ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Affärsdriven produktutveckling, TEK265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-11
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»3 12%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»7 29%
Cirka 30 timmar»9 37%
Minst 35 timmar»5 20%

Genomsnitt: 3.54

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»2 8%
75%»4 16%
100%»17 70%

Genomsnitt: 4.54

- Krockade med min andra kurs då denna var min valbara kurs.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 12%
Målen är svåra att förstå»7 29%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 20%

Genomsnitt: 2.66

- De visades nog i början av kursen men jag la dem inte direkt på minnet då och har inte läst dem igen» (Jag har inte sett/läst målen)
- För övergripande» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är väldigt luddiga, förstår inte hur målen är direkt kopplade till undervisningen.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är väldigt luddigt beskrivna och känns inte sammanhängande med vad som arbetas med på föreläsningar, under övningar och i projekt.» (Målen är svåra att förstå)
- För luddigt beskrivna, utesluter egentligen ingenting. Svårt att sålla, allt kan inte vara viktigast.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är väldigt luftigt formulerade och möjliggör för frågor om i stort sett vad som helst som har med marknadsföring att göra! Då det var en väldigt bred litteratur. Målen säger därför i min mening inte särskilt mycket, utan säger i stort att du skall lära dig "allt" om marknadsföring. Så specifikare mål kopplade till den litteratur som används. » (Målen är svåra att förstå)
- För övergripande mål, dessa borde vara lite mer specificerade. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 68%
Nej, målen är för högt ställda»7 31%

Genomsnitt: 2.31

- För att vara en grundkurs som skall ge maskin- och designingenjörer en bild av hur ekonomi spelar in i produktutveckling är målen för högt ställda och kräver för mycket detaljkunskaper.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är alldeles för högt ställda i förhållande till kursens poäng. Det var alldeles för hög arbetslastning med både ett så omfattande projekt och en så omfattande tentamen för att vara en kurs på 7 högskolepoäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Eftersom man inte kunde utesluta något blev det mycket till tentan. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Se ovan! man kan inte ställa så öppna mål på en 7,5hp kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»7 28%
Ja, i hög grad»11 44%
Vet ej/har inte examinerats än»6 24%

Genomsnitt: 2.88

- Marknadsplanen - Ja. Tentan - Nej. Hur kan man examinera på en bok + ett kompendium och sen ta med en fråga om oligopol som inte är relevant för projektet och har tagits upp ytters ytligt på föreläsning? Varför examineras inte det som föreläsarna har lagt vikten på?» (I viss utsträckning)
- Ungefär två tredjedelar av tentamen var sådant som fokus legat på men den sista tredjedelen var detaljkunskap. Det handlade om vem som kunde komma ihåg vad som stod på en viss sida i någon av kurslitteraturerna och som i förbigående och utan vikt funnits med på en halv slide på powerpointen. Tex frågan om oligopolistisk konkurrens som aldrig behandlats i projektet och som aldrig lagts nån vikt vid under föreläsningar.» (I viss utsträckning)
- Upplägget på tentamen anses dåligt då många viktiga områden uteslöts. En viktig notis är även att den första delen av tentamen där minuspoäng kunde delas ut bör tas bort till nästa tentamen.» (I viss utsträckning)
- Det var en del frågor som var så specifika att jag anser dem vara utanför ett relevant lärandemål. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»12 48%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.76

