ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Byggnadskonstruktion AE, LBT 643

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-01-21 - 2008-02-11
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Björn Engström»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»3 13%
Cirka 20 timmar»11 47%
Cirka 25 timmar»5 21%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.52

- Dels var kursen samhällsplanering som ligger parallellt väldigt krävande, dels så har jag läst en del konstruktion tidigare...» (Cirka 20 timmar)
- Arbetet med kontorsbyggnaden två-två tog ett par timmar i veckan! Realistiskt inte över 20 h/vecka men över 15!» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt mycket på slutet efter Samhällsplaneringen var avslutad. » (Cirka 20 timmar)
- Jag skrev dock inte tentan, eftersom jag var bortrest, vilket förklarar den relativt låga tid jag la ner på kursen. » (Cirka 25 timmar)
- Tog längre tid än kanske nödvändigt då tidigare kurser inte vart lika utförliga. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»9 37%
100%»15 62%

Genomsnitt: 4.62

- Ej närvarat på några lektioner» (75%)
- Jag skulle snarare säga 90% eftersom det är inga undervisningar som man ville missa. De var ganska omfattande» (75%)
- Ungefär 90% är nog närmast sanningen. » (100%)
- Tror på att föreläsningarna ska ge mig något i slutändan» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. I vilken utsträckning har följande kursmål uppnåtts? Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna beskriva en byggnadsstommes uppbyggnad och verkningssätt.

24 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»1 4%
40-60%»2 8%
60-80%»9 37%
80-100%»12 50%

Genomsnitt: 4.33

- Teorin på tentan är ett dumt sätt att kontrollera kunskap då meningarna måste försvåras o kompliceras för att få till svåra frågor. Bättre att fråga öppna frågor och låta studenter skriva fritt» (40-60%)

4. I vilken utsträckning har följande kursmål uppnåtts? Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna beskriva och förklara hur man dimensionerar en byggnadsstomme.

24 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»2 8%
40-60%»1 4%
60-80%»7 29%
80-100%»14 58%

Genomsnitt: 4.37

- Den bristande delen för min del i denna kurs.» (40-60%)

5. I vilken utsträckning har följande kursmål uppnåtts? Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna bestämma erforderlig storlek på bärverkskomponenter.

24 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»2 8%
40-60%»0 0%
60-80%»7 29%
80-100%»15 62%

Genomsnitt: 4.45

- Jag anser att Björn har gett oss de verktyg som krävs för att nå upp till alla målen, därefter är det upp till mig som student om jag lyckas nå målen eller ej.» (80-100%)
- Man vet ju inte exakt hur man gör men kollar man på pappren så minns man ganska snabbt» (80-100%)

6. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 62%

Genomsnitt: 2.62

- Tycker de är tydliga men tentan är "snäll" och frågar på uppgifter liknande de vi tidigare övat! » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vissa grejer gick för snabbt medan grejer som du sade lade du ej större vikt på så man glömde dem ganska snabbt!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Med hjälp av de genomgångar som var i början av kursen har detta framgått mycket tydligt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 75%
Nej, målen är för högt ställda»6 25%

Genomsnitt: 2.25

- Målen med kursen är okej, felet ligger hos AEs elever, många av oss har dåliga förkunskaper vilket ger oss (mig) ett rejält handikapp. Kontentan är att det krävs mer studietid, vilket jag inte uppnått.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock tror jag att förkunskapen i teknologikursen är bristfällig och därför försvårar i byggkonstruktionskursen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga likaså tiden. Det gäller dock att kurserna före blir bättre. Det blir mycket tid som måste läggas ner när förkunskaperna är svaga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vår förkunskap hade varit bättre om Björn även hade haft kursen Teknologi med oss under termin 1.» (Ja, målen verkar rimliga)
- kanske lite höga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Detta är en kurs som borde uppgraderas till en 7,5p kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Mina förkunskaper var mkt bristfälliga, den teknologikurs i ettan bidrog knappt inte till någon ny kunskap, jag anser att det är i den kursen som kvaliten skall förbättras! Förbättras den kursen kommer studenterna att vara väl förberedda för konstruktionskursen och då kommer målen att vara rimliga. Men trots min tidigare bristande kunskap klaade jag ändå kursen» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 20%
Ja, i hög grad»18 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.83

