ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell ekonomi och organisation LMT965 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-16 - 2009-11-01
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»3 33%
Cirka 20 timmar»3 33%
Cirka 25 timmar»1 11%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 2.33

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»1 11%
50%»0 0%
75%»3 33%
100%»5 55%

Genomsnitt: 4.33


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 33%
Målen är svåra att förstå»1 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 55%

Genomsnitt: 2.77

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»1 12%
I viss utsträckning»3 37%
Ja, i hög grad»2 25%
Vet ej/har inte examinerats än»2 25%

Genomsnitt: 2.62

- Organisationsdelen var bra, men delar från årsredovisningen var direkt kopierade från övningstentan vilket jag tycker är under all kritik. Det skall inte få förekomma på Chalmers, det är en skymf gentemot dem som verkligen anstängt sig för att lära sig.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»4 44%

Genomsnitt: 3.22

- Jag läste en annan kurs som överlappade vilket gjorde att även om jag ville så kunde jag inte gå på så många föreläsningar.» (Ganska liten)
- gick lite langsamt i borjan och lite snabbt i slutet av kursen...» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»4 44%

Genomsnitt: 3.22

- övningaboken var bra! Tyckte kompendiet var alldeles för omfattande i förhallande till organisationsdelen/vad som krævdes av oss.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»5 62%

Genomsnitt: 3.37


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»1 11%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»2 22%
Har ej sökt hjälp»2 22%

Genomsnitt: 3.44

- Bra bortsett från årsredovisningsdelen.» (Ganska bra)
- Sökte bara hjælp vid övningstillfællen, det fungerade utmærk.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 77%
Hög»2 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- svart att bedömma, det var mycket att læra sig men inte sa svart.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»4 44%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.44


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 44%
Gott»5 55%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Kænns lite utanför mitt æmne, men det ær væl alltid bra att kunna ekonomi..» (Godkänt)
- Bortsett från årsredovisnings delen tyckler jag att detta har varit en jätte bra kurs. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag tycket att Tomas som undervisar på kursen är jätte bra»
- Lektionstid som är till för övning.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag ser inte någon direkt nytta av organisations delen»
- Kanske dra ner lite på repetitionsdelen som inledde varje ekonomiföreläsning. Den är bra men kanske kan vara kortare och inte så detaljerad.»
- lægg mer vikt pa redovisningsdelen pa övningarna»

16. Övriga kommentarer

- Har svårt att förstå syfte med en ekonomikurs när man läser till kemiingenjör, den är väldigt basic och pga detta svår att tillämpa i arbetslivet. Vill man läsa ekonomi bör man välja det själv och i så fall läsa på Handels. »
- lætt tenta... (ær utomlands, har inte alla tangenter)»


Kursutvärderingssystem från