ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik med biologiska exempel, FTF195, Lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»7 26%
Cirka 20 timmar»10 38%
Cirka 25 timmar»7 26%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.15

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»1 3%
25%»4 15%
50%»5 19%
75%»2 7%
100%»14 53%

Genomsnitt: 3.92


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 53%
Målen är svåra att förstå»3 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1.8

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»9 69%
Nej, målen är för högt ställda»3 23%

Genomsnitt: 2.15

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»2 14%
I viss utsträckning»7 50%
Ja, i hög grad»4 28%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.28


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.4

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»9 34%
Ganska liten»10 38%
Ganska stor»5 19%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»4 16%
Ganska dåligt»10 40%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 2.36


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»15 57%
Mycket bra»6 23%
Har ej sökt hjälp»3 11%

Genomsnitt: 3.38

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 15%
Mycket bra»20 76%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»14 53%
Hög»10 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 11%
Lagom»14 53%
Hög»9 34%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»4 15%
Dåligt»4 15%
Godkänt»14 53%
Gott»2 7%
Mycket gott»2 7%

Genomsnitt: 2.76

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Anders!»
- Storgruppsövningarna var väldigt bra och gav en bra förståelse av typuppgifter.»
- Att vi snabbt gick igenom det lätta och la mer tid på de svårare delarna.»
- Upplägg av kursen och hemsidan, allt har varit väldigt tydligt och bra.»
- Bra föreläsare»
- Föreläsningarna var bra avvägda.»
- Ingenting. »
- Storgruppsövningarna har stor potential »
- Anders Hellman som föreläsare, han gick igenom materialet på ett mycket bra och intressant sätt.»
- Tempot»
- Genomgångar i helklass»
- Räkneövningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Storgruppsövningen»
- Främst att examinatorn arbetar bättre med det utdelade materialet. Om han ändå ska strunta i att följa mönstret i häftena så kan man ju lika gärna köra med en riktigt mekanikbok istället.»
- Byta ut kursmaterialet. Inte relevant då Anders inte har samma kurs som Tomas.»
- Det skulle ha varit bra om power-pointsen kunde ha lagts upp från början så man kunde ha kollat in dem från början. Lite stort hopp för oss som gjorde labben sist och föreläsningen som handlade om labben. Hade varit bra om man hade kunnat ha två sådana föreläsningar istället för en. »
- Att genomgångar, material och övningsuppgifter rör samma områden och har en liknande karaktär som tentafrågorna.»
- Bättre anpassat kursmareriall, tydliga mål, tydligare vilka områden som är viktiga och till sist bättre struktur på undervisning. »
- Mer exempel med polära koordinater! Poängsystemet på tenta gav liten möjlighet till delpoäng på varje fråga. Övningarna skulle ge möjlighet att få hjälp men efter man varit där gick man därifrån med lila många frågor, övningsledaren var inte så bra på att förklara olika problem.»
- I år gjordes tentorna om och inga nya tentor eller nytt material fanns att få! Vi fick därför plugga på gammalt material som inte stämmer med det vi gjorde under kursen! Detta är inte okej då det är svårt att veta vad man ska kunna, utdelat material eller främst föreläsningar! Nya tentor att öva på måste fås tidigt, vi fick en 4 dagar innan tentan!»
- Kursen måste ha kursmaterial som täcker det handledaren föreläser i. I år har Anders föreläst och vi har haft Tomas gamla kursmaterial vilket inte har stämt överens alls. Nästa år måste lärarna samarbeta från början och följa en röd tråd igenom hela kursen. Även om Anders har påpekat vad som kommer att komma på tentan har det inte funnits så mycket material att öva på. En kursbok hade underlättat inlärningen. »
- riktig kurslitteratur med lösningshäften behövs desperat.»
- Studiematerial efter kursens utformning och att lektionerna har någon koppling till föreläaningarna.»
- Om en ny examinator väljer att ändra uppbyggnaden av tentamina och fokusera och styra om kursen till nya områden (lägga mer tyngd på andra områden än vad det tidigare gjorts) då måste även kursmaterial ändras. Det kursmaterial vi fick utdelat var lämpat för att klara den förra examinatorer tentor. Det stjälpte mer än vad det hjälpte. »
- Se till att övningsuppgifter och övningsföreläsningar stämmer överens med det som föreläsningar och tentan handlar om. Lämna inte ut det enda nyttiga materialet tre dagar innan tentan. »
- Vore enklare med samma lärare under föreläsningar och storgruppsövningar, sen kan man ha en annan under övningstillfällen»
- Kursmaterialet! Vore bra om man kunde ha en bok eller något mer sammanhängande häften. Som det är nu blandas svenska och engelska, kopior från böcker och egenskrivet material.»
- Kursmaterialet kändes inte jätterelevant och ibland kändes det inte riktigt som att föeläsningarna och storgruppsövningarna handlade Om samma sak»
- Kursmaterial!!!»
- Kursmaterialet. Det stämmer inte överens med vad den nye examinatorn undervisar/lägger fokus på. Bättre samarbete mellan övningsledare och examinator. Övningstentor som ges ut i god tid innan examination, gjorda av den nuvarande examinatorn. Tentan gav ut väldigt lite information, och examinatorn gav de elever som frågade viss nödvändig information för att lösa uppgiften. Hade varit rättvist om samtliga elever fått tagit del av denna information. »
- Kursmaterialet är uselt! (18 dåligt sammansatta häften som inte följer det examinatorn går igenom) Sedan måste examinatorn och den som håller i gruppundervisningen vara bättre synkade och gå igenom samma saker. Att tentan bara är på 25 p gör det svårare att få enskilda poäng om man börjat rätt/tänkt rätt. »
- Kurslitteraturen, så att den stämmer mer överens med vad vi får för undervisning på föreläsningarna. Tentan var lite för enkel tycker jag också. Vet inte om andra håller med mig men jag hade förväntat mig något svårare.»
- Kursmaterial!!»

16. Övriga kommentarer

- Jättebra kurs!»
- Hemsidan kom upp mycket sent och det är något som borde finnas när kursen startar. »
- Kursen ändrades utan att instuderingsmaterialet gjorde det. Vi fick material för ändringarna, som var nästan halva tentan, motvilligt på efter sista föreläsningen.»
- Kursen var väldigt dålig planerad. Ingen framförhållning och ingen planering. Flummigt intryck. Då examinatorn gick igenom ett nytt område kunde denne aldrig svara på var i kurslitteraturen man kunde läsa/träna på detta område eller om det ens behandlades i kurslitteraturen. Kurshemsidan med mål och planering kom ut lång efter kursen kommit igång. Kändes som examinatorn inte visste själv vad som skulle behandlas i kursen.»
- Lämna gärna ut typexempel och övningstentor redan i början av kursen. Om många ställer samma frågor, repetera gärna detta i helklass. »
- Då jag har haft väldigt mycket annat att göra denna läsperiod har jag inte haft möjlighet att lägga ned så mycket tid på kursen som jag velat»
- Den nuvarande examinatorn visa gott engagemang. R»
- Examinatorn hade ändrat hela kursen, dock inte kursmaterialter. Det var samma som året innan, men vår tenta var helt annorlunda! Vår tenta innehöll mer än vad som fanns i kursmaterialet så vi hade ingen chans att plugga på det. De övningstentor som fanns tillgängliga var de från tidigare år, så det var ingen ide att plugga på dem. Vi fick tillslut, några dagar innan tentan, ut EN tenta som var ny. Ska man ta över en kurs och ändra innehållet får man ju vara beredd och ha kursmaterial för det! Mycket dåligt!! »


Kursutvärderingssystem från