ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-4 Kommunikation och ingenjörskompetens, LSP310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-27 - 2010-10-25
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Börje Johansson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»16 72%
Cirka 20 timmar»1 4%
Cirka 25 timmar»3 13%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 1.68

- Mycket lite tid krävs» (Högst 15 timmar)
- Har väldigt, väldigt lätt för att skriva.» (Högst 15 timmar)
- 50 timmar max max max sammanlagt...» (Högst 15 timmar)
- Det här är en ganska tafatt uppskattning då jag lagt ner väldigt mycket tid på kursen under vissa delar av den, och väldigt lite tid under andra delar av kursen. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»0 0%
75%»5 21%
100%»16 69%

Genomsnitt: 4.52

- Dels pga sjukdom, dels för att jag lagt fokus på projektet och sist för att jag inte riktigt såg nyttan i föreläsningarna eller passen. Läser hellre hemma när det gäller de bitarna.» (25%)
- Gått på allt utom då sjukdom hindrat mig» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 43%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 17%

Genomsnitt: 2.3

- Jag minns inte hur enkla de var att förstå.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag läste målen i början av kursen, men kommer inte ihåg dem. Till nästa utvärdering får ni gärna inkludera kursplanen här på samma sida, eller ha en direktlänk till kursplanen då det är alldeles för omständligt att hitta den genom studieportalen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Man fäster ingen uppmärksamhet vid målen, så de glömms fort bort.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De är visserligen av gymnasie "flummiga" typen, alltså väldigt öppna men tycker att de är bra formulerade och vettiga ändå.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»14 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2

- Var är "vet ej"-knappen?» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»7 38%
Ja, i hög grad»6 33%
Vet ej/har inte examinerats än»3 16%

Genomsnitt: 2.55

- Inte mycket att säga, vi pratade och examinerade allt som står i målen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»11 47%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.65

- Känns inte som man har lärt sig något nytt. Samma som svenska A och B i gymnasiet. » (Mycket liten)
- Kände att jag kunde det mesta, men det praktiska arbetet och högre krav gjorde att man utvecklades.» (Ganska liten)
- Valde ganska liten - Det kanske inte är rättvist då jag hade stor nytta av den de valda pass jag gick, men jag är också tämligen säker att jag inte hade haft nytta av den de pass jag inte gick.» (Ganska liten)
- Vissa av föreläsningarna har varit väldigt konkreta och bra, medan andra känns som de inte tillfört något speciellt utan mest handlat om sidosaker, förvisso kul och intressanta sådana. Många av övningarna har varit bra. Jag skulle förorda fler konkreta övningar där man jobbar på fler mindre, men mer specifika uppgifter för att lättare ta till sig moment eller tekniker som föreläsningarna tagit upp.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»14 63%
Ganska liten»4 18%
Ganska stor»3 13%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.59

- Det jag läst av kurslitteraturen har varit mycket bra, men tyvärr har jag läst alltför lite. Jag tror att jag hade läst mer av den om de som höll i föreläsningarna och övningarna hade hänvisat mer till specifika kapitel i kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var inte obligatorisk, det gick bra att gå kursen utan den.» (Mycket liten)
- Utdelade materialet på internet var de jag mest använde, bra kvalitet på det materialet.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»3 13%
Ganska dåligt»7 30%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»4 17%

Genomsnitt: 2.6

- Krångligt med studieportalen och blandat med pingpong.» (Mycket dåligt)
- Till nästa år, gör en RIKTIG hemsida för och inte en liten asjobbig sida som man måste gräva upp urbotten av studieportalen.» (Mycket dåligt)
- var svårt att hitta kurshemsidan, och när man kom till den så var det svårt att avgöra om man hamnat på rätt sida.» (Mycket dåligt)
- Jag gillar inte studentportalen :(» (Ganska dåligt)
- Mycket dålig hemsida.» (Ganska dåligt)
- hemsidan kunde ha mer information bl.a.» (Ganska dåligt)
- Viss information kom upp bara ett par dagar innan en deadline så att man var låst vid att göra vissa saker under vissa exakta dagar. Få saker fanns uppe långt i förväg, så det var väldigt svårt att planera för framtiden.» (Ganska dåligt)
- Synd att studentportalen är lite bristfälligt designad. Svårt att hitta hurshemsidan när man klickar på "Gå till kurshemsida" från kursens sammanfattning, och sedan måste klicka på en länk till för att de riktiga länkarna ska dyka upp till höger. Katastrof!» (Ganska bra)
- Kursens webbsida var väldigt omständlig att hitta i början. Enklaste sättet att nå den fann jag var att gå via chalmers.it och klicka på kategorin "kurser" där det fanns en fungerande länk till kurshemsidan. Det var otroligt svårt att komma rätt via studieportalens egna sökfunktioner. Det här borde verkligen styras upp så det blir enklare. Det utdelade materialet fungerade bra när väl kurshemsidan var lokaliserad, likaså inlämning av uppgifter via hemsidan fungerade mycket bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»10 43%
Har ej sökt hjälp»4 17%

Genomsnitt: 3.78

- Våran ena lärare Fia Christina Börjesson höll bra föreläsningar, men var i min mening för vag att ge svar på frågor. Det resulterade i att jag valde att vända mig enbart till Linda Bradley som jag tyckte gav mer tydliga svar på mina frågor.» (Ganska bra)
- Det gick att ställa frågor på pass där lärarna fanns, men många onödiga frågor uppstod för att kursen var dåligt specificerad på hemsidan. Mer information skulle underlätta.» (Ganska bra)
- Det har gått bra med mailkontakt om man undrar något osv.» (Mycket bra)
- Lyhörda och intelligenta lärare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»11 47%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Rapport gruppen var bra förutom ett rötägg men det beror ju inte på kursen.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»2 9%
Låg»4 18%
Lagom»13 59%
Hög»1 4%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 2.86

