ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Sjömanskap C, SJO660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-22
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»9 39%
Cirka 20 timmar»2 8%
Cirka 25 timmar»5 21%
Cirka 30 timmar»5 21%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.52

- plus att jag började studera colregs redan i sommar, på egen hand. Varje lördag 5 timmar.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»2 8%
100%»19 82%

Genomsnitt: 4.65

- Har tyvärr av olika anledningar missat alla föreläsnings tillfällen» (50%)
- Jag har även deltagit i ettornas colregs föreläsningar i den mån det har fungerat. vid ett tillfälle även klass 7.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 47%

Genomsnitt: 3.13

- Många som frågade vad vi egentligen skulle kunna, vad som innefattade, svaren som gavs var mycket tveksamma.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- I alla fall för COLREG-delen. Lite virrigt med arpan vad gäller det prov vi hade, det gicks aldrig igenom.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det är väl inget snack?» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 75%
Nej, målen är för högt ställda»5 25%

Genomsnitt: 2.25

- För lite handledning i simulatorn» (Nej, målen är för högt ställda)
- Borde vara tenta med lägre krav i åk 1, som förberedelse till 100% i åk 2.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»4 19%
Ja, i hög grad»16 76%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Uppkörningen var bra och kändes realistisk» (Ja, i hög grad)
- Tyvärr så siktar föreläsningarna på månen och tentamen på stjärnorna. Vi får inte den undervisning som krävs för att klara tentamen. Men det märks väl på resultaten.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»8 36%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»4 18%

Genomsnitt: 2.54

- Har tyvärr av olika anledningar missat alla föreläsnings tillfällen» (Mycket liten)
- mitt egna arbete hade antagligen gett mig godkänt med.» (Ganska liten)
- För få undervisningstimmar!» (Ganska liten)
- Har bara varit 3 föreläsningar, 2st COLREG med Björn och 1 ARPA med Johan. Känns som man varit tvungen att ta reda på mycket själv, som till exempel arpa-provet. Svårt att bli testad på något som inte gåtts igenom innan hur man gör.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»8 36%
Mycket stor»9 40%

Genomsnitt: 3.09

- Kursliteraturen är under all kritik. Se till att använda utländsk literatur istället. Jag kan starkt rekomendera "A Guide to the Collision Avoidance Rules by Cockcroft & Lameijer" för att förstå själva regelverket och "The COLREG"s Guide a fully illustrated textbook av Klaas van Dokkum" för ljud och ljus.» (Mycket liten)
- Sjövägsregels-boken har vart livsviktig.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»16 69%
Mycket bra»5 21%

Genomsnitt: 3.08

- Jag var i 1a labbgruppen, när labb-PM kommer ut på lördag är det lite väl tajt att hinna göra en seriös planering om man är upptagen på helgen.» (Ganska bra)
- Arbeta mer på data testen.» (Ganska bra)
- Varför sluta med studentnummer? Förut fick jag exakt mitt schema på internet, utan en massa grupper som jag inte tillhör.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»5 22%
Ganska dåliga»4 18%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»4 18%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 2.63

- Man fick oftast inget svar» (Mycket dåliga)
- Examinatorn lyser med sin frånvaro.. » (Mycket dåliga)
- För lite föreläsningar, speciellt i COLREG. Si-delen var dock bra, där fanns möjlighet att ställa mycket frågor. Även om man många gånger skulle velat ställe dem direkt till Björn.» (Ganska dåliga)
- För få undervisningstimmar i COLREG, något opedagogisk inställning hos vissa lärare i simulatorn.» (Ganska dåliga)
- Stor skillnad mellan vilken lärare man har. Finns lärare som hellre ställer 4 motfrågor och beter sig som om man kritiserat deras kunskap.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 17%
Mycket bra»17 73%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 52%
Hög»9 39%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.56

- för att klara krävdes mycket eget arbete» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»3 13%
Hög»13 56%
För hög»6 26%

Genomsnitt: 4.04

- stora kurser, en hel del förplanering» (För hög)
- Projektarbeten och inlämmningsuppgifter i Sjöfartsekomomin. Förberedelser inför varje simulatorkörning och mycket egenstudier i COLREGS. Trots att jag började plugga mycket på egen hand från start av läsperioden så räckte tiden aldrig till.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»5 21%
Godkänt»12 52%
Gott»3 13%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3

