ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk kommunikation 3, FSP011, Lp1 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-10 - 2011-11-06
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»8 61%
Cirka 20 timmar»2 15%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.69

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 38%
100%»8 61%

Genomsnitt: 4.61


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 53%

Genomsnitt: 3.23

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 9%
Ja, målen verkar rimliga»8 72%
Nej, målen är för högt ställda»2 18%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 54%
Ja, i hög grad»4 36%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.54


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»3 23%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.23

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»5 38%
Ganska liten»5 38%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.84

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»7 53%

Genomsnitt: 3.38


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»7 53%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.69

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»2 15%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»6 46%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.07

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 53%
Hög»4 30%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.61

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»7 53%
Hög»3 23%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.46


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 23%
Godkänt»8 61%
Gott»1 7%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ja gillar föreläsningarna, trots att en del är lite enkelt är det fortfarande intressant att höra om skillnaderna i tekniskt och vanligt språk. Den stora mängden feedback man fick på texterna!»
- Läraren»
- inte mycket»
- Ännu en gång tar teknisk kommunikation för mycket tid i förhållande till antal poäng...»
- Att man får jobba med vem man vill. T.ex. max 4 personer men man får jobba 2 o 2 om man vill. Skulle ha fungerat mycket bättre och man hade mått bättre av det än att behöva arbeta ihop med människor man inte tål. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag skulle hemskt gärna se en timrapportering eller annan variant av system som visar vilka som borde få högre betyg och vilka som bara "halkat" med utan ansträngning... mindre grupper hade också varit skönt! Jag vet inte om jag bara haft otur med mina "peers" eller om systemet bör ses över, men jag har under hela TK 2 & 3 inte mottagit ett enda användbart tips från peer responsen... mycket tråkigt!»
- Att kursen tas bort då den känns överflödig. eller överbelastad för det antal högskolepoäng man får.»
- Inte ha den samtidigt som analytisk kemi å sep 2, inte coolt å göra ett projekt med redovising nör man har labbrapportet å en svår kurs samtidigt»
- Kraven för diskussionen. Finns det riktlinjer att gå efter och man blir tillsagd att följa dem så tycker jag inte att man ska få ett minus i att göra detta! Det hänger på den som satt upp riktlinjerna om det fungerar eller ej. Så en förändring till nästa år vore om det inte fanns några riktlinjer utan man fick göra det som man vet kan göra bäst.»

16. Övriga kommentarer

- Att lägga upp de olika draftsen på kurshemsidan istället för att försöka få folk att maila korsvis skulle nog vara en idé.»
- Bra lärare. Onödig kurs som tar tid av det man borde lagt ner arbete på. Samma gäller för teknisk kommunikation 1 och 2 då det räckt med 1-2 föreläsnings tillfällen för alla kurserna tillsammans för att förstå och kunna utföra målet med kursena.»
- Mycket arbete och jobb för en såpass liten kurs. Hade känts mer värt om de slagit ihop alla Teknisk kommunikationskurserna och haft en enda stor kurs under EN period. »
- Varför?»


Kursutvärderingssystem från