- Se övriga kommentarer» (För låg)
- Man prioriterade kraftigt projektkursen, så det är bara positivt att man inte behövde fokusera på ingengörskompetensen» (Låg)
- Man var hela tiden låst vid många deadlines, vilket kunde vara frustrerande.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»12 52%
Hög»5 21%
För hög»5 21%

Genomsnitt: 3.6

- Projektkursen tog all tid.» (Lagom)
- Man borde varit tydligare med kursplanen, gått igenom den på lektionstid varje vecka så att man inte blev överraskad av en inlämning eller liknande. Detta åtgärdades efter halva kursen efter att jag påpekat detta men jag hoppas att det arbetssättet följer med till nästa år.» (Lagom)
- Visst, jag la inte ner så mycket tid (15) men om arbetsbelastningen ökat så hade många klasskamrater inte klarat det.» (Lagom)
- Arbetsbelastningen på både den här kursen samt den parallella projektkursen var väldigt beroende på hur ens egna mål och ambitioner såg ut.» (Lagom)
- Projektkursen ställde orimligt höga krav.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 17%
Godkänt»10 43%
Gott»7 30%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.3

- Se övriga kommentarer» (Dåligt)
- Det är en ganska tråkig kurs med tråkigt innehåll. Handledarna var mycket bra.» (Godkänt)
- Analys-uppgiften var rolig och kändes länkad till min utbildning med att presentera analysen i form av en populärvetenskaplig text kändes krystat.» (Gott)
- Den var jobbig men lärorik.» (Gott)
- Tyckte det var en trevlig bekantskap, bryter av "tugget" och ger något nyttigt och nytt. Väldigt bra.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- arbete i projektform, eget ansvar.»
- Rapportskrivandet»
- Rapporten och dess presentation, väldigt bra inför projektet och väldigt intressant. Skulle vara kul om man fick höra på fler än bara 3 andra grupper.»
- De konkreta övningsuppgifterna, samt den stora gruppuppgiften med rapportskrivningen.»
- Rapportskrivningen med källhantering och vetenskapligt språk var riktigt intressant. »
- Lärarna! :) De var verkligen bra, och trevliga dessutom.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hur ska de kunna ge ut ett rättvist betyg när vi inte har någon enskild examination? Den enda enskilda vi gjort är en artikel.»
- Gå igenom kursshema/deadlines på lektionstid. Förrutsätt inte att studenterna håller koll. (även om de idealt kanske borde det)»
- Bättre sal för övningarna»
- Webbuppgiften kändes ganska abstrakt, på gränsen till flummig. Svårt att skriva en intessant artikel om kommunikation på en myndighets webbplats.»
- Salarna, kan vi inte ha dem i EDIT alternativt använda samma hela tiden, rörigt att springa runt överallt.»
- Både jag själv och kurskamrater jag diskuterade det med ansåg att informationen kring vad vi konkret skulle göra under många av uppgifterna var alldeles för luddig eller vag. Tydligare instruktioner hade jag gärna sett till nästa år.»
- Webbuppgiften var fruktansvärt dålig, inga klara mål på vad som ska uppnås med uppgiften. Kändes vilset under hela arbetsprocessen med den.»
- Mer information borde finnas för studenterna, och längre i förväg. Det borde vara färre deadlines.»
- Ämnena som uppgifterna omfattar borde bytas. 1. Tvätten - kanske praktiskt men inte intressant. Jag har själv svårt att skriva om något som jag inte är ett dugg intresserad av. Ge fler texter att välja emellan- t.ex. historia, teknik, film, vad som helst utom "praktiska råd" från tjejtidningar... 2. Rapporten - man bör kunna välja vilket tema som helst. 3. Artikeln - även att skriva en artikel som beskriver en webbplats känns olustigt. Jag hade hellre skrivit om t.ex. huruvida en virtuell värld som i The Matrix är tekniskt möjlig att skapa. För trånga ramar för uppgifterna, kort sagt. Ge oss lite mer valfrihet, vi ska ju bli ingenjörer och det handlar väl om att se möjligheterna istället för begränsningarna. =)))»
- Fler övningar men färre småuppgifter som måste lämnas in (Övning är INTE lika med liten dum inlämningsuppgift!), sådana ger knappt något, men tar massa tid. »

16. Övriga kommentarer

- Att göra svenska intressant och roligt är en konst, stor eloge till lärarna som lyckats med något nästan omöjligt.»
- Jag tycker att det har misslyckats med att skapa intresse för kursen vilket är väldigt tråkigt för jag tycker att det är kul att skriva. Jag kan bara tala för mig själv men jag tycker att upplägget med föreläsning om teorin och sen att öva på det dagen efter med en övning är väldigt bra men det skulle utan problem kunnat vara två sådana i veckan istället för en. Dels för att det kändes som att det nämndes saker som man skulle kunna men gick inte tillräckligt djupt ner i det så jag lämnade varje föreläsning med en känsla av otillfredställese för att det inte var tillräckligt förklarande. En annan grej som kan vara bra med åtminstone två sådana omgångar i veckan är att det skulle ge en lite högre arbetsbörda vilket i sin tur skulle göra att man har lite högre ambition att prestera i kursen...»
- Det kändes som en bra och väldigt relevant kurs, men den hade gett så mycket mer om den varit bättre strukturerad med tydligare instruktioner om vad som skulle göras vid de olika uppgifterna.»
- Överlag positivt, bara sista webbuppgiften som drog ner betyget. »


Kursutvärderingssystem från