ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Miljö- och energiteknik, LMS893

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-06-08
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»11 23%
Cirka 20 timmar»16 34%
Cirka 25 timmar»10 21%
Cirka 30 timmar»5 10%
Minst 35 timmar»5 10%

Genomsnitt: 2.51

- Konstruktionskursen krävde mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- parallell kurs (konstruktion gk) tog väldigt mycket tid » (Cirka 20 timmar)
- Kursen kom lite i skymundan när man gjorde konstruktionsuppgiften i konstruktionskursen.» (Cirka 25 timmar)
- Har haft mycket psykiska problem den här perioden.» (Cirka 25 timmar)
- Kursen är alldeles för stor för att vara delad på två ämnen, väldigt dåligt upplägg.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»1 2%
25%»5 10%
50%»10 21%
75%»16 34%
100%»15 31%

Genomsnitt: 3.82

- Slutade gå på Hans föreläsningar efter tre ggr, noll struktur! Men en trevlig gubbe är han!» (50%)
- Efter halva läsperioden slutade jag gå på Hans miljöföreläsningar då jag ansåg att de inte gav mig något. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

47 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 8%
Målen är svåra att förstå»8 17%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 23%

Genomsnitt: 2.89

- Flummig kurs med 2 olika lärare som verkar vilja lära ut olika saker och bägge tycker sin del är viktigaste samtidigt som dom dåda kör på som om det var 2 7.5 p kurser och inte 1» (Målen är svåra att förstå)
- mijödelen är rörigast, kursens mål och undervisningen tycker jag inte gick hand i hand» (Målen är svåra att förstå)
- föreläsaren i miljödelen hade extremt dålig struktur i sina föreläsningar och man fick aldrig kolla på vad de han prata om på föreläsningarna hade med kursens mål att göra.» (Målen är svåra att förstå)
- Hans del är extremt flummig. Ingen struktur alls.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Miljö delen är för ostrukturerad» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Energidelen har varit tydlig men miljödelen har varit mindre tydlig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen i kursen skulle utan problem kunna komprimeras ned, många av de mål som är uppsatta känns ganska onödiga samt orelevanta för kursens innehåll.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Energidelens kunskapsmål var tydliga. Miljöns var mer otydliga och svåra att greppa. De blev bättre vid kursens slut då Hans skrev om dem och gav mer hänvisning.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- klara och tydliga mål för energiteknik men målen till miljö var svåra att förstå, även om man läste boken var det svårt att svara på vissa kunskapsmål» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Angående miljödelen tycker jag att målen var klara men föreläsningarna måste kunna struktureras upp bättre.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Men det är för mycket och för många» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 61%
Nej, målen är för högt ställda»17 38%

Genomsnitt: 2.38

- Målen i sig är rimliga men som sagt för många och för mycket.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Hans miljöfrågor är konstiga.» (Nej, målen är för högt ställda)
- De två delarna är alldeles för stora tillsammans + att jag inte ser kopllingen mellan miljö och termo.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För mycket arbete, dålig uppdelning och kopplingen mellan ämnenen känns inte så logisk som tanken är» (Nej, målen är för högt ställda)
- med både delar från energi och miljö blir kursen alldeles för omfattande i förhållande till antalet poäng. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det kändes som att det var två kurser i en. Båda lärarna ville få med så mycket som möjligt, så det blev mer två kurser än en. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»15 31%
Ja, i hög grad»14 29%
Vet ej/har inte examinerats än»17 36%

