ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjörätt, del A, SJO130

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-20 - 2008-01-20
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

7 svarande

Högst 5 timmar»2 28%
Cirka 10 timmar»2 28%
Cirka 15 timmar»1 14%
Cirka 20 timmar»2 28%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.42

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 42%
100%»4 57%

Genomsnitt: 4.57


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 28%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 42%
Nej, målen är för högt ställda»4 57%

Genomsnitt: 2.57

- Kursen har blivit mer omfattande än förrut, utan att poängantalet har ökat. Jag upplevde att kursen var för omfattande för de poäng den gav.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»4 57%
Vet ej/har inte examinerats än»1 14%

Genomsnitt: 2.85

- Bra tenta, lagom omfattande» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»4 57%

Genomsnitt: 3.42

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»1 14%
Mycket stor»4 57%

Genomsnitt: 3.14

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»4 57%

Genomsnitt: 3.57


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»1 14%
Har ej sökt samarbete»3 42%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 28%
Hög»4 57%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 3.85

- Jag känner att jag inte hann med att studera ämnet tillräckligt ingående under tillgänglig tid.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 57%
Hög»1 14%
För hög»2 28%

Genomsnitt: 3.71

- Eftersom andra kurser varit lite lättare har jag haft tid att fokusera på denna kurs.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 28%
Gott»4 57%
Mycket gott»1 14%

Genomsnitt: 3.85

- Väl genomfört, men för omfattande» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- vet ej»
- Läraren, Anneli Rask, genomförde kursen mycket bra. Kursmaterial och hemsida fungerade mycket bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg ut allt material för kursen på hemsidan i början på kursen. Inte lite då och då.»
- kursen borde inrikta sig mer på att förstå lagtexten och tolka den än att faktiskt tillämpa den.»
- Fler poäng på kursen eller minskning av innehållet.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från