- Då stora delar av tiden under kursen utöver föreläsningarna gick åt till att arbeta med projektet och att flera av föreläsarna i stort stod och läste innantill från en powerpoint fanns mycket kvar att önska. Det som saknades helt var allt som rörde tillvägagångssätt för projektet och handledning av detta! Det var först vid sista tillfället som det fanns möjlighet till konsultation efter det hade efterfrågats. » (Mycket liten)
- Seminarierna har gett bra fördjupad kunskap, föreläsningarna känns som föreläsarna bara hastar igenom för att berätta så mycket som möjligt och går inte ned på djupet för en djupare förståelse. Dan har hållit bra föreläsningar, Kaj har hastat igenom (kanske för att kursen är för omfattande ?), Susanne har bara förvirrat mer än klarlagt för mig personligen iallafall. » (Ganska liten)
- Övningar/seminarium har varit bra och hjälpsamma men föreläsningarna har varit mindre bra. Dan gjorde bra och lättförstådda föreläsningar. Kaj hann i stort sett aldrig riktigt klart, svävade lätt iväg på personliga anekdoter (som inte hjälpte i alla fall min inlärning) och hann därför inte med undervisningsmaterialet. Susannes föreläsningar förstod jag ingenting av och jag gick från varje föreläsning och undrade vad hon egentligen hade velat lära ut på de två timmarna. Handledning med projektet har varit väldigt dålig. Vi fick i början ingen ordentlig bild av hur projektet skulle utformas och väldigt dålig handledning längs med, det fanns ytterst få tillfällen att få några ord med antingen Kaj eller Dan om det. Dessutom fick vi höra att vi skulle skynda på med vårt projekt till nästa del, att vi låg efter, trots att nästa del skulle tas upp på föreläsningar veckan efter. Föreläsningarna och projektet har inte varit i takt, föreläsningarna har hela tiden släpat efter det man redan ska ha gjort i projektet.» (Ganska liten)
- alltid bra med bra föreläsare, vilket det har varit i denna kurs! allihop.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»15 60%
Mycket stor»8 32%

Genomsnitt: 3.2

- Den nya boken är väldigt skönlitterär i sin utformning och blir lätt ganska tröttsam att läsa i. Artikelkompendiet är väldigt trögläst och är ej ett bra kursmaterial. » (Ganska liten)
- Ta bort artikelhäftet! Eller ta ut de viktiga delarna. Var jobbigt och tog tid att förstå de engelska artiklarna. Boken var bra och lättläst.» (Ganska stor)
- De var till stor hjälp inför tentamen men den stämmer inte alltid överens med var Dan, Kaj och Susanne sagt på sina föreläsningar.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen i form av bok var bra, men det kändes mycket onödigt att även använda ett kompendium på á pris ~90:- som endast ökade arbetsbelastningen och saknade direkt nytta utöver powerpoints och bok. » (Ganska stor)
- I princip all info till marknadsplanen togs ur kursboken då föreläsningarna släpade ca 1 vecka efter den del som var rekommenderad att göra i arbetet. När vi var klara med situationsanalysen och uppmuntrades starkt att skynda på hade vi ännu inte haft föreläsning och segmentering som var nästa steg.» (Mycket stor)
- Använde mig mer av tidigare års kursbok. Den passade mig bättre» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»10 40%

Genomsnitt: 3.16

- Då man av någon anledning valt att använda Ping Pong istället för det vedertagna systemet och att man slagit ihop två kurser LNC & TEK så var det mycket rörigt och tröttsamt att ständigt erhålla mail om vad som i slutändan visade sig endast röra det andra programmet. » (Ganska dåligt)
- Det hade varit bra om powerpoint kunde läggas ut på kurshemsidan innan föreläsningen och inte dagar efter.» (Ganska bra)
- Om man lägger ut föreläsningen i förhand är det bra om man är konsekvent. Ibland fanns det ibland inte. Blir svårt att ha en rutin när det ändras under tiden.» (Ganska bra)
- Allt kom upp på ping pong, fast jag gillar studentportalen bättre» (Mycket bra)
- Bra om man får tillgång till PP innan föreläsning så att man kan printa ut åhörarkopia.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»5 20%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»8 33%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.12

- Dålig handledning till projektet. Framgick inte vad som skulle göras och vad som förväntades.» (Ganska dåliga)
- Handledning i projekt var som sagt nästintill obefintlig och det fanns ingen riktig introduktion till vad som skulle göras i projektet.» (Ganska dåliga)
- Svårt på de gemensamma föreläsningarna men föreläsarna är väldigt öppna och släpper gärna in frågor, bra!» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»15 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Svårt att organisera oss. Hittade inte heller naturliga tillfällen då vi kunde träffas. En gruppmedlem var sjuk ganska mycket» (Ganska dåligt)
- Med tanke på att jag inte kände nån i den här klassen så gick det väldigt bra och roligt att lära känna några nya :)» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 20%
Hög»11 44%
För hög»9 36%