Genomsnitt: 3

- tentan var för stor, det fanns inte tid att svara utförligt nog på frågorna, sammanskagninga av olia ämnen inom frågorne är inte ett bra sätt att kolla att vi kan ngt, men det gör det bara svårbegripligt i en stressad sittuation.» (I viss utsträckning)
- Det som lärarna hade tryckt extra mycket på under kursens gång kom inte upp vid tentan, vilket förvånade många. Då blev man lite förvirrad.» (I viss utsträckning)
- För mycket om miljö lagar och sånt som man kunde leta upp vid behov i framtiden. » (I viss utsträckning)
- Bra på energidelen men dåligt på miljödelen!» (Ja, i hög grad)
- Det gick inte hinna med allt på tentan, alldeles för mycket uppgifter....» (Ja, i hög grad)
- Är en tenta på 100 poäng rimligt? Jag hann precis skriva klart tentan. » (Ja, i hög grad)
- Det var svårt för vi har inte direkt fått någon ledning. Vi har fått ungefärliga "detta handlar det om" men inget konkret. (miljö)» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»9 19%
Ganska liten»14 29%
Ganska stor»18 38%
Mycket stor»6 12%

Genomsnitt: 2.44

- Har inte deltagit på så många lektionstillfällen.» (Mycket liten)
- I miljödelen, väldigt lite. boken är dessutom ostrukturerad och mycket tid läggs på att hitta informationen mellan föreläsningen och kunskapskraven ist fäör själva inlärningen.» (Mycket liten)
- avser miljödelen, energidelen var klar och tydlig.» (Mycket liten)
- Till största delen självstudier då föreläsningar varit dåliga (främst avseende miljödelen).» (Mycket liten)
- Energidelen stor, miljödelen liten» (Ganska liten)
- iallfall miljö föreläsningarna» (Ganska liten)
- Som sagt Hans föreläsningar gav mig ingenting. Det var svårt att få någon uppfattning om vad han egentligen pratade om, väldigt ostrukturerad. » (Ganska liten)
- För energidelen ganska stor. För miljödelen liten. » (Ganska stor)
- Termon har undervisningen varit bra! Miljö däremot har undervisningen varit bristfällig.» (Ganska stor)
- Energidelen: Mycket stor, Miljödelen: Ganska liten» (Ganska stor)
- Bra med energiövningstillfällen och genomgångna uppgifter. Miljön övningstillfällen var väldigt flummiga och ganska svåra att ta på allvar. » (Ganska stor)
- mycket bra för energiteknik men inom miljö var det väldigt svårt att hänga med på föreläsningen där hjälpte boken bättre» (Mycket stor)

7. Hur tycker du att studiebesöket på Renova var?

46 svarande

Mycket bra»12 26%
Bra»18 39%
Varken bra eller dåligt»12 26%
Dåligt»2 4%
Mycket dåligt»2 4%

Genomsnitt: 2.21

- Var inte där.» (?)
- givande och bra kontrast mellan studiebesök och kursinnehåll.» (Mycket bra)
- Kändes inte som ett studiebesök. Kunde lika gärna varit kvar på skolan.» (Bra)
- hade varit kul med en rundvandring» (Bra)
- Saknade en rundvandring men annars kanon!» (Bra)
- intressant, men borde varit i små grupper så man får gå runt och titta.» (Bra)
- hade velat har en visning på renova, kändes onöjdig att en hel klass skulle ta sig ut till renova och sen kunde vi inte ha nogån visning då kunde föreläsningen varit på chalmers istället. anledning var att gruppen var för stort, kanske boka in fler besök nästa gång och mindre grupper» (Bra)
- Men jag blev besviken när vi inte fick se hela anläggningen. Kan sägas i förväg i så fall.» (Bra)
- Helt onödigt att åka dit då man inte fick se något speciellt. Kan lika gärna vara på skolan.» (Varken bra eller dåligt)
- hade varit mycket mer intressant om man hade fått se något av anläggningen» (Varken bra eller dåligt)
- Det gjorde varken till eller från. Man fick ju inte se någonting av produktionen, vilket hade varit kul.» (Varken bra eller dåligt)
- Var inte där.» (Varken bra eller dåligt)
- Såg inte poängen riktigt. Det var intressant men det var inget som vi inte kunde lära oss hemma...» (Varken bra eller dåligt)
- Då hela klassen tog sig dit på egen hand hade man faktiskt förväntat sig att i alla fall få gå runt och titta lite. Det hade varit mycket smidigare att de två föreläsarna hade kommit till skolan istället, Mindre tidskrävande och bättre för miljön. Även om det fanns möjlighet att få åka dit igen och gå runt och titta, så hann man inte med det under terminens gång. Det stod att det skulle vara obligatoriska besök, men det verkade inte vara så stor grej om folk inte kom då det inte var någon närvaro. » (Varken bra eller dåligt)
- läste inte miljödelen» (Varken bra eller dåligt)
- Vi borde ha gått runt anställningen och tittade på olika process i verkligheten. Vi kunde ha haft en sådan föreläsning på Chalmers istället.» (Varken bra eller dåligt)
- Jag trodde vi skulle få gå runt och titta. eftersom vi inte fick det tyckte jag det var lite meningslöst att 90 pers åker dit istället för 2 pers åker till oss. Hållbar utveckling? Nja..» (Dåligt)
- Besöket levde inte alls upp till vad jag hade förväntat mej. Besöket hade lika gärna kunna hållts i en av Chalmers egna föreläsningssalar. Det hade gjort att folk hade sluppit ta sig den omständiga resan dit till Sävenäs» (Mycket dåligt)

