ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Ergonomi, LMU057

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 7%
Cirka 25 timmar»4 28%
Cirka 30 timmar»5 35%
Minst 35 timmar»4 28%

Genomsnitt: 3.85

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»4 28%
100%»9 64%

Genomsnitt: 4.57

- Undervisning till stor del bestod bara av att upprepa samma bilder och material som finns i boken. » (75%)
- Valde att inte gå på vissa lektioner då jag ansåg att föreläsaren var förvirrande och jag förstod inte vad han ville säga (Hans)» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»5 35%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 21%

Genomsnitt: 2.71

- Målen var inte presenterade på ett adekvat sätt, och de olika kursmomenten var inte tillräckligt överrensstämmande med målen i allmänhet. Målen vad gäller projektet var OBEFINTLIGA. Det fanns inga bedömningskriterier presenterade och anledningen till poängsättningen på rapporterna presenterades inte. Projektets PM var mindre bra formulerat och bedömningen av projektet utgick inte från de uppställda kriterierna i PM:et.» (Målen är svåra att förstå)
- Fanns inte beskrivet någonstans vad som förutsattes av projektarbetet.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 57%
Nej, målen är för högt ställda»6 42%

Genomsnitt: 2.42

- För mycket material presenteras på ett ytligt sätt, men man förväntas kunna svara djupt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Utifrån de utdelade delmålen inför dugga+tenta var det stora områden som betades av. T.ex. var det över 45 metoder och modeller som man skulle kunna utantill till första duggan, det är inte lämpligt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- överbelastande kurs med två tentor och ett omfattande projektarbete- det blir mest fokus på ergonomikursen för den kräver mycket mer arbete. Dessutom är Hans & Susannes åsikter om mål olika och har egna mål som inte nämns i kurs-PM. Mål som nämns efter projektets gång. Otydligt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- ganska omfattande med 2 st duggor och ett projekt med tillhörande rapport och redovisning» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 57%
Ja, i hög grad»6 42%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Typen av examination (dugga+tenta+projekt) var dels för omfattande, och duggan+tentan borde egentligen vara utformad som en muntlig examination. Detta ämne är inte lämpligt att examinera med en skriftlig tenta.» (I viss utsträckning)
- Svårt att förstå vad som krävdes av projektarbetet, fanns inga kriterier eller mål.» (I viss utsträckning)
- Gillar inte frågan på sista tentan som hade med att man utefter bilder skulle identifiera mätinstrument. Denna tyckte jag var icke-överensstämmande med kursmålen, som inte nämner något om att kunna identifiera olika mätinstrument. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.57

- Som sagt - för mycket info som är direkt tagen från boken.» (Ganska liten)
- En föreläsning angående "Design för alla" och "funktionsnedsättning", som leddes av en blind och oerhört inspirerande föreläsare, var väldigt bra. Under den föreläsningen gavs ett bra perspektiv inom området (vi fick testa ögonbindlar för att se hur det var att vara blinda) som gjorde att man blev intresserad och tog till sig av det som förmedlades. Även en föreläsning i metoder för att kartlägga fysiska belastningsergonomiska risker var intressant och till nytta, då den innehöll demonstration av metoderna som man själv fick testa. I övrigt, vad gäller de övriga föreläsningarna anser jag att de var oerhört innehållsfattiga, och dessutom oergonomiskt utformade (vilket är lite ironiskt i en kurs om ergonomi). Anledningen till denna åsikt grundar sig i att man inte som föreläsare kan ha powerpoint-slides med en dålig projektor (+litet typsnitt som i kombination gjorde det svårt för alla studenter att se) och sedan ha ett extremt antal slides (minst 30 per föreläsning) där man desssutom proppar dessa fulla med information och massa text. När man då läser i kurslitteraturen om designprinciper och vad som stödjer perceptionen och uppmärksamheten lyckades dessa föreläsningar inte använda sig av dessa principer över huvud taget. En kurs om ergonomi borde vara ergonomiskt utformad, kan jag tycka. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»11 78%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 3.21

- Den stora delen av studierna i kursen utfördes på egen hand, eller med klasskamrater och diskussion. Kurslitteraturen var bra på vissa punkter, men hade en tendens att "aldrig komma till sak.." vad gäller i stort sett alla avsnitt. Metodkapitlet var däremot bra.» (Ganska stor)
- Bra med powerpoints men boken kändes onödigt omfattande.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»11 78%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 2.85