Genomsnitt: 4.16

- Projektet tog mycket tid!» (Hög)
- Projektdelen var krävande men ändå bra för då lärde man sig de vikiga delarna» (Hög)
- Jag tycker att projektet är väldigt mastigt. Så otroligt många aspekter och delar man måste ta hänsyn till» (Hög)
- Stor arbetsbelastning i projektet då det var svårt att få ordentlig handledning. Att ha både ett sånt stor projekt och en omfattande tenta är för mycket belastning för 7,5 hp.» (För hög)
- Det här projektet tillsammans med en så stor tentamen var alldeles för hög belastning. Det var inte rimligt för 7 hp. En dugga eller inget alls hade varit bättre än tentamen.» (För hög)
- För mycket för 7.5 hp med ett omfattande projektarbete samt en omfattande detaljerad tenta.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 21%
Hög»13 56%
För hög»5 21%

Genomsnitt: 4

- Lagom endast på grund av den andra kursen vi läste.» (Lagom)
- Endast ok pga den andra kursen vi läste.» (Hög)
- Att ha två parallella projekt och dessutom en tenta är orimligt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»3 12%
Dåligt»4 16%
Godkänt»8 32%
Gott»10 40%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Till att börja med var två av föreläsarna onödiga och gjorde bara det hela väldigt förvirrande då det besvarade de flesta frågorna med "För det är så det är", alternativt med "Det beror på." Samt att de ofta gick in i varandras områden och många slides innehåll exakt samma text. I mina ögon är detta ett problem som grundar sig i dålig kommunikation adjunkterna i mellan där till dålig planering av kursinnehållet. Där kunde efter bättre planering minst ett par föreläsningstillfällen istället används till konsultation samt beskrivning av tillvägagångssätt inför olika moment under projektets gång. » (Mycket dåligt)
- Sämsta kursen jag har läst hittills. Tre viljor som säger olika saker, oklart vad målen för kursen är, dålig handledning och föreläsarna följer inte den teori som står i kurslitteraturen.» (Dåligt)
- Föreläsning och litteratur stämmer inte överens vilket gör kursen väldigt rörig.» (Dåligt)
- Rörigt, oklart och ostrukturerat.» (Dåligt)
- Man lärde sig mycket. Om det hade varit mer strukturerat hade man kunnat förstå det bättre också.» (Godkänt)
- Kursen i sig och det som lärs ut är intressant, men projektet tar för stor del. Mycket tid gick åt att sitta och skriva rapport för sakens skull, vilket inte är ett optimalt sätt att tillgodogöra sig kursens innehåll.» (Gott)
- Duktiga föreläsare Bra att man tvingades komma i gång tidigt med projektet tack vare handledningen.» (Gott)
- Men jag tycker att projektet borde integreras mer i föreläsningarna. Det blev så frikopplat, även om det handlade om samma saker.» (Gott)
- intressant kurs med duktiga föreläsare/lärare.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tycker lärarna är bra och pedagogiska.»
- Inriktiningen skall finnas kvar på programmet. Det är en intressant kurs.»
- Dan. Kaj och Susanne. Bra lärare som gör att man inte somnar på föreläsningarna. Och nu kan jag inte shoppa längre....»
- Övningarna»
- Projektet med bättre handledning. »
- Projektet men med mycket mer och bättre handledning av det.»
- Projektarbetet var nyttigt för förståelsen men det var bristfällig förklaring på hur man skulle gå till väga vilket ledde till stor förvirring och mycket extraarbete.»
- Övningstillfällen var brr.»
- För att det skall bli konkret kommer namn att anges på de föreläsare som jag anser skött sig dåligt och jag har försökt att inte lägga någon personlig värdering i mitt svar. Med det sagt tycker jag att främst Dan Paulin skall vara kvar.»
- Jag tyckte boken var väldigt bra»
- Grupparbetet, fakta sattes i praktisk handling, även om projektet i vissa delar inte gick att genomföra pg.a. tidsbrist och svårt att finna information.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre fokus på projektet, eller i alla fall rapportdelen. Visst, det är ett sätt att lära sig och ett kvitto för er att vi lärt oss, men det är för spretigt och luddigt för att man ska kunna göra ett bra arbete. Att lägga undervisningen intensivt i början så att man lär sig allt och får en överblick innan man sätter igång med projektet skulle nog vara bättre.»
