ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk statistik och diskret matematik, MVE055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-20 - 2008-11-09
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»15 36%
Cirka 20 timmar»11 26%
Cirka 25 timmar»8 19%
Cirka 30 timmar»5 12%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.21

- Detta är nog den tråkigaste och mest meningslösa kurs vi har haft. Jag har inte lärt mig något som jag kan ha nytta av i framtiden. Har ni funderat på att ta bort denna kursen från DATAteknik??» (Högst 15 timmar)
- Jobbade inte så mycket som en vanlig student då jag bara hade inlämningarna kvar att göra. » (Högst 15 timmar)
- Svårt att uppskatta...» (Cirka 20 timmar)
- föreläsningar + de flesta övningar + inlämningsuppgifter» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»5 12%
25%»2 4%
50%»7 17%
75%»11 26%
100%»16 39%

Genomsnitt: 3.75

- Var inte med på lektionerna eftersom jag gått kursen tidigare. » (0%)
- Missat några föreläsningar, men gått på det mesta.» (75%)
- missade endel övningar pga läste annan kurs vid sidan.» (75%)
- Nästan alla föreläsningar och handledningstillfällen. Inga räkneövningar.» (75%)
- Bra föreläsningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 43%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 19%

Genomsnitt: 2.29

- Jag var inte på introföreläsningen, och har inte orkat läsa kurs-pm:et.» (Jag har inte sett/läst målen)
- läsa mål?» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 28%
Ja, i hög grad»16 50%
Vet ej/har inte examinerats än»7 21%

Genomsnitt: 2.93

- Innehållet i en del uppg på tentan hade bara blivit väldigt lätt berörda i slutet av kursen» (I viss utsträckning)
- Tentan höll i stora drag en jämn nivå, men sedan uppgifter som ingen kunnat lösa. Detta känns som något orimligt då det känns som att det inte alls tillhörde samma delar.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»7 17%
Ganska liten»12 29%
Ganska stor»14 34%
Mycket stor»8 19%

Genomsnitt: 2.56

- Jag har nog inte lärt mig något på föreläsningarna. Endast gruppövningar och tentaplugg har gett något.» (Mycket liten)
- Som att lära sig bibeln utantill.» (Ganska liten)
- Undervisningen har varit ganska stirrig och osammanhängande. Istället för att ta hänledningar för några formler och sedan använda dessa i praktiska exempel, har föreläsaren valt att 1: hänleda, 2: liten del av exemplet, 3:hänleda, osv. detta har många gånger gjort att de exempel som tagits upp, blivit svårförståeliga och osammanhängande. Man har inte fått förklaringen på vad det vi är ute efter med våra uträkningar.» (Ganska liten)
- Den var bra en alldeles för rörigt på tavla» (Ganska stor)
- Det mesta lärde jag mig från föreläsning samt gruppövning.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»8 19%
Ganska liten»9 21%
Ganska stor»15 36%
Mycket stor»9 21%

Genomsnitt: 2.6

- Knappt läst boken något. Allt man behöver veta står ju i Beta.» (Mycket liten)
- Den är helt okej.» (Ganska stor)
- Ett öga ser det som är viktigt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»25 62%
Mycket bra»14 35%

Genomsnitt: 3.32

- Gamla tentor finns inte utlagda någonstans, eller länkat från kurssidan.» (Ganska dåligt)
- En av de få sakerna som var bra med kursen.» (Ganska bra)
- inget att klaga på.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»21 51%
Mycket bra»9 21%
Har ej sökt hjälp»8 19%

Genomsnitt: 3.51

- Varför inte ha samma system som i mattekurserna förra året? Att ni bokar in några timmar i Idéläran och låter handledarna gå runt i grupprummen. Man lär sig oerhört mycket mer på att läsa själv än att titta på någon som står framme vid tavlan.» (Mycket dåliga)
- Grupparbetena tog upp lite för mycket tid.» (Ganska bra)
- Tackar Magnus för en mycket bra handledning!!! i allmänhet har handledningen varit bra. » (Ganska bra)
- Suttit i grupper och arbetat för oss själva» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»15 36%
Mycket bra»20 48%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.56

- De som ligger efter brukar inte hjälpa till så mycket.» (Ganska dåligt)
- Som vanligt är det några som gör mer än andra» (Ganska bra)
- Det funkar alltid bra.» (Mycket bra)
- Vi är alla så trevliga på Data.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»27 65%
Hög»10 24%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.36

- Helt okej» (Lagom)
- Väldigt konstiga saker som tog lång tid att "lära" sig (dvs lära sig vilken formel i Beta som man ska använda).» (Hög)
- Men det är ju bara skoj.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 7%
Lagom»25 60%
Hög»10 24%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.31

- OOp samt Matstat, det är oop som drar ner det.» (Låg)
- Men det är ju bara skoj.» (Hög)
- Obj.orienterad programmering är en tung kurs» (Hög)
- Har varit sjuk...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»3 7%
Godkänt»21 51%
Gott»13 31%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.24

- Förstår inte varför vi ska läsa den...» (Mycket dåligt)
- Förstår inte vad detta ska vara bra för.» (Dåligt)
- Lite virrigt när föreläsaren ändrar tavlor och ändrar på tavlor det som skrevs där innan. Svårt att få ner på anteckningar att man har suddat.» (Godkänt)
- Helt ok kurs!» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget.»
- Utsatt tid med handledare.»
- Lika många exempeltentor. Mycket bra!»
- Upplägget på föreläsningarna, intressanta exempel.»
- Många exempeltentor»
- Upplägget på övningarna. Extra övningstillfällen läsvecka 7. Gruppuppgifterna.»
- Innehållet är ok.»
- Vet ej.»
- Föreläsningsstrukturen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Typ allt. Främst gruppövningarna (läs mitt förslag ovan).»
- Grupparbetena»
- Vet ej»
- Tidigare uppladdning av aktuella vecko-pm på kurshemsidan.»
- Föreläsningarna. för mkt hoppande fram och tillbaka mellan definitioner och exempel. gjorde det svårt att föra anteckningar.»
- Om det inte är så att data speciellt behöver momentgenererande funktioner till nån kommande kurs så tycker jag man kunde strunta i dem. Bättre ta in hypotestest eller regressionsanalys. »
- Även om föreläsarens tanke är att ha på en tavla definitioner, satser mm och exempel på andra så blev det ett väldigt hoppande fram och tillbaka. Men helst ser jag att föreläsaren slutar uppdatera tavlorna mitt i hela tiden.»
- Upplägget på föreläsningarna. Det kan inte vara meningen att föreläsaren skall må dåligt över att han inte hinner ta upp allting trotts att han "springer" för att hämta sudd el dyl. »
- Vet ej.»
- »

16. Övriga kommentarer

- Jag är full av skepsism, men det är för att jag saknar förståelse.»
- Hoppas inte godkännt-nivån på tentan sänktes för att öka genomströmningen utan snarare för att ni insåg att den faktiskt var svårare än den behövde. Kom ihåg vad cth står för - skolan som sållar agnen från vetet. Om då många på data sållas bort så OK, det är bara en naturlig följd av den låga antagningspoängen.»
- e^{pi*i} + 1 = 0 kan det bli mer övrigt en så?»


Kursutvärderingssystem från