ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht10 Introduktion, LSP300

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»38 71%
Cirka 20 timmar»5 9%
Cirka 25 timmar»6 11%
Cirka 30 timmar»3 5%
Minst 35 timmar»1 1%

Genomsnitt: 1.56

- Fokus har hela tiden legat på Linjär Algebra och Digital & Datorteknik. Dels för att det är huvudämnen och dels för att det inte har påpekats vikten av introduktionskursen. Jag har varit på alla fredagsföreläsningar och även på Grupparbetet/Svenskan/Presentationstekniken. Men vi har hela tiden försökt minimerat antalet timmar vi behövt lägga på grupparbetet.» (Högst 15 timmar)
- Till en början inte mycket, men de sista veckorna så var det intensivt men ett medelvärde på runt 20 timmar skulle nog kunna stämma.» (Cirka 20 timmar)
- Svårbedömt» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 3%
75%»8 15%
100%»43 81%

Genomsnitt: 4.77

- Har varit med på alla föreläsningar. har dock skippat några konsultationstider och några få simulatorövningstider.» (75%)
- Var sjuk någon gång.» (75%)
- Var sjuk så jag missade ett eller 2 tillfällen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 22%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 37%

Genomsnitt: 2.9

- Tycker det inte riktigt har framgått vilka krav det ställs på oss för grupparbetet. Det kändes bara som något slags oviktigt arbete, men som vi ändå behövde göra. Senare i kursen, när vi skulle presentera och lämna in rapporten skulle allt vara helt korrekt och petigt med hur den skulle utformas och vad varje del i rapporten måste innehålla.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kommer dock inte ihåg målen. Men de var troligtvis tydligt beskrivna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»41 89%
Nej, målen är för högt ställda»4 8%

Genomsnitt: 2.06

- Jag har inte lärt mig direkt något nytt. Mer bara uppfärskat minnet om hur man ska strukturera en rapport och vilka detaljer som ska finnas med. Men med tanke på vilken arbetsinsats som behövts för Linjär Algebra och Digital- & Datortekniken har det varit bra att inte behövt lägga ner för mycket tid på denna kurs. » (Ja, målen verkar rimliga)
- ta bort detta svaret. Klickade innan jag läst allt.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»21 47%
Ja, i hög grad»19 43%
Vet ej/har inte examinerats än»4 9%

Genomsnitt: 2.61

- jag förstår inte vad det betyder? men om ni menar presentationen då vill jag säga att vi gjorde den. jag valde andra altrnativet utan något begrepp» (?)
- Tycker att grupparbetet har varit hyffsat ointressant och mest tidskrävande mer än lärande. Om man inte kan få U och egentligen inget annat än 3/G, vad är då poängen egentligen? Jag förstår att det finns vissa som inte är vana att prata inför folk och att det kan vara bra för de att träna på det, men jag förstår inte riktigt mig på betygssättandet på denna kursen när vissa mer eller mindre stod och läste innantill och gruppen blir godkänd ändå. Detsamma gäller egentligen det skriftliga, att gruppen blir godkänd som grupp. Vår grupp har fått vissa saker vi måste korrigera (referenser och något mer) och det känns jobbigt att behöva ta tag i det nu när kursen är över. Vet egentligen inte vad jag får för betyg, men känns som om det är omöjligt att få annat än G bara för att ha deltagit på kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»10 18%
Ganska liten»15 28%
Ganska stor»18 33%
Mycket stor»10 18%

Genomsnitt: 2.52

- Kunde det mesta tidigare.» (Mycket liten)
- Bra för träning av "gruppdynamikens regler" och informativa /inspirerande intro-föreläsningar.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»17 32%
Ganska liten»25 48%
Ganska stor»7 13%
Mycket stor»3 5%

Genomsnitt: 1.92

- Har egentligen inte haft någon kurslitterator. Dock bra med "Harvardsystemet" på hemsidan.» (Mycket liten)
- jag saknade något exempel som jag kan följa eller jämföra med mitt arbete.» (Mycket liten)
- Ingen? kurslitteratur» (Ganska liten)
- Övningsboken har haft mycket stor betydelse.» (Ganska stor)
- Att arbeta med med digiflex har gett väldigt mycket. Likaså övningarna och labbarna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»7 13%
Ganska dåligt»6 11%
Ganska bra»25 48%
Mycket bra»14 26%