- Simulatorkörningarna har varit bra men tentan har känts väldigt jobbig.» (Dåligt)
- Det som främst drar ner helhetsintrycket är pedagogiken under simulatorkörningarna som inte alltid varit helt klockren och i många fall lämnat en mer frågande än med en känsla av att man faktiskt lärt sig något. Det är min uppfattning att om man efter att ha satt sig i en situation kan gå igenom den så väl att man känner att om man skulle hamna där igen vet hur man skulle hantera situationen. Då tror jag att det går att agera lugnare på bryggan vilket är själva grunden för att det ska gå bra.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mycket simulatortid, Si med äldre studenter.»
- jag tycker det är bra att simulatorkörningarna har fått ta den tid de tar och att vi har haft möjlighet att stanna så länge att vi hinner gå igenom alla moment. De elevledda körningarna i simulatorn har varit bra, se till att behåll dem om intresse finns.»
- Ensamkörning i simulator.»
- SI»
- Inget, helt fel upplagt. Vi hade föreläsningar i lp2 åk1 sen två föreläsningar veckan innan tentan. Hade varit sjukt mycket bättre om vi hade haft föreläsningar den här läsperioden också. »
- Testerna på ping pong»
- Mycket simulator»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer föreläsningar, speciellt i COLREG men hade inte heller skadat med någon till i ARPA»
- Det måste vara föreläsningar på sjötrafikföreskrifterna, minst 1 per vecka under hela läsperioden, det är omöjligt att läsa in allt det själv utan möjlighet att ställa frågor till ansvarig lärare.»
- Mer genomgångar av tex trial funktionen när det gäller arpan. Ha fler lärarledda undervisningar i Colreg, då vi endast hade 2 x 2h timmar den sista veckan innan tentamen. Mer grundligare genomgångar redan i år 1 av bryggutrustning, ex radar utrustning till arpa kursen då den första genomgången var tillräcklig. »
- Ersätt Cimbritz med en ny lärare som inte försöker "sätta dit" eleverna och som inte letar efter fel att sedan på ett mycket sadistiskt sätt konfrontera eleverna med.»
- Fler och tidigare lektioner i COLREG. Möjlighet att ställa frågor i simulatorn. Att få en genomgång av all bryggutrustning steg för steg så vi bättre kan förvalta tiden i simulatorn. Istället för att bli inkastade och lära oss själva.»
- Fler föreläsningar inför tentan och omarbetad tenta (att ha alla rätt är rimligt men då skall tentan läggas upp på ett vis så att det är rimligt att få det)»
- Jag har hört att de som går året efter oss ska ha haft den hör tentan några gånger innan. Det tycker jag är jätte bra, synd att inte vi fick göra det...»
- Fler föreläsningstimmar innan tentan på sjövägsreglerna. »
- Resten. Det måste vara fler föreläsningar innan tentamen. oavsett vad vi fick lära oss året innan, ja ni vet väl själva hur mycket man minns, så räcker inte 2 repitionstillfällen för att sätta 100%. Ta 6 föreläsningar, där ni trycker på egenstudier och Si lektionerna. Titta på de böcker jag har rekomenderat. de är ljusår ifrån trötta, slappa och snålt utformade Sjötrafikföreskrifter m.m (m.m i titeln??!!)Sedan tycker jag att man borde utarbeta instuderinsråden. Titta på de senaste årens tentamens. Täcker verkligen instuderingsråden vidden på frågeställningarn? Jag tycker inte det.»
- Mer timmar i COLREG»
- När det kommer till tentamen av colreg alltså den skriftliga tentan med ljud o ljus samt väjningsregler tycker jag att det skulle behövas genomgångar gjorde av examinatorn själv då det är denne som skriver tentan och relativt ofta även tar med detaljer i sina teser som inte är alldeles lätt om ens möjligt att hitta i vår kurslitteratur, och eftersom det krävs 100% på denna tenta för ett godkänt hade det varit lämpligt att han antingen gör tydligt hur han vill ha det alternativt skriver sin tes så att risken för felbedömning av frågor är minimal!»

16. Övriga kommentarer

- Förstår att detta är en av de viktigaste kunskaper att kunna som skeppare och att man skall kunna detta på sina 5 fingrar. Så målet att eleverna skall ha 100% rätt på tentan är i och för sig inget orimligt krav men då måste undervisnings mängden vara i relation till det krävda resultatet. Vi har under denna läs period fått 8st. 45min. föreläsningar i COLREG. Jämför man detta med Maskin o Elteknik där kravet för godkänt var 50 eller 60% och där vi hade 42st 45min föreläsningar så rimmar inte detta. Skulle man sedan ha missat COLREG föreläsningarna och bara läsa boken så hjälper inte detta då läraren ibland vill ha ett svar som inte står i boken och har men ett fel innebär direkt ett U. Om det är ett viktigt mål för Chalmers att alla skall ha 100% på tentan måsta skolan ge eleverna möjlighet att inhämta information, kunna ställa frågor samt ha en diskussion i stötte utsträckning en det har funnits. Min åsikt är att man bör antingen sänka kravet tex. 95% eller öka mängden undervisningstimmar och att man håller sig till den texten som står i boken Sjötrafikföreskrifter m.m. »
- Jag klarade det på första försöket. Båda delarna. Skönt!»


Kursutvärderingssystem från