ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra, del B, TMV036, Lp2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

70 svarande

Högst 15 timmar»4 5%
Cirka 20 timmar»12 17%
Cirka 25 timmar»21 30%
Cirka 30 timmar»22 31%
Minst 35 timmar»11 15%

Genomsnitt: 3.34

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

70 svarande

0%»1 1%
25%»2 2%
50%»3 4%
75%»15 21%
100%»49 70%

Genomsnitt: 4.55


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

70 svarande

Jag har inte sett/läst målen»37 52%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 18%

Genomsnitt: 2.1

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»40 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

48 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 18%
Ja, i hög grad»23 47%
Vet ej/har inte examinerats än»16 33%

Genomsnitt: 3.14


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 8%
Ganska stor»24 34%
Mycket stor»39 55%

Genomsnitt: 3.44

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»9 12%
Ganska stor»35 50%
Mycket stor»25 35%

Genomsnitt: 3.2

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»36 51%
Mycket bra»32 45%

Genomsnitt: 3.42


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»35 50%
Mycket bra»24 34%
Har ej sökt hjälp»10 14%

Genomsnitt: 3.61

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»13 18%
Mycket bra»52 74%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

70 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»35 50%
Hög»30 42%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.44

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

69 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»28 40%
Hög»39 56%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.62


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»11 15%
Gott»40 57%
Mycket gott»19 27%

