ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt10 Hållbar utveckling, TEK335

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-21
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»1 8%
Cirka 20 timmar»3 25%
Cirka 25 timmar»6 50%
Cirka 30 timmar»2 16%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 16%
100%»10 83%

Genomsnitt: 4.83

- Att det var obligatoriskt med 80% närvaro känns rätt mycket tycker jag. Några har kanske ett jobb vid sidan av studierna eller pluggar andra kurser som krockar med HU, då blir det svårt att få 80% närvaro.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 58%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 25%

Genomsnitt: 2.91

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 45%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.54


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»6 50%

Genomsnitt: 3.41

- Samtliga föreläsare och kurshållare har varit mycket engagerade i sina respektive delar såväl som kursen i helhet. Samtidigt upplever jag engagemang på personlig nivå, alltså, kurshållare har arbetat med att ha god kontakt med enskilda individer. Kanonbra! Den goda undervisningen gjorde kursen mycket bra och intressant. Har talat med studenter som tagit kursen på distans. I de fall har kursen inte alls uppskattats. Gott engagemang och bra undervisning samt intressanta gästföreläsare = vinnande koncept.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»7 58%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.58

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 66%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.33


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 16%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»5 41%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- såg inte till kursanvarige läraren mycket i slutet» (Ganska dåliga)
- Med syfte på datauppgiften.» (Ganska dåliga)
- Lite svårt ibland.. » (Ganska bra)
- Under simuleringslektionerna borde det funnits mer lärare som kunde hjälpt till.» (Ganska bra)
- Dock väldigt svårt att få hjälp under simuleringen, behövdes fler lärare där!» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 91%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- lite väl intensivt första 3-4 veckorna, gjorde att vår andra kurs i mekanik blev lite lidande, sen var det väldigt lugnt sista 3 veckorna» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 91%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 25%
Gott»7 58%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 3.91

- prokuktionssimulations lektionerna och labbarna var väldigt dåliga. oplanerat och ostrukturetat plus att programmet vi använde inte fungerade som det skulle» (Godkänt)
- Andra delen av kursen,då vi var i Johanneberg, tycker jag inte hade så stor koppling till hållbar utveckling.» (Godkänt)
- En väldigt rolig och användbar kurs. » (Gott)
- Inspirerande och rolig kurs!» (Gott)
- bra med olika föreläsare inom olika ämnen. va lite negativ till att ha undervisning på johanneberg men va okej endå är nog bra komma iväg lite oxå :) generellt känns det som vissa saker är ganska mycket allmänbildning men att vi fått mer förståelse och eftertanke inom ämnet» (Gott)
- Mycket gott, deltog inte så mycket i sista momentet» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- första delen av kursen, plan b som kurslitteratur»
- Variationen med de olika momenten. Kul att ha lite förelsäningar med design 3.»
- Upplägget och de varierande uppgifterna. Redovisningen i smågrupper fungerade jättebra, och det var roligt då de kunde bli en diskussion kring ämnet ist för att bara sitta och lyssna. »
- Ann-Sofie är en härlig typ! Bra Examination, rolig när redovisningar och liknande var avslappnade och inte stela. Arbetet med produktionssystem var inspirerande då man kände att det var något man skulle ha nytta av och kanske arbeta med i framtiden! Intressant att få komma ut i verkligheten med studiebesök. »
- variationen»
- individuella förändringsuppg.»
- Den individuella förändringsuppgiften och grupparbetena var givande tycker jag. Att det var flera olika varierande moment i kursen var roligt.»
- Tror att det är viktigt att ha den här typen av kurser, så man stannar upp och tänker till. Källsorterat som en tok nu ,) »
- Mixen av de olika kursmomenten och den goda verklighetsförankringen som bidrog till att ämnet upplevdes relevant och konkret.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer planering innan användandet av ett simulationsprogram!»
- På labben kunde det varit fler lärare eftersom det blev väldigt mycket tid då man endast satt och väntade på hjälp. Skulle också varit bra om vi haft en genomgång innan hur programmet skulle hanteras. Det skulle ha sparat tid.»
- Det som bör förändras är hur datauppgiften var upplagd. Föreläsningarna och studiebesöket var jättebra. men själva laborationen vid datorn var inte så bra. Vi fick ofta sitta och vänta på att få hjälp och så var det massa buggar och problem med programmet. Hade varit enklare om vi hade fått en färdig grundmodell eller gjort den tillsammans med demonstration vid tavlan så att vi kunde lägga mer tid till själva uppgiften. Det var en intressant uppgift, men det var för mycket problem och tog "dö"tid så det blev inte så roligt som de kunde ha varit. »
- om man ska använda en mjukvara som är helt nyframtagen att jobba med måste det framgå mycket tydligare så man kan förstå varför den är så dålig i DES-delen dela upp belastningen lite över läsperioden istället för den ojämna arbetsbelastningen»
- förklara varför den andra delen av kursen tillhör hållbar utvecklings-kursen. laborationen kunde gjorts mer effektiv. t ex att läraren sagt att då man nått exempelvis 1300 produkter så kan man gå vidare och göra en miljömodell tills man fått ner koldioxidutsl till ex 1.2 osv... nu var det istället så att man kanske ökade produktionen från 1400-1600 produkter under 3 lektioners tid, vilket jag ser som lite bortkastad tid. vid den tiden förstog man vad det innebar med en flaskhals och vad man kan göra för åtgärder.»
- Simuleringsdelen, mer resurser där. Tog för lång tid att få resultaten på dugg och inlämningsuppgifter.»
- Besöket på SKF var intressant och kul. Dock hade förberedelser gjort besöket mer lärorikt då studenterna hade kunnat se fabrikens processer och optimeringsfrågor, något som lärdes efteråt. Detta borde man haft med sig vid besöket. Alltså: Senarelägg besöket till efter några föreläsningar om "flaskhalsprincipen" med mera.»

16. Övriga kommentarer

- Vädligt intressant kurs.»
- Rolig kurs!»
- Mycket bra kurs. På många plan kalas-bra! Fastän kursen är mycket bred fanns där en röd tråd samtidigt som kursen lyckades engagera studenterna på många plan. Personligen tror jag att kursen har resulterat i goda kunskaper och framför allt ett ökat intresse i ämnet. Personligen kan jag tänka mig fortsättningskurser. Bra jobb från samtliga parter! Det var också mycket trevligt!»


Kursutvärderingssystem från