ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Grundläggande lasthantering, SJO191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»4 21%
Cirka 25 timmar»6 31%
Cirka 30 timmar»4 21%
Minst 35 timmar»4 21%

Genomsnitt: 3.31

- På tok för låg nivå på kursen» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 21%
100%»15 78%

Genomsnitt: 4.78

- Extremt dåligt upplägg på föreläsningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 78%

Genomsnitt: 3.78

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Som sagt, mycket låg nivå på kursens innehåll» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»9 47%
Vet ej/har inte examinerats än»7 36%

Genomsnitt: 3.21

- Har genomfört hälften av den totala kursen. Därav svaret. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»16 84%

Genomsnitt: 3.68

- Mycket dåligt uppläggpå föreläsningarna» (Mycket liten)
- Bra lektioner med tydliga genomgångar» (Mycket stor)
- Jätte bra lärare» (Mycket stor)
- Väldigt engagerad lärare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»9 47%

Genomsnitt: 3.26

- Jan har haft föreläsningar på ett väldigt pedagogiskt sätt, så kurslitteratur har varit lite överflödigt.» (Ganska liten)
- Enbart för att den behövdes inte användas pga bra pedagogik på lektionerna.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»17 89%

Genomsnitt: 3.89

- Föreläsningarna har kommit ut på pingpong jätte snabbt! bra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»16 84%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.78

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»15 78%
Hög»1 5%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»14 73%
Hög»3 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 5%
Gott»5 26%
Mycket gott»12 63%

Genomsnitt: 4.42

- Kursen är indelade i två delar och jag har endast läst första delen och håller på med andra delen nu under läsperiod 2. Alltså är mina svar för del. A» (Gott)
- Mycket bra genomförande av Jan. Han var tydlig med vad vi skulle kunna efter kursen och att han såg till att alla var med innan han tog upp nästa sak.» (Mycket gott)
- Kursen har varit spennade, lärorik och undervisningen mycket bra. Läraren är duktig på att lära ut.» (Mycket gott)
- Väldigt bra lärare, och bra upplagd kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att han fortsätter som man har gjort för det har varit mycket bra.»
- Måste vara mycket stor färändring»
- Jan har varit en kanonlärare! Så håll fast i honom »
- Läraren»
- Jan! Väldigt bra lärare med bra struktur på kursen.»
- Jag tycker allt borde bevaras, det har varit jätte bra!»
- Sättet att gå igenom en del och sen göra övningar på den delen innan man går vidare till nästa.»
- läraren, mycket pedagogisk.»
- Jan Skoog»
- Den lätta känslan att man kunde fråga och fick bra svar. Sedan var det bra med en föreläsning och sedan räknestuga så att man fick knyta an det man hade gått igenom i något praktiskt.»
- Jan Skoog och hans sätt att lära ut»
- Jan Skoog, fantastisk lärare som verkligen är engagerad i sitt ämne och är mycket kunnig!»
- Det mesta! »
- läraren!»
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer info om vilka uppgifter man kunnde göra om man låg långt fram eller blev klar med uppgifterna fort.»
- Det måste bli uppdelning mellan föreläsningar och "övningstillfällen". Det fungerar inte att det är föreläsning ca 15-20 minuter och sedan sitter alla och räknar tillsammans och föreläsaren väntar till sista student har räknat klart för att föreläsa och gå igenom något nytt. »
- Inget»
- Inget»
- Vet ej»
- Kanske satsa mer på helhetsförståelse istället för matte-uträkningar från formler. »
- Mer klarhet i vad man behöver lägga fokus på. T.ex. hur mycket tid man behöver lägga på räkningar och teori.»
- ingenting»
-

16. Övriga kommentarer

- Som sagt, mycket besviken på denna kurs. Så här ska det inte fungera vid en teknisk högskola. Dela upp tydligt i föreläsningstimmar och övningstimmar. Vid övningstimmarna ska föreläsaren och en eller två till personer, doktorander, studenter från högre årskurser mm, extra finnas tillgängliga. På detta sätt kan man komma till en föreläsningstimme och veta att det är effektivt att vara där och sedan räknar alla i sin takt vid övningstillfällena. På detta sätt studerar alla i sin takt. Det är inte gymnasiet längre, alla måste ha en viss takt och har man inte det kan inte resten av klassen sitta och vänta på den/dessa personer. »
- Jan har inspirerat hela klassen til att vilja lära sig och han gav alla chansen att hänga med på lektionerna. Jag är väldigt nöjd med kursen »
- Väldigt nöjd med kursen, lärde mig mycket.»
- Jan :D»
- Säger man att en sak är en parantes och att vi inte behöver kunna räkna ut det eller ens veta hur det ser ut utan bara veta att det finns något som heter så, så ska det inte heller vara med i tentan på 2 uppgifter! Nu vet jag inte hur Jan bedömt det men om han räknar det som två poäng och jag har fel på de uppgifterna så tycker jag att det är ytterst underligt!»
-


Kursutvärderingssystem från