Genomsnitt: 4.11

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Katarina som föreläsare!»
- Bra med anteckningar på kurshemsidan!»
- Lärarledda lektioner»
- Begripliga föreläsningar.»
- SI-matten»
- Bra med OH-bilder på kurshemsidan, dock inte så bra sammanhang med föreläsningarna alla gånger...»
- SI-matten! Bra och tydlig planering! Duggorna!»
- Katarina är jättebra! »
- Duggor were nice. Take the pressure off from the tenta.»
- Strukturen och duggorna»
- Att varje ny sak beskrevs klart och tydligt så man fick en bra start på varje nytt moment.»
- Kursansvarig var väldigt hjälpsam och även om jag inte sökte hjälp så kändes det som att man kunde få hjälp lätt. Mycket info och lättillgänglig sådan också.»
- Duggorna var jättebra att ha, det gör att man repeterar även under kursens gång.»
- Bra föreläsningar! »
- Duggorna»
- Bra med OH-bilder på hemsidan så att man kan ta igen om man missat någon föreläsningen eller ej hunnit skriva av.»
- Duggorna»
- OH bilderna som lades ut på kurshemsidan efter varje föreläsning.»
- Bra information av Katarina, bra med duggor, bra med SI-matte. »
- SI-matten! Och antalet övningstillfällen. »
- Arbetade exempelberäkningar på kurshemsidan.»
- Har varit bra med duggor varannan vecka som ger bonuspoäng. Det har i alla fall fått mig att ligga bättre i fas med undervisningen.»
- Föreläsningarna har varit bra, tydliga och förståeliga. »
- Möjligheten att prata med kursutvärderare, att få hjälp direkt på föreläsningstillfället och också att kunna fråga senare...»
- Duggorna! Jättebra koncept som fick en att hålla sig bra i fast och med möjlighet att få bonuspoäng.»
- Duggorna var ett bra sätt att se till att man hängde med i undervisningen! Och Lay är en väldigt bra bok, det är lätt att förstå och lära sig med hjälp av den. »
- Det var bra föreläsningar. Och övningshjälpen som lades upp på kurshemsidan var också väldigt användbar om man körde fast med uppgifterna.»
- Mer komplicerade exempel på föreläsningarna då endast de absolut enkla granskades .»
- Elevers medverkan vid val av demo-uppgifter.»
- Antalet uppgifter var lagom.»
- Lektionerna samt SI!»
- Mycket bra info på hemsidan och bra föreläsningsanteckningar som ibland var mer lättförståeliga än ens egna antecknikngar.»
- Föreläsningarna var väldigt bra!»
- si»
- Användningen av kurshemsidan, over head-bilderna och övningshjälpen var väldigt hjälpsamma!»
- Duggor»
- Bra upplägg med OverHead.»
- I princip allt.»
- Duggorna och SI-matten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort si-matten »
- Mer hjälp på matlab! »
- GENOMGÅNG FÖR MATLAB!!! det är omöjligt att plötsligt lista ut hur man ska göra något man aldrig gjort förr!»
- Högre tempo, känns som saker gick fortare fram i boken än vad man hann med på föreläsningar.»
- overheadbilderna var lite jobbiga. man visste inte riktigt om man skulle behöva dem eller inte»
- Studioövningarna måste förändras! Tycker inte att jag har lärt mig någonting hur jag programmerar även om jag förstår matematiken bakom. Jag vill ha tydligare genomgångar från början hur matlab fungerar, tycker inte att jag fick det i ALA A och inte heller i ALA B. Även lärarna under dessa tillfällen borde bli bättre på att ÖKA FÖRSTÅELSEN för matlab och inte bara "rätta till" det som blivit fel. Fler lärare behövs!»
- Det hade varit bra med snabb genomgång av varje dugga så man vet vad som blev fel och kan ta lärdom av dem!»
- The duggor could amount to more points while the bar reaching maximum points should be significantly higher. The required skillgap between 1 point and 6 points is fairly narrow. So to make this uppmuntring more tempting, the test should have questions that could amount to bigger gain if those could be answered. On the other hand one could argue that 8 points in a max 50 points test could be too much, but then again in chemistry bonuspoints can be obtained 32(?) which is roughly one third of tentans points.»
- Inget jag kan komma att tänka på direkt.»
- Kanske en lista på kurshemsidan till vilka bevis som man skulle kunna på tentan. Vad jag vet så fanns det ingen. »
- Bra om Katarina kunde gå igenom lite mer komplicerade exemel på tavlan, nu har det ofta varit de allra enklase typerna av problem som tagits upp på tavlan, vilket gör det svårt när man väl kommer till svårare problem i boken.»
- Kanske lägga lite mer tid på differentialekvationer. »
- lite mer avancerade exempel på föreläsningarna, det kan bli en ganska stor kontrast mellan uppgifterna i boken och föreläsningarna. »
- Lite längre tid för att utföra duggorna. Gör man ett fel så hinner man inte rätta till det även om man kan..»
-
- De matematiska bevisen tycker jag själv borde vara med vid tentamen. »
- Kanske gå igenom allt i lay tillsammans? Inte hoppa så mycket mellan böckerna. »
- Matlabövningarna bör innehålla mindre redan skriven kod.»
- Lektionerna med matlab. Jag skulle vilja ha sett mer undervisning där metoder förklaras lite tydligare.»
- Att föreläsaren, examinatorn, försöker håller schemat något bättre så att det klaffar bättre med de uppgifter/problem som räkne-övningarna tar upp som demo. M.a.o. vore det bättre m allting var lite mer synkroniserat. Då uppstår det mindre förvirring. »
- Snabbare hjälp vid Matlab-tillfällerna. Ibland kunde det ta väldigt lång tid innan man fick hjälp.»
- Jag tycker det hade varit bra om man fick tillbaka duggorna på räknestugorna som standard, då blir det lättare att se vad man har svårt för i kursen. »
- Bra om det kunde vara lite tydligare kring vad som gäller med bevis och satser. Mer omfattande föreläsningar, på en högre nivå.»
- Använd power-point istället för OH-blad och ta även upp lite svårare exempel på tavlan»
- Snabbare hastighet på föreläsningarna, och även en svårare tentamen! »
- Hade ibland varit bra om lite svårare exempel kunde gås igenom på föreläsningarna, så man har lättare att göra uppgifterna i boken. »
- högre tempo på föreläsningar! Ala A håller ett högt tempo sen blir det ett ganska segt tempo när man kommer till ala b»
- Kanske fler exempel på de svåraste uppgifterna, tex exempel och svar på de matlabfrågor som är på tentan»
- Gå igenom lite mer på föreläsningarna. Alltså lite högre tempo, men bara lite. »
- Byt kursbok. »
- I princip inget»

16. Övriga kommentarer

-
- Matlab har under denna läsperiod blivit lättare att förstå sig på.»
- The teacher was cooperative, even made effort to arrange extra redovisningstillfälle for those(me including) who had not been able to make everything in time in last läsperiod. Also the general feeling the teacher give to students is friendly, cooperative and engaging. It actually feels that teachers are there for students sake and not the other way around. »
- Bra kurs! Mycket nöjd över hur den har varit upplagd! »
- Bra och tydligt överlag. En del saker gicks igenom snabbt men var aldrig med på någon dugga/tenta och inte många uppgifter om det. Nödvändigt?»
- Jag tog inte tillräckligt stort ansvar den här läsperioden men om jag hade gått på all undervisning så hade jag nog klarat tentan galant tack vare all information och bra föreläsningar (som jag märkte de få gånger jag faktiskt var där).»
- En av övningsledarna kunde vara rätt otrevligt mot de som behövde hjälp under lektionerna. »
-
- Extremt bra föreläsare»
- Det kanske gick lite för fort med OH-papprerna för sinusreceptet och polynomreceptet.»


Kursutvärderingssystem från