8. Hur tycker du att studiebesöket på Ekocentrum var?

46 svarande

Mycket bra»8 17%
Bra»17 36%
Varken bra eller dåligt»15 32%
Dåligt»3 6%
Mycket dåligt»3 6%

Genomsnitt: 2.47

- Var inte där.» (?)
- Vettigt, men dålig tid. Fredag sista Läsveckan är inte bra!» (Bra)
- Skulle varit en heldag» (Bra)
- intressant, men göt det till obligatoriskt om det ska kännas meningsfullt, men ng uteblir » (Bra)
- Samma sak som renova fast mer intressant.» (Bra)
- Det var intressant att se alla innovativa lösningar på miljöns alla små del problem » (Bra)
- lite för basic för min del. men bra budskap i övrigt.» (Bra)
- de radade bara upp självklarheter som vilken människa som helst kunnat räkna ut. (men de kanske inte hann mer på en timme)» (Varken bra eller dåligt)
- Det känndes lite rörigt. Jag hade hellre gått runt och titta på utställningen istället för at sitta och lyssna en timme.» (Varken bra eller dåligt)
- var inte där» (Varken bra eller dåligt)
- läste inte miljödelen» (Varken bra eller dåligt)
- Våran guid verkade vara oroligt för framtiden.» (Varken bra eller dåligt)
- Föreläsarna på ekocentrum ljög så mycket i sina siffror och framlade dröm hypoteser som aldrig i verkligenheten kommer få genomslag, eller tekniskt genomförbara» (Dåligt)
- Det kändes som att vi var fel målgrupp. Det hade nog varit mer givande för en högstadieklass.» (Dåligt)
- de som höll i det överdrev till stor del, hittade på saker utan vetenskaplig grund, mycket grundades på deras egna åsikter och ej på vetenskapliga fakta.» (Mycket dåligt)

9. Ett av kursmomenten är "hållbar utveckling". Har dina kunskaper om begreppet förändrats under kursen?

46 svarande

Fördjupats i hög grad»16 34%
Fördjupats obetydligt»16 34%
Fördjupats oförändrat»14 30%

Genomsnitt: 1.95

- Konstigt formulerade svarsalternativ!» (?)
- bästa delen av kursen, den som gav mest och känns meningsfull» (Fördjupats i hög grad)
- Jag har blivit mer medveten. » (Fördjupats i hög grad)
- Inget nytt har sagt i kursen bara gammal skåpsmat som mals på nytt» (Fördjupats obetydligt)
- Vi fick aldrig någon ledning om vad det faktiskt var!» (Fördjupats oförändrat)
- Detta lilla miniprojekt gav mej ingenting. Hållbar utveckling är ett väldigt komplext område och det är svårt att skaffa sig någon uppfattning över området på så kort tid.» (Fördjupats oförändrat)
- Det var svårt att få grepp om det.» (Fördjupats oförändrat)
- läste inte miljödelen» (Fördjupats oförändrat)
- Frasen hållbar utveckling är och förblir tom» (Fördjupats oförändrat)