- Meningsbyggnaden i teoridelen var mycket lurig. Flera frågor var formulerade så att man inte var säker på vad man svarade på egentligen trots att faktan frågan var baserad på var enkel. » (I viss utsträckning)
- Examinationen tog endast upp några delar av målen. Jag hade velat ha någon fråga om beräkning av armeringsmängd.» (I viss utsträckning)
- kunde varit på fler moment, nu råkade moment jag kunde sämre komma med och jag fick inte chans att visa vad jag faktiskt kunde!» (I viss utsträckning)
- Tyvärr tror jag teoridelen dragit ner mitt betyg, hade velat visa mer om de praktiska uträkningarna» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har lektionerna varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 12%
Mycket stor»21 87%

Genomsnitt: 3.87

- Räkneexempel = tummen upp.» (Mycket stor)
- Sakliga och mycket informativa lektion där allt var noga upplagt utifrån vår inlärning.» (Mycket stor)
- Genomgångna exempel var bra. Teorin var lite "tråkig" och inte så intressant upplagd. Bra med levande exempel på ras samt broars uppbyggnad» (Mycket stor)
- Jag tycker att lektionerna har varit mkt bra! väl planerade och stukturerade. Hade jag inte varit på föreläsningarna hade jag ej klarat kursen!» (Mycket stor)

10. Hur värdefull var inlämningsuppgiften "betongbalk" för din inlärning?

24 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 8%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»13 54%

Genomsnitt: 3.45

- det var svårt att förstå uträkningarna, så man följde för det mesta lärarlösningen..» (Ganska dålig)
- bra i kombination med lektionerna. Man behövde båda komponenterna för att det skulle fungera.» (Ganska bra)
- Tvingade mig att fundera o förstå själv» (Mycket bra)
- I efterhand när jag pluggade till tentan» (Mycket bra)

11. Hur värdefull var inlämningsupppgiften "husstomme" för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska dålig»1 4%
Ganska bra»8 33%
Mycket bra»15 62%

Genomsnitt: 3.58

- Det var svårt att förstå uträkningarna, så man följde för det mesta lärarlösningen..» (Ganska dålig)
- Mycket bra uppgift om man får rätt person som samarbetspartner.» (Ganska bra)
- Det skulle ha varit ännu bättre om vi låg lite bättre i fas innan tentan.» (Ganska bra)
- bra uppgift inför tentan samt bra att arbeta två o två för att diskutera!» (Mycket bra)
- I efterhand när jag pluggade till tentan» (Mycket bra)
- Hade dock varit bra om den varit helt klar innan examination» (Mycket bra)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»13 54%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.87

- Vissa siffror var bra att ha samt de uträkningar som fanns att skriva ut på kurshemsidan. MYCKET bra material på kurshemsidan.» (Ganska liten)
- Kursliteraturen borde kompliteras med en samlad formelsamling!» (Ganska liten)
- vissa delar, det var svårt att ta ut det viktigaste. (det som man borde veta)» (Ganska liten)
- Aningen svårt att hitta i häftena, inte helt logiska. Dessutom inte alltid samma tecken som vi använde oss av i våra uträckningar» (Ganska stor)
- Dock lite oorganiserat och onödigt mycket info kändes det som» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»19 79%

Genomsnitt: 3.75

- Uppdaterat med lösta exempel om man missat eller skrivit av fel, tråkigt att man inte hann reflektera över uträkningarnba för att det gick för fort o jag behövde anteckna konstant» (Mycket bra)
- men mycket info» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»14 58%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Svårt att nå lärare» (Ganska dåliga)
- Har varit lite svårt att få tag i dig då du är så bokad och upptagen» (Ganska bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»19 79%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»7 29%
Hög»12 50%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.79

- Men det kändes lagom eftersom det var så stressigt med allt annat. Kanske hade varit tuffare om jag inte hade läst konstruktion tidigare också förstås...» (Låg)
- mycket att göra för få poäng.» (Hög)
- Roligt att man måste kämpa lite.» (Hög)
- var en inlämmningsuppg för mycket» (Hög)
- För hög för poäng» (Hög)
- i förhållande till antalet poäng» (För hög)
- det var mycket att göra i förhållande till poängen den gav och i förhållande till alla våra andra kurser» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 16%
Hög»8 33%
För hög»12 50%

