ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Logistik, TEK380

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-22 - 2012-06-10
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»6 28%
Cirka 25 timmar»7 33%
Cirka 30 timmar»5 23%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 3.04

- Välsigt svårt att uppskatta. Kan vara mer.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»3 14%
100%»17 80%

Genomsnitt: 4.76

- Mycket bra, genomtänkta och strukturerade föreläsningar!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 75%

Genomsnitt: 3.55

- Bra att lärmålen för respektive del fanns med i pp-slidsen för varje föreläsning. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Detaljerade kursmål saknas till miljödelen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»19 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 33%
Ja, i hög grad»11 52%
Vet ej/har inte examinerats än»3 14%

Genomsnitt: 2.8

- För kort tid för att hinna alla frågor på tentan. Jag hade behövt en timme till för att hinna med alla uppgifter. Jag tyckte ändå att jag kunde materialet ganska bra.» (I viss utsträckning)
- Tiden räckte inte till på tentan! Tråkigt när man kände att man kunde räkna ut uppgifterna om man bara haft tid att tänka lite..» (I viss utsträckning)
- För stor tidspress på tentan!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»10 47%

Genomsnitt: 3.33

- Lektionerna var bra.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar med struktur och intressanta exempel från näringslivet. » (Mycket stor)
- Väldigt bra undervisning både på lektioner och på praktikfallet» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»14 66%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 3.04

- Laborationerna var bra för inlärningen. Vissa föreläsningar upprepade mest det som redan stod i boken.» (Ganska liten)
- Kursboken är extremt oanvändbar» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»10 47%

Genomsnitt: 3.42

- Löpande information från examinator har varit bra. Dock anser jag att det inte orimligt att tillhandahålla informationen med så kort varsel som ofta förekommit. Även en viss otydlighet i direktiv kring uppgifter mm» (Ganska dåligt)
- På det stora hela fungerade det bra, men det var problem att anmäla sig till konsultation vid något tillfälle. » (Ganska bra)
- Det var mån bokning som inte fungerade.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»14 70%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Bra med handledningstillfällen» (Ganska bra)
- Bra feedback och stöttning vid konsultationerna och stor möjlighet att ställa frågor på föreläsningar etc. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.52

- Svårt att hålla ihop en grupp med sex personer som har helt olika mål med och som kommit olika långt i inlärningen av kursen.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 76%
Hög»5 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Ganska jobbigt ett tag med projektet. Men det berodde på dålig samordning och planering i gruppen.» (Lagom)
- Dock högre på slutet!» (Lagom)
- Kursen hade bra upplägg med tenta och inlämning, dock var inlämningen väldigt tidskrävande.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 23%
Hög»8 38%
För hög»8 38%

Genomsnitt: 4.14

- Läste ingen annan kurs.» (Lagom)
- Men väldigt hög sista halvan på perioden.» (Lagom)
- Var tufft med två omfattande praktikfall samtidigt.» (För hög)
- Kursen hade bra upplägg med tenta och inlämning, dock var inlämningen väldigt tidskrävande. Detta tillsammans att vi hade en annan kurs med många olika moment blev arbetsbelastningen totalt under läsperioden otroligt hög! 2 tentor 1 dugga 4 redovisningar 1 opponering 4 inlämningar» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»2 9%
Gott»4 19%
Mycket gott»14 66%

Genomsnitt: 4.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Projektet sänker lite.» (Gott)
- Bra och lärorik kurs som innehöll både bra föreläsningar och föreläsare samt ett lärorikt praktikfall. » (Mycket gott)
- Mycket bra och intressant kurs. Peter har varit väldigt bra och haft inspirerande och roliga föreläsningar. Tack för det. Mycket bra med praktikfallet och bra handledning från Per.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsningar är trevligt.»
- Laborationen och praktikfallet.»
- Peter och Per, praktikfallet samt boken. »
- Praktikfallet och ölspelet»
- Praktikfallet och Ölspelet.»
- Kursen som den är. Praktikfallet är mycket bra. Dock bör en helhetsbedömning av alla delarna tillsammans också inkluderas. »
- praktikfallet»
- Det mesta!»
- Projektet känns relevant och var roligt att göra »
- Excellaborationen var bra och man lärde sig mycket av den, bör absolut vara kvar nästa år. Praktikfallen var också bra men det var jobbigt att det var så mycket som var oklart med uppgifterna. »
- Grupparbetet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre grupper på praktikfallet. Miljön får gärna bli en mer intigrerad del av kursen. Det behöver det bli i industrin om någon förändring ska uppnås. »
- Lite mer utförligt labb-pm, vissa delar var lite oklart.»
- Jag skulle gärna se ännu lite mer fokus på excel. Lab-PM:et var nästan som ett körschema för hur man skulle gå tillväga i varje uppgift och givetvis är det bra att veta exakt hur man ska göra men det hämmade inlärningen en aning. Jag hade gärna sett en grundlig genomgång av användbara funktioner och tips, alltså en excellab av lite mer allmän karaktär. Då tror jag man hade lärt sig mer! »
- Tycker att uppgifterna på tentan var relevanta, men det var för många. Tiden räckte inte till! Sedan skulle det varit bra om det varit några fler tillfällen med räkneövningar.»
- Tentan var för lång, man hann inte med alla frågor på den avsatta tiden!»
- Inget speciellt.»
- Bättre information angående uppgifterna i praktikfallet. Opponeringen var oklart vad man skulle kolla på. Tentan var svår om man jämför med uppgifterna vi räknat på. »
- Beräkningauppgifterna tar väldigt lång tid att lösa och de kändes inte riktigt som att man tog hänsyn till de vid tentamen...»

16. Övriga kommentarer

- Alla kurser borde ha ett studiebesök! :)»
- Tentan var väldigt omfattande, man hann inte göra färdigt»
- Det var synd att tentamen var sjukt omfattande och att man inte hann med allt som man ville visa att man kunde. Jag kunde mer än vad jag fick tid till att visa då uppgifterna var väldigt uttömmande frågor och räkneuppgifterna krävde en hel del tänkande för att man aldrig stött på samma problem innan. Uppg. 4 och uppgiften med abc-analysen var sjukt tidskrävande! Mitt råd är att dimensionera tentamen efter tiden man har på sig att skriva. Ganska simpelt att förstå. »
- Var så mycket att göra under läsperioden i båda kurserna så man hann inte börja plugga till tentan förens veckan innan vilket kändes jobbigt. »
- Väldigt duktiga lärare!!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.47

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.47
Beräknat jämförelseindex: 0.86


Kursutvärderingssystem från