ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-2 Objektorienterad programvaruutveckling GU, DIT011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-21 - 2011-01-10
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 9%
Kontaktperson: Pelle Evensen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: GU


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»4 57%
Cirka 20 timmar»1 14%
Cirka 25 timmar»2 28%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.71

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»2 28%
50%»1 14%
75%»2 28%
100%»2 28%

Genomsnitt: 3.57

- Endast föreläsningar och laborationer.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 28%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 33%
Ja, målen verkar rimliga»4 66%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.66

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»3 42%

Genomsnitt: 3.14

- Examinationen hade mycket liten tyngd på objektorientering. De flesta uppgifterna var enbart imperativa.» (I viss utsträckning)
- Jag fick vg men jag har ju som sagt inte läst målen...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»5 71%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Jag lärde mig i princip bara swingbibleoteket.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 2.71

- Hade ingen kursbok, använde JAVAs API och eget exprimenterande, vilket fungerade bra (vg på tentan)» (Mycket liten)
- Jag använde den bara under examinationen.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%

Genomsnitt: 3.85


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»4 57%
Har ej sökt hjälp»2 28%

Genomsnitt: 4.14

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 28%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»1 14%
Har ej sökt samarbete»2 28%

Genomsnitt: 3.42

- hade en odisciplinerad labpartner, men vi lyckades få till det till slut. Jag skulle föredra individuella laborationer.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»1 14%
Låg»2 28%
Lagom»3 42%
Hög»1 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.57

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 28%
Lagom»3 42%
Hög»2 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Jag är långsam på matematik.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 14%
Godkänt»1 14%
Gott»3 42%
Mycket gott»2 28%

Genomsnitt: 3.85

- Kändes som en introduktionskurs för folk som aldrig programmerat förut snarare än en introduktionskurs till OOP. Namnet borde bytas till Introduktion till programmering.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarnas upplägg!»
- Den OOP som faktiskt fanns.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer arbete vid datorn och mindre på tavla (fast tavelarbete kan vara bra för att öva sig till tentan), om möjligt att skippa skriftlig tenta och köra allt på dator.»
- Innehåll som loopar, if-statements, Arraylists etc . tidigare. GUI-grejer senare.»
- Högre tempo, mer avancerade ämnen. Mer djupgående om MVC.»
- Mindre grundläggande programmering. Skippa styrstrukturer som loopar if-satser osv. Fokusera mer på OOP, ta gärna in exempel på design patterns.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs.»


Kursutvärderingssystem från