med den veckan innan tentan ju. »
- Det vore bra om det fanns sammanfattning till Lennarts del av kursen med.»

24. Övriga kommentarer

- Glöm inte att ge en massa beröm till de doktorander som hjälpt till som labhandledare och övningsledare. Speciellt Charlotte och Lena som var labhandledare på TD1 och TD4. De var väldigt duktiga, roliga, peppande och samtidigt seriösa. »
- Det var svårt att hitta information på kurshemsidan, information om att det var projekt på torsdag klockan 8 var väldigt oklar (det stod inte projekt på schema på nätet).»
- man kommer väldigt i osynk med labbarna. det är svårt att labba på något man inte gått igenom i kursen.»
- I och med att jag läser om kursen, så har jag inte behövt göra alla moment i år. Har därför utgått från hur jag upplevde en del av sakerna förra året när jag svarade på vissa av frågorna. »
- För mig en svår kurs. Kan bero på att man som TM-are saknar förkunskaper och inte är van vid många begrepp inom kemin. Kan också helt enkelt bero på att jag överlag tycker kemi är jobbigt och tråkigt.»
- Kunde inte hitta kursmålen när jag letade efter dem, enklare/tydligare åtkomst vore bra. »
- Dom flesta av Lennarts föreläsningar var ganska dåliga. Tyvärr lyckas han inte få fram det man ska lära sig, utan gör bara att allting blir en röra genom ständiga felsägningar/felskrivningar. Skriver inte detta för att vara elak utan för att framtida kursdeltagare ska ha en bättre chans att tillvarata kursinnehållet.»
- Att jag svarat att kurslitteraturen bara varit till ganska liten hjälp ska tolkas som att boken är krånglig, ordtung och svår att förstå. Självklart har jag lärt mig mycket genom boken, men jag tror att en bättre bok hade kunnat hjälpa mig snabbare och mer.»
- Formler överallt!»
- Stort plus att föreläsarna är så engagerade i kursen och i att studenterna ska kunna ta till sig materialet.»
- En rolig men svår kurs, det känns inte som att tentafrågorna liknar de i boken så mycket, vilket gör att det krävs väldigt mycket »
- Kul kurs!»
- Kursboken är väldigt dålig, dels så frångår boken de internationella enheterna, är skriven på en svår engelska, och det är svårt att urskilja vilken formel som ska användas för vad»
- Det hade varit bra om det fanns mer möjlighet till skrivna kommentarer i aktuella kursutvärdering. Om man till exempel tyckte att kursadministration, webbsida, utdelat material mm fungerade dåligt får man ingen möjlighet att specificera vad som fungerade dåligt eller varför. Då är det ju jättesvårt att veta vad man ska ändra på och då är det ju knapps värt att ställa frågan. Till nästa gång kan det gärna vara ett kommentarsfält till varje "kryss"-fråga så att man kan specificera vad man är nöjd/missnöjd med. »
- Tycker det kändes lustigt att man vet att det är TM som prylar klara tentorna och då ger man dem extra hjälp men för ossi på K som inte klarar tentorna lika bra sker ingen förändring. Tycker det är lite konstig.»
- Inget speciellt»
- Årets tenta hade inga direkta typfrågor vilket gjorde att man lurades ordentligt av de gamla tentorna»
- rolig kurs, verkligen en brygga till kemiteknik från kemikursen!»
- Nej!»
- Studieportalen funkade inte så bra, det gjorde att det inte var så lätt att komma åt det material som var utdelat. »
- Det är alldeles för mycket formler i denna kurs för min smak. Vissa föreläsningar var bara skrivande av en formel hela tiden. För mycket riktad mot TM t.ex varför utvärderar ni aldrig summorna om det bara är 2 ämnen vi ska räkna på? Saknar även kemianknytning, labbarna hjälper mycket dock så fick vi bara labba i 2 av de 4 TD3 och TD2 kändes mer som räkneövningar.»
- En väldigt givande kurs med en svår tenta. »
- Det bör göras ytterst tydligt med vilka delar man väljer att approximera. Just nu är det approximerat till höger och vänster utan att det beskrivs VAD det är som tas bort ur beräkningarna, med resultat att allt vi nu har lärt oss är inkonsistent och det finns ett godtyckligt antal sätt att lösa samma uppgift. Det är för mig helt jävla fantastiskt att det bara är ett av dessa sätt som bedöms som det rätta.»
- Lägg av med att skriva citationstecken kring allt. Vadå "omöjligt"?? det stör inlärningen. Fundera på att ha G och överkurs delar så att det inte blir så mycket och så rörigt. Fundera på hurivida kopir på sidor ur "dataochdiagram" är tillåtna på tentan coh informera kring detta. Labbarna och prjektet hörde väldigt bra ihop med kursen, var väl genorabetade och bra. Konstigt att man lämnade in labbrapporterna där alla andra kan se dem och ta dem? Skriv inte att en labb bakom bibloteket om det inte är Chalmersbibloteket ni menar! Hur 17 ska TM veta att det finns ett kemibiblotek i en källare nånstanns??? Lycka till emd utvecklingen av kursen! Termo är roligt, egentligen:) »


Kursutvärderingssystem från