ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programmering, fortsättningskurs, Lp 3 Vt12, DIT950

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-19
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 7%
Kontaktperson: Åsa Samdell»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»6 54%
Cirka 25 timmar»3 27%
Cirka 30 timmar»2 18%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.63

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 27%
100%»8 72%

Genomsnitt: 4.72


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 54%

Genomsnitt: 2.81

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 22%
Ja, i hög grad»7 77%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.77


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 3

- Tillfällena då vi fick redovisa veckans övningar var till stor hjälp för min egen del.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 2.36

- Varför behövde vi ens kursboken? När vi fick ett kompendie? Som dessutom var mycket bättre på andra hemsidor om kursen än våran? Som tex alla powerpoints som chalmerskursen har med samma föreläsare? dåligt...» (Mycket liten)
- personligen så lärde jag mig mer av övningarna än av föreläsningarna» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 3

- samma som ovan» (Mycket dåligt)
- Hemsidan var lite svår att hitta på. Det var en bra idé att försöka uppdatera vilka som ska redovisa men man borde nog göra ett php-scrit som kollar det istället för att göra det mannuellt, för dn slutade bli uppdaterad.» (Ganska dåligt)
- Delades ut felaktig kod vid något tillfälle vilket var irriterande, annars bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»5 45%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- det skulle behövas mera labb tillfällen.» (Ganska bra)
- Fler som kan hjälpa en under handledningstillfällen» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»5 45%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.63

- Hög på ett bra sätt » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»6 54%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- På ett bra sätt» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 9%
Godkänt»4 36%
Gott»3 27%
Mycket gott»3 27%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker det var för lite hjälp och handledning för oss som aldrig tidigare programmerat och har svårt att förstå.» (Godkänt)
- Lab var för svår för "nybörjare". Att få så mycket färdigskriven kod och otydliga instruktioner gav merjobb åt handledaren.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbar, övningar»
- Övningarna, I min mening så kanske man till och med ska höja mängden av dem som man måste klara för g med ungefär 1-5. Kanske lägga till någon extra "lätt" uppgift på varje pass som kompensation. Jag tror att om man får alla att komma vid nästan alla pass så vinner de ganska mycket. Istället för att några tar så många de kan i starten och försvinner ifrån passen i slutet.»
- Övningarna»
- Övningsuppgifterna»
- Övningarna med redovisningar»
- Övningspassen»
- Storleken på labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbar, bode vara kortare och tydligare. Hemuppgifter bode inte vara obligatoriska, räcker med labbar.»
- Hjälp/handledning»
- Labbarna! Alldeles för röriga för att ens vara pedagogiska och när det dessutom var mycket fel i koden som vi fått av läraren drog ner intrycket ännu mer. Känns orimligt att vi ska kunna felsöka den kod vi får till hjälp»
- Fler handledare»
- Tydligare instruktioner för lab. Personligen tycker jag att de var så stora att designmönstren var svåra att få grepp om»
- Du behöver bli bättre på att strukturera upp föreläsningarna, i förtid. Du borde planera var du ska skriva på tavlan t ex. Helt enkelt en röd tråd runt ämnet du går igenom.»

16. Övriga kommentarer

- Det är ett väldig stort steg mellan första (DIT011) och den här kurs, den här kurs är väldigt svårt om man bara har förra kusens förkunskap av programmering.»
- I övrigt var kursen bra, dock som sagt svårt att hänga med ibland.»
- Duktig föreläsare som man förstod kunde sitt ämne. Kurslitteraturen var väldigt knapphändig.»
- Lärt mig mycket!»
- Mycket nöjd med kursen, den var tuff men helt klart rolig och mycket givande! »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.72

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.72
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från