ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursvärdering/Course evaluation DAT170, DAT170

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-12 - 2012-03-26
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats/Your own effort

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?/How many hours per week did you spend on this course?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.
We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

14 svarande

Högst 15 timmar»7 50%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.78

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?How large part of the teaching offered did you attend?

14 svarande

0%»0 0%
25%»2 14%
50%»4 28%
75%»7 50%
100%»1 7%

Genomsnitt: 3.5


Mål och måluppfyllelse/Goals and goal fulfilment

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.
The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. Hur begripliga är kursens mål?How understandable are the course goals?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen I have not seen/read the goals»3 23%
Målen är svåra att förstå The goals are difficult to underst»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare The goals gi»4 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen The go»6 46%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?/Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.
Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda/No, the goals are set too low»1 8%
Ja, målen verkar rimliga/Yes, the goals seem reasonable»10 83%
Nej, målen är för högt ställda/No, the goals are set too hig»1 8%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen? Did the examination assess whether you have reached the goals?

12 svarande

Nej, inte alls/No, not at all»1 8%
I viss utsträckning/To some extent»3 25%
Ja, i hög grad/Yes, definitely»8 66%
Vet ej/har inte examinerats än/ I don"t know/have not been e»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- På första frågan på tentan var det avgörande om man kände till en ytterst liten detalj annars funkade inget, det var mindre bra.» (I viss utsträckning/To some extent)


Undervisning och kursadministration/Teaching and course administration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning? /To what extent has the teaching been of help for your learning?

14 svarande

Mycket liten/Small extent»0 0%
Ganska liten/ Some extent»5 35%
Ganska stor/ Large extent»9 64%
Mycket stor/ Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.64

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning? /To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

14 svarande

Mycket liten/Small extent»3 21%
Ganska liten/ Some extent»2 14%
Ganska stor/ Large extent»8 57%
Mycket stor/ Great extent»1 7%

Genomsnitt: 2.5

- Använt boken väldigt lite. Har oftare använt färeläsningsslides, API samt Oracles Java tutorial. Javas Tutorial är väldigt bra, kanske kan använda denna mer i undervisningen?» (Mycket liten/Small extent)
- A book doesn"t seem very useful. There are so much help on the internet!» (Mycket liten/Small extent)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm? /How well did the course administration, web page, handouts etc work?

14 svarande

Mycket dåligt /Very badly»0 0%
Ganska dåligt / Rather badly»0 0%
Ganska bra / Rather well»6 42%
Mycket bra / Very well»8 57%

Genomsnitt: 3.57


Arbetsklimat /Study climate

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor? /How were the opportunities for asking questions and getting help?

14 svarande

Mycket dåliga / Very poor»0 0%
Ganska dåliga / Rather poor»2 14%
Ganska bra / Rather good»3 21%
Mycket bra / Very good»7 50%
Har ej sökt hjälp / I did not seek help»2 14%

Genomsnitt: 3.64

- Fick sällan svar på ställda frågor och när svar gavs så var det en nedlåtande ton i hjälpen.» (Ganska dåliga / Rather poor)
- The professor needs a lab assistant during the lab. We are too numerous with questions for just one person.» (Ganska dåliga / Rather poor)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat? /How were the opportunities for asking questions and getting help?

14 svarande

Mycket dåligt /Very badly»0 0%
Ganska dåligt / Rather badly»0 0%
Ganska bra / Rather good»2 14%
Mycket bra / Very good»12 85%
Har ej sökt samarbete / I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen? /How was the course workload?

14 svarande

För låg / Too low»0 0%
Låg / Low»4 28%
Lagom / Adequate»9 64%
Hög / High»0 0%
För hög / Too high»1 7%

Genomsnitt: 2.85

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden? / How was the total workload this study period?

14 svarande

För låg / Too low»0 0%
Låg / Low»2 14%
Lagom / Adequate»7 50%
Hög / High»3 21%
För hög / Too high»2 14%

Genomsnitt: 3.35

- Another subjects simply have no sense about their workload. Fortunately with this one was different. Not all students at Chalmers live such a "student life", where everything is bright and they only need to care about to study and to party. Some of us are adults indeed, parents, employees (working for companies), people without student aid/loan/scholarships and also have got others serious obligations in life. Welcome to the real world Chalmers! However, if that heavy workload per subject persists, it just will scare away many people that cannot dedicate 101% of their lives to the University. Yes, I"m frustrated. I thought the studies in Sweden was like another countries that have a balanced/normal stuff.» (För hög / Too high)


Sammanfattande frågor / Summarizing questions

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen? / What is your general impression of the course?

14 svarande

Mycket dåligt / Poor»0 0%
Dåligt / Fair»1 7%
Godkänt / Adequate»6 42%
Gott / Good»5 35%
Mycket gott / Excellent»2 14%

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Examination set the bar too high if we take into consideration that it is supposed to be an introductory course to object oriented programming for mechanical engineers.» (Dåligt / Fair)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år? / What should definitely be preserved to next year?

- Simplicity, Organization, Well defined assignments, Teacher»
- Inlämningarna och föreläsningsanteckningar»
- The lectures and slides were very well organized.»
- Teacher and the course literature»

15. Vad bör främst förändras till nästa år? / What should definitely be changed to next year?

- Låt introduktionen till javan ligga uppe direkt. Gå in mer på interface. Kanske kan vara bra att vara tydlig med vad som egentligen händer. Eventuellt ta med interface i inlämningsuppgift för att få förståelsen.»
- The final examination was very demanding for the given time. Fewer tasks should be requested.»
- Hjälpen behöver bli bättre, småsaker i allmänhet måste flyta bättre. Testa i förväg så att saker och ting fungerar. Lägg upp läsanvisningar och uppgifter i förväg så att man kan göra i förväg.»

16. Övriga kommentarer / Additional comments

- Tentan var bra. Dock inte första talet där jag tycker att string eller double borde ha använts istället för char. Speciellt som boken hänvisar till att använda string framför char. Tråkigt att inte kunna lösa ett tal fast man vet lösningsgången bara för att man inte kan char.»
- You should precise on the webpage that the course is a beginner level. People with a little background in computer science will find the course and the exercises too easy.»
- Just a mall comment. These are called "()" parenthesis, "{}" braces and "[]" brackets. Might help if you can tell them apart when you are explaining something :)»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.57
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från