ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4, Ledarskap och management, SJO336

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-15
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»4 44%
Cirka 30 timmar»2 22%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- Det blev lägre än tänkt då en av uppgifterna föll bort.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»1 11%
50%»0 0%
75%»4 44%
100%»4 44%

Genomsnitt: 4.22


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 55%

Genomsnitt: 3.11

- Mål kan alltid vara tydligare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 37%
Ja, i hög grad»3 37%
Vet ej/har inte examinerats än»2 25%

Genomsnitt: 2.87

- Har inte gjort klart sista tentan, lär bli lite högre efter det.» (I viss utsträckning)
- Kombinationen med seminarier, deluppgifter och hemtenta testade detta mycket väl» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»5 55%

Genomsnitt: 3.55

- Anders föreläsningar har varit väldigt bra. Lars Greens var okej men det var mycket upprepning.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»6 66%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.55

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»5 55%

Genomsnitt: 3.55

- lite långsam kommunikation, men under omständigheterna mycket bra!» (Ganska bra)
- Anders har gett oss bra med info genom mail genom hela kursen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.77

- Fick inte svar på de mejl jag skickade till vår föreläsare» (Ganska dåliga)
- samma här, lite långsamt, men förståeligt» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»1 11%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»3 33%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.55

- Dock föll deluppgift 2 bort. Om vi hade gjort den också hade belastningen blivit hög eftersom exjobbet gjordes parallellt.» (Lagom)
- En av de få kurser på sjöfart och logistik där man faktiskt la ner rätt mycket tid på att plugga.» (Lagom)
- för skrivtung att ha samtidigt som kandidatarbetet, men efter komplikationer som uppstod löstes dessa utmärkt» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 22%
Hög»6 66%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.88

- Kombinationen med denna skrivintensiva kurs och kandidatarbetet var tuff. MYCKET dåligt av administrationen lägga dessa två kurser under samma period trots att detta har påpekats av tidigare studenter sedan 2009.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»5 55%
Mycket gott»4 44%

Genomsnitt: 4.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trots problem som verkar komma uppifrån lyckas Anders Brödje lösa situationen utan att det påverkar oss studenter negativt. Mycket bra!» (Gott)
- Vissa missöden med uteblivna seminarier etc. men föreläsaren, Anders Brödje, är mycket tillmötesgående och angelägen om att det blir bra för de som studerar.» (Mycket gott)
- Anders har varit en mycket bra föreläsare och kursen har innehållit annorlunda och roliga moment. » (Mycket gott)
- Anders är en god pedagog som kan förmedla kunskap på ett lydande sätt. Kan räkna honom som topp 3 lärarna under mina 3 år på skolan.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Anders Brödje»
- Det mesta för det har varit bra.»
- anders brödje»
- Anders Brödjes föreläsningar och gruppövnnkngar.»
- Framförallt den höga nivån, både på föreläsningar och de krav som ställs på eleverna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- plan b om kurser inte fungerar (läs alla kurser, marknadsplaneringen höten 2011 ex!)»
- Närvaroplikt på föreläsningar borde skippas. Däremot kan jag tycka att det är bra på gruppövningar och seminarietillfällen.»
- Denna kurs bör inte ligga parallellt med examensarbetet»

16. Övriga kommentarer

- Kan vara bättre att ha skriftliga tentor än hemtentor och inlämningsuppgifter när man har exjobbet samtidigt som redan är mycket skrivande.»
- Mycket bra med respons på inlämnade uppgifter. »
- Fel att kursen låg under denna period. Byt kursen tex med sjöförsäkringskursen eller någon annan kurs som hade en tenta istället. »
- Mindre bra att ha den samtidigt som vi skrev exjobbet.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.44

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.44
Beräknat jämförelseindex: 0.86


Kursutvärderingssystem från