10. Hur tycker du redovisningsformen för momentet hållbar utveckling var?

46 svarande

Mycket bra»6 13%
Bra»20 43%
Varken bra eller dålig»11 23%
Dåligt»5 10%
Mycket dålig»4 8%

Genomsnitt: 2.58

- Det blev lite lättsammarse med sån redovisning!» (Mycket bra)
- En av de vettigaste sakerna vi gjorde i kursen» (Bra)
- intressnant, kan nog göras större till nästa år, men Tu har annat projekt samtidigt vilket gör det lite stressigt, men tidigare i kursen och lite mer omfattande kanske» (Bra)
- Intressant helt klart. Men instruktionerna var en aning oklara.» (Varken bra eller dålig)
- läste inte miljödelen» (Varken bra eller dålig)
- -Det var väll kul. Själva redovisnings tillfället kan göras mindre stressamt om teknologerna får veta i förväg vad som väntas av dem.» (Varken bra eller dålig)
- känndes sinte alls bra » (Dåligt)
- Eftersom vi inte visste vad det var så visste vi inte om vi hade rätt. Tiden blev lite knapp också...» (Dåligt)
- Det är rörigt, har inte fårr något grepp om det» (Mycket dålig)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»12 26%
Ganska stor»24 52%
Mycket stor»7 15%

Genomsnitt: 2.76

- boken borde bytas ut!» (Mycket liten)
- avser miljödelen, utdelat material oftast partiskt vinklade, ingen konkret fakta» (Mycket liten)
- Energidelen: Ganska stor Miljödelen: Ganska liten» (Ganska liten)
- Har knappt använt miljöboken. Energidelen har däremot krävt att man använt boken.» (Ganska liten)
- boken till energidelen är bra, men inte miljöboken. svårt att hitta faka i den, när man letar svar på en specifik fråga.» (Ganska stor)
- Termodynamikboken är bra, men miljöboken var mindre bra.» (Ganska stor)
- Termoboken har varit till hjälp. Miljöboken är den onödigaste bok jag köpt under min Chalmerstid.» (Ganska stor)
- Mycket av kursmålen i mijön fanns inte att hitta i boken och det tycker jag är dåligt.» (Ganska stor)
- I miljön kunde man läsa väldigt mycket men det var svårt att koppla det till målen.» (Ganska stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»27 58%
Mycket bra»17 36%

Genomsnitt: 3.32

- Rörigt med kurspm:et.» (Ganska dåligt)
- godkänt» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»24 52%
Mycket bra»15 32%
Har ej sökt hjälp»2 4%

Genomsnitt: 3.28

- Frågor som blivigt ställda har inte förklarats istället har det förklarats andra saker och frågan har bara skrattats bort!» (Mycket dåliga)
- fåga är lätt, få svar är svårt» (Ganska dåliga)
- Jag frågade vad som var viktigt en gång, svaret: Hela boken. Har även fått svaret "ni måste tänka själva". Karen var lättare att fråga om hjälp» (Ganska dåliga)
- Det vore intressant om man ibland kunde få en tydligare ståndpunkt med motivation som svar och inte bara en allmän hänvisning. Detta eftersom man då lättare kan bilda sig en egen uppfattning utan att därför köpa svaret rätt av.» (Ganska bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»10 21%
Mycket bra»34 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.69

- Diskussioner med rörande våra egna miljöåsikter har givigt mer än någon lektion.» (Mycket bra)
- annars hade man inte fattat någo alls.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 46%
Hög»20 42%
För hög»5 10%