Genomsnitt: 4.33

- Totala arbetsbelastningen var hög.» (Hög)
- Hade andra kurser under perioden som tog mycket tid.» (Hög)
- Önskemål om att skifta byggkonstruktionskursen med virtual construction. » (Hög)
- Eftersom både samhällsplaneringen och juridiken ligger parallellt hade det känts mer motiverat att läsa byggnadskonstruktion i lp 1 och istället läsa virtual construction i lp2.» (För hög)
- Jag anser att man borde möblera om lite i kurserna för första läsperiden var rena semestern och andra läsperioden blev tuff. Flytta tex vr kursen till läsperiod 1.Inte bra att ha juridik, konstukt och samhällsp i samma period de blir lite väl maffigt.» (För hög)
- Konstruktionen tog mycket av tiden» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 4%
Gott»12 50%
Mycket gott»11 45%

Genomsnitt: 4.41

- Jag tycker att det har varit en av de bästa kusrserna hittils. Jag har lärt mig massor! Tack Björn för att du är så pedagogisk. Helt klart en av de bästa lärarna på cahlmers, fler borde ta efter dig.» (Mycket gott)
- Ligger dock lite dumt till i tid iom att juridiken tog mycket tid i anspråk samtidigt. Om det är möjligt borde den ligga parallellt med miljökursen istället.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna var bra för inlärningen och tycker jag absolut ska vara kvar. »
- Studiebesöket var mycket informerande, även om man inte hörde så mycket. Men jag fick en mycket djupare förståelse om armerad betong och särskilt då produktionstekniken.»
- Examinationen, den tvingade mig som student att förstå bla. beräkningar »
- tydligheten på tavlan, materialet på hemsidan. »
- Den röda tråden genom genomgångar»
- Uppgifterna både individuella o stomuppgiften »
- Det mesta»
- Materiallära»
- studiebesöket»
- Allt som kursen innehöll nu. Dock blev det mycket med flera tunga kurser. Jag skulle föreslå en omplanering bland kurserna.»
- räkne uppgifterna i grupp. »
- Övningsuppgifterna och alla genomgångar»
- Inlämningsuppgifterna»
- Definitvt studieresan! Den var väldigt lärorik och man såg hur förspända betongbalkar såg ut i verkligheten!»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Alla fel i materialet, och fel i gamla uträkningar mm. »
- En av de bästa kurserna tycker jag. Möjligt att kontorsstommen kan lösas enskilt. Det är inte för mycket jobb!»
- Innehållet i kursen var bra, tycker inte att det bör ändras.»
- Mer teorilektioner. Borde vara tydligare varitfrån vissa siffror kommer ifrån och var man kan hitta dem. Vissa uträkningar på internet hade hänvisningar till kursmaterialet, så borde det vara på allt. »
- Bör öka omfattningen på kursen till en 7,5p och gärna flyta några kurser så arbetsbelastiningen jämnas ut över läsperioderna.»
- Presentationen av Teori.»
- Kanske försöka lägga kursen i första perioden. »
- jag tycker inte att något borde förändras d är bra som d är.»
- studiebesök tidigare!»
- Belastningen»
- kanske inte lika tung examination?»
- Omplanering bland kurserna»
- vara tydligare om vad man räknar ut, steg för steg. ex: svar: detta är vad balken klarar med variabel last.»
- inget jag kommer på»
- Försök flytta kursen»
- Kanske slå ihop de två inlämningarna så det blir mindre självstudie och mer inlärning på lektionen. Då ja tyckte man lärde sig mest.»
- Helst vill jag se att detta skall vara en 7.5p kurs. Men med lika stor omfattning. Så att man hinner smälta in vissa grejer ordentligt. »

21. Övriga kommentarer

- God pedagogik! Lätt att följa med och ta in informationen.»
- Björn är tydlig som lärare.»
- Slutligen en mycket bra kurs, där man fått en överblick av de genomgångna delarna. Bra med ett studiebesök.»
- trevlig kurs»
- Kändes som om vi var lite dåligt förberedda från teknologin...»


Kursutvärderingssystem från