Genomsnitt: 2.88

- PingPong fungerade aldrig.» (Mycket dåligt)
- T.o.m. läraren verkade osäker på hur webbsidan fungera.» (Mycket dåligt)
- Har inte kommunicerats tillräckligt att vi behövt logga in på ping pong och kolla meddelanden. Borde automatgenereras mail till studentmailen när man får meddelande i ping pong.» (Mycket dåligt)
- Pingpong var oklart hur det fungerade och ibland fungerade det inte alls pga tekniska problem.» (Ganska dåligt)
- För lite material kring grupparbetet/redovisningen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»21 39%
Mycket bra»23 43%
Har ej sökt hjälp»7 13%

Genomsnitt: 3.66

- Tycker framför allt att chansen att ställa frågor under fredagsföreläsningarna har varit bra. Mycket intressanta föreläsningar allihop tycker jag. Har ställt några få frågor även på grupparbetesdelkursen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 9%
Ganska bra»23 43%
Mycket bra»25 47%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.37

- Grupparbeten i skolan är värdelösa, människor med så olika ambitioner och mål ska inte jobba i grupp, det skapar bara frustration.» (Ganska dåligt)
- Som sagt så var det bra att få känna på gruppdynamiken och hur den fungerar i grupparbetet, vissa ville mer andra mindre.» (Ganska bra)
- Vi har som sagt arbetat i grupp, men några av oss i gruppen har inte dykt upp på våra möten. Några av oss har jobbat riktigt bra ihop och samtidigt haft skôj under tiden.» (Ganska bra)
- Bra med grupparbeten i början, då ingen riktigt känner varandra, detta, i min åsikt, minskar benägenheten att slappa och "flumma" bort tiden.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 9%
Lagom»35 66%
Hög»7 13%
För hög»6 11%

Genomsnitt: 3.26

- Den kändes hög, men det beror nog på att vi läste 2 svåra kurser samtidgt. Dock gick allt bra, så därför säger jag lagom. » (Lagom)
- För 1 poäng med alla obligatoriska moment så var den alldeles för hög.» (För hög)
- För hög med tanke på att det kändes som om den inte gav mig något utan mer tog tid från de andra kurserna. Vore mycket bättre att göra en rapport i samband med Dig&Dat-labbarna eller liknande för att få någon slags "verklighetsanknytning" till det vi läser än att bara ta något ämne för att vi måste skriva.» (För hög)
- På tok för hög för 1,5 hp» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 3%
Lagom»19 35%
Hög»24 45%
För hög»7 13%

Genomsnitt: 3.64

- Det var för lång tid mellan uppstartsträffen och första svenskalektionen.» (För låg)
- Ringrostigheten gjorde sitt, hoppas på att detta var en "omruskning" av oss för att vi ska vakna till liv. Mycket undervisningstid, bra men intensivt.» (Hög)
- Känner att den var väldigt hög, men detta beror på att jag inte har pluggat på några år, så är nog bara det att jag inte var van, men det gick som sagt rätt bra. » (Hög)
- Denna kurs sabbade fokus på perioden.» (För hög)
- P.g.a. en annan kurs.» (För hög)
- Algebran och Dig&Daten tar mycket tid och att ha ett sådant stort arbete grupparbetet ändå har varit kändes inte bra. Kändes mer som nödvändigt ont och bara ivägen för Algebran och Dig&Daten.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»6 11%
Godkänt»27 50%
Gott»11 20%
Mycket gott»7 13%

