ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ledarskap - MRM, LNC330

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

12 svarande

Högst 5 timmar»6 50%
Cirka 10 timmar»2 16%
Cirka 15 timmar»4 33%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- de veckor vi inte var på examensresa» (Cirka 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 16%
100%»10 83%

Genomsnitt: 4.83


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 8%
Målen är svåra att förstå»5 41%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.41

- Har varit för sammanlänkad med en del i Navigation projekt kursen att man inte vetat vad som egentligen hör till vad» (Målen är svåra att förstå)
- Inte svåra att förstå men dom har ingen bäring på verkligheten» (Målen är svåra att förstå)
- målen måste riktas mer mot praktik och mindre mot teori» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 22%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.77

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»4 36%
Ja, i hög grad»2 18%
Vet ej/har inte examinerats än»4 36%

Genomsnitt: 2.81

- för mycket om olika psykologers teorier» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- men självstudierna har också gett mycket» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- En stor bok som inte direkt använts i undervisningen utan bara ska läsas själv» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»3 25%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 2.66

- Väldigt mycket papper som egentligen inte känts aktuella för kursen, tyvärr mycket upprepning från vår förra ledarskaps kurs som var ihop med metoden» (Ganska dåligt)
- Mycket material delades ut direkt, vilket var bra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 16%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»7 58%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- En god atmosfär av att frågor är helt ok o utförliga svar» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt samarbete»1 8%

Genomsnitt: 3.66

- Uppfattningen att grupparbete är något som ska delas upp och göras individuellt för att sedan sättas ihop till ett allt annat än homogent resultat är den förhärskande. Då kan man lika väl göra inividuella arbeten tycker jag.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»2 16%
Lagom»6 50%
Hög»3 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.91

- Känns dock inte som det hör till ämnet att skriva rapporter när vi gjort det mycket förut och de flesta redan har gjort klart eller påbörjat exjobb. Dessutom var en av de uppsatser vi skulle skriva rapport på alldeles för akademisk och behandlade mycket forskningsmetoder och om man inte känner till sånt innan blir det svårläst och man måste nästan slå upp ord och annat för att förstå vilket leder till högre arbetsbelastning» (Lagom)
- jämfört med andra, liknande kurser» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 25%
Lagom»6 50%
Hög»3 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- På grund av Indienresa» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»3 25%
Dåligt»1 8%
Godkänt»6 50%
Gott»2 16%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- Alldeles för osammanhängande kurs med mycket upprepning och innehåll som kändes oväsentligt» (Mycket dåligt)
- Rörigt med alla olika små/delkurser där allt gick in i varandra.» (Dåligt)
- Men jag tycker vi har haft detta ämne förrut i åk2» (Godkänt)
- Väldigt rörigt med olika moment och lärare» (Godkänt)
- Vad som kom på tentan var väldigt ludigt. En ledarskaps tenta utan en enda fråga om ledarskapsstilar eller ledarskap. Det var lite märkligt tyckte jag.» (Godkänt)
- Skulle varit ännu bättre om man diskuterat mer i föreläsningssalen och pratat mer om värderingar och inte så mycket om olika psykologiska teorier.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Simulatorkörningar»
- Inget»
- Läraren, han är mycket bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydlihgare struktur, samt att den inte ser likadan ut som tidigare ledarskapskurs om den finns kvar.»
- Mera Simulator, där lär vi oss verkligen!»
- Mindre om psykologiska teorier, eller i vart fall lägga mindre tid under föreläsningarna på att gå igenom dessa och mer tid på att diskutera dem.»

16. Övriga kommentarer

- Nu verkar det ju som om kursen kommer att läggas om, och det är bra. Vi har ju läst mycket av ledarskapet redan förra året»


Kursutvärderingssystem från