- Bedömningsmallar för projektarbete delades ej ut.» (Mycket dåligt)
- Kursmål och delmål inför duggan och tentan var bristande på många punkter, bland annat var de luddigt formulerade. Åhörarkopior var uppladdade sent i många fall. Den ENDA tentan som laddades upp som exempel stämde inte överrens med årets upplägg och det gavs dessutom inga svar på tentan.» (Ganska dåligt)
- Det var svårt att få information, eller konstruktiv och konsekvent sådan. » (Ganska bra)
- Ibland sent uppdaterad med information.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 14%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»4 28%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.14

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

- Klassen var tvungen att dela upp alla kunskapsmål och sammanställa allas svar för att sedan lära utantill. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 7%
Hög»6 42%
För hög»7 50%

Genomsnitt: 4.42

- Deltenta + Projekt + Sluttenta är onödigt. Sluttentan hade inte behövts.» (Hög)
- Projektet blev för omfattande för poängen det motsvarade.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 7%
Hög»7 50%
För hög»6 42%

Genomsnitt: 4.35


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»3 21%
Godkänt»7 50%
Gott»3 21%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen examinerades mha en tenta och ett projekt där tentan var värd totalt 70 poäng och projektet endast 30, trots att det verkade vara det som vi skulle lägga mest tid på, när man fick veta resultatet. Den som läste vår rapport, Susanne Kullberg, verkade ha otroligt höga förväntningar trots att det var en så liten del av kursen. Vi hade dessutom inte fått ut något som specificerade vad som skulle uppnås med projektrapporten utan bara nått flummigt papper i början där det stod vad vi skulle göra. Grymt besviken på den här kursen, och den besvikelsen riktar sig väl främst mot projektdelen. Med så höga krav som det uppenbarligen var, men som vi inte fick veta eftersom Hans hade glömt lämna ut dem, så tycker jag att projektet ska vara värt betydligt mer poäng, typ 50% projekt och 50% tenta. » (Mycket dåligt)
- Intressant kurs med många bra föreläsare. Väldigt brett område som gjorde det svårt att förstå vad som var viktigt och vad som var "kursivt".» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet är krävande men mycket relevant.»
- Design för alla, mycket intressant. »
- Föreläsningen om "design för alla" där klassen fick testa att gå med ögonbindel och blindstav.»
- Inte mycket. Men föreläsaren Cecilia Berlin var mycket bra, samt den blinda föreläsaren.»
- Föreläsarna.»
- Projektarbetet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- unikt undervisningsmaterial - lite mindre kunskapsmål som är mindre luddiga.»
- Informationen. Det var svårt att veta vad som gällde och främst vad som gällde för rapporten. Det var oklara och inkonsekventa budskap där. »
- Examinationsformen: Ändra till muntlig examination? Seminarium? Projektets beskrivning och bedömning (utifrån en korrekt betygsmodell snarare än godtyckligt utifrån lärarens egna värderingar som inte byggde på PM:et) Ha enbart mer mer motiverande föreläsare, ta hit kompetenta gästföreläsare inom de olika områdena som har intressanta infallsvinklar att berätta om (i stil med det jag beskrev i fråga 14.) samt att man får möjlighet att testa olika metoder. Kursen bör vara mer verklighetsförankrad. Det man behöver ta till sig i form av det som presenterades med uttröttande PPT-presentationer kan man i sådana fall läsa lite mer på egen hand, då ändå den delen fungerade tillräckligt bra.»
- Kursen innehåller ett projekt som tar mer tid än vad det ger i poäng, projektet ska egentligen bara vara 30% av kursen men tog mest tid. Dessutom oklara mål och betygskriterier över projektet.»
- Resten, speciellt "poängfördelningen" mellan projekt och tenta, samt att vi borde fått veta vilka krav projektet hade. Det är extremt orätt att flera grupper fått så låga poäng när vi aldrig fått se krav-pappret! Det minsta är att vi borde få chansen att rätta till rapporterna och dra upp våra poäng!»
- Tydligt kurs-PM.»
- TA BORT VIDARLABBEN, den var det mest onödiga jag någonsin varit med om. Hitta på någon annan labb istället»
- Upplägget av projektet. Eleverna måste få en tydlig kriterie-plan över vad som bedöms och vad som måste vara med. Projektbeskrivningen måste omformuleras och det måste framgå vem som ska rätta och sätta betyg. Många som inte var nöjda med betygen de fick för uträttat projekt.»
- Dela ut bedömningsmallar.»

16. Övriga kommentarer

- Besviken.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.85

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.85
Beräknat jämförelseindex: 0.46


Kursutvärderingssystem från