Genomsnitt: 3.63

- Bägge lärarna krävde att man skulle lägga ner massa arbete på deras bit» (Hög)
- För mycket att hålla reda på samtidigt» (Hög)
- vi kunde ha räknat in de miljö inlämningsuppgifter som en del av sista tentan istället att tenta av ämnen på slutet.» (Hög)
- Varför känns det som om den unga generationen dvs oss har i uppgift att rädda vår planet. Vi kan inte ta avstånd från våran kultur och våra föräldras levnasmönster. Det är bara att anpassa sig» (Hög)
- delmoment (inlamningar) som tagit mycket tid (från övriga studier inför tentan i denna kurs).» (För hög)
- borde ses som två separata kurser, det är alldeles för mycket tryck i laäperioden och måpnga delar labb, miniprojakt, övningar, med samlat ist för mycket litet.» (För hög)
- Kursen bör i allra högsta grad ses om till nästa år. Det har varit alldeles för hög arbetsbelastning. Det har varit som två kurser i ett. Dessutom är det svårt att se kopplingen mellan kurserna och det gör det ännu svårare. Jag har varit totalt sänderstressad över denna kursen med både problem att sova och näsblod och då har jag ändå planerat min tid och pluggat under hela kursens gång. Det är nått som inte riktigt stämmer.» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 34%
Hög»20 42%
För hög»11 23%

Genomsnitt: 3.89

- två stora kurser med flera delmoment, speciellt när delmomenten inet gav så mycket.» (För hög)
- I kvalitet i prduktutvecklings-kursen hade vi dugga+arbete+tenta. Och det tillsammans med denna kursen har gjort denna läsperiod till den period med högst arbetsbelastning» (För hög)
- i samband med konstruktion var belastningen för hög» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»5 10%
Dåligt»13 27%
Godkänt»20 42%
Gott»8 17%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.72