- Lite tydligare information angående redovisningens längd och dess upplägg.»
- Mera case och seminarium och moment som är obligatoriska.»
- Artikelhäftet är väldigt tungt att ta sig igenom. Projektarbetet skulle behöva lite tydligare riktlinjer. Jag vill ha tydligt framför mig vad som ska göras och sen få det gjort. Min grupp missuppfattade allt till den första redovisningen. OCH! Redovisningen (den sista) krockade men en viktig lab i min andrakurs (automatiseringsteknik), kanske går att ändra?»
- Det kändes aldrig som att man fick ett övergripande grepp. Ksnske hade varit bra med en bild hur allt hänger ihop. man fick ingen sammanhängande bild då föreläsning, bok o artikel ej hörde smman.»
- Tentans omfattning bör minskas eller projektet tas bort från kursen.»
- Ha EN kursansvarig som styr och VET vad som gäller. Tydligare mål. »
- Bara en kursansvarig istället för tre där alla har en egen idé och uppfattning om hur kursen ska se ut.»
- Upplägget på tentamen!»
- Jag tycker att projektet tog för mycket tid och att man därför inte hade tillräckligt med tid till att läsa kurslitteraturen osv.»
- Mer styrt och mindre tid på projekt, stod att man skulle lägga 28,5h i veckan på bara projektet. Tar för mkt tid från annan verksamheh(kurs)»
- Som sagt. Främst bör antalet föreläsare i kursen minskas till endast en om alternativen är de tre som användes under LP1. Och då är det bästa alternativet Dan Paulin då han hade struktur på sina föreläsningar, hade med sin dator vid samtliga tillfällen och kunde ge tydliga svar på frågor som ställdes. De övriga två skapade bara mer förvirring genom otydliga, eller motsägande svar på ställda frågor. Sluta att använda ping pong då det finns en studentportal som fungerar mycket bra och det är ett moment mindre om allt finns samlat på samma plats. »
- Ogillar flervalsfrågorna då risk för att få avdrag avskräcker en ifrån att svara, trots att man egentligen kan svaret. Borde ersättas med någon annan form av frågor. Hade även varit bra om det hade informerats om vilka frågor på exempeltentorna som är inaktuella då detta hade minskat lite av bördan på studenten. Var ganska mycket att hålla koll på för tentan.»
- Mindre omfattande projekt eller en lite mer grundlig genomgång av hur det är tänkt att göras. Mer uppföljningsinitiativ från lärarna.»
- Mindre projekt eller att man får poäng för projektet som man kan ha tillgodo till tentan. Alldeles för stort projekt att ha parallellt, får man poäng så kan man ju tycka att det då blir mer värt det.»
- Bättre mål »
- Tydligare från lärarna vad som skall vara med i del 1, så att där inte blir några missuppfattningar och man halkar efter.»
- Mer vägledning om innehållet i projektets första del för att få in studenterna på rätt spår direkt»

16. Övriga kommentarer

- Intressant kurs och nödvändiga för ingenjör, hoppas verkligen att inriktningen är kvar nästa år.»
- Tycker att tentan var otroligt missvisande för kunskapen i kursen. Det som föreläsarna har lagt vikten på och det som vi redovisade i projektet utgjorde i min mening bara 2/3 av tentan, resten var detaljkunskap som togs upp på en halv slide på en föreläsning och sen aldrig mer. Att ha en så omfattande kurs och sen examinera små detaljer ger inte en rättvis bedömning av eleven, då är det bara slump vem som lyckas komma ihåg vad.»
- Synd att viss information kom ut så sent tex vad som skulle vara med på redovisningen på måndag las ut på kurshemsidan på fredag eftermiddag veckan innan. »
- Angående redovisningainformationen kunde det varit mycket bättre och med bättre framförhållning. Lärarna kan ju inte ta för givet att man ska använda en "redovisningsstruktur" när man får den på fredagen och ska redovisa mån/tis då man redan har gjort sin pp-upplägg. Detta borde presenteras tidigt om det är något som ska beaktas. »
- Frågorna med kryssalternativ på tentan var dåligt formulerade och svåra att svara på, kändes som att man behövde mer information för att kunna svara. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från