ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp4åk2: IAR072 Produktionsledning

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-05-24
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete (praktikfall, redovisning etc.). Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden (uppskatta en genomsnittid/vecka).

0 svarande

Högst 15 timmar/vecka»0 0%
Cirka 20 timmar/vecka»0 0%
Cirka 25 timmar/vecka»0 0%
Cirka 30 timmar/vecka»0 0%
Minst 35 timmar/vecka»0 0%

Genomsnitt: 0

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

0 svarande

0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»0 0%

Genomsnitt: 0

3. Ungefär hur mycket tid har du lagt på caseövningarna

Uppskatta tidsåtgången inklusive förberedelse, genomförande och redovisning etc.

0 svarande

0 0%
mer än 10 timmar»0 0%
mer än 15 timmar»0 0%
mer än 20 timmar»0 0%
mer än 25 timmar»0 0%

Genomsnitt: 0


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

0 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

0 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»0 0%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

0 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

0 svarande

mycket liten»0 0%
ganska liten»0 0%
neutral»0 0%
ganska stor»0 0%
mycket stor»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

0 svarande

mycket liten»0 0%
ganska liten»0 0%
till viss hjälp»0 0%
ganska stor»0 0%
mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Hur bedömer du föreläsningarna om Lean Production?

0 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»0 0%
OK»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

10. Hur bedömer du föreläsningen om Operations Strategy?

0 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»0 0%
OK»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

11. Hur bedömer du föreläsningen om produktutveckling?

0 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»0 0%
OK»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

12. Hur bedömer du föreläsningen om Sustainability?

0 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»0 0%
OK»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

13. Hur bedömer du föreläsningen om Tillämpad produktionsstrategi?

0 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»0 0%
OK»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

14. Hur bedömer du föreläsningen om Kvalitet?

0 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»0 0%
OK»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

15. Hur bedömer du föreläsningen i Process Technology/ Planering och kontroll?

0 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»0 0%
OK»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

16. Hur bedömer du föreläsningen i Supply Network Management?

0 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»0 0%
OK»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

17. Hur bedömer du gästföreläsningen från Sahlgrenska, Ledarskap på strategisk/operativ nivå?

0 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»0 0%
OK»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

18. Förslag till förbättring av föreläsningarna

19. Hur bedömer du räkneövningarna?

0 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»0 0%
OK»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

20. Hur bedömer du caseövningen om Pressure Vessel Inc?

0 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»0 0%
OK»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

21. Hur bedömer du caseövningen om Warwickshire Hospital?

0 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»0 0%
OK»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

22. Hur bedömer du caseövningen i Just-In-Time?

0 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»0 0%
OK»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

23. Till hur stor hjälp har övningar varit för din inlärning?

0 svarande

mycket liten»0 0%
ganska liten»0 0%
till viss hjälp»0 0%
ganska stor»0 0%
mycket stor»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

24. Förslag till förbättring av övningarna

25. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

0 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
OK»0 0%
ganska bra»0 0%
mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)


Arbetsklimat

26. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

0 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
neutral»0 0%
ganska bra»0 0%
mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

27. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

0 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
neutral»0 0%
ganska bra»0 0%
mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

28. Hur upplevde du kursen med avseende på arbetsbelastning?

0 svarande

alldeles för låg»0 0%
för låg»0 0%
lagom»0 0%
för hög»0 0%
alldeles för hög»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)


Föreläsare/Övnings- och handledare

29. Vad är din helhetbedömning av Mats Winroths insats i kursen?

Examinator/föreläsare

0 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ok»0 0%
ganska bra»0 0%
mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

30. Vad är din helhetbedömning av Torbjörn Jacobssons insats i kursen?

Föreläsare Gruppteknologi, Linjebalansering samt caseledare

0 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ok»0 0%
ganska bra»0 0%
mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

31. Vad är din helhetbedömning av Björn Söderbergs insats i kursen?

Caseledare

0 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ok»0 0%
ganska bra»0 0%
mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

32. Vad är din helhetbedömning av Ludvig Alfredsons insats i kursen?

Föreläsare, caseledare och kursassistent

0 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ok»0 0%
ganska bra»0 0%
mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)


Sammanfattande frågor

33. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

0 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ok»0 0%
ganska bra»0 0%
mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

34. Vad bör främst bevaras till nästa år?

35. Vad bör främst förändras till nästa år?

36. Skulle du rekommendera kursen i sin nuvarande form till nästa års studenter? om inte, vänligen motivera

om inte, vänligen motivera

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

37. KommentarerKursutvärderingssystem från