- Svårt att ge ett betyg på kursen då den egentligen var två kurser i en. Mitt sammanfattande intryck av Miljön är mycket dåligt och Energin är godkänt.» (Mycket dåligt)
- Varför är miljö överhuvudtaget med som en obligatoriskt kurs. Är det inte mest en inriktning som är bra att ha om man planerar att bli skatte konsult» (Mycket dåligt)
- En ganska tudelad kurs, Bra struktur över energidelen, men mycket ostrukturerad miljödel. Detta gäller såväl förläsningar, utdelat material och tentafrågor. Tiden som gavs för att svara på tentans alla frågor var på tok för kort. » (Dåligt)
- Jag tycker det var ett flummigt sätt att lära sig miljlö på med en blandning av historia lektion och lagar. Lektionerna med hans var röriga och det var svårt att hänga med på den röda tråden.» (Dåligt)
- Poängen med Miljö är jätte viktigt men det måste läras ut på rätt sätt.» (Dåligt)
- Kursen borde splittras i en Miljökurs och en Energikurs då kursen redan nu innehåller tillräckligt mycket material för få kursen att kännas som två stycken kurser istället för en. Kopplingen mellan energi och miljö var samtidigt väldigt svag så där är ytterligare en anledningen till en seperation av kursen. » (Dåligt)
- känndes som att lärarna inte sammanvävde de två kurserna förutom på tentan där de hade gemensamma frågor.» (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det känns som att miljökurser ska hållas för sakens skull. De borde vara valbara. Energidelen var bra och givande.» (Godkänt)
- både mycket bra och mycket dåligt. Mycket bra för att den har varit otroligt lärorik och nyttig och intressant. Mycket dålig för att man fått stressa igenom alla moment och kursinehåll för att ha en chans att hänga med och klara tentan.» (Godkänt)
- Miljödelen fick sämre än energidelen.» (Godkänt)
- energidelen var jättebra och även labben var jättebra gav bra förståelse.» (Godkänt)
- En intressant kurs som tar upp viktiga ämnen. Dock skulle miljödelen vinna på att ändra upplägg till mer diskutionsinriktat. Många hade svårt att ta in informationen under föreläsningarna för att det bitvis kan vara ganska luddigt.» (Gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- miljödelen, en del som vi inte alltför ofta får känna på i andra ämnen, många studenter ogillar den, men detta tror jag mest beror på ovana vid att diskutera kring problem istället för att räkna»
- Fortsätt med energidelen!»
- Besöken!»
- Grupparbetet»
- Hållbar utv biten, eller inget helt ny kurs»
- Bättre struktur i miljödelen, och mindre antal frågor på tentan i förhållande till tiden som gavs.»
- Labben med vvx lärde man sig av.»
- Övningar med Hans var ok litte luddiga men ändå ok!»
- Jag vet inte vad som ska bevaras termo är väldigt rolig men det borde vara kriminellt att göra den tillsammans med denna miljökursen»
- studiebesök, labb»
- Boken i mijön för den var jätte intressant. Dock bör Hans knyta kursmålen mer till själva bokens inenhåll.»
- Studiebesök är jättebra för förståelse, liksom labbar och övningar.»
- Värmeväxlar labben, samt övningarna i LCA och EEA.»
- Energidelen»
- energidelen»
- Övningstillfället i Energi.»
- energiövningstillfällena»
- labben på energi»
- VVX laben, och projektarbete i miljö.»
- Energidelen och dess övergripande delar»
- Studiebesöken, men med visning av anläggningen på Renova.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- utöka jobbet kring miljödelen och lägg mer vikt vid miljöfrågorna »
- Tycker det var lite väl mycket miljömonologer, hade varit bättre med mer diskussionsgrupper för den här typen av undervisning.»
- Struktur på föreläsningar i mijlödelen. Var någpt surrigt ibland»
- dåligt upplägg av miljödelen. alldeles för många obligatoriska moment! »
- det mesta. bättre och klarare mål. Bättre utlärning. »
- Miljödelen»
- Måste bli mera struktur på miljödelen.»
- Mer organiserat på miljödelen struktur är viktigt. det var det alltså inte nu»
- Miljön bör förändras, framför allt så att den är inspirerande till miljö arbete och inte bara massa mummliga föreläsningar. En mindre tenta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
- upplägget och att lärarna samman koplar sina kurser.»
- boken i miljö borde skrotas, en mer rättvis uppdelning på tentanm lägre tryck inte som nu när det känns som 2 kurser i en ist för en delad på två!»
- Mindre förbränningsmotorteknik i energin och istälet göra den mer knyten mot mijön.»
- Tydligare struktur på miljödelen, energidelen hade för högt tempo. Man hinner inte få den djupa förståelsen för de olika delarna i energi eftersom det var så mycket.»
- Utlärningssättet i Miljön. Göra så att energidelen är lättare att förstå...»
- Separera till två kurser»
- Miljödelen, för att kursen ska verkligen ska tjäna sitt syfte och inte uppfattas som ett sätt för Chalmers att vara politiskt korrekt krävs det en högre grad av struktur och "tillämpbarhet".»
- en neutral miljödel där kurslitteratur och utdelat material är baserade på fakta, inte egna åsikter, varför läsa annars?»
- Miljö föreläsningarna, mer tydliga och noggrana.»
- miljödelen, strukturera upp det mer, vissa föreläsnigar kändes överflödiga då det inte sades något nytt på dem. »
- miljödelen, det är en viktig kurs som man absolut bör läsa men det känns onödig att har tenta i denna delen, känner inte nåt behov att kunna alla lagar eller kanventioner utantill utan det är mer allmänbildande. ett större och mer omfattande projekt inom miljö där man kanke bara jobbar två och två tror jag hade vart mer givande.»
- miljödelan av tentan, dugga mer tillämpligt kanske eller bara inlämmningsuppgifter»
- Strukturen på miljöföreläsningarna»
- Skippa miljödelen, den bara sätter krångliga ord på gamla sanningar! Karen är mycket bra!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Hela upplägget på miljödelen var dåligt, en oinspirerad föreläsare med fula PP-presentationer gjorde att studenter gick efter halva föreläsningen. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

20. Övriga kommentarer

- känns som man läser två hela kurser men bara får poäng för en. »
- Se över tentafrågorna i förhållande till tiden»
- Kursen borde delas upp i två kurser. Miljön var nog det tråkigaste jag läst på Chalmers trots miljöintresse.»
- Se överiga kommentarer»
- Tycker inte att miljö och energi var som en gemensam kurs, det kändes som två näst intill skilda kuser så det var som om man läste tre kurser denna period.»
- Kursmålen bör verkligen ses över till nästa år»


Kursutvärderingssystem från