Genomsnitt: 3.28

- Fullständigt värdelöst innehåll med triviala obligatoriska moment som tog mycket tid från viktigare studier. Biblioteksintroduktion, introduktionsföreläsningar och "rapportskrivning" kan den som behöver själv lära sig. Att tvinga alla att gå igenom dessa supersimpla saker är slöseri med tid.» (Mycket dåligt)
- Det tog för mycket tid och kraft från andra ämnen som man egentligen behövde lägga mer tid på.» (Dåligt)
- Vi fick knappt en genomgång på vad man skulle framföra, men det som vi fick minst information om var hur vi skulle framföra t ex tekniker mm.» (Dåligt)
- Introduktionsföreläsningarna var jättebra. Projektet med gruppredovisning och rapportskrivning behöver betydligt mycket mer tid och fokus, tycker jag personligen. Vi behöver få träna mer på retorik, jag ville haft bättre undervisning i rapportskrivning och retorik, känns som att vi mest hastade igenom för att hinna med. Förkortad information.» (Godkänt)
- Fredagsföreläsningarna väldigt bra. Grupparbetet riktigt jobbigt och mer eller mindre helt onödigt, för min del åtminstone.» (Godkänt)
- Underbar kurs! Har lärt mig så mycket och blivit intresserad av programmering. » (Mycket gott)
- Det är viktigt att vi får tillfälle att öva på svenska och vår presentationsförmåga. Kursen är uppskattad!» (Mycket gott)
- Som sagt, tycker det i stort sett var väldigt bra. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget.»
- Introduktionsföreläsningarna i alla former och på alla platser.»
- Lars-Erik är en underbar lärare! Han bör bevaras. Tycker kursen är bra som den är.»
- Allt»
- Fredagsföreläsningarna är kanon!»
- Inget»
- Den fina undervisningen, labbarna och den mycket lätta och informativa kurshemsidan.»
- Grupparbete»
- något exempel och med planerade obligatoriska regelbundna bokade tider med varje group för att deltagningen kontrolleras»
- Slutpresentation är nog bra att behålla.»
- Laborationerna»
- grupparbetet»
- Inga kommentarer»
- kursen i sin helhet»
- framgångs uppvisningen varje vecka»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg mer vikt på att öva på att presentera och mindre på skriva arbete. Det kändes som alla hade stor koll på att skriva men ingen vana av att presentera och då hade det varit skönt med lite övningar inom det med enkla ämnen.»
- Ta bort kursen och lägg ut ett dokument på chalmers.se där det står hur man skriver referenser och hur strukturen på en rapport ska vara utformad. Det räcker gott och väl.»
- Utöka kursen för att göra en större grej av grupparbetet. »
- Det var väldigt mycket inför sista labben, en del borde flyttas till labb 3.»
- Inget»
- Återkopplingen på skrivna rapporter bör ske snabbare. Helst samma dag. Även om det troligen är svårt/omöjligt att genomföra i praktiken. En färdig "perfekt" rapport med mycket kommentarer runt vad man skall tänka på vore bra att kunna utgå från när man utformar sin egen rapport.»
- Inkludera rapportskrivandet i ämnen vi läser, så blir det mer naturligt och inte konstlat och kommer då inte kännas lika onödigt och tidskrävande.»
- Hoppa över sista momentet där man skall skriva vad man gjort i projektgruppen»
- Kurshemsidan bör vara tillgänglig (har ej fungerat under en stor del av kursens gång).»
- vet ej.»
- Mer schemalagd tid med föreläsning/hjälptillfälle hade varit bra.»
- Önskan om någon yttligare undersökning eller intervjuer, etc. verkade lite för mycket för en så liten kurs. Att samla ihop ett bra rapport är väl det viktigaste ändå?»
- Inget»
- Lite mindre föreläsningar kanske?»
- Inga kommentarer»
- tydligare instruktioner»
- ingen kommentar.»

16. Övriga kommentarer

- Det kändes på några håll ifrån som om att man inte förväntade sig särskilt mycket av oss. Detta smittas snabbt ut bland eleverna som heller inte presterade så mycket, speciellt i projektarbetet. Våra grupper fick höra efter redovisningen att vi hade (nästan) alla blivit lynchade om detta varit på riktigt då nästan alla grupper drog över på tiden vid muntlig redovisning. Min kommentar till detta är att om man lagt större tyngdpunkt vid hur oartigt det är att dra över på tiden så hade det heller inte skett i den omfattningen. Mer tid till undervisning, mer tid till arbetet.»
- Meningslös kurs, hade varit bättre om man kunde baka in den i något annan ämne. Nu tog det bara massa onödig tid att leta reda på fakta som man skulle presentera»
- jag tror att studenterna med utländska backgrund behöver lite hjälp med språket " jag vet inte om andra men kommentaren g"ller min situatione»
- Bra kurs. »
- Tycker att kursen känns lite inklämnd eftersom man redan läser 2 andra kurser, känns inte som att man har så mycket tid till introduktionen.»


Kursutvärderingssystem från